Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę na rzecz Pool leadera w ramach systemu cash-poolingu
Fragment:
Bankowi nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania odsetek za pośrednictwem Pool leadera. Poprzez „odsetki wypłacane na rzecz Pool leadera Wnioskodawca rozumie tylko i wyłącznie odsetki wypłacone Pool leaderowi jako uczestnikowi tego systemu. W żadnym przypadku za pośrednictwem Pool leadera nie będą wypłacane odsetki od Wnioskodawcy na rzecz pozostałych uczestników. Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym z Pool leaderem w rozumieniu art. 11 updop. Pool leader posiada bowiem 100% udziałów Wnioskodawcy. Pool leader nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Pool leader posiada udziały w kapitale Wnioskodawcy nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Ponadto Wnioskodawca będzie dysponował oświadczeniem Pool leadera, o którym mowa w art. 26 ust. lf updop, tj. oświadczenie Pool leadera, iż jest rzeczywistymi właścicielem wypłacanych odsetek. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu opis zdarzenia przyszłego oraz cyt. wyżej przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie kwota wypłacanych przez Wnioskodawcę odsetek na rzecz Pool leadera (rzeczywistego właściciela wypłacanych odsetek) nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce w świetle art. 11 ust. 1 Konwencji polsko-szwedzkiej.
2017
11
lis

Istota:
Opodatkowanie zasądzonych odsetek.
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne postanowienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a i pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki (...)
2017
3
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Zatem Organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych nie obejmuje odsetek od skapitalizowanych wcześniej odsetek. Zgodnie z ww. przepisem skapitalizowane odsetki będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu w dacie kapitalizacji. Reasumując – odsetki uzyskane od skapitalizowanych odsetek od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP, a lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanego przychodu powstanie w dniu kapitalizacji. Jednocześnie informuje się, że w zakresie określenia, czy środki bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego Funduszowi w ramach inicjatywy JEREMIE korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1), czy odsetki od tych środków są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2), czy odsetki uzyskane od skapitalizowanych odsetek od ww. środków otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach inicjatywy JEREMIE (pytanie nr 3) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie 12 września 2016 r. nr ILPB2/4510-1-8/16-5/KS.
2017
24
paź

Istota:
Opodatkowanie zasądzonych odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania.
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne postanowienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a, pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto (...)
2017
21
paź

Istota:
Kwalifikacja prawnopodatkowa obciążeń Wnioskodawcy związanych z ujemnymi stopami procentowymi.
Fragment:
W takim przypadku odsetkami negatywnymi obciążane jest biuro maklerskie, a następnie biuro maklerskie obciąża odsetkami negatywnymi Spółkę. W przypadku dodatnich stóp procentowych Spółka nie otrzymuje żadnych odsetek. Zgodnie z posiadanymi informacjami, I. jest ostatecznym właścicielem odsetek negatywnych płatnych przez Spółkę oraz jednocześnie I. jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii i nie jest instytucją będącą w całości własnością Rządu Wielkiej Brytanii oraz nie jest bankiem. Spółka wypłacała odsetki negatywne do I., za pośrednictwem biura maklerskiego w 2017 r. Ze względu na fakt, że odsetki negatywne za okres listopad i grudzień 2016, zapłacone w styczniu 2017 r. były błędnie wyliczone, Spółka otrzymała w czerwcu 2017 r. zwrot części zapłaconych odsetek negatywnych. Spółka nie pobierała do tej pory podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek negatywnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy odsetki negatywne (ujemne) płacone przez Spółkę na rzecz I. za pośrednictwem biura maklerskiego, stanowią odsetki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetki, (...)
2017
21
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy po planowanym Połączeniu Spółki ze Spółką nabywającą odsetki wynikające z Umów Finansowania zawartych przez Spółkę nabywającą z bankiem oraz podmiotami powiązanymi będą mogły być zaliczone przez Spółkę (jako następcę prawnego Spółki nabywającej w zakresie praw i obowiązków wynikających z tych umów), do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (w tym poprzez potrącenie), bez względu na moment naliczenia odsetek, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Do odsetek odnosi się również pośrednio art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) Ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej pod pewnymi warunkami wskazanymi w dalszej części przepisu. Istotny w kontekście możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów jest również art. 26 ust. 7 Ustawy o CIT, zgodnie z którym wypłata, o której mowa w art. 26 ust. 1, 1c, 1d i 2c Ustawy o CIT oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. Choć powołany przepis reguluje zasady poboru tzw. zryczałtowanego podatku dochodowego, w szczególności od odsetek wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, istotne jest zawarte w nim szerokie rozumienie pojęcia wypłaty, które powinno być analogicznie rozumiane również w innych przypadkach na gruncie Ustawy o CIT.
2017
20
paź

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania odsetek od zadośćuczynienia oraz możliwość zaliczenia do kup wynagrodzenia dla radcy prawnego za prowadzenie sprawy sądowej.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi m.in. kwestia opodatkowania odsetek w związku z opóźnieniem wypłaty zadośćuczynienia oraz kwestia ustalenia źródła przychodów dla otrzymanych odsetek. Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Odsetki wypłacone w związku z opóźnieniem wypłaty danego świadczenia nie są wliczane do wartości tego świadczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.) – do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenia główne.
2017
19
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług jw zakresie uznania czy zwiększenie wynagrodzenia wynikające z przyjętego terminu płatności zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce, tj. wynikające z zasad opisanych w obowiązujących cennikach stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu dokonanej dostawy i podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedawanego towaru oraz w zakresie uznania czy w wypadku nie uregulowania przez kontrahenta płatności w terminie określonym na fakturze i naliczeniu od tego dnia odsetek ustawowych albo odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych odsetki te nie stanowią elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia z tytułu dokonanej dostawy i nie będą zwiększały podstawy opodatkowania.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy w wypadku nie uregulowania przez kontrahenta płatności w terminie określonym na fakturze i naliczeniu od tego dnia odsetek ustawowych albo odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki te nie stanowią elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia z tytułu dokonanej dostawy i nie będą zwiększały podstawy opodatkowania. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 359 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), zwany dalej K.c., odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Ponadto, w myśl art. 359 § 2 ustawy K.c., jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Z kolei, z treści art. 481 § 1 ustawy K.c., wynika, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Natomiast zgodnie z art. 481 § 2 ustawy K.c., jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
2017
19
paź

Istota:
Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość zwolnienia od podatku dochodowego ww. ustawowych odsetek?
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne postanowienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a, pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto (...)
2017
19
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT należnych odsetek z tytułu odroczenia płatności wynagrodzenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT
Fragment:
Wysokość rat, wysokość oprocentowania rat (odsetki) oraz termin ich płatności określono w Załączniku do zawartej Umowy. Podstawą do wyliczenia odsetek należnych Spółce z tytułu rozłożenia na raty płatności, jest kwota brutto faktury dokumentującej sprzedaż Infrastruktury informatycznej. Płatność odsetek zgodnie z Załącznikiem do Umowy odbywa się/odbywać się będzie na podstawie odrębnych faktur/not odsetkowych. Data naliczenia odsetek oraz wystawienia faktury/noty odsetkowej na kwotę odsetek, to każdorazowo termin wymagalności raty, wynikający z harmonogramu płatności wynagrodzenia, który zawarty jest w Załączniku do Umowy. Termin płatności odsetek określono na 30 dni licząc od daty wystawienia faktury/noty odsetkowej. Przyjęty przez Podmioty Zainteresowane ratalny sposób rozliczenia z tytułu realizacji Umowy, pozwoli Spółce C. , jako podmiotowi, który niedawno rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, na efektywne zarządzanie płynnością finansową poprzez pozyskanie środków do finansowania bieżącej działalności. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy opisane w stanie faktycznym (zaistniałym oraz przyszłym) należne odsetki z tytułu odroczenia przez S.A. płatności wynagrodzenia w związku ze sprzedażą Infrastruktury informatycznej na rzecz C., należy traktować, jako wynagrodzenie z tytułu usługi finansowej, do której znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług (dalej: „ podatek VAT ”) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
2017
17
paź

Istota:
Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?
Fragment:
Czytamy w nim, że odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej (np. umowy między stronami) albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Powyższe oznacza, że można ustalić odsetki na innym poziomie niż odsetki ustawowe. Niemniej jednak maksymalna wysokość odsetek (tzw. odsetki maksymalne) wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (obecnie stopa tego kredytu wynosi 2,5 proc.; odsetki maksymalne kształtują się zatem na poziomie 10 proc. w skali roku) - art. 359 § 21 k.c. Prawodawca zastrzega przy tym, że gdy ustalono odsetki w kwocie wyższej niż maksymalne, stosuje się odsetki maksymalne. Wskazać też należy że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zdaniem strony otrzymywane (naliczane) odsetki za zwłokę z tytułu nieuregulowania bądź nieterminowego uregulowania wymagalnych należności nie są czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
2017
14
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.