Odsetki budżetowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki budżetowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpiła strata, wydatki poniesione na wpłaty na PFRON i zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Wnioskiem z 19.08.2005 r., Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: W okresie od stycznia do maja 2004 r. Szpital w składanych deklaracjach CIT-2 wykazywał stratę. Jednocześnie w okresie tym, w ramach swojej statutowej działalności, ponosił m.in. wydatki na cele inne niż statutowe, tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych. Powyższe wydatki nie zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). W tak przedstawionym stanie faktycznym Szpital wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku dokonywania wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, konkretnie dotyczących zapłaconych przez Stowarzyszenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do któtych stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej, należy uznać, że stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu ?

Fragment:

(...) do stanu faktycznego, w którym: 1. Stowarzyszenie (...) jest organizacją pozarządową otrzymującą dotacje na realizacje zadań zleconych przez państwo w zakresie rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, świadczenia usług socjalnych dla bezdomnych. 2. Zgodnie z zapisem w Statucie, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i przeznacza wszystkie dochody na cele statutowe. 3. Stowarzyszenie wyraża poglad, że odsetki budżetowe należy uznać , iż zostały wydatkowane na cele statutowe wolne od podatku, Naczelnik (...) nie potwierdza zgodności stanowiska podatnika z przepisami prawa podatkowego zdefiniowanymi: 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), która w dacie wydania niniejszej informacji stanowi m. innymi, co następuje: 1) wg. postanowienia art. 16 ust. 1 pkt. 21 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy otrzymane odsetki budżetowe w wyniku uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym podlegają opodatkowaniu i czy należy wykazać je w zeznaniu podatkowym za 2004 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 par. 1, art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 01.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 02.02.2005 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowanie otrzymanych odsetek budżetowych uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Stosownie do przepisów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym otrzymane oprocentowanie stanowi (...)