Odsetki od depozytów bankowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od depozytów bankowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy od 1 stycznia 2007r.w przypadku wspólnot mieszkaniowych wpłaty z tytułu pożytku (adaptacja strychu na mieszkanie) oraz odsetki bankowe uzyskane ze zgromadzonych środków pieniężnych podlegają zwolnieniu od podatku dochodoweho od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko Wspólnoty w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym wpłat z tytułu pożytku (adaptacja strychu na mieszkanie) oraz odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 22.01.2007r. Podatnik wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii opodatkowania (od 1 stycznia 2007r.) podatkiem dochodowym wpłat z tytułu pożytku (adaptacja strychu na mieszkanie) oraz odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wspólnota uzyskuje dochody między innymiz wpłat (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. z oprocentowania środków na rachunku bankowym (środki pochodzące od członków spółdzielni, gromadzone w celu realizacji przyszłych remontów) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (środki pochodzące od członków spółdzielni, gromadzone w celu realizacji przyszłych remontów) - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. UZASADNIENIE: Pismem z dnia 12.01.2007r. (data wpływu 12.01.2007r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy pod pojęciem "jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank" należy rozumieć oprócz pożyczek w rozumieniu prawa bankowego również kredyty, lokaty bankowe, środki przechowywane na rachunkach bieżących innych banków oraz emisję bankowych papierów wartościowych ?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania Banku z dnia 26.01.2006r. Nr ( ...) od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20.06.2005r. Nr 1401/PD-4230-Z-17/05/EP odmawiającej zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6.04.2005r. Nr 1471/DPD2/423/8/05/HT/5 wydanego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych orzeka - utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. U Z A S A D N I E N I E Bank wnioskiem z dnia 11.01.2005r. zwrócił się o wyjaśnienie w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa wątpliwości interpretacyjnych, odnośnie tego czy w świetle art. 11 ust. 3 lit. e umowy podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003r. między (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona posiada rachunek w banku mającym siedzibę na terenie Niemiec i z tego tytułu uzyskuje dochód z tytułu odsetek. Dochód z odsetek nie jest opodatkowany na terenie Niemiec.
Czy dochód z tytułu uzyskanych na terenie Niemiec odsetek także nie jest opodatkowany w Polsce?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie postanawia nie potwierdzić stanowiska zawartego w piśmie UZASADNIENIE W piśmie strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Strona posiada rachunek w banku mającym siedzibę na terenie Niemiec i z tego tytułu uzyskuje dochód z tytułu odsetek. Dochód z odsetek nie jest opodatkowany na terenie Niemiec. Zdaniem strony dochód z tytułu uzyskanych na terenie Niemiec odsetek także nie jest opodatkowany w Polsce. Odnosząc się do powyższego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, stwierdza co następuje. Stosownie do treści art. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje odsetkiod środków na rachunkach bankowych, zarówno w formie lokat terminowychjak   i   rachunków   bieżących   (a   vista),   prowadzonych   dla   podmiotówinstytucjonalnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 16 marca 2006 r. (data wpływu 23 czerwca 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Bank przedstawił następujący stan faktyczny : " Bank klasyfikuje podmioty instytucjonalne na: -prowadzące działalność gospodarczą np. przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielnie i spółki, -pozostałe np. komitety, kluby, fundacje, koła, stowarzyszenia.  W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochdowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, przechowywanych na oprocentowanym rachunku bankowym i następnie zwracanych tym osobom wraz z odsetkami.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 października 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawia uznać, iż Sąd ...... powinien naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, przechowywanych na oprocentowanym rachunku bankowym i następnie zwracanych tym osobom wraz z odsetkami. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 12 stycznia 2007r. Nr ...... zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, co do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody uzyskane z tytułu odsetek od lokat overnight, mogą zostać uznane za przychody z działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, a tym samym za korzystające ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 18.11.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach typu overnight , postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku i przychody uzyskane z tytułu odsetek uzyskiwanych od lokat overnight nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dniu 5.10.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy otrzymywane odsetki od terminowych lokat bankowych nie są obrotem, który należy uwzględnić w mianowniku ułamka przy wyliczeniu proporcji do odliczenia podatku naliczonego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, wnioskiem z dnia 25.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż otrzymywane odsetki od terminowych lokat bankowych nie są obrotem, który należy uwzględnić w mianowniku ułamka przy wyliczeniu proporcji do odliczenia podatku naliczonego - za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 25.02.2005r. (data wpływu) Spółka Akcyjna zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług opodatkowanych podatkiem od (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy obowiązku poboru przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z art. 20 ust. 1 i z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie orzeka zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego UrzęduSkarbowego w Radomiu z dnia 16 lutego 2005 r. Nr 1473/WP/36/5/05/JK, wydane wtrybie art. 14a § 4, powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa Uzasadnienie Pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr KF/536/5/2004 (data wpływu do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu 24 styczeń 2005 r.) Bank wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Bank jest podmiotem działającym w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, póz. 665 z późn. zm.). Do podstawowej działalności Banku należy przyjmowanie depozytów pieniężnych i udzielanie kredytów w oparciu o prowadzone rachunki (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu, częściowo finansowanego z funduszu PHARE, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Fragment:

(...) W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 01.10.2004 r. Nr PDP/423/25/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy stwierdza, co następuje: Spółka pismem z dnia 07.09.2004 r. zwróciła się z zapytaniem czy dochody uzyskane z tytułu realizacji kontraktu częściowo finansowanego z funduszu PHARE na dostawę w zakresie działań zewnętrznych Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.). Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w dniu 26.07.2004r. Spółka - jako Kontrahent - (...)