Odsetki karne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki karne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
cze

Istota:

Umorzenie naliczonych przez bank odsetek karnych od nieterminowej spłaty kredytu jest przysporzeniem skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z powyższym należy uznać, że – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – w następstwie umorzenia przez bank odsetek karnych doszło po stronie Wnioskodawczyni do powstania, podlegającego opodatkowaniu, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, bank był zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT – 8C o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu umorzenia tych odsetek, natomiast Wnioskodawczyni jest obowiązana wykazać ten przychód, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Fragment:

Podstawą umorzenia odsetek karnych była natomiast zawarta ugoda, która przewidywała m.in. umorzenie części naliczonych odsetek karnych (powstałych w związku z umową kredytową). Powyższe oznacza, że przed zawarciem ugody bank skorzystał z przysługującego mu prawa i naliczył odsetki karne z tytułu uchybienia postanowieniom umowy kredytowej. Wnioskodawczyni była zobowiązana do ich zapłacenia jeszcze przed zawarciem ugody oraz zwolnienia z długu, dlatego też umorzenie tych odsetek nie mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów i nie jest obojętne podatkowo. Umorzenie przez bank odsetek karnych od zadłużenia przeterminowanego stanowi dla Wnioskodawczyni świadczenie nieodpłatne, gdyż na skutek jego otrzymania została zwolniona z naliczonego wcześniej zobowiązania i tym samym nie doszło do uszczuplenia jej majątku. W przeciwnym razie, gdyby bank nie umorzył tych należności, doszłoby do uszczuplenia majątku Wnioskodawczyni w związku z koniecznością zapłaty tych odsetek karnych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że umorzenie naliczonych przez bank odsetek karnych od nieterminowej spłaty kredytu jest przysporzeniem skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2014
21
gru

Istota:

Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu przedmiotowego umorzenia odsetek karnych, dokonanego w 2013 r., należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł. W związku z powyższym, bank był zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT – 8C o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu umorzenia tych odsetek, natomiast Wnioskodawczyni była obowiązana wykazać ten przychód, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że bank umorzył Wnioskodawczyni odsetki karne, naliczone wcześniej w związku z nieterminową spłatą kredytu w świetle postanowień umowy kredytowej. Podstawą umorzenia odsetek karnych była natomiast zawarta umowa przeniesienia własności lokalu w zamian za zwolnienie z długu, która przewidywała m.in. umorzenie naliczonych odsetek karnych (powstałych w związku z umową kredytową), w zamian za przeniesienie przez Wnioskodawczynię na rzecz banku własności lokalu. Powyższe oznacza, że przed zawarciem umowy bank skorzystał z przysługującego mu prawa i naliczył odsetki karne z tytułu uchybienia postanowieniom umowy kredytowej. Skoro bank naliczył odsetki karne i następnie wprowadził postanowienie dotyczące warunku ich umorzenia, to wbrew sugestii Wnioskodawczyni były to odsetki karne naliczone, należne oraz wymagalne. Wnioskodawczyni była zobowiązana do ich zapłacenia jeszcze przed zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu w zamian za zwolnienie z długu, dlatego też umorzenie tych odsetek nie mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów i nie jest obojętne podatkowo. Umorzenie przez bank odsetek karnych stanowi dla Wnioskodawczyni świadczenie nieodpłatne, gdyż na skutek jego otrzymania została zwolniona z naliczonego wcześniej zobowiązania i tym samym nie doszło do uszczuplenia jej majątku.

2014
13
kwi

Istota:

Wyłaczenie z opodatkowania odsetek karnych od niezapłaconych kwot za wynajem.

Fragment:

W odniesieniu do powyższej kwestii wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 1 lipca 1982 r. w sprawie C-222/81 BAZ Bausystem AG v Finanzamt München für Körperschaften, w którym stwierdził, że odsetki karne z tytułu nieterminowej płatności nie mogą zostać uznane za wynagrodzenie w rozumieniu przepisów o VAT i tym samym nie mogą stanowić podstawy opodatkowania tym podatkiem. TSUE uznał, że wypłata odsetek karnych nie ma żadnego związku ze świadczeniem i konsumowaniem usługi, a kwota odsetek karnych nie stanowi wynagrodzenia świadczącego usługę, lecz rekompensatę za opóźnioną płatność, poniesioną szkodę. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zawarła ze swoim kontrahentem X umowę, w której postanowiono, że Spółka kupi Symulator, a kontrahent wypożyczy go od niej na warunkach określonych w umowie. Koszt zakupu Symulatora poniesiony przez Spółkę zostanie zwrócony przez kontrahenta z dochodów uzyskanych z kursów przeprowadzanych z jego wykorzystaniem. Umowa stanowi, że hipotetyczny dochód kontrahenta uzyskiwany od kandydatów Spółki szkolonych bezpłatnie przez niego zostanie potrącony przez Spółkę na konto spłaty kwoty należnej za Symulator, przy czym kontrahent jest zobowiązany płacić odsetki karne na rzecz Spółki wynoszące 10% rocznie od kwot niezapłaconych w terminie należności w danym miesiącu.

2013
30
mar

Istota:

Czy zwolnienie ze spłaty naliczonych odsetek karnych tylko jednego współkredytobiorcy (Wnioskodawczyni) stanowi faktyczny Jej przychód i musi zapłacić podatek dochodowy, gdy spłatę owych odsetek karnych bank dochodzi od drugiego współkredytobiorcy solidarnego?

Fragment:

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, iż zwolnienie ze spłaty naliczonych przez bank odsetek karnych od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jest przysporzeniem skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Gdyby bowiem nie doszło do zawarcia ugody, w wyniku której nastąpiło zwolnienie z zapłaty opisanych odsetek, Wnioskodawczyni byłaby zobowiązana do ich uregulowania w pełnej wysokości. Tym samym, Wnioskodawczyni odniosła wymierną korzyść materialną, bowiem został zwolniony z konkretnego zobowiązania finansowego. Dodać należy, że bez wpływu na sytuację podatkową Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, że bank dochodzi spłaty odsetek karnych od drugiego z współkredytobiorców solidarnych. W konsekwencji wartość zwolnionych odsetek karnych od udzielonego kredytu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji po stronie Banku istniał obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu umorzonych odsetek karnych, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, iż (...)

2013
3
sty

Istota:

Umorzenie odsetek karnych od kredytu bankowego.

Fragment:

Natomiast Bank Y przyjął kwotę 270 000 zł, a w związku z niemożnością uregulowania czy ściągnięcia pozostałej do spłaty kwoty odsetek karnych w kwocie 51 746,74 CHF (182 293,42 zł) - dług umorzył. Z powyższego wynika zatem, że bank w związku z nieterminowym spłacaniem kredytu nie odstąpił od naliczenia odsetek karnych, lecz skorzystał z przysługującego mu prawa i naliczył odsetki karne. Natomiast dopiero na skutek niemożności uregulowania czy ściągnięcia pozostałej do spłaty kwoty odsetek karnych w kwocie 51 746,74 CHF (182 293,42 zł) - dług umorzył. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż umorzenie naliczonych przez bank odsetek karnych od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jest przysporzeniem skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. W konsekwencji wartość umorzonych odsetek karnych od udzielonego kredytu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji po stronie banku istniał obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu umorzonych odsetek karnych, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, iż osoby fizyczne (...)

2012
25
kwi

Istota:

Odsetki karne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie wzajemne i nie podlegają opodatkowaniu oraz nie uwzględnia się ich w obliczeniu proporcji na podstawie art. 90 ust. 3

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy odsetki karne naliczane przez Spółkę z tytułu opóźnienia w spłacie zobowiązania przez abonentów będą stanowiły dla Spółki przychód poza zakresem opodatkowania VAT... Czy odsetki karne naliczane przez Spółkę z tytułu opóźnienia w spłacie zobowiązania przez abonentów mają wpływ na współczynnik struktury sprzedaży VAT Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W opinii Spółki w przypadku naliczenia odsetek karnych nie dochodzi do świadczenia usługi opodatkowanej VAT pomiędzy Spółką a abonentem, ponieważ nie występuje żadne świadczenie wzajemne ze strony Spółki na rzecz abonenta uiszczającego odsetki karne. W związku z tym, odpowiedź na pytanie pierwsze jest zdaniem Spółki twierdząca, tj. naliczone odsetki karne są poza zakresem opodatkowania VAT. Zdaniem Spółki, odsetki karne naliczane w związku z brakiem zapłaty należności za usługę telewizyjną w terminie płatności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak opodatkowania VAT odsetek karnych wynika z faktu, że nie występuje przedmiot opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ponieważ odsetki te nie są naliczane a następnie wypłacane na rzecz Spółki w zamian za jakiekolwiek świadczenie wykonywane przez Spółkę na rzecz abonenta.

2012
17
mar

Istota:

Czy odsetki karne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zdaniem Banku, należy uznać, iż odsetki karne nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi ani z tytułu żadnej innej czynności opodatkowanej i tym samym nie są objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Pogląd, iż odsetki karne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) TSUE w wyroku w sprawie BAZ Bausystem AG z dnia 1 lipca 1982 r. sygn. C-222/81 uznał, iż odsetki karne tytułu nieterminowej płatności nie mogą zostać uznane za wynagrodzenie w rozumieniu przepisów o VAT i tym samym nie mogą stanowić podstawy opodatkowania tym podatkiem. W uzasadnieniu wyroku TSUE wskazał, iż wypłata odsetek karnych nie ma żadnego związku ze świadczeniem i konsumowaniem usługi, a kwota odsetek karnych nie stanowi wynagrodzenia świadczącego usługę lecz rekompensatę za opóźnioną płatność czy poniesioną szkodę. Podobne stanowisko w kwestii opodatkowania odsetek karnych zajmują również organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 września 2009 r. sygn. IPPP1-443-708/09-2/JB uznał, iż „ odsetki karne za opóźnienia w płatnościach przez faktoranta na rzecz Banku nie stanowią wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług faktoringu wykonane przez Wnioskodawcę, mają one bowiem charakter sankcyjny i jako takie nie mieszczą się w katalogu czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT i nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

2012
1
lut

Istota:

Czy dla celów opodatkowania VAT, obrót Banku z tytułu otrzymanych odsetek karnych umownych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT, czy jako transakcja wyłączona z zakresu opodatkowania VAT? Czy dla celów opodatkowania VAT, obrót Banku z tytułu otrzymanych odsetek karnych ustawowych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT, czy jako transakcja wyłączona z zakresu opodatkowania VAT?

Fragment:

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów, w przypadku, gdy klient nie wypełnia warunków zawartej umowy w odniesieniu do ustalonych terminów spłaty rat kredytu (pożyczki), wysokość odsetek ulega podwyższeniu (odsetki karne umowne). Następnie, w sytuacji, gdy klient wznawia spłatę rat w ustalonych terminach, dalsze odsetki ustalane są w pierwotnej wysokości (bez ich podwyższania z uwagi na nieterminowe spłaty). Dodatkowo, w ramach działalności Banku zdarzają się przypadki, w których klient (kredytobiorca lub pożyczkobiorca) definitywnie nie spłaca należnych rat. W takich przypadkach, po wyczerpaniu procedur Banku, Spółka wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i nalicza odsetki karne ustawowe od niespłaconych kwot. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dla celów opodatkowania VAT, obrót Banku z tytułu otrzymanych odsetek karnych umownych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT, czy jako transakcja wyłączona z zakresu opodatkowania VAT... Czy dla celów opodatkowania VAT, obrót Banku z tytułu otrzymanych odsetek karnych ustawowych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT, czy jako transakcja wyłączona z zakresu opodatkowania VAT... Zdaniem Wnioskodawcy Ad 1 W ocenie Banku, dla celów opodatkowania VAT, obrót Spółki z tytułu otrzymanych odsetek karnych umownych powinien być traktowany jako transakcja zwolniona z VAT.

2011
1
wrz

Istota:

Czy umorzone w 2009 roku odsetki karne w wysokości 23.554,08 zł należało opodatkować podatkiem dochodowym?

Fragment:

Pomimo, że autobus został postawiony do dyspozycji banku, bank nadal naliczał odsetki karne, które w łącznej kwocie wyniosły xx.xxx,08 zł, co stanowi kwotę niewiele mniejszą od całej kwoty zaciągniętego kredytu. Autobusu nie udało się sprzedać i w końcu został oddany na złom za kwotę x.000,00 zł. Pozostały kredyt i odsetki umowne Wnioskodawca spłacił wykonując wraz z żoną prace sezonowe w Niemczech, ostatecznie w sierpniu 2004 roku. Tak więc zaciągnięty kredyt nie przysporzył Zainteresowanemu zysków, a wręcz odwrotnie wiele strat, a umorzone odsetki karne, w przekonaniu Zainteresowanego, nie stanowią przysporzenia dochodów, a jedynie nie powiększają strat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy umorzone w 2009 roku odsetki karne w wysokości xx.xxx,08 zł należało opodatkować podatkiem dochodowym... Zdaniem Wnioskodawcy, naliczone przez Bank odsetki karne są za duże w stosunku do kwoty udzielonego kredytu. Umorzenie odsetek karnych według Wnioskodawcy nie stanowi przysporzenia dochodu, a jedynie nie powiększa straty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia przez bank dłużnikowi odsetek karnych.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że bank zwolnił Wnioskodawczynię z długu z tytułu debetu na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, dokonując redukcji odsetek karnych, pod warunkiem dokonania przez Zainteresowaną jednorazowej i natychmiastowej spłaty należności głównej. Umowa zawarta z bankiem jednoznacznie określała zasady naliczania podwyższonych odsetek i wiązała nimi strony umowy. Reasumując, stwierdzić należy, iż w następstwie umorzenia przez bank przedmiotowych odsetek karnych, doszło po stronie Wnioskodawczyni do powstania, podlegającego opodatkowaniu, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Przychód ten podlega sumowaniu w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym doszło do jego uzyskania – tj. za rok 2008 – z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym. W konsekwencji – w zależności od wyniku rozliczenia za tenże rok – na Zainteresowanej ciąży ewentualny obowiązek zapłaty podatku należnego z tego tytułu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto informuje się, że wydając interpretację w (...)