Odsetki od pożyczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od pożyczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sty

Istota:

W przypadku umów pożyczek zawieranych z osobami fizycznymi, którym pożyczki te zostają udzielone wyłącznie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, pożyczkodawca nie będzie spełniał przesłanek do uznania go za kredytodawcę, bowiem osoby te nie będą spełniały definicji konsumenta. Tym samym pożyczkodawca nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.

Fragment:

Czy na Spółce będzie spoczywać obowiązek dokumentowania należnych od pożyczkobiorcy tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, odsetek od pożyczki fakturą, ze wskazaniem niniejszej fakturze, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy będzie spoczywał na stronie obowiązek zaewidencjonowania ww faktury w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług? Czy na Spółce będzie w przyszłości spoczywać obowiązek uznania, iż uzyskanie od pożyczkobiorcy tj: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odsetek od pożyczki stanowi podstawę do uznania, iż strona będzie podlegała ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych i będzie na niej spoczywał obowiązek naliczenia oraz zadeklarowania podatku w wysokości określonej w art. 7 powyżej wymienionej ustawy? Niniejsza interpretacja odnosi się do pytania oznaczonego numerem 2 dotyczącego podatku od niektórych instytucji finansowych. W zakresie pytania numer 1 dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy PIF podatnikiem tego podatku są między innymi instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) dalej ustawa o kredycie konsumenckim.

2017
3
lis

Istota:

Pobór podatku od odsetek od pożyczki uregulowanych w formie datio in solutum

Fragment:

Jeśli świadczenie w miejsce wykonania obejmowało świadczenie główne wraz z odsetkami to należało uznać, że odsetki od pożyczek nie zostały umorzone, lecz zapłacone, ponieważ datio in solutum jest rodzajem zapłaty nie tylko w znaczeniu językowym, lecz także w znaczeniu ekonomicznym ”. Faktyczna zapłata przez Wnioskodawcę w formie datio in solutum na rzecz pożyczkodawcy odsetek od pożyczki, spowoduje z momentem przekazania jemu wierzytelności powstanie przychodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ponieważ przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązuje płatnika do poboru zryczałtowanego podatku zarówno od dokonywanych wypłat, jak również od świadczeń. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wypłacone pożyczkodawcy przez Spółkę w formie datio in solutum odsetki od pożyczki będą stanowić jego przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca jako płatnik będzie podmiotem zobowiązanym do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanej na rzecz pożyczkodawcy wypłaty odsetek od pożyczki, zgodnie z treścią cytowanych powyżej przepisów art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
21
paź

Istota:

W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania odsetek od Pożyczki w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, zarówno przed jak i po planowanym połączeniu Spółki ze Spółką Nabytą.

Fragment:

Tym samym połączenie stanowi dodatkową przesłankę wskazującą na to, że odsetki od Pożyczki spełniają ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów określoną w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT. Ponadto, w ocenie Spółki, odnośnie momentu zaliczenia odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 4 - 4e Ustawy o CIT dotyczące rozliczania kosztów w czasie, ponieważ art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 11 Ustawy o CIT zawierają specyficzne dla odsetek postanowienia w tym zakresie (inaczej mówiąc, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 11 ustawy o CIT stanowią lex specialis w odniesieniu do art. 15 ust. 4 - 4e Ustawy o CIT). Konkludując, zdaniem Spółki, odsetki od Pożyczki będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy lub kapitalizacji do kwoty głównej Pożyczki (z uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT - o ile znajdą zastosowanie), zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu Spółki ze Spółka Nabyta. Równocześnie Spółka jest świadoma, iż możliwość zaliczenia odsetek od Pożyczki do kosztów uzyskania przychodów może być ograniczona z uwagi na uregulowania zawarte w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT, dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

2017
30
sie

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów po dokonaniu połączenia zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od Pożyczki

Fragment:

W związku z planowanym połączeniem, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy po połączeniu z B., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania odsetek od Pożyczki w swoich kosztach uzyskania przychodów dla celów CIT (w momencie zapłaty lub kapitalizacji takich odsetek do kwoty głównej Pożyczki). Należy podkreślić, że kwestia czy odsetki od Pożyczki będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po połączeniu z B Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od Pożyczki w swoich kosztach uzyskania przychodów dla celów CIT, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, po połączeniu z B Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od Pożyczki w swoich kosztach uzyskania przychodów dla celów CIT, zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zasady ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodów Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

2016
13
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji.

Fragment:

W konsekwencji, w świetle przedstawionego problemu (tj. umowy pożyczki zawartej przed końcem 2014 r.) warunkiem stosowania w zakresie rozliczania odsetek od pożyczki regulacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. jest, co do zasady, faktyczne otrzymanie kwoty pożyczki przed dniem 1 stycznia 2015 r. (z zastrzeżeniem art. 12 ustawy zmieniającej dotyczącej podatników, których rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że do spłacanych na rzecz byłego udziałowca odsetek od pożyczek udzielonych i przekazanych Spółce przed 1 stycznia 2015 r. będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. I tak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów (...)

2016
1
maj

Istota:

Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc:- odsetki od pożyczki z banku oraz od X,- koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku),- podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatąmogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.)?

Fragment:

(...) trwałego. 3.Odsetki od pożyczek W ocenie Spółki koszty odsetek od pożyczki od X oraz od banku stanowią niewątpliwie koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Pożyczki zostały bowiem zaciągnięte wyłącznie w celu nabycia lub wytworzenia środków trwałych przez Spółkę; pożyczki te stanowią zatem źródło finansowania nabycia lub wytworzenia. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka ujmuje środki z pożyczek na specjalnie utworzonym w tym celu rachunku bankowym. Wypłaty z tego rachunku służyć mogą wyłącznie pokryciu kosztów inwestycji w SSE, a więc nabyciu lub wytworzeniu środków trwałych. Spółka każdorazowo jest w stanie powiązać dany wydatek z tego konta z wydatkiem na konkretny środek trwały. Ponadto, wydatek na odsetki od pożyczki spełnia również drugi warunek, o którym była mowa powyżej, to znaczy jest powiązany z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych. Powiązanie to jest jednoznaczne, gdyby nie środki z pożyczki, wówczas Spółka nie mogłaby zakupić lub wytworzyć danych środków trwałych. W ocenie Spółki nie ma znaczenia, czy mówimy o odsetkach od pożyczki z banku czy też o odsetkach od X (czyli spółki babki).

2016
1
maj

Istota:

Czy opisane w stanie faktycznym koszty finansowania inwestycji w SSE, a więc:- odsetki od pożyczki z banku oraz od X,- koszt zabezpieczenia pożyczki z banku (wynagrodzenie dla X za gotowość do wykupienia wierzytelności od banku),- podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) zapłacony w związku z otrzymaną dopłatą oraz - różnice kursowe związane z pożyczkami, odsetkami, kosztem zabezpieczenia pożyczki z banku oraz uzyskaną dopłatąmogą stanowić koszty kwalifikowane Spółki w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548 ze zm.)?

Fragment:

(...) trwałego. 3.Odsetki od pożyczek W ocenie Spółki koszty odsetek od pożyczki od X oraz od banku stanowią niewątpliwie koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Pożyczki zostały bowiem zaciągnięte wyłącznie w celu nabycia lub wytworzenia środków trwałych przez Spółkę; pożyczki te stanowią zatem źródło finansowania nabycia lub wytworzenia. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka ujmuje środki z pożyczek na specjalnie utworzonym w tym celu rachunku bankowym. Wypłaty z tego rachunku służyć mogą wyłącznie pokryciu kosztów inwestycji w SSE, a więc nabyciu lub wytworzeniu środków trwałych. Spółka każdorazowo jest w stanie powiązać dany wydatek z tego konta z wydatkiem na konkretny środek trwały. Ponadto, wydatek na odsetki od pożyczki spełnia również drugi warunek, o którym była mowa powyżej, to znaczy jest powiązany z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych. Powiązanie to jest jednoznaczne, gdyby nie środki z pożyczki, wówczas Spółka nie mogłaby zakupić lub wytworzyć danych środków trwałych. W ocenie Spółki nie ma znaczenia, czy mówimy o odsetkach od pożyczki z banku czy też o odsetkach od X (czyli spółki babki).

2016
1
kwi

Istota:

Czy przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, to jest art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT mogą mieć zastosowanie w przypadku spłaty odsetek od pożyczek przez R. sp. k. na rzecz S. S.K.A. i na rzecz R. S.A., w konsekwencji odsetki te mogłyby nie stanowić kosztów uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako wspólnika w R. sp. k.?

Fragment:

(...) odsetek od pożyczek. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT stanowi (w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2015 r.), że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego, również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Z przywołanych przepisów wynika, że w określonych w nich przypadkach odsetki od pożyczki udzielonej spółce mogą podlegać ograniczeniu w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

2016
1
kwi

Istota:

Czy przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, to jest art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT mogą mieć zastosowanie w przypadku spłaty odsetek od pożyczek przez R. sp. k. na rzecz S. S.K.A. i na rzecz R. S.A., w konsekwencji odsetki te mogłyby nie stanowić kosztów uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako wspólnika w R. sp. k.?

Fragment:

(...) odsetek od pożyczek. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy CIT stanowi (w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2015 r.), że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego, również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Z przywołanych przepisów wynika, że w określonych w nich przypadkach odsetki od pożyczki udzielonej spółce mogą podlegać ograniczeniu w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

2016
1
kwi

Istota:

Stosowanie przepisów o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.

Fragment:

Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Niewątpliwie powyższy przepis może mieć zastosowanie do odsetek od pożyczek udzielonych Wnioskodawcy przez R. S.A. Jak wskazano bowiem w niniejszym wniosku, R. S.A. posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym J. sp. z o.o., jednocześnie dających 100% praw głosu w J. sp. z o.o. W konsekwencji, spłacając odsetki do R. S.A., Wnioskodawca będzie zobowiązany zbadać relację posiadanego zadłużenia do kapitału własnego, przy czym chodzi tu o całkowite zadłużenie Wnioskodawcy wobec R.