Odsetki budżetowe | Interpretacje podatkowe

Odsetki budżetowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki budżetowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpiła strata, wydatki poniesione na wpłaty na PFRON i zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Wnioskiem z 19.08.2005 r., Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: W okresie od stycznia do maja 2004 r. Szpital w składanych deklaracjach CIT-2 wykazywał stratę. Jednocześnie w okresie tym, w ramach swojej statutowej działalności, ponosił m.in. wydatki na cele inne niż statutowe, tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych. Powyższe wydatki nie zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). W tak przedstawionym stanie faktycznym Szpital wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku dokonywania wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, konkretnie dotyczących zapłaconych przez Stowarzyszenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do któtych stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej, należy uznać, że stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu ?
Fragment:
(...) do stanu faktycznego, w którym: 1. Stowarzyszenie (...) jest organizacją pozarządową otrzymującą dotacje na realizacje zadań zleconych przez państwo w zakresie rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, świadczenia usług socjalnych dla bezdomnych. 2. Zgodnie z zapisem w Statucie, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i przeznacza wszystkie dochody na cele statutowe. 3. Stowarzyszenie wyraża poglad, że odsetki budżetowe należy uznać , iż zostały wydatkowane na cele statutowe wolne od podatku, Naczelnik (...) nie potwierdza zgodności stanowiska podatnika z przepisami prawa podatkowego zdefiniowanymi: 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), która w dacie wydania niniejszej informacji stanowi m. innymi, co następuje: 1) wg. postanowienia art. 16 ust. 1 pkt. 21 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy otrzymane odsetki budżetowe w wyniku uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym podlegają opodatkowaniu i czy należy wykazać je w zeznaniu podatkowym za 2004 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 par. 1, art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 01.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 02.02.2005 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowanie otrzymanych odsetek budżetowych uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Stosownie do przepisów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym otrzymane oprocentowanie stanowi (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.