IPPB3/423-345/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy po dokonaniu połączenia Spółki ze Spółką Zależną odsetki od Pożyczki, których ciężar będzie ponosić Spółka będą stanowić jej koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2011 r. (data wpływu 18.04.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej w związku z zakupem akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej w związku z zakupem akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka posiada 100% udziałów w KS Sp. z o.o. (dalej: Spółka Zależna), na zakup których otrzymała pożyczkę (dalej Pożyczka) od podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej jednakże nie będącego w bezpośrednim stosunku powiązania z Wnioskodawcą (pożyczkodawca nie jest spółką - matką ani spółką - córką Wnioskodawcy). Z tytułu udzielonego finansowania, pożyczkodawcy należne będą odsetki na zasadach i w wysokości określonej w umowie.

Spółka Zależna została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu usługowo biurowego. W przyszłości po zakończeniu inwestycji oraz oddaniu jej do używania Spółka Zależna będzie osiągać przychody z tytułu czynszu najmu powierzchni usługowej i biurowej, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na korzyści osiągane przez Wnioskodawcę, jako 100% udziałowca Spółki Zależnej.

W celu uproszczenia struktury organizacyjnej oraz obniżenia kosztów funkcjonowania grupy, w przyszłości planowane jest połączenie Spółki oraz Spółki Zależnej w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH, czyli poprzez połączenia przez przejęcie. Podmiotem przejmującym będzie Wnioskodawca, a podmiotem przejmowanym Spółka Zależna. Na moment połączenia Pożyczka oraz naliczone do tego dnia odsetki nie będą w pełni spłacone. Po przeprowadzeniu operacji połączenia, zgodnie z zasadą sukcesji, podmiotem odpowiedzialnym za uregulowanie zobowiązania z tytułu Pożyczki pozostanie spółka przejmująca, tj. Wnioskodawca.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka pragnie dokonać potwierdzenia w zakresie podatkowego traktowania odsetek od Pożyczki na poziomie podmiotu przejmującego na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy po dokonaniu połączenia Spółki ze Spółką Zależną odsetki od Pożyczki, których ciężar będzie ponosić Spółka będą stanowić jej koszt uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki, których ciężar będzie ponosić Spółka jako podmiot przejmujący będą stanowić jej koszt uzyskania przychodów. Jednocześnie dotyczy to zarówno odsetek naliczonych do dnia połączenia, jak i po tym dniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W kontekście przywołanego przepisu Spółka przyjmuje, iż aby zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu muszą zostać spełnione dwie przesłanki, tj. związek (chociaż potencjalny) kosztu z działalnością gospodarczą podatnika oraz jego przychodami a także niezakwalifikowanie go do grupy kosztów nieuznawanych przez ustawę o CIT za koszty uzyskania przychodu.

W pierwszej kolejności Spółka zwraca uwagę na fakt, że odsetki od Pożyczki nie powinny być kwalifikowane jako wydatek na nabycie udziałów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, tylko jako koszt związany ze źródłem finansowania, co powszechnie potwierdzają także władze skarbowe (przykładowo interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2010 r. - IPPB3/423-694/10-4/EB). Dlatego też, traktowanie podatkowe przedmiotowych odsetek na poziomie Spółki nie ulegnie zmianie - odsetki od Pożyczki będą stanowiły koszt finansowania działalności, stanowiącej w przyszłości źródło przychodów podmiotu przejmującego. W wyniku połączenia Wnioskodawca otrzyma bowiem aktywa Spółki Zależnej, które będą w przyszłości generowały przychody po stronie Spółki kontynuującej obecną działalność Spółki Zależnej, przez co związek kosztu odsetkowego z tytułu Pożyczki z aktywnością gospodarczą spółki przejmującej będzie przez nią zachowany.

Jednocześnie, powyższą tezę potwierdza fakt, że w wyniku połączenia Spółki ze Spółką Zależną przez inkorporację w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: KSH) dojdzie do przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Zgodnie bowiem z treścią art. 494 § 1 KSH, „spółka przejmująca (...) wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (...)„.W konsekwencji, w wyniku połączenia następuje uniwersalna sukcesja materialno i formalnoprawna.

Według Spółki analiza przywołanych przepisów prowadzi zatem do wniosku, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spółka przejmująca nabędzie wszystkie aktywa oraz pasywa spółki przejmowanej. Tym samym, Wnioskodawca nabędzie realizowaną przez Spółkę Zależną inwestycję, która stanowi źródło przychodów z czynszu najmu powierzchni usługowo - biurowej.

Także drugi warunek zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu będzie w tym przypadku spełniony, gdyż odsetki od Pożyczki w analizowanej sytuacji nie zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W szczególności, w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca, posiadającego co najmniej 25% udziałów, jeżeli jej wartość stanowi trzykrotność kapitału zakładowego spółki, w części w jakiej wysokość tej pożyczki przekracza tą wartość. Omawiana Pożyczka została udzielona przez podmiot nie pozostający w stosunku powiązania kapitałowego, o którym mowa w przywołanym przepisie. W konsekwencji, podmiot przejmujący będzie miał prawo zaliczenia odsetek od Pożyczek do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że nastąpi zmiana struktury kapitałowej skutkująca obowiązkiem zastosowania ograniczeń wynikających zanalizowanych regulacji.

Według wnioskodawcy prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza także Minister Finansów w interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji udzielonej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2010 r. (IPPB3/423-235/10-2/MC) oraz z dnia 15 lipca 2010 r. (IPPB5/423-278/10-4/lŚ), Dyrektora lzby Skarbowej w Poznaniu z 7 maja 2008 r.(ILPB3/423-123/08-3/MM), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 listopada 2007 r. (IP-PB3-423-159/07-2/AG).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy po połączeniu Spółki ze Spółką Zależną, odsetki, których ciężar ponosić będzie Spółka jako spółka przejmująca, będą stanowiły (w momencie zapłaty lub ewentualnej kapitalizacji) koszt uzyskania przychodów spółki przejmującej. Dotyczy to zarówno odsetek naliczonych do dnia połączenia, jak i po tej dacie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.