Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych odsetek od odszkodowania oraz renty dla małoletniej.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, źródłami przychodów są m.in. emerytura lub renta. Szpital wypłacił odsetki w terminie, wobec powyższego tego rodzaju odsetki stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki przyznane za okres od dnia wystąpienia z roszczeniem do dnia zapłaty nie spełniają warunku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy PIT. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, odsetki takie nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wyrażonego w ww. przepisie a Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy PIT, ma zastosowanie z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT. Wobec powyższego, w związku z terminową wypłatą świadczeń przez Szpital, na Szpitalu ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C na całą kwotę wypłaconych odsetek o którym mowa w art. 42a ustawy PIT, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.
2018
13
sty

Istota:
Czy odsetki od kwoty zadośćuczynienia zasądzone przytoczonym wyrokiem Sądu są zwolnione od podatku?
Fragment:
(...) odsetki od niej naliczone. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), pkt 95 – odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. Zatem, skoro ustawodawca nie zamieścił w katalogu zwolnień odsetek przysługujących od zasądzonego Wnioskodawczyni zadośćuczynienia, to należy stwierdzić, że odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
9
sty

Istota:
Czy odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę komandytową od pożyczkobiorcy z Ukrainy będą podlegały opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony od odliczenia podatku od odsetek pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy, na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Opłaty karne z tytułu opóźnionych zapłat nie będą uważane w rozumieniu tego artykułu jako odsetki. Odsetki od pożyczek mieszczą się w pojęciu „ odsetek ”, o których mowa w art. 11 ust. 3 u.u.p.o. Art. 11 ust. 5 u.u.p.o. przewiduje, że uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna lub osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością których powstało zadłużenie, z którego tytułu są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka. Wypłacającym odsetki będzie spółka z siedzibą na Ukrainie. W związku z tym, w świetle u.u.p.o., odsetki powstają na Ukrainie. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.u.p.o., odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie, jeżeli osoba ta jest uprawniona do ich otrzymania.
2018
3
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne postanowienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a, pkt 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776), odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a. odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto (...)
2018
3
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek od wypłaconego odszkodowania.
Fragment:
Analizując powyższe należy zauważyć, że wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). Ustawodawca przewidział w niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U., poz. 776); pkt 95 – odsetki z tytułu realizacji nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów,o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa (...)
2017
30
gru

Istota:
1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek ustawowych od zasądzonego na Jej rzecz prawomocnymi wyrokami sądowymi zadośćuczynienia oraz renty, czy też odsetki te mieszczą się w normie zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 3b i 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym są zwolnione w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to czy umówione wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe (za tzw. efekt), wypłacone przez Wnioskodawczynię na rzecz pełnomocnika procesowego – radcy prawnego reprezentującego Ją w wyżej opisanej sprawie sądowej – może zostać przez Wnioskodawczynię uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów na potrzeby obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ma to miejsce w niektórych przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776); pkt 95 – odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; pkt 130a odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; pkt 130b odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłacanych Pool Leaderowi odsetek
Fragment:
Uprawnionym właścicielem może być zatem podmiot posiadający prawo do kapitału, z tytułu którego udostępnienia należne będą odsetki, jak i prawo do zagospodarowania tych odsetek jako ich właściciel, a nie podmiot posiadający prawo tylko do ich otrzymania. Należy mieć na uwadze, że odsetki są ściśle związane z kapitałem, którego dotyczą (z którym związane jest ich powstanie), jeżeli zatem właścicielami środków pieniężnych są poszczególne spółki – uczestnicy cash poolingu, to oni są ostatecznymi odbiorcami powstałych w związku z tymi kwotami odsetek. Tytuł prawny do odsetek posiadają zatem poszczególne spółki biorące udział w systemie cash poolingu, co oznacza, że to one uzyskują przychód podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci należnych im odsetek (w przypadającej na nie części, która jest im wypłacana za pośrednictwem Pool Leadera). Powyższe ma oparcie w opisie zdarzenia przyszłego, gdzie wskazano, że w przypadku, gdy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek, odsetki te będą płatne na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera, Bank będzie natomiast jedynie wyliczał i pobierał kwotę odsetek z Rachunku Szczegółowego Spółki i przekazywał na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera. Odsetki przekazane na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera są następnie dystrybuowane pomiędzy poszczególnych uczestników przedmiotowego systemu zarządzania płynnością finansową.
2017
20
gru

Istota:
Momentu rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odsetek i prowizji od zawartej umowy faktoringu.
Fragment:
Na koszty usług faktoringowych składają się prowizja i odsetki. Na fakturach wystawianych przez banki widnieją zapisy – usługa faktoringu, odsetki procentowe kontrahenta lub prowizja za finansowanie faktoringowe. Spółka prowadzi księgi rachunkowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W którym momencie Spółka winna rozpoznać koszt podatkowy? Czy koszty faktoringowe, które obejmują odsetki i prowizje należy uznawać podatkowo na zasadzie kasowej? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy podatkowe wskazują, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych lecz niezapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również kredytu. W przypadku podatników prowadzących pełną rachunkowość, koszty usług faktoringowych, na które składają się prowizje oraz naliczone odsetki, staną się kosztem uzyskania przychodu na zasadzie kasowej, czyli w dniu zapłaty prowizji i odsetek naliczonych przez bank świadczący usługę faktoringu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
16
gru

Istota:
Czy do wszystkich odsetek zapłaconych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce (bądź jej poprzednikom prawnym) przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty odsetek?
Fragment:
Czy do wszystkich odsetek zapłaconych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce (bądź jej poprzednikom prawnym) przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji - tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ ustawa CIT ”) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., niezależnie od terminu zapłaty odsetek? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) Zdaniem Wnioskodawcy, do wszystkich odsetek zapłaconych przez Spółkę od pożyczek faktycznie udzielonych Spółce (bądź jej poprzednikom prawnym) przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka powinna stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji – tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawa CIT - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r, niezależnie od terminu zapłaty odsetek. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
2017
13
gru

Istota:
W jaki sposób Spółka powinna określić, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT, wartości zadłużenia na dzień spłaty całości lub części odsetek?
Fragment:
Bez znaczenie przy tym pozostaje to, czy Spółka na dany dzień ureguluje całość naliczonych i niewymagalnych odsetek, czy też wyłącznie ich część. Konkludując - podczas obliczania wartości zadłużenia Spółki (na dzień zapłaty odsetek), o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT, którą to wartość porównuje się do trzykrotności kapitału zakładowego, nie należy uwzględniać kwoty spłacanych w tym dniu odsetek od udzielonych przez Udziałowca pożyczek (spełnienie świadczenia wobec wierzyciela/Udziałowca poprzez zapłatę odsetek od pożyczki skutkuje bowiem wygaśnięciem zobowiązania Spółki z powyższego tytułu) jak również pozostałych odsetek (nie mających statusu wymagalnych na moment uregulowania ich części). Wartości zadłużenia na dzień spłaty całości lub części odsetek, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT, powinna obejmować wszelkie zadłużenie Spółki wobec Udziałowca (oraz innych podmiotów posiadających minimum 25% udziałów w kapitale Udziałowca), z wyłączeniem kwoty zapłaconych w tym dniu odsetek, kwoty spłaconego w ubiegłym roku kapitału pożyczek oraz pozostałych i niewymagalnych odsetek od otrzymanych pożyczek W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2017
13
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.