IPTPB2/415-185/11-3/12-S/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1) Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?
2) Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1477/11, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na kupno zbywanego mieszkania – jest prawidłowe,
 • możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości nieruchomości przyjętej dla potrzeb określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na kupno zbywanego mieszkania, a także możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości nieruchomości przyjętej dla potrzeb określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego za kwotę 70.000,00 zł. Na zakup mieszkania zaciągnął kredyt budowlano-hipoteczny w kwocie 85.800,00 zł. Mieszkanie wymagało gruntownego remontu. W mieszkaniu tym Wnioskodawca nie był zameldowany. Był zameldowany u dziadka.

W dniu 26 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Żona została zameldowana na pobyt stały w dniu 15 maja 2008 r. w lokalu mieszkalnym nabytym w dniu 18 kwietnia 2007 r. Wnioskodawca pozostawał ze swoją żoną we wspólności małżeńskiej do dnia 24 września 2008 r., kiedy to została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Żona Wnioskodawcy zameldowana była na pobyt stały od dnia 15 maja 2008 r. do dnia 15 grudnia 2010 r.

W dniu 16 grudnia 2010 r. Wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte w dniu 18 kwietnia 2007 r. za kwotę 214.000,00 zł.

W dniu 29 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o uldze meldunkowej, która w opinii Wnioskodawcy przysługiwała Jemu i Jego żonie.

Dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca wraz z żoną chce przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Za mieszkanie, które Wnioskodawca nabył w dniu 18 kwietnia 2007 r. zapłacił 70.000,00 zł i uiścił podatek od sprzedaży według stawki 2%, tj. 1.400,00 zł. Urząd Skarbowy uznał, iż cena ta odbiega od ceny rynkowej i ustalił cenę mieszkania na kwotę 100.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
 2. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania Nr 1, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, czy w przypadku małżeństwa wymagany jest meldunek dla obojga czy tylko na jednego z małżonków. W ocenie Wnioskodawcy ww. ustawa wskazuje, że ulga ma zastosowanie łącznie dla obojga małżonków. Dla poparcia swojego stanowiska przedstawia orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 111/11 z dnia 20 kwietnia 2010 r.), w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 437/10 z dnia 8 września 2010 r.) oraz w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 12/09 z dnia 10 lutego 2010 r.), z których wynika, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie dla obojga małżonków. Mimo, że zameldowanie ma tylko jedno z małżonków, zwolnienie od podatku z odpłatnego zbycia ma zastosowanie również dla drugiego z małżonków.

Wnioskodawca uważa, że podlega zwolnieniu podatkowemu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, chociaż nie był zameldowany w tym mieszkaniu, ale była w nim zameldowana Jego żona.

Natomiast w ocenie Wnioskodawcy, odnośnie pytania Nr 2, odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę na kupno zbywanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu. Wnioskodawca nigdy ich nie odliczał i nie pomniejszał dochodu w zeznaniach rocznych o te odsetki.

Ponadto Wnioskodawca uważa, iż kosztem uzyskania przychodu nie jest cena mieszkania, którą faktycznie zapłacił i która jest podana w akcie notarialnym, tj. 70.000,00 zł, ale cena ustalona przez Urząd Skarbowy jako cena rynkowa, od której Urząd zażądał dodatkowego podatku, który został przez Wnioskodawcę zapłacony.

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest cena rynkowa, tj. 100.000,00 zł, którą uznał Urząd Skarbowy decyzją z dnia 5 września 2007 r. i od której Wnioskodawca zapłacił podatek.

W dniu 2 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną Nr IPTPB2/415-185/11-2/ASZ stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej wniesiono w dniu 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 24 sierpnia 2011 r.). Odpowiedź na powyższe wezwanie została udzielona pismem z dnia 7 września 2011 r., Nr IPTPB2/415W-9/11-2/ASZ.

W dniu 20 października 2011 r. wpłynęła do tut. Organu skarga adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. interpretację, w której wniesiono o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 15 listopada 2011 r., Nr IPTPB2/4160-11/11-2/ASZ, tut. Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1477/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację.

Sąd w przedmiotowym wyroku stwierdził, iż w przypadku finansowania zakupu mieszkania z kredytu bankowego, jego faktyczny koszt będzie wyższy, niż w przypadku finansowania go ze środków własnych. Bez poniesienia kosztów związanych z kredytem nie doszłoby do nabycia przedmiotowego prawa majątkowego. Zatem, jest to przekonujący argument za tym, że odsetki od kredytu spłacone do dnia sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zapłacone inne opłaty związane z umową kredytową – o ile kredyt zaciągnięty został na zakup tego mieszkania – stanowią udokumentowane koszty nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Sąd uznał, iż prawidłowe jest stanowisko Organu, że do kosztów nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, należy zaliczyć wydatek określony w umowie (akcie notarialnym), czyli kwotę 70.000,00 zł, gdyż podwyższenie wartości nabytej nieruchomości do wartości rynkowej zostało dokonane wyłącznie w celu określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwota 100.000,00 zł, ustalona przez organ podatkowy, nie dokumentuje rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup prawa majątkowego. Natomiast wartość podatku od czynności cywilnoprawnych należy przyjąć w kwocie wynikającej z decyzji administracyjnej.

Ponadto, Sąd stwierdził, że w przypadku, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden małżonek, zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Zwolnienie, o którym mowa będzie miało zastosowanie łącznie do obojga małżonków, gdyż art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadził wymogu, by przesłanki zwolnienia zaistniały dla każdego z małżonków oddzielnie.

W dniu 16 marca 2012 r. do tut. Organu wpłynął odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1477/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt. I SA/Łd 1477/11 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w części:

 • możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na kupno zbywanego mieszkania – za prawidłowe,
 • możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości nieruchomości przyjętej dla potrzeb określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych – za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 18 kwietnia 2007 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Nie był w ogóle zameldowany w tym mieszkaniu. Jedynie żona Wnioskodawcy była tam zameldowana przez okres co najmniej dwunastu miesięcy na pobyt stały.

W dniu 16 listopada 2010 r. Wnioskodawca sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Tym samym dokonując oceny skutków sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w powyższym brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z kolei zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c wskazanej ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zatem, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Co do zasady, ustawodawca nie określa więc szczegółowo katalogu wydatków, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości. Koszty nabycia powinny być rozumiane szeroko i oprócz kwoty wydatkowanej na zakup nieruchomości powinny obejmować w szczególności wydatki związane z nabyciem tej nieruchomości. A więc, za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku, np.: opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, koszty i opłaty sądowe, koszty odsetek od kredytu na zakup mieszkania, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, czy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Określając koszty uzyskania przychodu należy brać pod uwagę takie wydatki, które pozostawały w bezpośrednim związku z nabyciem nieruchomości lub prawa majątkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, iż bez poniesienia przez Wnioskodawcę kosztów związanych z kredytem nie doszłoby do nabycia przedmiotowego prawa majątkowego. Zatem, stwierdzić należy, iż odsetki od kredytu spłacone do dnia sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zapłacone inne opłaty związane z kredytem bankowym, zaciągniętym na nabycie zbywanej nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kwestii pytania dotyczącego możliwości uznania za koszty nabycia zbywanej nieruchomości wartości rynkowej wynikającej z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, należy wskazać, iż ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ww. ustawy stanowią m.in. udokumentowane koszty nabycia.

W przedmiotowej sprawie, konieczne jest podkreślenie, że podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi, przy umowie sprzedaży nieruchomości – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Opisane we wniosku podwyższenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wartości nabytej nieruchomości do wysokości wartości rynkowej oraz dokonana przez Wnioskodawcę dopłata podatku od czynności cywilnoprawnych jest związane z zasadami naliczania (wymiaru) podatku od czynności cywilnoprawnych i dotyczy wyłącznie tego podatku.

Zatem, dokonane decyzją z dnia 6 września 2007 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podwyższenie wartości zakupionej nieruchomości do wysokości wartości rynkowej dla potrzeb określenia (wymiaru) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, nie stanowi określenia przez organ podatkowy wartości rynkowej nieruchomości sprzedanej w roku 2010, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, dla Wnioskodawcy udokumentowanym kosztem nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy (będącym jednocześnie kosztem rzeczywiście poniesionym przy zakupie tego prawa), jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (akcie notarialnym nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), czyli jak podaje Wnioskodawca kwota 70.000,00 zł.

Natomiast w odniesieniu do pytania dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej, wyjaśnia się, że zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania. Tym samym nie uzależnia zameldowania od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Bez znaczenia są natomiast stosunki własnościowe istniejące w okresie tych 12 miesięcy.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsce zamieszkania podatnika – art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy zbywają nieruchomości lub prawa nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 powyższej ustawy uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 • okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,
 • terminowe złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.

W rozumieniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.), spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków powoduje, iż z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie. Przedmiotowe zwolnienie będzie miało zastosowanie również w stosunku do drugiego małżonka, który tego warunku nie spełnia.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, iż Wnioskodawca uzyskując dochód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w zbywanym lokalu powoduje, że przychód (dochód) z jego zbycia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., małżonkowie złożyli w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.