IPPB3/4510-215/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz art.7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
IPPB3/4510-215/15-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. obligacje
 3. obowiązek
 4. odsetki od pożyczki
 5. prawa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2014r., poz.851) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015r. (data wpływu 20 marca 2015r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, oraz art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

E. sp. z o.o. ( dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką utworzoną, zgodnie z prawem polskim, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy. Wnioskodawca jest operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej prowadzącym działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług związanych z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej.

W 2014 roku, Wnioskodawca działając jeszcze wtedy pod poprzednią nazwą - K. sp. z o.o. - dokonał połączenia ze spółką zależną, w której na dzień połączenia posiadał 100% udziałów. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt . 1 kodeksu spółek handlowych („ksh”) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę w trybie uproszczonym (na podstawie art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 ksh). W wyniku połączenia, Wnioskodawca jako spółka przejmująca, został sukcesorem praw i obowiązków spółki przejmowanej, zaś byt prawny spółki przejmowanej ustał. Po połączeniu Wnioskodawca dokonał zmiany nazwy na E. sp. z o.o.

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest I. S.A.R.L. („I.”) - spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu, podlegająca w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jedynym udziałowcem I. jest H. S.A.R.L („H.”) - również spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu, podlegająca w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów z bez względu na miejsce ich osiągania.

W lutym 2014 r. H. (tj. spółka-babka Wnioskodawcy) udzieliła Wnioskodawcy pożyczki. Kwota pożyczki została faktycznie przekazana Wnioskodawcy w tym samym roku tj. przed 1 stycznia 2015 r.

H. jest również obligatariuszem z tytułu obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych. Emisja ww. obligacji miała miejsce przed 1 stycznia 2015 roku i również w tym terminie (tj. przed 1 stycznia 2015 r.) ówczesny wierzyciel opłacił cenę, po jakiej emitowane były obligacje. Następnie wierzyciel przeniósł pełnię praw do przysługujących mu obligacji na H. w zamian za wynagrodzenie pieniężne. Przeniesienie praw do obligacji na H. również miało miejsce przed 1 stycznia 2015 r.

Ponadto, H. obejmował obligacje wyemitowane przez Wnioskodawcę bezpośrednio do H.. Emisje obligacji miały miejsce przed 1 stycznia 2015 roku i w tym też terminie H. opłacił i faktycznie przekazał Wnioskodawcy cenę emisyjną.

Odsetki stanowiące wynagrodzenie wierzyciela za udzielenie pożyczki oraz objęcie obligacji są wymagalne raz w roku w przypadku pożyczki oraz na bazie półrocznej w przypadku obligacji i w tym terminie podlegają zapłacie w gotówce, potrąceniu lub kapitalizacji, w zależności od decyzji dłużnika.

Na moment udzielenia pożyczki oraz nabycia lub objęcia obligacji H. (tj. spółka-babka Wnioskodawcy) nie była podmiotem kwalifikowanym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. (tj. spółka H. nie była spółką-matką, ani też spółką-siostrą Wnioskodawcy). Pierwotny wierzyciel, od którego H. nabył obligacje również nie był podmiotem kwalifikowanym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. wedle stanu na dzień objęcia obligacji ani w żadnym momencie do czasu ich zbycia na rzecz H.

Grupa, do której należy Wnioskodawca planuje obecnie reorganizację mającą na celu skoncentrowanie w jednym wyspecjalizowanym podmiocie funkcji finansowych związanych z finansowaniem dłużnym w ramach grupy. W związku z tym, I. utworzy spółkę kapitałową z siedzibą w Luksemburgu („Podmiot Finansujący”), w której obejmie 100% udziałów. Podmiot Finansujący (tj. spółka-siostra Wnioskodawcy) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Luksemburgu, bez względu na miejsce ich osiągania (nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania). I. zarówno w kapitale Podmiotu Finansującego jak i kapitale Wnioskodawcy będzie posiadała na podstawie tytułu własności bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (tj. po 100% udziałów).

Plan wdrożenia powyższej reorganizacji zakłada, iż H. (spółka-babka Wnioskodawcy) przeniesie na Podmiot Finansujący (spółkę-siostrę Wnioskodawcy) ogół praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki oraz z obligacji, w tym wierzytelności do kwot głównych obydwu instrumentów oraz należnych odsetek. Przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umowy pożyczki oraz obligacji odbędzie się pomiędzy H., a Podmiotem Finansującym i będzie skutkowało jedynie zmianą wierzyciela, w wyniku czego prawa i obowiązki Wnioskodawcy jako dłużnika stosunku zobowiązaniowego pozostaną niezmienione. Sam stosunek zobowiązaniowy również nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana wierzyciela stosunku zobowiązaniowego z H. na Podmiot Finansujący.

Na skutek przeniesienia przez H. ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy z pożyczki oraz z obligacji na Podmiot Finansujący, Wnioskodawca będzie w przyszłości zobowiązany do spłaty części kapitałowej pożyczki, wykupu obligacji oraz zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (np. poprzez potrącenie) wymagalnych odsetek od pożyczki i obligacji na rzecz Podmiotu Finansującego jako wierzyciela istniejącego stosunku zobowiązaniowego.

Odsetki od pożyczki oraz obligacji mają charakter rynkowy.

Wnioskodawca podkreśla, iż przedmiotem niniejszego zapytania nie jest sama możliwość traktowania odsetek od pożyczki i obligacji jako kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie np. poprzez potrącenie, lecz potwierdzenie zasad stosowania opisanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zmianami, dalej: „ustawa o PDOP”) ograniczeń w zaliczaniu odsetek w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym do oceny prawa Wnioskodawcy do uznawania za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczki oraz obligacji, zapłaconych, skapitalizowanych lub uregulowanych przez Wnioskodawcę w innej formie (np. poprzez potrącenie) po dniu 31 grudnia 2014 r. należy stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015r., zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 października 2014 r., poz. 1328)...
 2. Czy w związku z przeniesieniem przez H. ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki oraz z obligacji na Podmiot Finansujący, w opisanym zdarzeniu przyszłym, odsetki zapłacone, skapitalizowane lub uregulowane w innej formie (np. poprzez potrącenie) po 31 grudnia 2014 r. nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania pierwszego), w opisanym zdarzeniu przyszłym, do oceny prawa Wnioskodawcy do uznawania za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczki oraz obligacji, zapłaconych, skapitalizowanych lub uregulowanych przez Wnioskodawcę w innej formie (np. poprzez potrącenie) po dniu 31 grudnia 2014 r. należy stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 października 2014 r., poz. 1328, dalej: „Ustawa Nowelizująca”).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., nie stanowią kosztu uzyskania przychodów odsetki od pożyczki (kredytu) udzielonej spółce przez:

 • jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki - tj. spółkę-matkę, albo
 • wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki,
 • inną spółkę, jeżeli w obu spółkach (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy) ten sam wspólnik posiada nie mniej niż 25% udziałów (akcji) - tj. spółkę-siostrę,

jeżeli wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika oraz, w przypadku pożyczek udzielonych przez spółkę-siostrę, także wobec spółki udzielającej pożyczki, osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. wskaźnik procentowy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie posiadanych praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi.

Powyższe przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji zostały zmienione na mocy art. 1 ust. 13 lit. a tiret trzecie Ustawy Nowelizującej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej: „Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust 1 pkt 60 / 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015r.

Jak wskazano w opisanym zdarzeniu przyszłym, w lutym 2014 r. H. (tj. spółka-babka Wnioskodawcy) udzieliła pożyczki, której kwota została faktycznie przekazana Wnioskodawcy w tym samym roku, czyli przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed dniem 1 stycznia 2015 r.). Podobnie, kwoty z tytułu objęcia lub nabycia obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy również przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed dniem 1 stycznia 2015 r.).

Z racji tego, iż Wnioskodawca rozpoczyna rok podatkowy 1 stycznia, począwszy od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca był zobowiązany do stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu nadanym przez Ustawę Nowelizującą. Jednakże wobec spełnienia warunków dotyczących faktycznego przekazania środków z tytułu pożyczki oraz ceny emisyjnej obligacji przed 1 stycznia 2015 roku, na zasadzie wyjątku (wprowadzonego w art. 7 ust. 1 Ustawy Nowelizującej) od zasady podstawowej, Wnioskodawca, w odniesieniu do odsetek od pożyczki oraz obligacji, ma obowiązek stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Reasumując, do oceny prawa Wnioskodawcy do uznawania za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczki oraz obligacji (faktycznie przekazanych przez dniem 1 stycznia 2015 r.), zapłaconych, skapitalizowanych lub uregulowanych przez Wnioskodawcę w innej formie (np. poprzez potrącenie) po dniu 31 grudnia 2014 r. należy stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 7 ust. 1 - ustawy nowelizującej.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania drugiego) w związku z przeniesieniem przez H. ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki oraz z obligacji na Podmiot Finansujący, w opisanym zdarzeniu przyszłym, odsetki zapłacone, skapitalizowane lub uregulowane w innej formie (np. poprzez potrącenie) po 31 grudnia 2014 r. nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana wierzyciela nie będzie miała wpływu na możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę odsetek od przedmiotowej pożyczki oraz obligacji do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odsetki od pożyczki (kredytu) udzielonej spółce przez:

 • wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki albo
 • wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki,

jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Natomiast na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez:

 • inną spółkę, jeżeli w obu spółkach (pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy) ten sam udziałowiec posiada nie mniej niż 25% udziałów (akcji),

a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Zgodnie z art. 16 ust 6 ustawy 0 PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. wskaźnik procentowy, 0 którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie posiadanych praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują danemu podmiotowi.

Z powyższych przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji wynika, że - co do zasady - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów wartość odsetek, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. odsetki są wypłacane przez spółkę z tytułu pożyczek udzielonych spółce przez tzw. podmioty kwalifikowane (tj. ściśle określone podmioty wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy 0 PDOP, które łączą z pożyczkobiorcą określone powiązania kapitałowe),
 2. przekroczony został ustawowo określony wskaźnik (3:1) wartości zadłużenia (określonego na dzień zapłaty odsetek) spółki wobec ściśle określonych podmiotów (określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy 0 PDOP) do wartości jej kapitału zakładowego.

Z uwagi na fakt, iż art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP wprowadza ograniczenia w możliwości zaliczenia odsetek od pożyczek udzielonych przez tzw. podmioty kwalifikowane do kosztów podatkowych, przepis ten należy interpretować ściśle, z zastosowaniem wykładni językowej.

Zatem dla zastosowania tych przepisów, niezbędne jest wystąpienie dwóch powyższych okoliczności faktycznych we właściwym czasie: najpierw zaistnienie po stronie pożyczkodawcy statusu podmiotu kwalifikowanego w dacie udzielenia pożyczki - warunek (1), a następnie odpowiedni poziom zadłużenia pożyczkobiorcy wobec takiego pożyczkodawcy w dacie zapłaty odsetek - warunek (2). Te dwa elementy tworzą więc nierozerwalną koniunkcję. Jeśli z jakichkolwiek względów, zabraknie któregoś z tych warunków w określonej dla niego dacie, ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy 0 PDOP nie znajdą zastosowania.

W konsekwencji, gdy pożyczka została udzielona przez podmiot, który na dzień jej udzielenia nie spełniał warunku uznania za tzw. podmiot kwalifikowany, wówczas warunek (1) nie zostaje spełniony i pożyczka taka, nawet jeśli spełniony jest warunek (2), nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z tzw. cienkiej kapitalizacji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał pożyczkę od H. (spółki-babki Wnioskodawcy), czyli podmiotu niebędącego na dzień udzielenia pożyczki tzw. podmiotem kwalifikowanym wymienionym w art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. Podobnie obligacje wyemitowane przez Wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych, zostały objęte na moment emisji albo przez H. (który nie spełniał warunku (1) w dacie emisji ani żadnym późniejszym momencie) albo przez innego obligatariusza (który nie spełniał warunku (1) w dacie emisji ani żadnym późniejszym momencie). Zatem warunek (1) stosowania ograniczeń dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji nie został spełniony na moment udzielenia pożyczki. Wobec niespełnienia warunku (1), ograniczenia w możliwości zaliczenia odsetek od pożyczki oraz obligacji do kosztów uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania.

Jednocześnie, na powyższe nie powinien mieć wpływu fakt, iż po przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki i z obligacji do Podmiotu Finansującego, odsetki od pożyczki oraz obligacji będą spłacane, kapitalizowane lub regulowane w innej formie (np. poprzez potrącenie) do spółki-siostry. Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o J PDOP, ograniczenia dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy pożyczka została udzielona przez podmiot niekwalifikowany. Zatem bez znaczenia dla stosowania tych ograniczeń będzie późniejsze przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z pożyczki / obligacji na jakikolwiek inny podmiot, w tym na spółkę-siostrę.

Zmiana wierzyciela nie jest bowiem równoznaczna ze zmianą podmiotu, który pierwotnie „udzielił” Wnioskodawcy finansowania w postaci pożyczki i obligacji. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki i z obligacji nie zmieni faktu, iż były one udzielone przez podmiot niekwalifikowany.

Ponadto przeniesienie ogółu praw i obowiązków (w tym wierzytelności) wynikających z umowy pożyczki i z obligacji nie kreuje nowego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem Finansującym. Wnioskodawca pozostaje dłużnikiem z tytułu pierwotnego stosunku zobowiązaniowego (stosunek ten nie ulega zmianie). Po stronie Wnioskodawcy powstanie jedynie obowiązek spłaty zobowiązań do nowego wierzyciela stosunku zobowiązaniowego, który pojawi się w tym stosunku na skutek ww. przeniesienia praw i obowiązków z umowy pożyczki i z obligacji.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie m.in. w następujących indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydanych na przestrzeni ostatnich lat:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r. (sygn. IPPB3/423-457/14-2), w której organ potwierdził stanowisko podatnika, że: „(...) w przypadku Wnioskodawcy, który otrzymał pożyczkę od F., niebędącego podmiotem kwalifikowanym, nie został spełniony warunek (1) dla zastosowania ograniczeń z tytułu cienkiej kapitalizacji z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, tak więc Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia odsetek spłacanych do H. (po dokonaniu zmiany wierzyciela na H.) do kosztów podatkowych w pełnej wysokości w dacie ich zapłaty”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB3/423-297/14-2/KK), w której organ potwierdził stanowisko podatnika, iż: „(...) ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na wypłatę odsetek, nie będzie miało zastosowania do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na rzecz W., gdyż zmiana wierzyciela nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji na dzień spłaty. Taka weryfikacja zgodnie z literalnym brzmieniem art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT dokonywana jest na moment udzielenia pożyczki”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2013 r., (sygn. IPPB3/423-382/13-2/KK), w której organ potwierdził stanowisko podatnika, że: „zdaniem X.pl, z powyższej analizy przepisów wynika, że udzielenie pożyczki przez podmiot niebędący w chwili zawarcia umowy pożyczki podmiotem kwalifikowanym powoduje, że do pożyczki nie będą miały zastosowania ograniczenia dotyczące cienkiej kapitalizacji i to pomimo, iż spłata pożyczki i odsetek nastąpi już do akcjonariusza (np., w wyniku nabycia akcji spółki lub przeniesienia wierzytelności z tytułu pożyczki)”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1009/11/BG), w której organ stwierdził: „dla oceny wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę (w pierwszej z wymienionych przesłanek) status udziałowca / akcjonariusza udzielającego pożyczki, czyli pożyczkodawcy / finansującego, a więc określa się go na dzień zawarcia umowy pożyczki J kredytu. Zmiana wierzyciela (strony umowy) np. poprzez przeniesienie wierzytelności z tytułu pożyczki i odsetek od pożyczki na inną spółkę nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji, w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek / kredytów nimi objętych. W wyniku przeniesienia wierzytelności na inną spółkę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega jednak zmianie, zmienia się spółka uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela.Zatem, jeżeli wynikająca z pożyczki wierzytelność zostanie przeniesiona na rzecz podmiotu trzeciego spółkę francuską, to w świetle powyższego spółki francuskiej nie będzie można uznać za podmiot który udzielił pożyczki. Cesja (subrogacja) wierzytelności nie zmienia faktu, iż pożyczki w dalszym ciągu są pożyczkami udzielonymi przez Pożyczkodawcę natomiast spółka francuska weszła tytko w prawa wynikające z przedmiotowej umowy pożyczki. Przesłanka zastosowania art. 16 ust 1 pkt 61 updop i wynikające z jego treści ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do tej pożyczki spłacanej spółce francuskiej (spółce siostrze) ”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 r., (sygn. IPPB5/423-582/10-2/IS), w której organ potwierdził stanowisko podatnika, że: „dla oceny czy przesłanka udzielenia pożyczki przez udziałowca została spełniona należy brać pod uwagę moment udzielenia pożyczki, a nie moment spłaty odsetek, gdyby bowiem ustawodawca zamierzał nakazać badanie statusu pożyczkodawcy na moment spłaty odsetek od pożyczki, zamiast na moment jej udzielenia, odpowiednia wyraźna regulacja znalazłaby się w omawianych przepisach (analogicznie jak w przypadku kalkulacji zadłużenia spółki na moment spłaty odsetek”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 marca 2009r.(sygn. IPPB3/423-3/09-2/AG), w której organ potwierdził stanowisko podatnika, że: „(...) zmiana wierzyciela (strony umowy), np. poprzez cesję wierzytelności z tytułu pożyczki czy kredytu, w takich umowach o finansowanie nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji, w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek i kredytów nimi objętych - udzielonych spółce przez”. (...) co do zasady, należy zatem uznać za prawidłowe stanowisko spółki, że momentem w którym dla oceny wystąpienia pierwszej z przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę status udziałowca / akcjonariusza jest moment udzielenia pożyczki/kredytu, a nie spłaty odsetek”.

Pogląd ten znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. II FSK 1216/11): „Kwalifikowanymi pożyczkodawcami (kredytobiorcami) są udziałowiec (akcjonariusz) bądź udziałowcy (akcjonariusze) posiadający co najmniej 25% udziałów (akcji) w spółce - pożyczkobiorcy (kredytobiorcy). Nie budzi wątpliwości, że muszą oni posiadać ten status w momencie zawierania umowy pożyczki (kredytu).(...) ograniczenie w zaliczeniu odsetek od pożyczek (kredytów) dotyczy tylko z nich, które zostały udzielone spółce przez jej udziałowców (akcjonariuszy) i to takich, którzy posiadają określony udział w kapitale pożyczkodawcy (kredytobiorcy). Jeżeli pożyczki udzieli inny podmiot, to ograniczenia te nie obowiązują

Reasumując, Wnioskodawca podkreśla, iż dla zastosowania ograniczenia dotyczącego tzw. cienkiej kapitalizacji, istotnym jest fakt, że pożyczka (podobnie jak obligacje) nie została udzielona Wnioskodawcy przez podmiot kwalifikowany, a późniejsze przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z pożyczki oraz obligacji nie powoduje obowiązku stosowania ograniczeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP.

Zatem w przypadku Wnioskodawcy, w związku z przeniesieniem przez H. ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki oraz z obligacji na Podmiot Finansujący, odsetki od tej pożyczki oraz obligacji zapłacone, skapitalizowane lub uregulowane w innej formie (np. poprzez potrącenie) po 31 grudnia 2014 r. nie będą podlegały ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu opisu zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.