ILPB3/4510-1-288/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki zostały faktycznie przekazane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej.
ILPB3/4510-1-288/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. niedostateczna kapitalizacja
 3. odsetki od pożyczki
 4. pożyczka
 5. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki zostały faktycznie przekazane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej (umowa nr 1 – pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu: 20 sierpnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki zostały faktycznie przekazane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej (Umowa nr 1 – pytanie oznaczone nr 1),
 • czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki pieniężne zostały przelane na rachunek bankowy Spółki po wejściu w życie ustawy zmieniającej (umowa nr 2 – pytanie oznaczone nr 2),
 • czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej po 2015 r., z których środki pieniężne zostały faktycznie przekazane po wejściem w życie ustawy zmieniającej (umowa nr 3 – pytanie oznaczone nr 3).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest jednym z największych towarzystw leasingowych w Polsce, działającym niezależnie od producentów.

Wnioskodawca jest 100% spółką córką wiodącego towarzystwa leasingowego w Niemczech GmbH. Wnioskodawca specjalizuje się w długofalowym finansowaniu przedsiębiorstw w zakresie leasingu maszyn i urządzeń, koncentrując swoją działalność na branżach: obróbka metalu i blachy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, poligrafia, logistyka, przemysł spożywczy, obróbka drewna.

Wnioskodawca wchodzi w skład grupy „I” (Bank). Bank nie jest udziałowcem spółki Wnioskodawca. Bank jest podmiotem z grupy kapitałowej pośrednio powiązanym z Wnioskodawcą. Bank jest spółką matką GmbH (posiada 100% udziałów w kapitale tej spółki).

Bank zapewnia bieżące oprocentowane finansowanie Wnioskodawcy poprzez udzielanie mu kredytów bankowych. Bank:

 1. przed wejściem w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw” (Przepisy Zmieniające) zawarł z Wnioskodawcą umowę kredytową (Umowa nr 1). Środki pochodzące z Umowy nr 1 zostały przekazane przez Bank na rzecz Wnioskodawcy przed wejściem w życie Przepisów Zmieniających.
 2. przed wejściem w życie Przepisów Zmieniających zawarł z Wnioskodawcą umowę kredytową (Umowa nr 2). Środki pochodzące z Umowy nr 2 zostały przelane na rachunek bankowy Wnioskodawcy po wejściu w życie Ustawy Zmieniającej.
 3. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających zawarł z Wnioskodawcą umowę kredytową (Umowa nr 3). Środki pochodzące z Umowy nr 3 zostały przekazane przez Bank na rzecz Wnioskodawcy po wejściem w życie Przepisów Zmieniających.

Rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających, Wnioskodawca powinien uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki zostały faktycznie przekazane przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej (Umowa nr 1)...
 2. Czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających, Wnioskodawca powinien uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki pieniężne zostały przelane na rachunek bankowy Wnioskodawcy po wejściu w życie Ustawy Zmieniającej (Umowa nr 2)...
 3. Czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających, Wnioskodawca powinien uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej po 2015 r., z których środki pieniężne zostały faktycznie przekazane po wejściem w życie Ustawy Zmieniającej (Umowa nr 3)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w pozostałym zakresie został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi. I tak: w zakresie pytania nr 2 interpretacja indywidualna z 16 września 2015 r. nr ILPB3/4510-1-288/15-5/KS, w zakresie pytania nr 3 interpretacja indywidualna z 16 września 2015 r. nr ILPB3/4510-1-288/15-6/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających, Spółka nie powinna uwzględnić środków pieniężnych z Umowy nr 1, zawartej przed 2015 r., z których środki pieniężne zostały przelane na rachunek bankowy Spółki przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej.

Przedmiotowe stanowisko znajduje potwierdzenie wprost w art. 7 ust. 1 Przepisów Zmieniających, zgodnie z którym:

Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których, kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Oznacza to, że w przypadku umów pożyczek/kredytu zawartych z podmiotami powiązanymi pośrednio, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów nie podlegały ograniczeniom cienkiej kapitalizacji (po zmianie w 2015 r. - podlegają), gdy kwota pożyczki została przekazana do końca 2014 r.:

 1. przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających, nie uwzględnia się środków pieniężnych z tych umów;
 2. płacone w 2015 r. (oraz w kolejnych latach) odsetki od tej pożyczki/kredytu nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.