Odsetki od pożyczki | Interpretacje podatkowe

Odsetki od pożyczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od pożyczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów po dokonaniu połączenia zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od Pożyczki
Fragment:
W związku z planowanym połączeniem, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy po połączeniu z B., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odsetek od Pożyczki w swoich kosztach uzyskania przychodów dla celów CIT (w momencie zapłaty lub kapitalizacji takich odsetek do kwoty głównej Pożyczki). Należy podkreślić, że kwestia czy odsetki od Pożyczki będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po połączeniu z B Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od Pożyczki w swoich kosztach uzyskania przychodów dla celów CIT, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, po połączeniu z B Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od Pożyczki w swoich kosztach uzyskania przychodów dla celów CIT, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zasady ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodów Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.
2017
30
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji.
Fragment:
W konsekwencji, w świetle przedstawionego problemu (tj. umowy pożyczki zawartej przed końcem 2014 r.) warunkiem stosowania w zakresie rozliczania odsetek od pożyczki regulacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. jest, co do zasady, faktyczne otrzymanie kwoty pożyczki przed dniem 1 stycznia 2015 r. (z zastrzeżeniem art. 12 ustawy zmieniającej dotyczącej podatników, których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że do spłacanych na rzecz byłego udziałowca odsetek od pożyczek udzielonych i przekazanych Spółce przed 1 stycznia 2015 r. będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. I tak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów (...)
2016
13
maj

Istota:
Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc:- odsetki od pożyczki z banku oraz od X,- koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku),- podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatąmogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.)?
Fragment:
(...) trwałego. 3.Odsetki od pożyczek W ocenie Spółki koszty odsetek od pożyczki od X oraz od banku stanowią niewątpliwie koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Pożyczki zostały bowiem zaciągnięte wyłącznie w celu nabycia lub wytworzenia środków trwałych przez Spółkę; pożyczki te stanowią zatem źródło finansowania nabycia lub wytworzenia. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka ujmuje środki z pożyczek na specjalnie utworzonym w tym celu rachunku bankowym. Wypłaty z tego rachunku służyć mogą wyłącznie pokryciu kosztów inwestycji w SSE, a więc nabyciu lub wytworzeniu środków trwałych. Spółka każdorazowo jest w stanie powiązać dany wydatek z tego konta z wydatkiem na konkretny środek trwały. Ponadto, wydatek na odsetki od pożyczki spełnia również drugi warunek, o którym była mowa powyżej, to znaczy jest powiązany z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych. Powiązanie to jest jednoznaczne, gdyby nie środki z pożyczki, wówczas Spółka nie mogłaby zakupić lub wytworzyć danych środków trwałych. W ocenie Spółki nie ma znaczenia, czy mówimy o odsetkach od pożyczki z banku czy też o odsetkach od X (czyli spółki babki).
2016
1
maj

Istota:
Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc:- odsetki od pożyczki z banku oraz od X,- koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku),- podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatąmogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.)?
Fragment:
(...) trwałego. 3.Odsetki od pożyczek W ocenie Spółki koszty odsetek od pożyczki od X oraz od banku stanowią niewątpliwie koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Pożyczki zostały bowiem zaciągnięte wyłącznie w celu nabycia lub wytworzenia środków trwałych przez Spółkę; pożyczki te stanowią zatem źródło finansowania nabycia lub wytworzenia. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka ujmuje środki z pożyczek na specjalnie utworzonym w tym celu rachunku bankowym. Wypłaty z tego rachunku służyć mogą wyłącznie pokryciu kosztów inwestycji w SSE, a więc nabyciu lub wytworzeniu środków trwałych. Spółka każdorazowo jest w stanie powiązać dany wydatek z tego konta z wydatkiem na konkretny środek trwały. Ponadto, wydatek na odsetki od pożyczki spełnia również drugi warunek, o którym była mowa powyżej, to znaczy jest powiązany z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych. Powiązanie to jest jednoznaczne, gdyby nie środki z pożyczki, wówczas Spółka nie mogłaby zakupić lub wytworzyć danych środków trwałych. W ocenie Spółki nie ma znaczenia, czy mówimy o odsetkach od pożyczki z banku czy też o odsetkach od X (czyli spółki babki).
2016
1
maj

Istota:
Czy przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, to jest art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT mogą mieć zastosowanie w przypadku spłaty odsetek od pożyczek przez R. sp. k. na rzecz S. S.K.A. i na rzecz R. S.A., w konsekwencji odsetki te mogłyby nie stanowić kosztów uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako wspólnika w R. sp. k.?
Fragment:
(...) odsetek od pożyczek. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT stanowi (w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2015 r.), że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego, również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Z przywołanych przepisów wynika, że w określonych w nich przypadkach odsetki od pożyczki udzielonej spółce mogą podlegać ograniczeniu w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów tej spółki.
2016
1
kwi

Istota:
Czy przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, to jest art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT mogą mieć zastosowanie w przypadku spłaty odsetek od pożyczek przez R. sp. k. na rzecz S. S.K.A. i na rzecz R. S.A., w konsekwencji odsetki te mogłyby nie stanowić kosztów uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako wspólnika w R. sp. k.?
Fragment:
(...) odsetek od pożyczek. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT stanowi (w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2015 r.), że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego, również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Z przywołanych przepisów wynika, że w określonych w nich przypadkach odsetki od pożyczki udzielonej spółce mogą podlegać ograniczeniu w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów tej spółki.
2016
1
kwi

Istota:
Stosowanie przepisów o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.
Fragment:
Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Niewątpliwie powyższy przepis może mieć zastosowanie do odsetek od pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez R. S.A. Jak wskazano bowiem w niniejszym wniosku, R. S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym J. sp. z o.o., jednocześnie dających 100% praw głosu w J. sp. z o.o. W konsekwencji, spłacając odsetki do R. S.A., Wnioskodawca będzie zobowiązany zbadać relację posiadanego zadłużenia do kapitału własnego, przy czym chodzi tu o całkowite zadłużenie Wnioskodawcy wobec R.
2016
1
kwi

Istota:
Czy przychód uzyskany z odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy przychód ten należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania oznaczone nr 3 i 4: Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym przychód uzyskany z odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy przychód opisany w ww. pytaniu należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, przychód uzyskany z odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód opisany w pytaniu nr 2 należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Na mocy art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
2016
24
lut

Istota:
Czy przychód uzyskany z odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy przychód ten należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania oznaczone nr 3 i 4: Czy w sytuacji opisanej w stanie faktycznym przychód uzyskany z odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy przychód opisany w ww. pytaniu należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, przychód uzyskany z odsetek od pożyczek należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód opisany w pytaniu nr 2 należy rozliczyć zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Na mocy art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
2016
21
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie przepisów zmieniających, Spółka powinna uwzględnić, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w znowelizowanym brzmieniu, środki pieniężne pochodzące z umowy kredytowej zawartej przed 2015 r., z których środki zostały faktycznie przekazane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej.
Fragment:
Przedmiotowe stanowisko znajduje potwierdzenie wprost w art. 7 ust. 1 Przepisów Zmieniających, zgodnie z którym: „ Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których, kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. ”. Oznacza to, że w przypadku umów pożyczek/kredytu zawartych z podmiotami powiązanymi pośrednio, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów nie podlegały ograniczeniom cienkiej kapitalizacji (po zmianie w 2015 r. - podlegają), gdy kwota pożyczki została przekazana do końca 2014 r.: przy obliczaniu limitu odliczenia odsetek dla celów podatkowych w roku 2015, tj. po wejściu w życie Przepisów Zmieniających, nie uwzględnia się środków pieniężnych z tych umów; płacone w 2015 r. (oraz w kolejnych latach) odsetki od tej pożyczki/kredytu nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.