Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Brak obowiązku stosowania przepisów dotyczących finasowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w odniesieniu do odsetek od zaciągniętych przez Wnioskodawcę Pożyczek

Fragment:

Zgodnie z art. 15c ust. 13 updop, przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. W tym miejscu wskazać również należy, że zgodnie z definicją kosztów finansowania zewnętrznego zawartą w art. 2 pkt 1 dyrektywy ATAD, są nimi: wydatki z tytułu odsetek od wszystkich form zadłużenia, inne koszty ekonomicznie równoważne odsetkom i wydatki poniesione w związku z pozyskiwaniem finansowania, zgodnie z definicją w prawie krajowym, w tym – choć nie tylko – płatności w ramach pożyczek partycypacyjnych, odsetki kalkulacyjne z tytułu takich instrumentów jak obligacje zamienne i obligacje zerokuponowe, kwoty w ramach alternatywnych uzgodnień dotyczących finansowania, takich jak finansowanie typu islamskiego, element odsetkowy finansowania w przypadku płatności z tytułu leasingu finansowego, odsetki skapitalizowane ujęte w wartości bilansowej danego składnika aktywów lub amortyzacja skapitalizowanych odsetek, kwoty określane przez odniesienie do zwrotu z finansowania w ramach zasad dotyczących ustalania cen transferowych, w stosownych przypadkach, kwoty odsetek nominalnych w ramach instrumentów pochodnych (...)

2018
15
gru

Istota:

Skutki umorzenia wierzytelności w postaci odsetek.

Fragment:

Na gruncie zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy zatem stwierdzić, że w momencie kiedy dojdzie do umorzenia Wierzytelności, w istocie dochodzi do umorzenia zobowiązania, którego przedmiotem są odsetki od pożyczek. Tym samym, w przypadku umorzenia Wierzytelności w postaci odsetek przez F. dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania bez spełnienia świadczenia po stronie Dłużnika. Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Spółki, na skutek planowanego umorzenia Wierzytelności, nie dojdzie do zapłaty odsetek na rzecz F. przez Spółkę. Co więcej, po stronie F. nie dojdzie do powstania żadnego innego przysporzenia – brak zapłaty odsetek (z uwagi na ich umorzenie) nie spowoduje powstania przychodu a tym samym nie dojdzie do zwiększenia aktywów ani zmniejszenia pasywów w F.. Należy również wskazać, że zasada kasowego rozliczania odsetek odnosi się również do strony kosztowej – odsetki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty/kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i 11 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek/kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek/kredytów oraz naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek/kredytów). Taki pogląd znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2011 r. (sygn.

2018
13
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania odsetek ustawowych od zadośćuczynienia oraz renty

Fragment:

Ustawodawca wyraźnie określa, że w tych przypadkach także odsetki od określonych przychodów wolne są od podatku dochodowego, natomiast w stosunku do innych kategorii przychodów zwolnionych od podatku o odsetkach związanych z tymi należnościami nie wspomina, należy uznać że jest to zabieg celowy. Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawcy zostało zasądzone zadośćuczynienie oraz renta wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należności główne i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są zadośćuczynieniem lub rentą, to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczenia. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako zadośćuczynienie i rentę. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem i rentą sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę.

2018
12
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawców w ramach struktury przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego będą podlegać opodatkowaniu podatkiem „u źródła” i tym samym czy Wnioskodawcy będą płatnikami tego podatku.

Fragment:

Za świadczenie usługi cash poolingu na rzecz Uczestników Bank będzie pobierał wynagrodzenie, tj. marżę stanowiącą część odsetek. Odsetki będą pobierane tylko przy negatywnym saldzie konta Uczestnika cash poola, przy pozytywnym saldzie konta odsetki nie będą pobierane. Dodatkowo Umowa przewiduje teoretyczną możliwość udzielenia przez Bank kredytu w odniesieniu do rachunku konsolidacyjnego i wówczas Bank mógłby uzyskać odsetki z tego tytułu, aczkolwiek w takiej sytuacji Bank wciąż nie działałby jako Uczestnik Systemu, tylko jako podmiot udzielający kredytu (na podstawie odrębnych postanowień). Przez odsetki wypłacane przez Zainteresowanych na rzecz Pool Leadera należy rozumieć odsetki wypłacane Pool Leaderowi jako uczestnikowi Systemu z tytułu należących do niego środków pieniężnych, tj. udostępnionych z jego Rachunku Transakcyjnego (jako uczestnika zagranicznego) na rzecz pozostałych uczestników (w przypadku których to odsetek posiada on status uprawnionego odbiorcy), nie zaś odsetki wypłacone za jego pośrednictwem pozostałym uczestnikom Systemu (którzy posiadają status uprawnionego odbiorcy w odniesieniu do otrzymanych odsetek). Zainteresowani są podmiotami powiązanymi z Pool Leaderem w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 5a ustawy o CIT.

2018
7
gru

Istota:

Czy w celu obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego jako przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 3 w związku z art. 15c ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca powinien traktować podlegające opodatkowaniu w danym roku podatkowym Odsetki i Prowizje

Fragment:

Jak stanowi natomiast art. 15c ust. 13 ustawy o CIT, przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. Definicja przychodów o charakterze odsetkowym została skonstruowana przez odniesienie do definicji kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT. W związku z tym, biorąc pod uwagę definicję określoną w art. 15c ust. 13 ustawy CIT, można przyjąć, że do przychodów o charakterze odsetkowym należy zaliczyć, poza odsetkami, przychody, które są ekonomicznie równoważne odsetkom oraz odpowiadają kosztom finansowania dłużnego. W ocenie Wnioskodawcy, przez przychody równoważne ekonomicznie odsetkom w rozumieniu ustawy o CIT należy rozumieć wszelkie przychody, które stanowią wynagrodzenie należne podatnikowi za udzielenie finansowania oraz korzystanie z finansowania przez podmiot, któremu udzielone zostało finansowanie. Wnioskodawca zwraca uwagę, że ta definicja obejmuje szeroką grupę przychodów związanych z finansowaniem długiem, nie tylko odsetki. Przez przychody odpowiadające kosztom finansowania dłużnego należy rozumieć z kolei – w ocenie Wnioskodawcy – kwoty należne podatnikowi z tytułu udzielenia finansowania, które analogicznie stanowiłyby koszty finansowania dłużnego u podmiotu korzystającego z finansowania.

2018
1
gru

Istota:

Opodatkowanie odsetek od otrzymanego zadośćuczynienia.

Fragment:

I tak wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a i pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776) (pkt 52); odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 (pkt 95); odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta (pkt 119); odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a (pkt 130); odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a (pkt 130a); odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a (pkt 130b).

2018
30
lis

Istota:

Opodatkowanie odsetek od lokaty kapitału.

Fragment:

Postanowienia ustępów 1, 2 i 3 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Państwie, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony, bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona i jeżeli wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. (art. 11 ust. 5 umowy). Z powyższego wynika, że państwu, w którym powstają odsetki (w tym przypadku Polsce), z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 11 ww. umowy, przysługuje prawo do ich opodatkowania, zgodnie z prawem tego państwa. Jednocześnie przepis art. 11 ust. 2 umowy przewiduje również ograniczenie tego opodatkowania w państwie źródła, a mianowicie podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

2018
25
lis

Istota:

Ustalenie czy do odsetek (od pożyczek udzielonych i przekazanych przed 1 stycznia 2018 r. pomiędzy obecnymi członkami podatkowej grupy kapitałowej) zapłaconych pomiędzy członkami podatkowej grupy kapitałowej po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej (tj. po dniu 1 lipca 2018 r.) należy stosować przepis art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.

Fragment:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone zmiany do przepisów ustawy o PDOP, w szczególności zmodyfikowano przepis art. 15c ustawy o PDOP oraz uchylono przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP (w związku z wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej), a więc regulacje dotyczące ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od finansowania dłużnego. Oznacza to więc, iż odsetki od pożyczek które zostały zaciągnięte w przeszłości, na bazie regulacji obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., powinny być objęte zmodyfikowanymi zasadami ujmowania ich w kosztach podatkowych. W ustawie zmieniającej zawarto przepisy przejściowe dotyczące stosowania zmodyfikowanych regulacji w zakresie ujmowania odsetek od finansowania dłużnego w kosztach podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisy ustaw zmienianych (ustawy o PDOP) w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. Natomiast, w świetle art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przez siebie przyjętego roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej (ustawy o PDOP) w brzmieniu dotychczasowym. Jednocześnie jednak, jak stanowi art. 7 ustawy zmieniającej, do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy art. 15c ustawy o PDOP lub art. 16 ust. 1 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

2018
21
lis

Istota:

W zakresie ustalenia, czy przez odsetki w rozumieniu art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć także odsetki ujęte w wartości początkowej środka trwałego

Fragment:

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. W świetle powołanych wyżej przepisów zauważyć należy, że odsetki od pożyczek i kredytów mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w sposób dwojaki. Odsetki naliczone za okres do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększają wartość początkową tego środka trwałego, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Ww. odsetki zaliczane są zatem do kosztów podatkowych pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy zauważyć, że użyte w art. 16g ust. 4 sformułowanie „ naliczone do dna przekazania środka trwałego do używania ” w przypadku odsetek dotyczy zarówno odsetek zapłaconych przed tym dniem, jak i odsetek naliczonych do tego dnia, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone. Odsetki naliczone za okres po oddaniu danego środka trwałego do używania podlegają natomiast zaliczeniu do kosztów podatkowych w sposób bezpośredni – na zasadach ogólnych (tj. na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – Sp. z o.o., nabywa oraz wytwarza środki trwałe, których wartość początkową zwiększa o odsetki od pożyczek/kredytów związanych z ich nabyciem/wytworzeniem, naliczone do dnia przekazania środków trwałych do używania.

2018
11
lis

Istota:

Czy odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowca będącego nierezydentem przed 1 stycznia 2005 r., które zostaną zapłacone, będą podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, określają moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów). W myśl art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) updop, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W świetle powyższych przepisów, naliczone a niezapłacone odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. A contrario - zapłacone odsetki są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Istnieją jednak przepisy ograniczające możliwość zaliczenia do koszów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych spółkom kapitałowym przez powiązane z nimi podmioty. I tak, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, (...)