Odsetki od kredytu | Interpretacje podatkowe

Odsetki od kredytu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od kredytu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu
Fragment:
Z wyżej powołanych przepisów wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek: zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, odsetki zostały zapłacone, odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji. Z treści cytowanych przepisów wynika więc, że odsetki od kredytu, jeżeli zostały zapłacone i nie zwiększą kosztów inwestycji, mogą - co do zasady - stanowić koszt uzyskania przychodu. Przy czym nadmienić należy, że podatnik - wprowadzając środek trwały do ewidencji - musi określić jego wartość początkową. Przepis art. 22g ust. 1 pkt 1 stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. W świetle powyższego stwierdzić należy, że odsetki od kredytu naliczone i zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania, będą zwiększały wartość początkową tego środka trwałego, natomiast odsetki poniesione po tym dniu (naliczone i zapłacone) będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
2017
18
maj

Istota:
Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczając przychody i koszty Wnioskodawca będzie miał prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu wniesionego do spółki w drodze aportu jako składnik przedsiębiorstwa?
Fragment:
(...) odsetki od kredytów. Jeżeli zatem kredyt ten przeznaczony został na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki osobowej, to naliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu i zapłacone odsetki od kredytu po dniu wniesienia jednoosobowego przedsiębiorstwa do tej spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki osobowej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku tej spółki, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy. Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników. Chcąc uzyskać interpretację każda z tych osób winna osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do tut. Organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.
2016
1
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie poboru podatku dochodowego w związku z umorzeniem odsetek od kredytu.
Fragment:
Rozporządzeniem zachodzą przesłanki do zaniechania poboru podatku dochodowego z tytułu umorzonych przez bank odsetek od kredytu, tj. w szczególności, czy zachodzi przesłanka zaciągnięcia przez Wnioskodawcę kredytu „ na własne cele mieszkaniowe ”, mając na uwadze fakt, że w czasie zawierania umowy kredytowej i budowy domu, nieruchomość ta nie była własnością Wnioskodawcy... Zdaniem Wnioskodawcy, kredyt hipoteczny, który Wnioskodawca zaciągnął w 2005 r. wspólnie z ówczesną małżonką na budowę domu został zaciągnięty przez niego „ na własne cele mieszkaniowe ”, a zatem spełnione zostają przesłanki ww. Rozporządzenia do zaniechania od Wnioskodawcy poboru podatku dochodowego z tytułu umorzonych przez bank odsetek od kredytu. Takie stanowisko Wnioskodawca wywodzi w oparciu o przepisy ww. Rozporządzenia, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym oraz stanowisko judykatury. Zgodnie z treścią § 1 ww. Rozporządzenia cyt.: „zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od: umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie (...)
2016
21
kwi

Istota:
Możliwość odliczenia (od 2011 r.) wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego w ramach tzw. ulgi odsetkowej.
Fragment:
W związku z powyższym w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Jej intencją jest uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego do osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia (od 2011 r.) wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego w ramach tzw. ulgi odsetkowej. Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej od 2011 r. tzw. ulga odsetkowa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznać należy za prawidłowe. Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588). Przepis ten stanowił, że podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
2016
6
sty

Istota:
W którym momencie można rozpocząć amortyzację podatkową oddanej do użytkowania części konferencyjnej stanowiącej 40 % całej powierzchni budynku?
Czy odsetki od kredytów inwestycyjnych, których spłata rozpocznie się od miesiąca czerwca 2012 roku stanowić będą koszty uzyskania przychodów w takiej proporcji w jakiej wartość oddana do użytkowania mieści się w wartości ogółem udzielonych kredytów?
Fragment:
Z powołanych powyżej przepisów wynika, że odsetki od kredytu naliczone i zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania (gdy będzie on zdatny do użytku), będą zwiększały wartość początkową tego środka trwałego, natomiast odsetki poniesione po tym dniu (naliczone i zapłacone) będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Mając na uwadze to, że budynek uznany został za kompletny i zdatny do użytkowania w październiku 2010 r., stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Pana – po tej dacie – na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych, mogą być zaliczone do kosztu uzyskania przychodu. Przy czym odsetki od kredytów inwestycyjnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w takiej proporcji w jakiej wartość części oddanej do użytkowania mieści się w wartości ogółem udzielonych kredytów. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
2
gru

Istota:
Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawcę przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Koszty te jednak – związane ze spłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nowego mieszkania z przeznaczeniem pod wynajem – można podzielić na występujące przed dniem przekazania środka trwałego do używania oraz poniesione po tej dacie. Bowiem to data przekazania przedmiotowego mieszkania do używania decyduje o tym, w jaki sposób będą rozliczane koszty dotyczące spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup. Odsetki naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ale dopiero od momentu ujawnienia środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych.
Fragment:
Z wyżej powołanych przepisów wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę, odsetki zostały zapłacone, odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji. Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawcę przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Koszty te jednak – związane ze spłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nowego mieszkania z przeznaczeniem pod wynajem – można podzielić na występujące przed dniem przekazania środka trwałego do używania oraz poniesione po tej dacie. Bowiem to data przekazania przedmiotowego mieszkania do używania decyduje o tym, w jaki sposób będą rozliczane koszty dotyczące spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup. Odsetki naliczone do dnia przekazania do używania mieszkania zwiększają jego wartość początkową, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ale dopiero od momentu ujawnienia środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych.
2015
4
paź

Istota:
Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości miał prawo zaliczyć odpowiednią część odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowej nieruchomości zapłaconych w okresie od dnia nabycia nieruchomości do dnia jej sprzedaży... Zdaniem Wnioskodawcy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowej nieruchomości, ze sprzedaży której dochód podlega opodatkowaniu, poniesione w okresie od dnia nabycia nieruchomości do dnia jej sprzedaży stanowią koszty uzyskania przychodu. Analogicznie jak w przypadku zakupu i sprzedaży nieruchomości lub innych środków trwałych związanych z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej odsetki od kredytu bądź to podwyższają wartość początkową środków trwałych, bądź też stanowią koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawca uważa, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2014r. Nr ITPB2/415-1117/13/MN Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, wydanej w podobnej sprawie, nie wiążącej organów podatkowych w niniejszej sprawie, że „ spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości nie stanowi kosztów uzyskania przychodu z jej odpłatnego zbycia, gdyż są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na ww. cele.
2015
24
wrz

Istota:
Ulga odsetkowa – zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Znak: IBPBII/2/415-193/11/MW , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup budynku w stanie surowym zamkniętym nie podlegają odliczeniu jako odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. Odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie zapłacone odsetki od kredytu w części przeznaczonej na dokończenie budowy. Z kolei odsetki od dodatkowej części kredytu otrzymanego w związku aneksem do umowy kredytowej nie podlegają odliczeniu. Wnioskodawca zaskarżył, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zarzucając, że jest ona niezgodna z prawem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 13 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 597/11 oddalił skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 14 kwietnia 2011 r. Na wstępie Sąd wskazał, że przedmiotem sporu jest kwestia interpretacji zawartego w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunku skorzystania przez podatnika z tzw. ulgi odsetkowej polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego.
2014
14
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup pierwszego lokalu mieszkalnego?
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup pierwszego lokalu mieszkalnego... Zdaniem Wnioskodawczyni, z mężem są pierwszymi właścicielami mieszkania, sprzedający bank dopełnił formalności przystosowania lokalu do celów mieszkaniowych. Może to nie jest nowe budownictwo, ale art. 26b ust. 4 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych dopuszcza możliwość odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na ten cel. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zasady dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Pomimo uchylenia ww. przepisu ustawodawca zagwarantował podatnikom korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
2014
4
lis

Istota:
Czy stanowią koszty uzyskania przychodu w firmie, którą Wnioskodawczyni prowadzi zapłacone od dnia 1 lipca 2012 r. zapłacone przez Wnioskodawczynię odsetki od kredytu przejętego od jej męża łącznie z całą restauracją „G.”?Czy stanowią koszty uzyskania przychodu w firmie, którą Wnioskodawczyni prowadzi zapłacone od dnia 23 września 2013 r. odsetki oraz inne opłaty bankowe związane ze spłaceniem poprzedniego kredytu?
Fragment:
Oznacza to, że płacone przez Wnioskodawczynię odsetki od kredytu nie mogą stanowić dla niej kosztu podatkowego. Wydatki te nie mają bowiem związku z osiąganiem przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, ani też, z zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodów. Wnioskodawczyni nie stała się stroną umowy kredytowej, a sam kredyt został zaciągnięty celem finansowania działalności gospodarczej męża, a nie działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. W przedmiotowej sprawie wydatki ponoszone przez Wnioskodawczynię na spłatę odsetek od kredytu męża służyły uregulowaniu zobowiązań kredytowych męża, a co za tym idzie nie poniesiono ich w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu Wnioskodawczyni. Spłata przez Wnioskodawczynię odsetek od kredytu zaciągniętego przez męża w istocie nie ma związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lecz z rozliczeniem zobowiązań kredytowych męża. Zaciągnięty uprzednio przez męża kredyt bankowy został przeznaczony na finansowanie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni dokonując spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez męża ponosi de facto wydatki na spłatę zobowiązań kredytowych męża a nie na spłatę swoich zobowiązań kredytowych ponoszonych celem osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
2014
18
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.