IBPBI/2/4510-32/15/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy do odsetek od Pożyczki będą miały zastosowanie przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 7 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do odsetek od pożyczki będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do odsetek od pożyczki będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 marca 2015 r. Znak IBPBI/2/4510-32/15/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 7 kwietnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „pdop”), polskim rezydentem dla celów podatkowych (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”). Rok podatkowy Spółki rozpoczął się 1 października 2014 r. i zakończy się 30 września 2015 r. Spółka planuje zawarcie umowy pożyczki (dalej: „Pożyczka”) z podmiotem powiązanym, który nie jest bezpośrednim wspólnikiem Wnioskodawcy ani spółką, w której wspólnik posiada udziały (dalej: „Podmiot powiązany”). Kwota Pożyczki zostanie przekazana Spółce po 1 stycznia 2015 r., ale przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego Spółki, tj. do 30 września 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do odsetek od Pożyczki będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli kwota Pożyczki zostanie przekazana Spółce po 31 grudnia 2014 r., ale do 30 września 2015 r., to zdaniem Spółki do odsetek od Pożyczki będą miały zastosowanie przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1328, dalej: „Ustawa zmieniająca”), do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 17 Ustawy zmieniającej, wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów. Dla przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji nie został przewidziany odrębny termin ich wejścia w życie.

Dla podatników mających rok podatkowy inny niż kalendarzowy zostały przewidziane w przepisach przejściowych Ustawy zmieniającej odrębne regulacje. Zgodnie bowiem z art. 12 Ustawy zmieniającej, podatnicy pdop, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Celem ustawodawcy, jak przy wcześniejszych nowelizacjach, była zmiana przepisów od początku nowego roku podatkowego a nie zmiana przepisów obowiązujących podatników w trakcie ich roku podatkowego. Inaczej, bowiem ustawodawca nie zawarłby w przepisach przejściowych Ustawy zmieniającej odpowiedniej regulacji w art. 12. Powyższe znajduje potwierdzenie również w uzasadnieniu do Ustawy zmieniającej, zgodnie z którym art. 12 Ustawy zmieniającej nakazuje podatnikom stosowanie przez nich w przypadku innego roku podatkowego, do zakończenia tego roku podatkowego, przepisów updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, art. 12 Ustawy Zmieniającej stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 7 ust. 1, dlatego też, do odsetek od pożyczki udzielonej przez Podmiot Powiązany i faktycznie przekazanej Spółce po 31 grudnia 2014 r., ale przed 1 października 2015 r., będą miały zastosowanie przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., bez względu na datę płatności tych odsetek.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1328; dalej: „ustawa zmieniająca”), do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w odniesieniu do pożyczki udzielonej przez Podmiot Powiązany i faktycznie przekazanej Spółce po 31 grudnia 2014 r., ale przed 1 października 2015 r., Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od tej pożyczki zapłaconych do końca jej roku podatkowego, tj. do 30 września 2015 r. z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Mając na uwadze fakt, że pożyczka zostanie udzielona przez Podmiot Powiązany, który nie jest podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ww. ustawy, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od spłacanej pożyczki bez ograniczeń wynikających z tych przepisów, zapłaconych do końca jej roku podatkowego.

Natomiast do odsetek od tej pożyczki zapłaconych po 30 września 2015 r. stosowane będą przepisy o niedostatecznej kapitalizacji (wynikające z nich ograniczenia) w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą (chyba, że Wnioskodawca wybierze stosowanie metody alternatywnej wynikającej z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie ma bowiem data otrzymania przez Spółkę pożyczki, tj. rok 2015 r., co wynika z literalnego brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, a nie fakt, że pożyczka była otrzymana przed zakończeniem bieżącego roku podatkowego Spółki.

Reasumując, stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.