Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zasądzonych odsetek.
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119 i pkt 130 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. W świetle powyższego należy przyjąć, że ustawodawca nie pomija odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę.
2017
18
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie wypłacanych odsetek w związku z uczestnictwem w umowie cash poolingu.
Fragment:
Uprawnionym właścicielem odsetek może być podmiot posiadający prawo do kapitału, z tytułu którego udostępnienia należne będą odsetki, jak i prawo do zagospodarowania tych odsetek, jako ich właściciel, a nie podmiot posiadający prawo tylko do otrzymania odsetek. Tytuł prawny do odsetek posiadają poszczególne spółki biorące udział w systemie cash poolingu. Biorąc pod uwagę charakter zwolnienia należy wskazać, że w sytuacji wypłaty odsetek Spółka musi posiadać informację o podmiocie, który będzie ich odbiorcą i każdorazowo odnosić treść art. 21 ust. 3 updop do danej sytuacji, tj. statusu odbiorcy odsetek. W konsekwencji fakt, spełnienia przez Agenta przesłanek zawartych w omawianym przepisie, skutkuje możliwością korzystania ze zwolnienia w odniesieniu jedynie do odsetek, których odbiorcą jest on sam (Agenta), natomiast nie ma znaczenia w przypadku wypłaty odsetek, których odbiorcami są inni uczestnicy cash poolingu. Wobec powyższego wypłata odsetek poszczególnym uczestnikom cash poolingu musi być każdorazowo weryfikowana w kontekście zapisów statuujących to zwolnienie w odniesieniu do konkretnych odbiorców odsetek, nie zaś w odniesieniu do Agenta. Dopiero zatem weryfikacja spełnienia przez konkretnego uczestnika cash poolingu warunków określonych w art. 21 ust. 3-8 updop będzie podstawą do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie:
1. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę przejmowaną (na nabycie udziałów w Spółce przejmującej), które będą spłacane od momentu połączenia spółek (Wnioskodawca jest spółką przejmującą) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy?
2. W jakim momencie należy wydatki w postaci odsetek od kredytu (w sytuacji opisanej we wniosku) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, w dacie ich kapitalizacji czy faktycznej zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz kredytodawcy?
Fragment:
W praktyce wskazuje się, że kapitalizacja odsetek to operacja doliczenia naliczonych i niezapłaconych odsetek do kwoty głównej pożyczki (kredytu). W rezultacie zobowiązanie z tytułu spłaty odsetek „ przekształca się ” w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki. Zatem kapitalizacja odsetek wywiera ten sam skutek prawny, co ich zapłata - zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty, przez co należy uznać kapitalizację odsetek za czynność zrównaną ekonomicznie z ich zapłatą. Zatem, w ocenie tut. Organu, odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów Wnioskodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki przejmującej, będącej sukcesorem praw i obowiązków Spółki przejmowanej, z tym zastrzeżeniem, iż dotyczy to tylko tych odsetek, do kapitalizacji których dojdzie po dniu połączenia się spółek. Taka konkluzja (możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów tylko odsetek skapitalizowanych po dniu połączenia spółek) wiąże się ściśle z ustaleniem momentu, w którym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki – o czym mowa poniżej. Ad. pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 Odsetki od kredytu, mogą być – co do zasady - zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalonym w art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a lub art. 16 ust. 1 pkt 11 updop.
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie i dokumentowanie wyegzekwowanych odsetek za zwłokę oraz należności związanej z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Fragment:
Jak wyjaśniono we wniosku zgodnie z zapisami umownymi, odsetki od wierzytelności (których wysokość, jak wskazał Wnioskodawca, zależna jest od negocjacji z klientem) stają się wynagrodzeniem windykatora (stanowią po prowizji kolejny element wynagrodzenia Wnioskodawcy). Należy zatem uznać, że wskazane w opisie sprawy odsetki nie mają samoistnej racji bytu i są tylko i wyłącznie składnikiem zapłaty za realizację usługi podstawowej (czyli windykację wierzytelności). Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę kwota odsetek (50%) stanowi obok prowizji jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia – zapłaty (część odpłatności za usługę). Kwota odsetek (tj. ustalona w umowie procentowa wielkość odsetek) składa się na całość zapłaty od nabywcy usługi na równi z wypłacanym wynagrodzeniem. Wobec powyższego kwota odsetek stanowi więc element zapłaty w rozumieniu powołanego wyżej art. 29a ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest obowiązany do opodatkowania podatkiem VAT kwoty odsetek, stanowiące element kalkulacyjny wynagrodzenia (zapłaty) za wykonanie usług, o których mowa we wniosku. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie zasądzonych odsetek.
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a i pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki (...)
2017
11
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółdzielnię mieszkaniową z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności podlegającej opodatkowaniu
Fragment:
Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółdzielnię mieszkaniową z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności podlegającej opodatkowaniu. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, spółdzielnia mieszkaniowa (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółdzielnia ”), otrzymał kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkę z Banku, z których środki zostały przeznaczone (zgodnie z umową) na remonty budynków mieszkalnych wraz z warstwą dociepleniową. Otrzymany kredyt nie zasila funduszu remontowego. Obciążenie funduszu remontowego nieruchomości następuje na podstawie otrzymanych faktur. Odsetki naliczone od kredytu i pożyczki są spłacane z pozostałej działalności podstawowej, finansowej i operacyjnej Wnioskodawcy i zostały zakwalifikowane do jego kosztów finansowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo zaliczając koszty z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i pożyczki do kosztów uzyskania przychodów z działalności podlegającej opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty z tytułu zapłaconych odsetek od kredytu i pożyczki są kosztami uzyskania przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia
Fragment:
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Odsetki wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty odszkodowania nie są wliczane do wartości głównego świadczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenia główne. Analizując treść powyższych przepisów należy zauważyć, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z zadośćuczynieniem czy odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań. Z tych względów wyłączenie z opodatkowania należności głównej (odszkodowania, czy zadośćuczynienia) nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia – co do zasady − od podatku odsetek od ww. świadczeń – zwalnia od opodatkowania jedynie należność główną, tj.
2017
4
lut

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia, czy odsetki naliczone, ale nie zapłacone do dnia oddania środka trwałego do używania będą stanowiły koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne wytworzonego środka trwałego (Biurowca A) (pytanie oznaczone nr 6)
Fragment:
W myśl art. 16g ust. 4 updop, wyraźnie wyłączono z kosztu wytworzenia środka trwałego koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty operacji finansowych, w tym odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizje, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Wydatki te nie są bowiem bezpośrednio związane z realizacją inwestycji, ale z całokształtem działalności podatnika. Dodatkowo – mocą art. 16 ust. 1 pkt 12 updop – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Z powyższych przepisów wynika, że koszt wytworzenia, przy ustaleniu wartości początkowej środka trwałego, zwiększają te odsetki związane z wytworzeniem środka trwałego, które zostały naliczone za okres do dnia przyjęcia go do używania. Zatem, istotny w tym zakresie jest okres, za jaki odsetki zostały naliczone (naliczone za okres do dnia przyjęcia do używania środka trwałego powiększają jego wartość początkową). Zauważyć należy, że użyte w art. 16g ust. 4 updop, określenie „ naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania ” w przypadku odsetek dotyczy zarówno odsetek zapłaconych przed tym dniem, jak i odsetek jedynie naliczonych do tego dnia, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone.
2017
4
lut

Istota:
Czy odsetki za opóźnienie w wypłacie ww. odszkodowań i zadośćuczynienia stanowią przychód Wnioskodawczyni podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, czy też jest on zwolniony spod tego opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ewentualnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lub art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy?
Fragment:
Nie zostały więc w nim wymienione „ odsetki ” za zwłokę. Odszkodowanie jest czymś innym niż odsetki związane z opóźnieniem w jego wypłacie. Przyczyną wypłaty odszkodowania jest poniesienie szkody przez uprawnionego; natomiast źródłem obowiązku wypłaty odsetek jest niedotrzymanie terminu wypłaty odszkodowania przez zobowiązanego. Słusznie organ podkreślał, że cywilistycznie rozróżnia się odszkodowanie jako roszczenie główne od odsetek za zwłokę, jako roszczenie uzupełniające (tzw. roszczenie akcesoryjne)”. Orzecznictwo w omawianej kwestii nie było jednolite, jednakże wątpliwości co do podatkowej kwalifikacji odsetek zostały ostatecznie rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II FPS 2/16. Zapadła ona na tle stanu faktycznego dotyczącego odsetek od nieterminowej zapłaty ceny za zbyte akcje, jednakże ma ona zastosowanie do wszystkich sytuacji związanych z zapłatą odsetek od należności głównej, których skutków podatkowych nie przewidziano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istota uchwały sprowadza się do twierdzenia, że czym innym jest świadczenie główne, a czym innym odsetki za opóźnienie w jego zapłacie, w związku z tym należy je rozliczać oddzielnie i zaliczyć do przychodów z innych źródeł, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek ustawowych od kwot zasądzonych wyrokiem Sądu z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania i renty
Fragment:
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego, od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1882) do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenia główne. Analizując treść powyższych przepisów należy zauważyć, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z zadośćuczynieniem czy odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań.
2017
1
lut

Istota:
Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie kosztów wpłat na PFRON, odsetki budżetowe, kary umowne, koszty egzekucyjne, odszkodowania podlegają zwolnieniu z opodatkowania od podatku dochodowego w wysokości 19%, w przypadku, gdy Szpital uzyskuje stratę podatkową ?
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy, odnośnie wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na wpłaty za PFRON, odsetek budżetowych z tytułu nieterminowych wpłat składek ZUS, kar umownych, kosztów egzekucyjnych oraz odszkodowań – koszty te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie, wpłaty te nie znajdują się w katalogu celów statutowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, co oznacza, że równowartość dochodu przeznaczonego na wpłatę na PFRON, na odsetki budżetowe z tytułu nieterminowych wpłat składek ZUS, na karę umowną, na koszty egzekucyjne oraz na odszkodowania, nie podlega temu zwolnieniu podatkowemu. Należy też stwierdzić, mając na uwadze omówione regulacje prawne, że w sytuacji gdy Wnioskodawca w roku podatkowym ponosi stratę podatkową i strata ta istnieje zarówno przed jak i po uwzględnieniu wydatków na PFRON odsetek budżetowych z tytułu nieterminowych wpłat składek ZUS, kar umownych, kosztów egzekucyjnych oraz odszkodowań, które to wpłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, to okoliczność wydatkowania środków na pokrycie wskazanych wydatków nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. W takim przypadku, jeżeli dochód przed odliczeniem ww. wydatków nie wystąpił, nie mógł korzystać ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odsetek od odszkodowania i zadośćuczynienia.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia od podatku odsetek od ww. świadczeń – zwalnia od opodatkowania jedynie odszkodowania i zadośćuczynienia, tj. świadczenia polegające na naprawieniu szkody na rzecz poszkodowanego. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). Zatem skoro ustawodawca nie zamieścił w katalogu zwolnień odsetek przysługujących od zasądzonego Wnioskodawcy świadczenia głównego (zadośćuczynienia, odszkodowania), to należy stwierdzić, że odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 cyt. ustawy podatkowej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymane przez Zainteresowanego odsetki od zasądzonego odszkodowania, zadośćuczynienia, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ ani przywołany we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy podatkowej, ani też żaden inny przepis takiego zwolnienia nie przewidują. Reasumując, odsetki ustawowe zasądzone od odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego stanowią przychód i dochód z innych źródeł – o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
2017
31
sty

Istota:
Zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych orodków uzyskanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Fragment:
Skoro zwolnienie okreolone w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje zastosowania w przypadku otrzymanego przez Wnioskodawce dofinansowania realizowanego projektu, to przychody z tytu3u udzielonych po?yczek, w tym: odsetek od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych orodków projektu, zarówno w czeoci wynikaj1cej z udzia3u orodków europejskich w lokowanej kwocie, jak i wynikaj1cej z udzia3u orodków krajowych oraz wk3adu w3asnego, nie podlegaj1 zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy. Uwzgledniaj1c zapis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nale?y w rozpatrywanej sprawie stwierdzia, ?e orodki uzyskane z tytu3u odsetek od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych orodków projektu stanowi1 przychód Wnioskodawcy i podlegaj1 opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Nale?y miea równie? na uwadze, ?e stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 do przychodów nie zalicza sie kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od nale?nooci, w tym równie? od udzielonych po?yczek (kredytów). Z regulacji tej wynika, ?e przychód stanowi1 jedynie te odsetki, które zostan1 przez podatnika faktycznie otrzymane (przy czym odsetki skapitalizowane stanowi1 przychód podatkowy w momencie ich kapitalizacji). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy nale?y uznaa za nieprawid3owe. Odnosz1c sie z kolei do interpretacji indywidualnej i wyroku Naczelnego S1du Administracyjnego cytowanego przez Wnioskodawce na poparcie w3asnego stanowiska, nale?y wskazaa, i? artyku3 87 ustawy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ?e Yród3ami powszechnie obowi1zuj1cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s1 Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miedzynarodowe, rozporz1dzenia i akty prawa miejscowego.
2017
26
sty

Istota:
Czy zap3ata odsetek ustawowych oraz kosztów s1dowych stanowi koszt podatkowy?
Fragment:
W myol art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o CIT, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezap3aconych albo umorzonych odsetek od zobowi1zan, w tym równie? od po?yczek (kredytów). Wnioskuj1c a contrario, kosztem uzyskania przychodów s1 odsetki, które zosta3y faktycznie zap3acone. Przepisy Ustawy o CIT nie zawieraj1 szczególnych rozwi1zan dotycz1cych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek za zw3oke zas1dzonych prawomocnym wyrokiem, dlatego te? w tym miejscu nale?y stosowaa ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych. Odsetki za zw3oke zas1dzone prawomocnym wyrokiem nie s1 objete wy31czeniem z kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, ?e spe3nione s1 przes3anki przewidziane w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT. Przes3ank1 uznania, ?e odsetek za zw3oke zas1dzonych prawomocnym wyrokiem za koszty uzyskania przychodów jest wykazanie, ?e przedmiotowe odsetki zosta3y poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów i zosta3y zap3acone. W zaistnia3ym stanie faktycznym, Wnioskodawca zawar3 Umowe na owiadczenie us3ug mediowych, co niew1tpliwie by3o przedmiotem dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawce. Nie budzi w1tpliwooci fakt, i? Wnioskodawca zawieraj1c Umowe, d1?y3 do uzyskania przychodu. Wszelkie rabaty, upusty, zwracane Klientowi tytu3em dodatkowych korzyoci wp3ywa3y na atrakcyjnooa oferowanych przez Wnioskodawce us3ug, a tym samym przyczynia3y sie do pozyskiwania klientów, co z kolei zapewnia3o Wnioskodawcy osi1ganie przychodów.
2017
19
sty

Istota:
Czy w odniesieniu do odsetek wyp3acanych przez Spó3ke na rzecz stron lub uczestników umowy cash poolingu w PLN maj1cych siedzibe na terenie Unii Europejskiej, jak równie? spó3ek z siedzib1 w Unii Europejskiej, nie bed1cych uczestnikami umowy cash poolingu w PLN, ale udostepniaj1cych swój kapita3 w walutach obcych na rachunek konsolidacyjny w PLN, Spó3ka mo?e korzystaa ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Zgodnie z art. 1 pkt 4 Dyrektywy Rady 2003/49/WE spó3ke Panstwa Cz3onkowskiego uznaje sie za w3aociciela odsetek (...) tylko wtedy, gdy otrzymuje ona te p3atnooci dla w3asnej korzyoci i nie jako poorednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub upowa?niony sygnatariusz, na rzecz innych osób. W oparciu o te zasade Spó3ka przyje3a, ?e odsetki powinny bya przypisywane do ka?dej spó3ki posiadaj1cej pozytywn1 nadwy?ke kapita3u zaanga?owanego w systemie cash poolingu, nawet w sytuacji, kiedy kapita3 ten pochodzi z rachunków konsolidacyjnych prowadzonych dla cash poolingów w innych ni? PLN walutach oraz w sytuacji, kiedy Polska Spó3ka nie ma z tymi spó3kami ?adnych relacji kontraktowych. Po dokonaniu przypisania odsetek do spó3ek posiadaj1cych nadwy?ki kapita3u w obcych walutach oraz po spe3nieniu przes3anek do stosowania przedmiotowego zwolnienia odsetek Spó3ka ma prawo nie pobieraa podatku u Yród3a z tytu3u tych odsetek. Reasumuj1c, uwzgledniaj1c przedstawione we wniosku zdarzenie i obowi1zuj1cy stan prawny nale?y stwierdzia, ?e s1 spe3nione wszystkie przes3anki do skorzystania ze zwolnienia wynikaj1cego z art. 21 ust. 3 updop, zarówno w sytuacji wyp3aty odsetek na rzecz Cash Pool Leadera, jak i spó3ek bed1cych w3aocicielami kapita3u w walutach obcych, uczestnicz1cych w cash poolingach w innych walutach, których kapita3 zosta3 wykorzystany do zasilania cash poolingu w PLN, chocia? one same nie s1 uczestnikami cash poolingu w PLN.
2017
19
sty

Istota:
Czy Spó3ka dokonuj1c wyp3aty odsetek z tytu3u pokrycia salda ujemnego na rachunku bie?1cym Spó3ki, orodkami pochodz1cymi z sald dodatnich uczestników cash poolingów w innych walutach ni? PLN, maj1cych siedzibe w krajach poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w USA lub Japonii), którzy nie s1 uczestnikami umowy CP w PLN, ale s1 w3aocicielami kapita3u zasilaj1cego rachunek konsolidacyjny prowadzony dla cash poolingu w PLN, jest uprawniona do stosowania stawek podatku u Yród3a? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Bez wzgledu na poprzednie zdanie: je?eli osoba p3ac1ca odsetki (bez wzgledu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium jednego z Umawiaj1cych sie Panstw) posiada zak3ad w jednym z Umawiaj1cych sie Panstw, w zwi1zku z którym zaci1gniete zosta3o zobowi1zanie, z tytu3u którego p3acone s1 odsetki, i je?eli takie odsetki pochodz1 z tego zak3adu, lub je?eli osoba p3ac1ca odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium jednego z Umawiaj1cych sie Panstw i posiada zak3ad w Panstwie innym ni? Umawiaj1ce sie Panstwa i w zwi1zku z tym zak3adem zaci1gniete zosta3o zobowi1zanie, z tytu3u którego p3acone s1 odsetki na rzecz osoby maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium drugiego Umawiaj1cego sie Panstwa, i je?eli takie odsetki pochodz1 z tego zak3adu, to odsetki takie bed1 uwa?ane za powsta3e w tym Umawiaj1cym sie Panstwie, w którym zak3ad jest po3o?ony. Natomiast, jak stanowi art. 11 ust. 1 i 2 Umowy miedzy Polsk1 Rzecz1pospolit1 Ludow1, a Japoni1 o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio z dnia 20 lutego 1980 r. (Dz.U. z 1983 r., Nr 12, poz. 60), odsetki, które powstaj1 w Umawiaj1cym sie Panstwie i wyp3acane s1 osobie maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie, mog1 podlegaa opodatkowaniu w tym drugim Umawiaj1cym sie Panstwie. Jednak?e odsetki te mog1 równie? podlegaa opodatkowaniu w Umawiaj1cym sie Panstwie, w którym powstaj1, i zgodnie z prawem tego Umawiaj1cego sie Panstwa, lecz jeoli ich odbiorca jest uprawnionym w3aocicielem odsetek, podatek ustalony w ten sposób nie mo?e przekroczya 10% kwoty brutto tych odsetek.
2017
19
sty

Istota:
Czy do odsetek naliczanych i pobieranych od Spó3ki z tytu3u sald ujemnych mog1cych wyst1pia na koniec ka?dego dnia roboczego na jej rachunku bie?1cym w31czonym do systemu cash poolingu w PLN nale?y stosowaa przepisy o cienkiej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop” lub „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), tylko do tych odsetek, które przypadaj1 proporcjonalnie do zaanga?owanego kapita3u podmiotom, które s1 stron1 lub uczestnikiem umowy cash poolingu w PLN? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W przedmiotowej sprawie mamy bowiem do czynienia z przekazywaniem orodków pienie?nych miedzy podmiotami oraz uzyskiwaniu w zwi1zku z tym okreolonego wynagrodzenia w postaci odsetek. Z ekonomicznego punktu widzenia finansowanie to ma cechy po?yczki, gdy? w wyniku sfinansowania ujemnego salda wykazanego przez danego uczestnika umowy (Wnioskodawce) nadwy?k1 orodków zgromadzonych przez inne podmioty z Grupy, Wnioskodawca nie jest zobowi1zany do zap3aty odsetek na rzecz banku z tytu3u debetu jego rachunku, który by wyst1pi3 w sytuacji, gdyby niedoboru tego nie pokry3 inny podmiot z Grupy. W miejsce zatem d3u?nego kredytowania debetu, jaki wystepuje na rachunku prowadzonym na rzecz danego uczestnika, w nastepstwie umowy cash-poolingu kredytowanie takie jest realizowane ze orodków nie banku, lecz innego uczestnika umowy b1dY podmiotu z Grupy, w zamian za wynagrodzenie wyp3acane w postaci odsetek tym podmiotom, którzy wykazywali saldo dodatnie, i którzy tym samym finansowali tak?e saldo ujemne Wnioskodawcy. Uzyskiwane zatem przez inne podmioty z Grupy wynagrodzenie w postaci odsetek jest uzyskane z tytu3u czasowego finansowania debetu Wnioskodawcy. Tym samym nie powinno budzia w1tpliwooci, ?e w przypadku orodków finansowych, które pos3u?1 pokryciu niedoborów finansowych Wnioskodawcy, mo?na mówia o ich udzieleniu przez inne podmioty z Grupy w formie po?yczki w rozumieniu wy?ej powo3anego art. 16 ust. 7b updop.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.