Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy- dla celów kwalifikacji podatkowej odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, które Spółka zamierza temu udziałowcowi zapłacić w 2018 r., wartość zadłużenia nie powinna obejmować części nominalnej spłaconej już pożyczki oraz spłacanych odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych,- w sytuacji, w której na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, Spółka nie będzie posiadać wobec tego udziałowca (oraz innych kwalifikowanych udziałowców) innych zobowiązań, niż zobowiązanie do zapłaty odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, ograniczenia wynikające z ww. przepisu co do możliwości ujęcia płaconych odsetek w kosztach uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do tych odsetek, także w przypadku, w którym kapitał własny Spółki będzie miał wartość ujemną.

Fragment:

(...) odsetek; przy czym - zdaniem Wnioskodawcy - w wartości tej nie należy uwzględniać ani kapitału pożyczki, który został spłacony we wcześniejszych miesiącach, ani też odsetek, które podlegają spłacie; Kw - kapitał własny Spółki; O - wypłacane odsetki. W sytuacji zatem, gdy Spółka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, nie będzie posiadała wobec tego udziałowca (oraz innych kwalifikowanych udziałowców) innych zobowiązań, niż zobowiązanie do zapłaty odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, ograniczenia co do możliwości ujęcia płaconych odsetek w kosztach uzyskania przychodów wynikające z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 PDOPu nie będą mogły mieć zastosowania do tych odsetek. Jak już bowiem wskazał to Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w odniesieniu do pytania Nr 1 w wartości zadłużenia, stanowiącej wartość wszystkich zobowiązań Spółki, nie należy uwzględniać odsetek, które podlegają spłacie. W konsekwencji należy przyjąć, że poziom zadłużenia będzie w tym konkretnym przypadku wynosił „ 0 ”.

2018
20
paź

Istota:

Opodatkowanie odsetek otrzymanych w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym.

Fragment:

I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. W świetle powyższego należy przyjąć, że ustawodawca nie pomija odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w jego ocenie zasługują na szczególną ochronę. Odnosząc się do wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetek stwierdzić należy, że odsetki otrzymane przez Wnioskodawcę nie należą do żadnej z kategorii odsetek korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
19
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z należnymi odsetkami, opodatkowania należnych odsetek z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wysokości udziału członkowskiego.

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał od byłego pracodawcy na mocy wyroku sądowego kwotę 9176,08 zł, na którą składała się wartość wpłaconych udziałów w wysokości 8122,45 zł oraz wartość udziałów z nadwyżki finansowej w wysokości 1053,63 zł, a także kwotę 1956,88 zł stanowiącą odsetki za opóźnienie składającą się z odsetek od wpłaconych udziałów, tj. 1732,56 zł oraz odsetek od nadwyżki finansowej w kwocie 224, 32 zł. W zeznaniu podatkowym za 2017 rok Wnioskodawca rozliczył przychód z nadwyżki bilansowej oraz z odsetek z tym przychodem związanych. Natomiast odsetki od zasądzonej kwoty należności głównej przypisał do tego samego źródła przychodów co należność główna i uznał za zwolnione od opodatkowania. Należy wskazać, że zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Jak już wskazano instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje powołany wyżej przepis art. 481 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny. Odsetki wypłacone w związku z opóźnieniem wypłaty danego świadczenia nie są wliczane do wartości tego świadczenia. Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.

2018
16
paź

Istota:

Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań handlowych.

Fragment:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dokonał zajęcia na rachunku bankowym Wnioskodawcy kwot należności głównej i części zasądzonych odsetek. Odsetki zostały zapłacone na podstawie zawiadomień o zajęciu komorniczym w wysokości 51.018.520,87 zł - w dniu 10.11.2017 r., w wysokości 1.493.871,45 zł - w dniu 17.11.2017 r. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Odsetek, które są następstwem opóźnień w zapłacie części wynagrodzenia w związku z realizacją umowy z dnia 27.08.2002 r. na Generalną Realizację Inwestycji (zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego (w tym zapłacone w wyniku zajęcia komorniczego). Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, dalej: „ k.c. ”): „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. § 2 ww. art. stanowi: „ Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy ”.

2018
13
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek.

Fragment:

Z analizowanego wniosku wynika, że w roku 2017 Zainteresowany otrzymał na podstawie wyroku sądowego odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, wraz z odsetkami za zwłokę w ich wypłacie, przy czym to właśnie skutków podatkowych otrzymania tychże odsetek za zwłokę dotyczą wątpliwości Wnioskodawcy. Regulacje prawne dotyczące odsetek za zwłokę zawarte są w art. 481 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W myśl art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego, od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Zgodnie natomiast z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenie główne. Zatem, nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem odszkodowawczym, czy innym świadczeniem (naprawieniem szkody).

2018
11
paź

Istota:

Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek na rzecz szwedzkiej spółki zależnej.

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, iż zastosowanie art. 11 ust. 1 Konwencji jest możliwe, jeżeli: odsetki są wypłacane na rzecz rzeczywistego beneficjenta odsetek; rzeczywisty beneficjent odsetek jest szwedzkim rezydentem podatkowym; oraz osoba uprawniona do odsetek mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwecji prowadzi w Polsce, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony bądź wykonuje tam wolny zawód za pomocą stałej placówki, i jeżeli wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe warunki są spełnione, ponieważ: rzeczywistym beneficjentem odsetek jest Pożyczkodawca; Pożyczkodawca jest szwedzkim rezydentem podatkowym; oraz Pożyczkodawca nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez zakład w Polsce. Należy zwrócić uwagę, iż Konwencja w art. 11 dotyczącym zwolnienia z podatku u źródła od odsetek w polskiej wersji językowej posługuje się polskim odpowiednikiem pojęcia „ beneficial owner ”, Potwierdza to również angielska wersja Konwencji, która także odwołuje się do kryterium „ beneficial owner ”. W związku z powyższym zwolnienie odsetek od podatku u źródła ma zastosowanie w stosunku do podatników, którzy posiadają status „ benficial owner ”.

2018
10
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek.

Fragment:

Z tych względów wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – co do zasady – nie przewiduje zwolnienia od podatku odsetek. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Z uwagi na to, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki z tytułu zachowku, przyjąć należy, że podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że odsetki objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy. Podsumowując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że zasądzone ustawowe odsetki od zachowku mają charakter uboczny względem świadczenia głównego (zachowku) i stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

2018
10
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania zasądzonych wyrokiem sądu odsetek.

Fragment:

Z tych względów wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – co do zasady – nie przewiduje zwolnienia od podatku odsetek. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Z uwagi na to, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki z tytułu zachowku, przyjąć należy, że podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że odsetki objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy. Podsumowując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że zasądzone ustawowe odsetki od zachowku mają charakter uboczny względem świadczenia głównego (zachowku) i stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

2018
28
wrz

Istota:

Odsetki nie zostały Wnioskodawczyni przyznane z tytułu ubezpieczenia, ale z tytułu nieterminowej wypłaty kwoty odszkodowania, które to odszkodowanie Wnioskodawczyni otrzymała od ubezpieczyciela. Oznacza to, że odsetki od odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wypłacone odsetki mieszczą się w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy i stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu, na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Fragment:

Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje jednakże tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne uregulowanie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a i pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki (...)

2018
23
wrz

Istota:

Mając na uwadze opisany stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że odsetki od zadośćuczynienia otrzymane przez Wnioskodawcę nie zostały wymienione w żadnej jednostce redakcyjnej art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie korzystają ze zwolnienia od podatku.
Odsetki te, jako mieszczące się w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) wyraźne postanowienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a i pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto (...)

2018
22
wrz

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w celu obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn zm., dalej: „Ustawa CIT”), przez przychody o charakterze odsetkowym należy rozumieć podlegające opodatkowaniu w roku podatkowym odsetki umowne, w tym odsetki karne za opóźnienie oraz prowizję przygotowawczą i prowizję administracyjną?

Fragment:

Jak stanowi natomiast art. 15c ust. 13 Ustawy CIT, przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. Definicja przychodów o charakterze odsetkowym została skonstruowana przez odniesienie do definicji kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 12 Ustawy CIT. W art. 15c ust. 13 Ustawy CIT, nie zostały bowiem wskazane wyczerpująco kategorie przychodów o charakterze odsetkowym lecz przepis ten odwołuje się do art. 15c ust. 13 ustawy CIT. W związku z tym, biorąc pod uwagę definicję określoną w art. 15c ust. 13 Ustawy CIT, można przyjąć, że do przychodów o charakterze odsetkowym należy zaliczyć, poza odsetkami, przychody, które spełniają łącznie dwa warunki: są ekonomicznie równoważne odsetkom oraz odpowiadają kosztom finansowania dłużnego. W ocenie Wnioskodawcy, przez przychody równoważne ekonomicznie odsetkom należy rozumieć wszelkie przychody, które spełniają ekonomicznie funkcję odsetek, tj. stanowią wynagrodzenie należne podatnikowi za udzielenie finansowania oraz korzystanie z finansowania przez podmiot, któremu udzielone zostało finansowanie. Wnioskodawca zwraca uwagę, że ta definicja obejmuje szeroką grupę przychodów związanych z finansowaniem długiem.