IPTPB3/423-286/11-5/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), bądź ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od osób prawnych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 17 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu nabycia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu nabycia udziałów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka) w dniu 8 czerwca 2011 r. zawarł z Bank S.A. umowę kredytową.

Zgodnie z § 1 ust. 2 przedmiotowej umowy kredyt został udzielony na sfinansowanie nabycia 88 udziałów w Spółce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamawiający nabył udziały, na które został zaciągnięty opisany kredyt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 3 stycznia 2012 r., nr IPTPB3/423-286/11-3/PM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wystąpił do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 16 stycznia 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku (nadane w polskiej placówce pocztowej 12 stycznia 2012 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), bądź ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od osób prawnych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty odsetek.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że wszelkie koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z działalnością gospodarczą Spółki i jest ekonomicznie uzasadnione.

W przedmiotowej sprawie, Spółka nabyła udziały w innej Spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, odsetki od kredytu na zakup udziałów, spełniają przesłanki do uznania ich za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera regulacje dotyczące momentu uznania odsetek za koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z tym przepisem, odsetki od pożyczek (kredytów) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty. Nie uważa się natomiast za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od pożyczek (kredytów). W konsekwencji w przedmiotowej sprawie, odsetki od kredytu powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.

Jednocześnie, zdaniem Spółki odsetki od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia udziałów, nie stanowią wydatków na nabycie udziałów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z tym przepisem wydatki na objęcie lub nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów).

Poprzez wyrażenie „wydatki na nabycie”, w ocenie Spółki, należy rozumieć koszty będące niezbędnymi elementami transakcji, warunkujące nabycie udziałów. Zatem, do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów zalicza się, przykładowo zapłaconą cenę, opłaty notarialne, opłatę skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, jak również prowizje biura maklerskiego.

Dlatego też w ocenie Spółki, koszty kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w postaci odsetek stanowiące jednocześnie wynagrodzenie Kredytodawcy za korzystanie z kapitału, stanowią dla Niej koszt związany z finansowaniem działalności gospodarczej, a nie za bezpośredni wydatek na nabycie udziałów.

Do identycznych wniosków należy dojść w przypadku ewentualnej kapitalizacji odsetek. Spółka uważa, że na podstawie art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku ewentualnej kapitalizacji, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich kapitalizacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ww. ustawy, wydatki na spłatę pożyczek (kredytów) nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek do tych pożyczek (kredytów). W opinii Spółki powyższy przepis wskazuje, iż skapitalizowane odsetki powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie kapitalizacji.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty bądź ewentualnej kapitalizacji.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wielu wcześniej wydanych interpretacjach przez Ministra Finansów.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-534/08-2/HS, potwierdzono, iż: „do odsetek od pożyczki (kredytu) na zakup udziałów/akcji nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub objęcie udziałów/akcji. (...) kosztów zaciągniętej pożyczki (kredytu), w tym odsetek nie traktuje się, jako wydatków na nabycie udziałów, lecz jako zapłatę za pożyczkę (kredyt). Konsekwentnie, odsetki od pożyczki (kredytu) na zakup udziałów (akcji) są kosztem uzyskania przychodów w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji”.

Jednakowe wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-206/09/PC), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-983/08/PC), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lipca 2009 r. (sygn. IPPB3/423-218/09-4/ER), a także wielu innych interpretacji indywidualnych.

Spółka wskazuje także, że Jej stanowisko potwierdza utrwalona linia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził, że: „w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia” (Wyrok NSA z 7 kwietnia 2006 r., sygn. II FSK 508/05).

Wnioskodawca podnosi, że tożsame wnioski płyną z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 maja 2001 r. (sygn. I SA/KA 749/00), z 8 listopada 2004 r. (sygn. FSK 325/04) oraz z 7 września 2004 r. (sygn. FSK 324/04).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, iż Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku błędnie powołał Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jako autora interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-534/08-2/HS. Powyższa interpretacja została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.