Odsetki od zaległości podatkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od zaległości podatkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

- możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę do zaległości podatkowej odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości za okres od 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2015 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. do 19 lipca 2017 r.,
- brak konieczności zastosowania podwyższonej stawki za zaległości podatkowe za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., w sytuacji niezłożenia pierwotnej deklaracji VAT-7

Fragment:

Innymi słowy uznać należy, że Wnioskodawca nie spełnił jednej z przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowej. Mianowicie Wnioskodawca nie złożył prawnie skutecznej korekty deklaracji, w której wykazał zaległość podatkową, nie sposób bowiem za taką korektę uznać złożenie deklaracji. Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, wynika że korekta to nic innego jak prawo do złożenia skorygowanej deklaracji. Korektę deklaracji można określić, jako dokument wtórny do deklaracji, którą ona koryguje, w żadnym zaś razie nie może być traktowana jako dokument zupełnie odrębny od deklaracji oraz jako dokument mający samoistny, czyli niezależny od deklaracji, byt prawny. Korekta deklaracji zastępuje deklarację ją poprzedzającą, czyli w momencie złożenia korekty deklaracji traci byt prawny deklaracja pierwotna (poprzedzająca korektę). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do następujących stwierdzeń: Założenie, że deklarację, w której wykazano zaległość podatkową, należy traktować jak złożenie korekty deklaracji stanowiłoby wykładnię rozszerzającą. Przepis dotyczący ulgi musi być interpretowany ściśle z jego brzmieniem. Skoro przepisy art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej w związku z art. 19 ust. 3 ustawy zmieniającej, a także art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej wymagają złożenia korekty deklaracji, nie można uznać, że zasadne jest stosowanie tych przepisów również w sytuacji, gdy podatnik wykazał zaległość w samej deklaracji.

2016
6
gru

Istota:

Czy z chwilą upływu trzech miesięcy od uchylenia decyzji i przekazania sprawy przez organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, na podstawie art. 54 § 3 w zw. z art. 54 § 1 pkt. 7 Ordynacji podatkowej, nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowej od dnia tego przekazania do dnia doręczenia Wnioskodawcy nowej decyzji określającej wysokość jego zobowiązania podatkowego, z uwagi na brak działań po stronie organu?

Fragment:

W art. 54 § 2 ustawodawca wyłącza skutek w postaci przerwy w naliczaniu odsetek od zaległości podatkowej, jeżeli opóźnienie w wydaniu decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Analizując okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, twierdzenie, że nie zachodzą przesłanki przerwania naliczania odsetek od zaległości podatkowej w istocie stanowiłoby swoistą „ karę ” za skorzystanie przez podatnika z jego konstytucyjnych uprawnień, jakim jest poddanie jego sprawy kontroli przez niezawisły sąd poprzez wniesienie skargi do sądu administracyjnego, czy następnie także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy ponadto stwierdzić, że przepis art. 54 § 1 pkt 7 o.p. w szczególności (a także pkt 2 i 3 wspomnianego przepisu) stanowi konsekwencję niedotrzymania przez organ ustawowo przewidzianych, maksymalnych, terminów załatwiania spraw w toku postępowania podatkowego, określonych w treści art. 139 Ordynacji podatkowej. Oczywistym jest, że nieuzasadniona zwłoka w działaniu organów podatkowych nie może powodować niekorzystnych skutków dla stron postępowania, co niewątpliwie miałoby miejsce w sytuacji braku przerwy w okresie naliczania odsetek przez cały okres trwania postępowania o określenie wysokości zobowiązania podatkowego, które stanowi podstawę ich naliczenia (także wtedy, gdy postępowanie to toczy się ponownie na skutek kasatoryjnego rozstrzygnięcia organu podatkowego II instancji).

2016
3
sie

Istota:

W zakresie stosowania obniżonych odsetek za zwłokę w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty

Fragment:

Jeżeli z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT-7 powstają zaległości podatkowe Wnioskodawca wpłaca zaległy podatek oraz odsetki od zaległości podatkowych. Spółka w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2016 r. złożyła kilkadziesiąt korekt deklaracji VAT-7 dotyczących różnych okresów rozliczeniowych. Z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT-7, w wyniku których powstały zaległości podatkowe Spółka obliczała odsetki za zwłokę. Ponadto, Wnioskodawca zakłada, że będzie składał korekty deklaracji również po 30 czerwca 2016 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w przypadku składania korekt deklaracji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz po 30 czerwca 2016 r. ujawniających zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. Jak już wskazano, do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej będą stosowane, co do zasady, przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie przepisu przejściowego art. 19 ust. 1 ustawy zmieniającej z dnia 10 września 2015 r., do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się art. 56 § 1a i 1b ustawy zmienianej, czyli obniżoną stawkę odsetek (75% stawki podstawowej), przy czym złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyn korekty.

2014
19
paź

Istota:

Prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z 6 maja 2014 r. (data wpływu 15 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prawa do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prawa do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. „ A ” Sp. z o.o. (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem VAT czynnym. W związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w ramach której Spółka dokonuje dostaw towarów, Spółka ubezpiecza należności w towarzystwie ubezpieczeniowym, za co opłaca składki, a także utrzymuje rozbudowany dział windykacji, który pilnuje aby procedury wymagane przez ubezpieczyciela były realizowane. Zgodnie z warunkami zawartej polisy określono, że odszkodowanie obejmuje 90% należności, natomiast udział własny Spółki to 10%. Mimo zawartej polisy, należności Spółki w stosunku do nieuczciwych dłużników, Spółka dochodzi sądownie. Jest do tego zobligowana na podstawie § 8 pkt 1.1. ogólnych warunków ubezpieczeń. Przed dniem 1 stycznia 2013 r. Spółka skorzystała z instytucji „ ulgi na złe długi ” na podstawie art. 89a ustawy o VAT w stosunku do należności objętych ubezpieczeniem, dokonując korekty podatku należnego wynikającego z faktur z tytułu dostawy towarów na terytorium kraju.

2014
8
sty

Istota:

Czy z chwilą upływu trzech miesięcy od uchylenia decyzji i przekazania sprawy przez organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, na podstawie art. 54 § 3 w zw. z art. 54 § 1 pkt. 7 Ordynacji podatkowej, nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowej od dnia tego przekazania do dnia doręczenia Wnioskodawcy nowej decyzji określającej wysokość jego zobowiązania podatkowego, z uwagi na brak działań po stronie organu?

Fragment:

W art. 54 § 2 ustawodawca wyłącza skutek w postaci przerwy w naliczaniu odsetek od zaległości podatkowej, jeżeli opóźnienie w wydaniu decyzji nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Analizując okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, twierdzenie, że nie zachodzą przesłanki przerwania naliczania odsetek od zaległości podatkowej w istocie stanowiłoby swoistą „ karę ” za skorzystanie przez podatnika z jego konstytucyjnych uprawnień, jakim jest poddanie jego sprawy kontroli przez niezawisły sąd poprzez wniesienie skargi do sądu administracyjnego, czy następnie także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy ponadto stwierdzić, że przepis art. 54 § 1 pkt 7 o.p. w szczególności (a także pkt 2 i 3 wspomnianego przepisu) stanowi konsekwencję niedotrzymania przez organ ustawowo przewidzianych, maksymalnych, terminów załatwiania spraw w toku postępowania podatkowego, określonych w treści art. 139 Ordynacji podatkowej. Oczywistym jest, że nieuzasadniona zwłoka w działaniu organów podatkowych nie może powodować niekorzystnych skutków dla stron postępowania, co niewątpliwie miałoby miejsce w sytuacji braku przerwy w okresie naliczania odsetek przez cały okres trwania postępowania o określenie wysokości zobowiązania podatkowego, które stanowi podstawę ich naliczenia (także wtedy, gdy postępowanie to toczy się ponownie na skutek kasatoryjnego rozstrzygnięcia organu podatkowego II instancji).

2013
27
kwi

Istota:

Czy Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć i pobrać odsetki od zaległości podatkowej w przypadku, gdy jednocześnie na koncie podatnika występuje nadpłata w okresie, za który są naliczane odsetki od tej zaległości?

Fragment:

(...) odsetki od zaległości podatkowych. Możliwości takiej nie stwarzają obowiązujące przepisy dotyczące naliczania odsetek za zwłokę (rozdział 6 działu III Ordynacji podatkowej) i zwrotu nadpłat (art. 77 tej ustawy). Nie przewidują one naliczania odsetek za zwłokę jedynie od różnicy między wielkością zaległości podatkowej a wielkością nadpłaty. Oznacza to, że odsetki za zwłokę muszą być liczone odrębnie, odpowiednio od całej kwoty zaległości podatkowej. Prawną konsekwencją powstania zaległości podatkowych jest m.in. obowiązek naliczania odsetek za zwłokę (art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej). Jest to automatyczny skutek prawny istnienia zaległości, bez względu na świadomość istnienia zaległości, przyczyn jej powstania, fakt jednoczesnego występowania nadpłaty z innego tytułu w okresie, za który są naliczane odsetki od zaległości podatkowych czy innych aspektów funkcjonowania podmiotów stosunku prawnopodatkowego. Oznacza to, że jak wynika ze złożonego w 2007 r. zeznania podatkowego PIT-38 za 2005 r. Wnioskodawca był zobowiązany do dokonania wpłaty tego zobowiązania do 02 maja 2006 r., a skoro tego nie uczynił w tym terminie to organ zasadnie naliczył od zaległości z tego tytułu należne odsetki za zwłokę.

2011
1
cze

Istota:

Dla ustalenia obowiązku zapłaty odsetek nie ma znaczenia przyczyna, która spowodowała, że podatnik nie obliczył i nie wpłacił należnego podatku w terminie. Z uwagi na samoobliczeniową metodę powstawania zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - obowiązek naliczania i pobór odsetek za zwłokę jest niezależny od tego, z czyjej winy, tj. podatnika czy organu podatkowego powstała zaległość podatkowa. Ordynacja podatkowa w art. 54, art. 14 § 3 i art. 14c przewidywała wyjątki od nienaliczania odsetek za zwłokę (B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja..., op. cit. s. 264).

Fragment:

Kolejno stwierdzono, że zamieszczenie w rozstrzygnięciu decyzji organu I instancji wezwania do uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych obliczonych zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej samodzielnie przez podatnika od dnia następnego po upływie podanego terminu płatności podatku jest wadliwe. Sąd wskazał na art. 53 § 3 o.p oraz stwierdził, że dokonane w niniejszej sprawie przez organ I instancji wezwanie podatnika do naliczenia i uiszczenia odsetek od zaległości podatkowej zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, jest jedynie wskazówką co do obowiązku wykonania czynności wymaganej prawem (zgodnie z art. 121 o.p. organ podatkowyudziela stronom niezbędnych informacji i wyjaśnień) i chociaż pouczenie w tym zakresie nie powinno znaleźć się w rozstrzygnięciu decyzji, lecz w jej uzasadnieniu bądź oddzielnym piśmie, nie stanowi to wady powodującej konieczność wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego. Odnosząc się do zarzutów skargi dotyczących biegu terminu płatności odsetek od zaległości podatkowej, Sąd I instancji wskazał na doktrynę prawa podatkowego oraz orzecznictwo NSA (tj. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 1985 r., sygn. akt SA/Lu 282/85, wyrok NSA z dnia 9 listopada 1999 r. I SA/Po 2623/98, wyrok NSA z dnia 5 czerwca 1996 r., SA/Sz 2221/95, wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 1998 r.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych oraz zasad dokonywania zaokrąglania kwot podatków i odsetek za zwłokę.

Fragment:

Wielkość tego progu to trzykrotna wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. Opłata ta wynosi obecnie 2,20 zł, a więc nie nalicza się odsetek, wówczas gdy ich kwota nie przekracza 6,60 zł. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed pierwszym stycznia danego roku podatkowego, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego. Podatnik posiada kilka przedmiotów opodatkowania, dlatego też powinien zapłacić ratę podatku jako część zobowiązania podatkowego, obejmującego wszystkie jego środki transportowe. Nie może np. zapłacić raty tylko za ciągnik, a nie płacić za dwie naczepy. W takiej sytuacji rata podatku będzie zapłacona w części. Zaległością podatkową będzie niezapłacona w terminie pozostała część raty. Odsetki naliczane są od kwoty niezapłaconej w terminie raty lub jej części i nie można ich odnosić do kwot podatku przypadającego od poszczególnych środków transportowych, tylko do łącznej zaległości wszystkich przedmiotów opodatkowania. Nie ma żadnej podstawy prawnej pogląd, zgodnie z którym odsetki są naliczane tylko od tego środka transportowego, od którego podatnik nie zapłacił podatku.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT odsetki od zaległości podatkowych oraz odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów upomnień, otrzymywane przez Gminę?

Fragment:

Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego : Stosownie do uregulowań przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W świetle powyższego przepisu wartości odsetek od zaległości bądź kosztów upomnienia nie wlicza się do obrotu, bowiem nie składają się one na świadczenie należne od nabywcy z tytułu sprzedaży (w rozumieniu cyt. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - art. 2 pkt 22 cyt. ustawy). Kwoty te nie są z góry ustalonym wynagrodzeniem za czynności wykonywane przez sprzedawcę lecz stanowią swoistą konsekwencję niezgodnego z umową (nakazem prawa) zachowania się podmiotu, który został tymi kwotami obciążony - w przedmiotowym stanie faktycznym - nieterminowego uiszczenia należnych opłat bądź podatków.

2011
1
lut

Istota:

Skoro decyzje "wymiarowe�� organów obu instancji zawierające określenie wysokości zaległości, zostały wyeliminowane z obrotu prawnego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2004r. sygn. akt SA/Sz 817/02, to decyzja określająca wysokość odsetek stała się bezprzedmiotowa. Z tej przyczyny nie można stwierdzić, iż Sąd uchylając te decyzję naruszył powołany przepis art. 53 Ordynacji podatkowej.

Fragment:

Uzasadniając zarzut podniósł, iż wobec złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2004 r. sygn. akt SA/Sz 817/02 dotyczącego decyzji wymiarowej, koniecznym i uzasadnionym stało się wywiedzenie skargi kasacyjnej od wyroku dotyczącego decyzji "odsetkowej��, albowiem nie może ostać się orzeczenie w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w sytuacji, gdy zaskarżone jest orzeczenie w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1999 r. Odpowiadając na skargę kasacyjna Spółka T wniosła o oddalenie skargi jako, że zaskarżone orzeczenie odpowiadało prawu. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie na uwzględnienie nie zasługiwała. Zgodnie z art. 174 pkt l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu przez Sąd prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe . zastosowanie. Na tę podstawę kasacji wskazał autor skargi w rozpoznawanej sprawie. Tyle tylko, że zgodnie z art. 176 Prawa o postępowaniu ... skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.