Odsetki od depozytów bankowych | Interpretacje podatkowe

Odsetki od depozytów bankowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od depozytów bankowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od 1 stycznia 2007r.w przypadku wspólnot mieszkaniowych wpłaty z tytułu pożytku (adaptacja strychu na mieszkanie) oraz odsetki bankowe uzyskane ze zgromadzonych środków pieniężnych podlegają zwolnieniu od podatku dochodoweho od osób prawnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko Wspólnoty w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym wpłat z tytułu pożytku (adaptacja strychu na mieszkanie) oraz odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 22.01.2007r. Podatnik wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii opodatkowania (od 1 stycznia 2007r.) podatkiem dochodowym wpłat z tytułu pożytku (adaptacja strychu na mieszkanie) oraz odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wspólnota uzyskuje dochody między innymiz wpłat (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. z oprocentowania środków na rachunku bankowym (środki pochodzące od członków spółdzielni, gromadzone w celu realizacji przyszłych remontów) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ?
Fragment:
(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (środki pochodzące od członków spółdzielni, gromadzone w celu realizacji przyszłych remontów) - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. UZASADNIENIE: Pismem z dnia 12.01.2007r. (data wpływu 12.01.2007r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy pod pojęciem "jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank" należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania Banku z dnia 26.01.2006r. Nr ( ...) od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20.06.2005r. Nr 1401/PD-4230-Z-17/05/EP odmawiającej zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6.04.2005r. Nr 1471/DPD2/423/8/05/HT/5 wydanego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych orzeka - utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. U Z A S A D N I E N I E Bank wnioskiem z dnia 11.01.2005r. zwrócił się o wyjaśnienie w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa wątpliwości interpretacyjnych, odnośnie tego czy w świetle art. 11 ust. 3 lit. e umowy podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003r. między (...)
2011
1
kwi

Istota:
Strona posiada rachunek w banku mającym siedzibę na terenie Niemiec i z tego tytułu uzyskuje dochód z tytułu odsetek. Dochód z odsetek nie jest opodatkowany na terenie Niemiec.
Czy dochód z tytułu uzyskanych na terenie Niemiec odsetek także nie jest opodatkowany w Polsce?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie postanawia nie potwierdzić stanowiska zawartego w piśmie UZASADNIENIE W piśmie strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Strona posiada rachunek w banku mającym siedzibę na terenie Niemiec i z tego tytułu uzyskuje dochód z tytułu odsetek. Dochód z odsetek nie jest opodatkowany na terenie Niemiec. Zdaniem strony dochód z tytułu uzyskanych na terenie Niemiec odsetek także nie jest opodatkowany w Polsce. Odnosząc się do powyższego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, stwierdza co następuje. Stosownie do treści art. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje odsetkiod środków na rachunkach bankowych, zarówno w formie lokat terminowychjak   i   rachunków   bieżących   (a   vista),   prowadzonych   dla   podmiotówinstytucjonalnych?
Fragment:
(...) Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 16 marca 2006 r. (data wpływu 23 czerwca 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Bank przedstawił następujący stan faktyczny : " Bank klasyfikuje podmioty instytucjonalne na: -prowadzące działalność gospodarczą np. przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielnie i spółki, -pozostałe np. komitety, kluby, fundacje, koła, stowarzyszenia.  W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochdowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, przechowywanych na oprocentowanym rachunku bankowym i następnie zwracanych tym osobom wraz z odsetkami.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 października 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawia uznać, iż Sąd ...... powinien naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, przechowywanych na oprocentowanym rachunku bankowym i następnie zwracanych tym osobom wraz z odsetkami. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 12 stycznia 2007r. Nr ...... zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, co do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychody uzyskane z tytułu odsetek od lokat overnight, mogą zostać uznane za przychody z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, a tym samym za korzystające ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 18.11.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach typu overnight , postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku i przychody uzyskane z tytułu odsetek uzyskiwanych od lokat overnight nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dniu 5.10.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy otrzymywane odsetki od terminowych lokat bankowych nie są obrotem, który należy uwzględnić w mianowniku ułamka przy wyliczeniu proporcji do odliczenia podatku naliczonego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, wnioskiem z dnia 25.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż otrzymywane odsetki od terminowych lokat bankowych nie są obrotem, który należy uwzględnić w mianowniku ułamka przy wyliczeniu proporcji do odliczenia podatku naliczonego - za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 25.02.2005r. (data wpływu) Spółka Akcyjna zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług opodatkowanych podatkiem od (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy obowiązku poboru przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z art. 20 ust. 1 i z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie orzeka zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego UrzęduSkarbowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2005 r. Nr 1473/WP/36/5/05/JK, wydane wtrybie art. 14a § 4, powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa Uzasadnienie Pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr KF/536/5/2004 (data wpływu do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu 24 styczeń 2005 r.) Bank wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Bank jest podmiotem działającym w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, póz. 665 z późn. zm.). Do podstawowej działalności Banku należy przyjmowanie depozytów pieniężnych i udzielanie kredytów w oparciu o prowadzone rachunki (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu, częściowo finansowanego z funduszu PHARE, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?
Fragment:
(...) W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 01.10.2004 r. Nr PDP/423/25/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy stwierdza, co następuje: Spółka pismem z dnia 07.09.2004 r. zwróciła się z zapytaniem czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu częściowo finansowanego z funduszu PHARE na dostawę w zakresie działań zewnętrznych Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.). Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w dniu 26.07.2004r. Spółka - jako Kontrahent - (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.