Odsetki od kapitału | Interpretacje podatkowe

Odsetki od kapitału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od kapitału. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odsetki od depozytu terminowego, założonego pod rachunkiem bieżącym spółki jawnej, stanowią przychód z działalności gospodarczej czy przychód z kapitałów pieniężnych, który podlega opodatkowaniu w sposób zryczałtowany u każdego wspólnika oddzielnie, w proporcji do posiadanego udziału w zyskach?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych do przychodów z działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy prawidłowo przychód w postaci odsetek uzyskanych w wyniku lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych w banku prowadzącym konto bankowe Spółki wykazywany jest jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu 26 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych do przychodów z działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez Właścicieli korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegałyby dochody z działalności gospodarczej uzyskiwane np. z najmu części wspólnej nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności od najemców /dzierżawców/?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r. ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 25 czerwca 2007 r. /wpływ do Urzędu w dniu 02 lipca 2007 r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków jakie musi spełnić wspólnota od Ol stycznia 2007 roku tj. po upływie obowiązywania zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny opisany przez podatnika: Wspólnota za pośrednictwem umocowanego pełnomocnika zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, (...)
2011
1
cze

Istota:
W dniu 21 marca 2005r. aktem notarialnym zakupiłem od firmy nowo wybudowany lokal mieszkalny wraz z logią i garażem podziemnym. Łączna kwota inwestycji wyniosła 272.931,42zł. w tym cena za lokal mieszkalny 201.175,11zł, cena za udział w gruncie w kwocie 41.268,86zł cena za miejsce garażowe w kwocie 30.268,86zł. Kredyt na sfinansowanie inwestycji został udzielony przez bank w walucie obcej – we frankach szwajcarskich w kwocie 110.367,00CHF. Wysokość kredytu w złotych nie jest podana w umowie. Według jakiego kursu należy ustalić wysokość kredytu? W związku z faktem, że wartość samego kredytu mieszkalnego przekracza maksymalną kwotę ustaloną zgodnie z treścią art 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jaki sposób obliczyć proporcję odsetek możliwych do odliczenia ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr. 14 poz. 176 z późn. zm.) od podstawy obliczania podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1)budową budynku mieszkalnego albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego w takim budynku albo 3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 4)nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.