ILPB3/4510-1-69/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek.
ILPB3/4510-1-69/15-2/EKinterpretacja indywidualna
  1. cienka kapitalizacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. niedostateczna kapitalizacja
  4. odsetki
  5. odsetki od pożyczki
  6. pożyczka
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 4 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka posiada pożyczki (kredyty), w tym pożyczki udzielone przez podmioty ze Spółką powiązane, w rozumieniu w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Kwoty otrzymanych przez Spółkę pożyczek, o których mowa powyżej, zostały jej faktycznie przekazane przed dniem 1 stycznia 2015 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej wprowadzających zmiany w przepisach dotyczących zasad zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kosztów podatkowych, tj. zasad tzw. cienkiej kapitalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka powinna stosować do otrzymanych pożyczek (kredytów), których kwoty zostały jej faktycznie przekazane przed dniem 1 stycznia 2015 r., stare zasady cienkiej kapitalizacji, tj. zasady określone w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60, 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. (o ile Spółka nie dokona skutecznego wyboru tzw. alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek/kredytów do kosztów podatkowych, określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2015 r.)...
  2. Jeżeli Spółka skutecznie wybierze tzw. alternatywną metodę zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kosztów podatkowych, określoną w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2015 r. to czy metodę tę Spółka będzie stosowała do wszystkich otrzymanych pożyczek (kredytów), zarówno od podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych ze Spółką, w tym również do otrzymanych pożyczek (kredytów) od podmiotów powiązanych, których kwoty faktycznie zostały przekazane Spółce jeszcze przed dniem 1 stycznia 2015 r....

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna stosować do posiadanych pożyczek (kredytów), których kwoty zostały jej faktycznie przekazane przed dniem 1 stycznia 2015 r., stare zasady cienkiej kapitalizacji, tj. zasady określone w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60, 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. (o ile Spółka nie dokona skutecznego wyboru tzw. alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek kredytów do kosztów podatkowych, określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2015 r.).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Jeżeli jednak Spółka skutecznie wybierze tzw. alternatywną metodę zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kosztów podatkowych, określoną w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2015 r., to metodę tę Spółka będzie stosowała do wszystkich otrzymanych pożyczek (kredytów), zarówno od podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych ze Spółką, w tym również do otrzymanych od podmiotów powiązanych pożyczek (kredytów), których kwoty faktycznie zostały przekazane Spółce jeszcze przed 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej, do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Kwoty udzielonych Spółce pożyczek (kredytów) zostały Spółce faktycznie przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed dniem 1 stycznia 2015 r. Tym samym, Spółka powinna stosować do posiadanych pożyczek (kredytów), otrzymanych przed 1 stycznia 2015 r. stare przepisy w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji, tj. zasady zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podmioty powiązane, wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

W myśl natomiast art. 7 ust. 2 Ustawy zmieniającej, podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki z podmiotem powiązanym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., mogą, począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. O wyborze stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., podatnicy są obowiązani zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku podatnicy nie stosują ograniczeń (zasad) w zaliczaniu odsetek od pożyczki (kredytu) do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą.

Tym samym, Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarł umowy pożyczek (kredytów) z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., może począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. (tj. począwszy od roku podatkowego 2015), dokonać wyboru stosowania alternatywnej metody zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek, określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.

W przypadku dokonania odpowiedniego i terminowego zgłoszenia do urzędu skarbowego wyboru tej metody, Spółka będzie stosowała alternatywną metodę zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek (alternatywną metodę cienkiej kapitalizacji) do wszystkich pożyczek/kredytów, zarówno od podmiotów niepowiązanych jak i powiązanych, w tym do pożyczek (kredytów) od podmiotów powiązanych, otrzymanych przez Spółkę przed 1 stycznia 2015 r.

Reasumując, odsetki od pożyczek (kredytów) uzyskanych przez Spółkę od podmiotów powiązanych ze Spółką, których kwoty Spółka faktycznie otrzymała jeszcze przed dniem 1 stycznia 2015 r. będą zaliczane przez Spółkę do kosztów podatkowych wg starych zasad cienkiej kapitalizacji, tj. zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. (chyba, że Spółka skutecznie dokona wyboru tzw. alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych). Jeżeli jednak Spółka skutecznie dokona wyboru tzw. alternatywnej metody zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kosztów podatkowych, określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2015 r., to ta alternatywna metoda cienkiej kapitalizacji, będzie stosowana przez Spółkę do wszystkich otrzymanych przez nią pożyczek (kredytów), zarówno od podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych ze Spółką, w tym również do otrzymanych przez Spółkę od podmiotów powiązanych pożyczek (kredytów), których kwoty faktycznie zostały przekazane Spółce jeszcze przed 1 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.