Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia odsetek od kredytu.
Fragment:
Wysokość odsetek (ustalonych w sposób niebudzący wątpliwości, co do wysokości), jak i zasady oraz terminy spłaty kredytu wraz z odsetkami określone są w umowie kredytowej. Zmiana wysokości odsetek od kredytów w stosunku do pierwotnej umowy kredytowej mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów kredytowych i nie wywołuje skutków podatkowych. Dotyczy to, zarówno odsetek od kredytu za okres przypadający po zmianie warunków naliczania odsetek, jak również za okres przed zmianą warunków umowy, ale takich, których w dniu zmiany wysokości odsetek termin płatności jeszcze nie nastąpił (odsetek należnych, ale niewymagalnych). Natomiast umorzenie kwot niezapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, których termin płatności upłynął – jest przysporzeniem, skutkującym powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dotyczy to zarówno odsetek skapitalizowanych (które faktycznie po skapitalizowaniu stają się kwotą długu), jak i odsetek wymagalnych, czyli takich, których w myśl postanowień umowy kredytowej termin płatności upłynął. W przypadku odsetek karnych, naliczanych od nieterminowo regulowanych zobowiązań wynikających z umowy należy rozpatrywać je w zależności od treści umowy i szczegółowego określenia sposobu ich naliczania.
2016
17
sie

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymane odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania są przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które należy wskazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne przychody”, czy też podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak jak wypłacone odszkodowanie, a w związku z tym nie ma konieczności wskazywania ich w zeznaniu rocznym jako przychód podlegający opodatkowaniu. Czy w związku z zapłaceniem przez Wnioskodawczynię podatku od wypłaconych Jej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odsetek przysługuje Jej roszczenie o zwrot nadpłaconego z tego tytułu podatku?
Fragment:
Z przytoczonych powyżej uregulowań jasno wynika, że wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). Ustawodawca przewidział w niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr 156, poz. 776); pkt 95 – odsetki z tytułu realizacji nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a.
2016
14
sie

Istota:
Czy od otrzymanych przez Wnioskodawczynię odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania powinna ona zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Na kwotę tę składały się: 98 000 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 10 000 zł od dnia 25 lipca 2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 62 000 zł od dnia 8 maja 2012 r. do dnia zapłaty i od kwoty 26 000 zł od dnia 7 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty (w oparciu o pkt 1 wyroku Sądu Okręgowego ....., sygn. akt .....), 34 911 zł 94 gr odsetki od kwoty dalszego zadośćuczynienia wypłacone w dniu 25 czerwca 2014 r. Na kwotę tę składały się odsetki od kwoty 72 000 zł od dnia 25 lipca 2010 r. do dnia zapłaty i odsetki od kwoty 26 000 zł od dnia 7 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty (w oparciu o pkt 1 wyroku Sądu Apelacyjnego ..... z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. .....). Dopłata odsetek w dniu 25 czerwca 2014 r. miała miejsce w związku ze zmianą przez Sąd Apelacyjny .... wyroku Sądu Okręgowego .... w zakresie sposoby naliczania odsetek. Ubezpieczyciel, pomimo braku prawomocności wyroku Sądu Okręgowego ...., wypłacił kwotę dalszego zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustalonymi przez Sąd Okręgowy ..... aby nie narażać się na dalsze naliczanie odsetek. Sąd Apelacyjny ...., na skutek apelacji Wnioskodawczyni, ustalił inne okresy naliczania odsetek i w związku z powyższym ubezpieczyciel również przed uprawomocnieniem się wyroku, aby nie narażać się na naliczanie dalszych odsetek, dopłacił pozostałą kwotę należnych odsetek. Kwota zadośćuczynienia zasądzona przez Sąd Okręgowy .... nie uległa zmianie. Podstawę prawną, na podstawie której Wnioskodawczyni uzyskała zadośćuczynienie za ból i cierpienie w określonej kwocie pieniężnej, stanowi art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego.
2016
12
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek.
Fragment:
Z tych też względów, wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. W świetle powyższego należy przyjąć, że ustawodawca nie pomija odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w jego ocenie zasługują na szczególną ochronę.
2016
7
sie

Istota:
1. Czy odsetki od odszkodowania należy traktować jako świadczenie odrębneod świadczenia pierwotnego i opłacić od niego podatek?Jeśli odsetki, o których mowa nie są zwolnione od opodatkowania to: a) Czy można odliczyć koszty pełnomocnika procesowego (w tej sprawie w sądzie pracy ustanowionego)? b) Czy istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania zasądzonych przez sąd wyrokiem odsetek ustawowych?
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas,gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a oraz 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych (...)
2016
4
sie

Istota:
Czy w świetle przepisów art. 21 ust. 3, 3b oraz ust. 4 ustawy o CIT, Spółka może uwzględnić cały okres, w którym P. był jedynym bezpośrednim udziałowcem Spółki (tj. od 2010 r.) dla celów zastosowania zwolnienia z podatku u źródła od odsetek, które będą wypłacane (lub regulowane w inny sposób, w tym przez potrącenie lub kapitalizację) przez Spółkę na rzecz P. po dokonaniu połączenia Spółki przez przejęcie Spółek z Grupy?
Fragment:
Ponadto, przychody z tytułu odsetek nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o CIT. Na dzień zapłaty odsetek Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podmiotu otrzymującego wypłaty, tj. P. (art. 26 ust. 1c ustawy o CIT); pisemne oświadczenie podmiotu otrzymującego wypłaty (P.), że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 26 ust. 1f w związku z art. 21 ust. 3c ustawy o CIT). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż na moment wypłaty odsetek przez Spółkę po połączeniu przez przejęcie Spółek z Grupy, będą spełnione warunki dotyczące posiadania udziałów w Spółce przez P. przez nieprzerwany okres minimum 2 lat oraz P. będzie posiadał udziały w Spółce na podstawie tytułu własności. Ponadto, P. będzie właścicielem ekonomicznym udziałów w Spółce a także odsetek należnych od Spółki z tytułu udzielonego finansowania. Połączenie przez przejęcie Spółki ze Spółkami z Grupy nie będzie miało wpływu na okres posiadania udziałów przez P. w Spółce, gdyż połączenie nie wiązało się z unicestwieniem udziałów posiadanych przez P. w Spółce (Spółka była podmiotem przejmującym Spółki z Grupy).
2016
4
sie

Istota:
Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania zasądzonych wyrokiem sądu należy obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli odszkodowanie to zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Izabella Dyka, glosa do przywołanej powyżej uchwały SN z dnia 31 stycznia 1994 r., PS 1997/9/72).” Z tych też względów wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119 i pkt 130 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. W świetle powyższego należy przyjąć, że ustawodawca nie pomija odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w jego ocenie zasługują na szczególną ochronę.
2016
4
sie

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu otrzymane odsetki za zwłokę związane z transakcją nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z uwagi za niedotrzymanie przez nabywcę terminów spłaty rat nabywca wypłacił Wnioskodawcy odsetki. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do opodatkowania odsetek otrzymanych w związku z nieterminową spłatą rat. Wskazać w tym miejscu należy, że instytucję prawną odsetek reguluje art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Analizując treść powyższych przepisów należy zauważyć, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z ceną sprzedaży. Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem nie wykonania zobowiązań. Z tych względów wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone.
2016
3
sie

Istota:
Czy zasądzone przez sąd powszechny ustawowe odsetki za zwłokę w spełnieniu przez zobowiązanego świadczenia stanowiącego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznane na podstawie art. 446 § 3 oraz art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro należność główna jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zaś byt prawny odsetek wprost zależy od tej należności?
Fragment:
Natomiast nie podlegają zwolnieniu odsetki. Okoliczność, że odsetki stanowią najczęściej swoistą rekompensatę wynikającą z czasookresu jaki upłynął pomiędzy zaistnieniem zdarzeń skutkujących wypłatą zadośćuczynienia czy też odszkodowania a skonkretyzowaniem obowiązku naprawienia szkody (krzywdy) w wyroku sądu, nie jest wystarczająca do objęcia zwolnieniem z opodatkowania przedmiotowych odsetek, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. W niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie to zostało zawarte m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, a więc ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także pracy nakładczej oraz z tytułu renty i emerytury.
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki.
Fragment:
Natomiast w drugim przypadku odsetki od pożyczki będą spłacane przez Wnioskodawcę na rzecz spółki komandytowej (dalej „ Umowa pożyczki 2 ”). Należy wskazać, że w obydwu przypadkach zacytowania wymagają przepisy omawianej ustawy podatkowej odnoszące się do tych odsetek. Zastosowanie w tym przypadku znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Z powyższej regulacji wynika, że – co do zasady – odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera w art. 16 ust. 1 ograniczenia w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych, należy wskazać na art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów. Z sytuacją, w której podatnik uzyskuje odsetki od własnego kapitału włożonego w źródło przychodów mamy do czynienia przede wszystkim w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy: podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej udziela tej spółce pożyczki, podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej otrzymuje odsetki od wkładów lub udziałów wniesionych do spółki jawnej (art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2016
3
sie

Istota:
Czy kwota odsetek zasądzonych tytułem nieterminowej zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzonego na rzecz podatniczki (zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Okoliczność, że odsetki stanowią najczęściej swoistą rekompensatę wynikającą z czasookresu jaki upłynął pomiędzy zaistnieniem zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowania/zadośćuczynienia a skonkretyzowaniem obowiązku naprawienia szkody (krzywdy) w wyroku sądu, nie jest wystarczająca do objęcia zwolnieniem z opodatkowania przedmiotowych odsetek, na podstawie tego przepisu. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119 i pkt 130 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776); odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a.
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zasądzonych i wypłaconych odsetek.
Fragment:
Jednak takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy wyraźnie o tym przedmiocie stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). Zatem zgodnie z art. 21 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są odsetki wymienione w: ust. 1 pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776); ust. 1 pkt 95 – odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; ust. 1 pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; ust. 1 pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; ust. 1 pkt 130a – odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; ust. 1 pkt 130b – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych (...)
2016
31
lip

Istota:
Czy odsetki od zobowiązania zwolnionego ustawowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych są również zwolnione od opodatkowania?
Fragment:
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień przedmiotowych wymieniono wprost odsetki wolne od podatku, co oznacza, że ustawodawca wyraźnie odróżnia je od odszkodowania i zadośćuczynienia. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a i pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776); odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; odsetki lub dyskonto od obligacji (...)
2016
31
lip

Istota:
Czy spłata Pożyczki w części obejmującej Kwotę Główną Pożyczki lub Odsetki Skapitalizowane spowoduje po stronie Spółki A (członka PGK) obowiązek rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Od tej daty pożyczkodawca uzyskuje korzyść ekonomiczną, w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki. Innymi słowy operacja ta polega na przekształceniu zobowiązania z tytułu spłaty odsetek w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki w ten sposób, że powiększeniu uległa kwota główna pożyczki stanowiąca podstawę naliczania dalszych odsetek. Warto przy tym zauważyć, że w międzynarodowej terminologii finansowej w kontekście naliczania odsetek od odsetek funkcjonuje przede wszystkim termin „ compound interest ”, czyli naliczanie odsetek od odsetek jak w Mechanizmie Odsetkowym) przykładowo definiowany jako: odsetki obliczone od kwoty głównej pożyczki jak również od narosłych do tej pory odsetek (http://www.investopedia.com); obliczanie odsetek od odsetek lub – bardziej precyzyjnie – odsetek obliczonych od kwoty głównej i odsetek do tej pory naliczonych (Financial Times Lexicon). Jak widać, cechą, na którą zwracana jest w powyższych definicjach uwaga, jest obliczanie odsetek od odsetek. Termin „ compound interest ” z kolei jest tłumaczony na język polski jako „ odsetki złożone, kapitalizowane odsetki, procent składany, odsetki łączne, odsetki kapitalizowane ” (słownik Wydawnictwa Naukowego PWN dostępny pod adresem www.translatica.pl).
2016
29
lip

Istota:
Czy spłata Pożyczki w części obejmującej Kwotę Główną Pożyczki lub Odsetki Skapitalizowane spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Od tej daty pożyczkodawca uzyskuje korzyść ekonomiczną, w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki. Innymi słowy operacja ta polega na przekształceniu zobowiązania z tytułu spłaty odsetek w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki w ten sposób, że powiększeniu uległa kwota główna pożyczki stanowiąca podstawę naliczania dalszych odsetek. Warto przy tym zauważyć, że w międzynarodowej terminologii finansowej w kontekście naliczania odsetek od odsetek funkcjonuje przede wszystkim termin „ compound interest ”, czyli naliczanie odsetek od odsetek jak w Mechanizmie Odsetkowym) przykładowo definiowany jako: odsetki obliczone od kwoty głównej pożyczki jak również od narosłych do tej pory odsetek (http://www.investopedia.com); obliczanie odsetek od odsetek lub – bardziej precyzyjnie – odsetek obliczonych od kwoty głównej i odsetek do tej pory naliczonych (Financial Times Lexicon). Jak widać, cechą, na którą zwracana jest w powyższych definicjach uwaga, jest obliczanie odsetek od odsetek. Termin „ compound interest ” z kolei jest tłumaczony na język polski jako „ odsetki złożone, kapitalizowane odsetki, procent składany, odsetki łączne, odsetki kapitalizowane ” (słownik Wydawnictwa Naukowego PWN dostępny pod adresem www.translatica.pl).
2016
29
lip

Istota:
Czy pobranie (otrzymanie od Powierzającej) środków na zakupy lekarstw (innych dóbr) oraz założenie lokat bankowych rodzą przychód Wnioskodawczyni? Czy Wnioskodawczyni jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek bankowych, a pobranie przez bank podatku zryczałtowanego skutkuje wygaśnięciem zobowiązania podatkowego z tytułu odsetek, czy też pobranie podatku przez bank zrodzi po stronie Wnioskodawczyni nadpłatę?
Fragment:
Niezależnie od powyższego Wnioskodawczyni wyda Powierzającej odsetki (netto). Powierzająca samodzielnie zapłaci podatek od odsetek na podstawie art. 45 ust. 3b PIT albo pobrany przez bank podatek nie stanowi nadpłaty. Jest on wyłączną formą opodatkowania odsetek od lokaty. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowy jest drugi sposób opodatkowania. Wynika to z następujących argumentów. Podatek ma charakter ryczałtowy i wynosi taką samą kwotę w przypadku Wnioskodawcy jak i Powierzającej. Podatek ryczałtowy jest obliczany od odsetek nie podlega wykazaniu w deklaracjach imiennych wskazujących imiennie podatnika. Rozliczenie za pomocą płatnika (banku) zapewnia pewność uzyskania zapłaty podatku przez organ podatkowy (pierwsze rozwiązanie wiążę się z hipotetycznym ryzykiem braku zapłaty podatku przez Powierzającą). W drugim przypadku pobór podatku następuje wraz z wypłatą odsetek, a zapłata podatku przez płatnika – w miesiącu następnym. W razie zastosowania art. 45 ustawy-zapłata podatku nastąpi w terminie późniejszym- terminie rozliczenia roku podatkowego ( do końca kwietnia roku następnego). W świetle powyższych argumentów należy uznać, że pobranie przez bank podatku od odsetek wynikających z lokaty założonej przez Wnioskodawczynię (powiernika) jest właściwym i jedynym opodatkowaniem odsetek, a Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.
2016
29
lip

Istota:
Czy całość spłaconych odsetek przez Wnioskodawcę na rzecz Wierzyciela, stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustaw o CIT?
Fragment:
Wnioskodawca w roku 2015 spłacił odsetki na rzecz Wierzyciela. Wierzyciel w momencie spłaty odsetek nie posiadał żadnych akcji Wnioskodawcy. S. S.A. w momencie spłaty odsetek posiadała 98,61 % akcji Wierzyciela. Spółka Matka w momencie spłaty odsetek od Pożyczek posiadała mniej niż 1% akcji Wierzyciela. Wartość zadłużenia Wnioskodawcy względem Spółki Matki w chwili spłaty odsetek od Pożyczek przekraczała trzykrotność kapitału zakładowego. Wierzyciel na moment spłaty odsetek nie był podatnikiem CIT. Ponadto, Spółka Matka na dzień spłaty odsetek posiadała 100% akcji w S. S.A. Z kolei S. S.A. posiada 100% udziałów w E. sp. z o.o. Natomiast E. sp. z o.o. jest komplementariuszem Wierzyciela. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy całość spłaconych odsetek przez Wnioskodawcę na rzecz Wierzyciela, stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustaw o CIT ... Zdaniem Wnioskodawcy, całość zapłaconych odsetek przez Wnioskodawcę na rzecz Wierzyciela stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odsetek zapłaconych na rzecz Wierzyciela nie znajdą zastosowania ograniczenia w zakresie możliwości ich uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.
2016
29
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia oraz renty na zwiększone potrzeby oraz zwolnienia z opodatkowania odsetek.
Fragment:
Z tych względów wyłączenie z opodatkowania należności głównej (zadośćuczynienia, renty na zwiększone potrzeby) nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia – co do zasady - od podatku odsetek od ww. świadczeń; zwalnia od opodatkowania jedynie należność główną, tj. świadczenia polegające na naprawieniu szkody na rzecz poszkodowanego. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a.
2016
26
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.