Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w wyniku wniesienia Wierzytelności jako aportu do Spółki dojdzie do powstania u Wspólnika przychodu z tytułu odsetek od pożyczki i w konsekwencji Spółka będzie zobowiązana – jako płatnik – do pobrania podatku u źródła od odsetek, a jeśli tak to przy zastosowaniu jakiej stawki podatku u źródła?
Fragment:
Dzień konwersji będzie więc punktem odniesienia dla ustalenia daty osiągnięcia przychodu przez pożyczkodawcę oraz powstania po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku płaconego u źródła.” Należy zatem stwierdzić, że w związku z dokonaniem konwersji Wierzytelności na kapitał Wspólnik osiągnie przychód z tytułu odsetek. Innymi słowy, konwersja części „ odsetkowej ” Wierzytelności na udziały w Spółce spowoduje z perspektywy podatku dochodowego od osób fizycznych taki sam skutek, jak faktyczna zapłata odsetek z tytułu pożyczki na rzecz Wspólnika przez Spółkę. W konsekwencji, Spółka – jako podmiot dokonujący „ wypłaty ” odsetek na rzecz Wspólnika – będzie zobowiązana do poboru i obliczenia podatku u źródła od odsetek, w myśl art. 41 ust. 4 Ustawy PIT. Spółka, stosując postanowienia Umowy z Rosją, pobrać powinna 10% podatek u źródła. Art. 8 ust. 1 Umowy z Rosją stanowi bowiem: Odsetki które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże odsetki takie mogą być również opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek. Jak już była o tym mowa, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.
2016
3
gru

Istota:
Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych na rzecz podwykonawcy w wykonaniu prawomocnego wyroku sądowego wydanego w zw. z wynikającą z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego odpowiedzialnością solidarną Wnioskodawcy jako inwestora tytułem odsetek od należności głównej i kosztów postępowania sądowego oraz kwot związanych z zastępstwem procesowym
Fragment:
W myśl bowiem art. 16 ust. 1 pkt 11 uCIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W świetle powyższego przepisu, naliczone a niezapłacone odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, a contrario - zapłacone odsetki są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Podsumowując, zdaniem Spółki, odsetki (B) zapłacone podwykonawcy II powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty. W ocenie Wnioskodawcy, wskazane wydatki B-E nie będą natomiast powiększały wartości początkowej inwestycji, na podstawie art. 16g ust. 4 w zw. z art. 15 ust. 6 uCIT. Za koszt wytworzenia uważa się, zgodnie z art. 16g ust. 4 uCIT określoną w cenie nabycia wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, a także kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty, które można przypisać do wytworzonych środków trwałych. Kosztu wytworzenia nie stanowią koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty operacji finansowych, w szczególności odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
2016
2
gru

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu, na podstawie wyroku sądowego, wydatków wraz odsetkami.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Odsetki wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty nienależnie pobranych opłat nie są wliczane do wartości tych opłat. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenie główne. Zatem, nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem odszkodowawczym, czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem nie wykonania zobowiązań. W przedmiotowej sprawie zasądzone przez Sąd odsetki z tytułu nienależnie pobieranych opłat (opłaty półkowe) należy zaliczyć do innych źródeł przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
2
gru

Istota:
Wnioskodawca, stosownie do art. 22 ust. 1 w zwiazku z art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, moze zaliczyc poniesione koszty postepowania sadowego do kosztow uzyskania przychodow, jednakze zaliczeniu podlega tylko czesc tych wydatkow, w wysokosci odpowiadajacej proporcji uzyskanych odsetek w ogolnej kwocie swiadczenia otrzymanego na podstawie wyroku sadu. Pozostala czesc poniesionych przez Wnioskodawce kosztow jako wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu zwolnionego nie stanowi kosztow uzyskania przychodu.
Fragment:
Czy podatek od odsetek to 18% od kwoty powstalej wskutek odjecia od kwoty zasadzonych (i otrzymanych) odsetek pomniejszonych o poniesione przez Wnioskodawce koszty, wymienione w punktach ?a?, ?b?, ?c?, ?d?, ?e?... Jesli tak to, ktorych punktow to dotyczy... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedz na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostalo wydane odrebne rozstrzygniecie. Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformulowanym w uzupelnieniu wniosku), wszystkie wymienione w punktach ?a?, ?b?, ?c?, ?d? i ?e? wydatki stanowia koszt uzyskania odszkodowania i odsetek. Poniewaz poniesione koszty umozliwily otrzymanie zarowno odszkodowania jak i odsetek, to do kosztow uzyskania dochodu z odsetek mozna zaliczyc jedynie taka procentowa czesc tych kosztow jaka procentowa czesc calosci - odszkodowania i odsetek - stanowia odsetki. Wnioskodawca zatem uwaza za prawidlowe ponizsze wyliczenia: laczny koszt uzyskania przychodu, jakim jest suma odszkodowania i ustawowych odsetek, czyli kwota 25 071 zl, to suma kwot z punktow ?a?, ?b?, ?c?, ?d? i ?e?, czyli 7 903 zl 71 gr, kwota ustawowych odsetek, tj. 7 278 zl 30 gr stanowi 29,03% sumy odszkodowania i ustawowych odsetek. Ostatecznie koszty uzyskania odsetek to 29,03% 7 903 zl 71 gr = 2 294,45 zl. Wnioskodawca przedstawil wlasne stanowisko na podstawie przepisow art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, ust 3 i ust 3a oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania odsetek
Fragment:
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego, od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Zgodnie natomiast z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenie główne. Zatem, nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem odszkodowawczym, czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem nie wykonania zobowiązań.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji)
Fragment:
W omawianym przepisie ustawodawca wskazując, że do kosztu wytworzenia nie zalicza się m.in. kosztów operacji finansowych dokonał przykładowego wyliczenia („ w szczególności ”) odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji. Jednocześnie dokonał zastrzeżenia, że ten negatywny katalog nie obejmuje („ z wyłączeniem ”) odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Oznacza to, że wszelkie odsetki i prowizje, które są naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, jeżeli – co istotne – dotyczą zobowiązań związanych z daną inwestycją, stanowią koszt jej wytworzenia. Zauważyć należy, że użyte w art. 16g ust. 4 updop sformułowanie „ naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania ” w przypadku odsetek dotyczy zarówno odsetek zapłaconych przed tym dniem, jak i odsetek jedynie naliczonych do tego dnia, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone. W świetle tego unormowania odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na wytworzenie środków trwałych dzielą się na dwa rodzaje: odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania – odsetki takie powiększają wartość początkową tych środków trwałych, odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania – odsetki takie nie powiększają wartości początkowej środków trwałych, lecz stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.
2016
29
lis

Istota:
Czy odsetki otrzymane z tytułu opóźnienia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Mowa tutaj o odsetkach wymienionych w art. 21 ust. 1: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776); pkt 95 – odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; inne, wymienione w pkt 130a i 130b, które dotyczą m.in. odsetek od listów zastawnych i obligacji, a które to nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. W świetle powyższego należy przyjąć, że ustawodawca nie pomija odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w jego ocenie zasługują na szczególną ochronę.
2016
29
lis

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności
Fragment:
Wykładnia taka prowadzi bowiem do wniosku, iż powołany art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT odnosi się do umorzonych zobowiązań, ale innych niż odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty. Istnieją bowiem przepisy bardziej szczegółowe, traktujące właśnie o takich odsetkach. Chodzi o art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy, stanowiący, że do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Koreluje z nim art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Z powyższego wynika jednoznacznie, że dla odsetek z tytułu nieterminowych płatności, sposób powstawania przychodu i kosztu oparty jest na metodzie kasowej - dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania. Jest to więc przypadek szczególny w stosunku do ogólnej reguły dotyczącej przychodów związanych z działalnością gospodarczą, wynikającej z art. 12 ust. 3 ustawy, tj. zasady memoriałowej – uznawania za przychody także przychodów należnych, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Skoro ustawodawca przyjął metodę kasową dla odsetek z tytułu nieterminowych płatności, uznać należy, że nie zmienia się ona w przypadku ewentualnego ich umorzenia.
2016
28
lis

Istota:
Czy otrzymane odsetki stanowia dochod, od ktorego Wnioskodawca powinien zaplacic podatek?
Fragment:
Wnioskodawca zostal uniewinniony i Urzad Miasta zwrocil mu wplacona kare w wysokosci 22.474 zl lacznie z odsetkami (8.469,55 zl ? sa to odsetki od nieslusznie przyznanej kary. W pismie z 31 marca 2016 r. (wplyw do Biura ? 4 kwietnia 2016 r.), stanowiacym uzupelnienie wniosku, Wnioskodawca wskazal, ze Urzad Miasta wyplacil umorzona kare wraz z odsetkami na podstawie decyzji Trybunalu Konstytucyjnego, ktory uznal kare za niezasadna. Od kary narosly odsetki (proces trwal 5 lat). Urzad Miasta nie wydal decyzji o zwrocie nieslusznie pobranej kary wraz z odsetkami. Jedynym dokumentem jaki Wnioskodawca otrzymal w tej sprawie byl wyciag bankowy, gdzie Urzad przelal na konto Wnioskodawcy kwoty w dwoch pozycjach, tj. kara plus odsetki. Stad Wnioskodawca wie w jakiej wysokosci byly te odsetki. Wnioskodawca zwrocil sie do Urzedu Miasta o wydanie decyzji z prosba o wyszczegolnienie wysokosci kary i wysokosci odsetek ale Urzad Miasta poinformowal Wnioskodawce, ze nie wyda decyzji gdyz odsetki od nieslusznie zaplaconej kary nie stanowia dochodu, od ktorego nalezy zaplacic podatek. W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie: Czy powyzsze odsetki stanowia dochod, od ktorego Wnioskodawca powinien zaplacic podatek... Zdaniem Wnioskodawcy, powyzsze odsetki nie stanowia dochodu, od ktorego nalezy zaplacic podatek.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 updof kwoty otrzymanych odsetek od nieterminowej wypłaty odszkodowania (należności głównej).
Fragment:
Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań. W związku z tym odsetki za zwłokę (opóźnienie) stanowią świadczenie uboczne, niezależnie od tego, czy i w jakim rozmiarze podatnik poniósł szkodę. W żadnym wypadku nie można zatem przyjąć, że odsetki objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. W niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże odsetek przysługujących od zasądzonego świadczenia głównego (odszkodowania) nie zamieścił w katalogu zwolnień a więc odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z regułą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 cyt. ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie ograniczen wynikajacych z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy
Fragment:
Zatem moze zaistniec sytuacja, w ktorej wartosc zadluzenia wobec znaczacego udzialowca nie przekroczy limitu okreslonego w art .16 ust. 1 pkt 60 ustawy a odsetki (w calosci) stanowic beda koszty uzyskania przychodow. Niemniej w momencie, gdy ww. limit zostanie przekroczony, nie beda stanowic kosztow uzyskania przychodow odsetki od pozyczki udzielonej spolce przez kwalifikowanego pozyczkodawce w czesci, w jakiej pozyczka przekraczac bedzie te wartosc zadluzenia, okreslona na dzien zaplaty odsetek. Reasumujac: odsetki od Pozyczki moga byc, co do zasady (spelniona zostala przeslanka a), objete ograniczeniami wynikajacymi z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, w konsekwencji, Wnioskodawca ma obowiazek sprawdzenia czy na dzien splaty odsetek od Pozyczki wartosc zadluzenia wzgledem Nowego Udzialowca (majacego status znaczacego udzialowca) przekracza trzykrotnosc kapitalu zakladowego (spelniona zostanie przeslanka b), w sytuacji, gdy ww. limit zostanie przekroczony, ograniczenia wynikajace z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop beda mialy zastosowanie w odniesieniu do placonych odsetek. Z powyzszych wzgledow stanowisko Spolki, zgodnie z ktorym zmiana udzialowca spowoduje, ze w kazdej sytuacji do splacanych odsetek od Pozyczki zaciagnietej i splacanej na rzecz (F) nie bedzie mialo zastosowanie ograniczenie wynikajace z tresci art .16 ust.1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych nalezalo uznac za nieprawidlowe.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku, gdy oferowane przez Bank usługi finansowe będą prowadziły do powstania odsetek spełniających definicję „odsetek” z art. 11 ust. 4 UPO, Bank wypłacając lub kapitalizując takie odsetki na rzecz instytucji rządowych wskazanych w ust. 4 Protokołu nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu wypłaty lub kapitalizacji odsetek?
Fragment:
Zdaniem Banku, Bank wypłacając lub kapitalizując takie odsetki na rzecz m.in. instytucji rządowych wskazanych wprost w treści ust. 4 Protokołu nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w dniu wypłaty lub kapitalizacji tych odsetek. Uzasadnienie Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów m.in. z tytułu odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy CIT osoby prawne dokonujące wypłat należności odsetkowych lub stawiające te należności do dyspozycji podatników zobowiązane są, jako płatnicy, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 ustawy CIT). Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 UPO odsetki, które powstają w jednym państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania tej osoby. Odsetki mogą być jednak opodatkowane w państwie źródła zgodnie z jego ustawodawstwem, jeżeli odbiorca tych odsetek jest ich właścicielem. Wówczas podatek u źródła nie może przekroczyć 5% kwoty brutto odsetek (art. 11 ust. 2 UPO). Odsetkami, w rozumieniu art. 11 (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu Ustawy CIT a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Spółka ma zobowiązanie z tytułu pożyczki w związku z zakupem Gruntu (dalej: „ Pożyczka ”) i będzie dokonywać spłaty/kapitalizacji odsetek od Pożyczki. Oprócz tego Spółka może w przyszłości spłacać również odsetki od kredytów bankowych (dalej: „ Inne Odsetki ”), zaciągniętych na sfinansowanie budowy budynków mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości, Spółka traktuje odsetki od Pożyczki oraz Inne Odsetki jako koszty wytworzenia, zwiększające wartość „ produktów gotowych ”, które staną się kosztem bilansowym Spółki w momencie sprzedaży produktów gotowych (lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc parkingowych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu Ustawy CIT a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”) a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki.
2016
28
lis

Istota:
Czy spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu Ustawy CIT a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Spółka ma zobowiązanie z tytułu pożyczki w związku z zakupem Gruntu (dalej: „ Pożyczka ”) i będzie dokonywać spłaty/kapitalizacji odsetek od Pożyczki. Oprócz tego Spółka może w przyszłości spłacać również odsetki od kredytów bankowych (dalej: „ Inne Odsetki ”), zaciągniętych na sfinansowanie budowy budynków mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości, Spółka traktuje odsetki od Pożyczki oraz Inne Odsetki jako koszty wytworzenia, zwiększające wartość „ produktów gotowych ”, które staną się kosztem bilansowym Spółki w momencie sprzedaży produktów gotowych (lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc parkingowych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu Ustawy CIT a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”) a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki.
2016
28
lis

Istota:
Czy spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu Ustawy CIT a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki?
Fragment:
Spółka ma zobowiązanie z tytułu pożyczki w związku z zakupem Gruntu (dalej: „ Pożyczka ”) i będzie dokonywać spłaty/kapitalizacji odsetek od Pożyczki. Oprócz tego Spółka może w przyszłości spłacać również odsetki od kredytów bankowych (dalej: „ Inne Odsetki ”), zaciągniętych na sfinansowanie budowy budynków mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości, Spółka traktuje odsetki od Pożyczki oraz Inne Odsetki jako koszty wytworzenia, zwiększające wartość „ produktów gotowych ”, które staną się kosztem bilansowym Spółki w momencie sprzedaży produktów gotowych (lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc parkingowych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu Ustawy CIT a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, spłata/kapitalizacja odsetek od Pożyczki oraz spłata Innych Odsetek stanowić będzie koszt pośredni w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”) a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć je w momencie ich zapłaty/kapitalizacji do kosztów podatkowych, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zysku Spółki.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy dla Spolki jako Uczestnika Systemu, przychodami podatkowymi bedzie otrzymana przez Spolke kwota odsetek jej naleznych, wplaconych na Rachunek Glowny Spolki bedacej Uczestnikiem Systemu?
2. Czy dla Spolki jako Uczestnika Systemu kosztami uzyskania przychodow beda wydatki poniesione przez Spolke z tytulu zaplaconych odsetek w zwiazku z uczestnictwem w Systemie za korzystanie ze srodkow pienieznych w ramach Systemu?
Fragment:
Do przychodow na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy nie zalicza sie pobranych wplat lub zarachowanych naleznosci na poczet dostaw towarow i uslug, ktore zostana wykonane w nastepnych okresach sprawozdawczych, a takze otrzymanych lub zwroconych pozyczek (kredytow), z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek (kredytow). Do przychodow nie zalicza sie rowniez, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek (kredytow). Jednoczesnie Spolka podkresla, ze w swietle utrwalonej linii orzeczniczej przychodami podatkowymi sa jedynie bezzwrotne przysporzenia majatkowe uzyskane przez podatnika definitywnie, co potwierdza np. wyrok NSA z dnia 27 listopada 2003 roku (sygn. III SA 3382/02). Z uwagi na powyzsze w ocenie Spolki w przypadku posiadania przez Wnioskodawce jako Uczestnika Systemu dodatniego salda na Rachunku Glownym przychodem podatkowym beda odsetki, ktore beda Spolce nalezne i zostana przez nia faktycznie otrzymane w ramach Systemu. Te otrzymane odsetki beda dla Spolki trwalym, definitywnym oraz bezzwrotnym przysporzeniem majatkowym stanowiacym jej przychody podatkowe. W zakresie kosztow uzyskania przychodow nalezy wskazac, ze dla Spolki jako Uczestnika Systemu kosztami uzyskania przychodow beda wydatki poniesione przez Spolke z tytulu zaplaconych odsetek w zwiazku z uczestnictwem w Systemie za korzystanie ze srodkow pienieznych w ramach Systemu. W zakresie kosztow uzyskania przychodow, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych, kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.