Odsetki od udziału kapitałowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od udziału kapitałowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej stanowią inne źródła przychodu niż przychody z działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to jak są opodatkowane?

Fragment:

(...) nawet gdy spółka poniosła stratę. Odsetki od udziału kapitałowego będą ustalane na podstawie wartości udziału kapitałowego każdego wspólnika na początku roku w wysokości 5% tego udziału. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1). Czy otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej stanowią inne źródła przychodu niż przychody z działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to jak są opodatkowane... Zdaniem spółki, odsetki od udziału kapitałowego otrzymane przez wspólnika stanowią dla niego przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wypłacone przez spółkę jawną odsetki od udziału kapitałowego wspólnika pomniejszają jego dochód podatkowy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej?

Fragment:

(...) przyszłe. W umowie spółki jawnej wspólnicy postanowili, że wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego nawet gdy spółka poniosła stratę. Odsetki od udziału kapitałowego będą ustalane na podstawie wartości udziału kapitałowego każdego wspólnika na początku roku w wysokości 5% tego udziału. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2). Czy wypłacone przez spółkę jawną odsetki od udziału kapitałowego wspólnika pomniejszają jego dochód podatkowy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej... Zdaniem Spółki, odsetki te pomniejszają dochód wspólnika osiągnięty z działalności gospodarczej w spółce jawnej. W przeciwnym razie, kwoty otrzymanych odsetek byłyby podwójnie opodatkowane jako wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w spółce jawnej (nie pomniejszałyby dochodu do opodatkowania z działalności (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetki od kapitałów dotacji funduszu poręczeniowego i pożyczkowego?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zgłoszone przez S.A. zapytanie, znak: L. dz. 1076/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 roku (do tutejszego urzędu wpłynęło 25 sierpnia 2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek od kapitałów dotacji funduszu poręczeniowego i pożyczkowego, uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności „otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe”. Przychody te powstają z chwilą ich otrzymania, a więc stanowią przychód dla celów podatkowych w dniu ich wpływu.Z opisanej (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy opodatkowania wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki jawnej przez wspólnika oraz zaliczenia wypłaconych kwot do kosztów uzyskania przychodów przez pozostałych wspólników oraz o określenie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych przez wspólników spółki jawnej z tytułu wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki.

Fragment:

(...) natomiast dla pozostałych wspólników będą stanowić koszt uzyskania przychodów w takiej proporcji w jakiej przysługuje im prawo do udziału w zyskach. Jak słusznie Państwo wskazujecie, przychody uzyskane przez wspólników spółki jawnej z tytułu wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki nie są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odsetki od udziału kapitałowego wypłacone na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych. W art. 18 ustawodawca nie wymienia prawa majątkowego w postaci odsetek od udziału kapitałowego, niemniej jednak użyty w tym (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej.

Fragment:

(...) (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176) – jak błędnie poinformował organ podatkowy I instancji. Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 wskazanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej mieszczą się w zakresie wskazanego przepisu i nie zostały wymienione w katalogu art. 21 powołanej ustawy. Zatem podlegają opodatkowaniu. Odsetki te nie stanowią jednak – jak sugeruje Pan w piśmie z dnia 3 marca 2003 r –przychodów z kapitałów pieniężnych, bowiem przepis art. 17 ust. 1 powołanej ustawy nie wymienia odsetek wypłaconych od udziału kapitałowego w spółce jawnej, jako przychodów z tego źródła. Mając na uwadze (...)