Odsetki od zaległego wynagrodzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od zaległego wynagrodzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych odsetek tytułem dopłat do zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2008r. (data wpływu do tut. BKIP- 04 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych odsetek tytułem dopłat do zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 września 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy odsetki od zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika sądowego należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.11.2006r., uzupełnionego w dniu 19.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyegzekwowanej przez komornika kwoty odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia zasądzonej wyrokiem sądu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W roku 2006 Podatniczka otrzymała w wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego wyegzekwowaną od dłużnika – firmy X część należności stanowiącej wynagrodzenie ze stosunku pracy, na podstawie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego, wraz z odsetkami za zwłokę. Od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota zaległej odprawy wraz z odsetkami, wypłacona byłemu pracownikowi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a §1-4 w związku z art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawcy oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji odnośnie sposobu opodatkowania zasądzonej prawomocnym wyrokiem odprawy pieniężnej wraz z odsetkami jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W dniu 4.04.2000 r. Sąd Rejonowy w P. zasądził na korzyść Podatnika kwotę 574,98 zł. W/w kwota należała się podatnikowi z tytułu odprawy po zwolnieniu go z pracy w dniu 15.12.1991 r. i wynosiła wówczas 5.740.980 złW dniu 21.02.2006 r. Podatnik otrzymał od właściciela firmy wraz z odsetkami kwotę 8.045 zł. Przedmiot interpretacji: Czy kwota zaległej odprawy wraz z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacone na podstawie wyroku sądowego zaległe wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 31 maja 2006r. Nr DF/415-456/06/FW dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 09 marca 2006r. (uzupełnionym pismem z dnia 18.04.2006r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania wypłaconego na podstawie wyroku sądowego zaległego wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w latach 2001 i 2002 świadczył usługi medyczne na podstawie umowy zlecenia, za które (...)

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie odsetek z tytułu niewypłaconych należności za wykonane usługi

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia xxx 2006r. wniesionego przez xxxx za xxx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie z dnia xxx 2006r.xxxx, wydane w trybie art. 14a § 1 i 4 ww. aktu prawnego, stwierdzające nieprawidłowość stanowiska podatnika przedstawionego we wniosku z dnia 23 stycznia 2006r.uzupełnionym pismem z dnia xxx 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania odsetek z tytułu niewypłaconych należności za wykonane usługi - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia xxx 2006r. uzupełnionym pismem z dnia xxx 2006r. xxx xxx zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatnik podatku zasadnie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od sumy odsetek za opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia za pracę-zryczałtowane wynagrodzenie z zysku za 2000 rok - przysługującego Prezesowi Zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2006 r., uzupełnionego w dniu 21.07.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie podziela stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku. Dnia 22.06.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek z dnia 20.06.2006 r. Pana L.L. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek wypłaconych podatnikowi za opóźnienie w zapłacie zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Z uwagi na to, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy odsetki od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na podstawie wyroków sądowych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) odsetek od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na podstawie wyroków sądowych uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Pismem z dnia 02.05.2006 r. (data wpływu 08.05.2006 r.), uzupełnionym na wezwanie tutejszego organu podatkowego pismem z dnia 17.05.2006 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy prawidłowo rozliczył w zeznaniu podatkowym za 2004 r. zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami wypłacone przez syndyka?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. zostało wypłacone zaległe wynagrodzenie oraz odsetki od zaległego wynagrodzenia. Płatnik wystawił podatnikowi PIT-11/8B za 2004 r., w którym wykazał przychód (dochód) oraz nie wykazał składek na ubezpieczenie społeczne, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ale według posiadanego przez podatnika pisma Syndyk potrącił podatnikowi zaliczkę na podatek dochodowy. Na powyższy dochód składają się zaległe wynagrodzenia i odsetki za zwłokę, które nie podlegają opodatkowaniu. W związku z powyższym zdaniem podatnika kwoty przedstawione w PIT-11/8B są niezgodne ze stanem faktycznym. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wyznaczającego zakres obowiązków zakładów pracy jako płatników podatku, są one obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od (...)

2011
1
mar

Istota:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w J. pismem z dnia 15 kwietnia 2005 roku zwrócił się o udzielenie informacji:
1. Czy stosownie do art. 21 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę są wolne od podatku dochodowego ?
2. Czy przy obliczaniu podatku dochodowego od zaległych wynagrodzeńosób należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, oraz kwotę o której mowa w art. 32 ust. 3, tj. kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku gdy wierzyciel (pracownik) w dalszym ciągu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakładzie pracy, od którego ma być ściągnięte zaległe wynagrodzenie ?

Fragment:

(...) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w J. pismem z dnia 15 kwietnia 2005 roku zwrócił się o udzielenie informacji: 1. Czy stosownie do art. 21 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę są wolne od podatku dochodowego... 2. Czy należy przy obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględnić koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, oraz kwotę o której mowa w art. 32 ust. 3, tj. kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku gdy wierzyciel (pracownik) w dalszym ciągu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakładzie pracy, od którego ma być ściągnięte zaległe wynagrodzenie... 1. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, tj. między innymi ze stosunku pracy. Wobec (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy odsetki od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania odsetek od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Pismem z dnia 14.12.2005 r. (data wpływu 16.12.2005 r.), uzupełnionym na wezwanie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego pismem z dnia 03.01.2006 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania wypłaconych pracownikom odsetek od zaległych wynagrodzeń na podstawie art. (...)