Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca będzie jako płatnik uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat odsetek wyłącznie w sytuacji, w której jako uczestnik cash poolingu (będący posiadaczem ujemnym) będzie wypłacał odsetki uczestnikowi struktury niebędącemu polskim rezydentem podatkowym (posiadaczowi dodatniemu) – Y.. Tym samym, w sytuacji uzyskania od Y. stosownego certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f updop, kwota wypłacanych przez Wnioskodawcę (Uczestnika umowy – posiadacza ujemnego) odsetek będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce, o którym mowa w art. 21 ust. 3 updop, gdyż wszystkie przesłanki do jego zastosowania zostaną spełnione. Z samej tylko pełnionej przez Wnioskodawcę funkcji Posiadacza Głównego nie wynika natomiast obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
(...) odsetek z tytułu salda ujemnego oraz czy otrzymują odsetki z tytułu salda dodatniego? Tak, Uczestnicy umowy cash poolingu zobowiązani będą do zapłaty odsetek z tytułu salda ujemnego na rzecz Posiadacza Głównego oraz otrzymywać będą odsetki z tytułu salda dodatniego od Posiadacza Głównego. Zobowiązanym cywilnoprawnie do wypłacenia odsetek zawsze będzie Posiadacz Główny. Natomiast Bank, zgodnie z Umową, w ramach oferowanej funkcjonalności rozwiązania cash-pooling nalicza odsetki od wzajemnych zobowiązań pomiędzy Posiadaczem Głównym i innymi. Ponadto, Bank działając w imieniu i rzecz pozostałych Uczestników bądź Posiadacza Głównego, dokonuje przelewów pomiędzy ich rachunkami obciążając bądź uznając te rachunki łącznymi kwotami odsetek należnych od danego posiadacza rachunku lub danemu posiadaczowi rachunku. Wypłata odsetek przez Bank nie będzie więc własnym zobowiązaniem Banku - Bank realizować będzie jedynie zlecenie Posiadacza Głównego lub pozostałych Uczestników zapłaty kwoty odsetek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy C. będzie posiadał aktualny certyfikat rezydencji Y. oraz (...)
2018
14
mar

Istota:
Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawcy zasądzone zostało zadośćuczynienie wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należność główną i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są zadośćuczynieniem to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczenie. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako zadośćuczynienie. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3 czy pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Reasumując należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki ustawowe od zadośćuczynienia zasądzonego wyrokiem Sądu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b, jak również pozostałe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, takiego zwolnienia nie przewidują.
2018
10
mar

Istota:
Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawczyni zasądzone zostało zadośćuczynienie wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należność główną i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są zadośćuczynieniem to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczenie. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako zadośćuczynienie. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3 czy pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Reasumując należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawczynię odsetki ustawowe od zadośćuczynienia zasądzonego wyrokiem Sądu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b, jak również pozostałe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, takiego zwolnienia nie przewidują.
2018
10
mar

Istota:
Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawcy zasądzone zostało zadośćuczynienie wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należność główną i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są zadośćuczynieniem to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczenie. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako zadośćuczynienie. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3 czy pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Reasumując należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki ustawowe od zadośćuczynienia zasądzonego wyrokiem Sądu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b, jak również pozostałe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, takiego zwolnienia nie przewidują.
2018
9
mar

Istota:
Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawczyni zasądzone zostało zadośćuczynienie wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należność główną i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są zadośćuczynieniem to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczenie. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako zadośćuczynienie. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3 czy pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Reasumując należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawczynię odsetki ustawowe od zadośćuczynienia zasądzonego wyrokiem Sądu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b, jak również pozostałe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, takiego zwolnienia nie przewidują.
2018
9
mar

Istota:
Czy kwota zasądzonych odsetek ustawowych będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawczyni zasądzone zostało zadośćuczynienie wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należność główną i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są zadośćuczynieniem to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczenie. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako zadośćuczynienie. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3 czy pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę. Reasumując należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, otrzymane przez Wnioskodawczynię odsetki ustawowe od zadośćuczynienia zasądzonego wyrokiem Sądu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b, jak również pozostałe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, takiego zwolnienia nie przewidują.
2018
9
mar

Istota:
Do którego źródła przychodu określonego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować przychód z tytułu odsetek za rozłożenie płatności na raty?
Fragment:
W celu ustalenia prawidłowego źródła przychodu należy ustalić jaki charakter mają przedmiotowe odsetki. Zgodnie z umową przedmiotowe odsetki są należne w związku z odroczeniem płatności wynagrodzenia za sprzedany udział w czasie. Zatem stanowią swoisty kredyt kupiecki udzielony nabywcy prawa. Prawo własności udziału przechodzi na nabywcę w chwili podpisania umowy natomiast płatność za udział następuje w późniejszym okresie czasu. Tym samym, Wnioskodawca kredytuje nabywcę a zapłacone odsetki nie stanowią wynagrodzenia za sprzedaż udziału w nieruchomości a wynagrodzenie za możliwość odroczenia płatności w czasie. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki mają zatem odrębny charakter od wynagrodzenia za sprzedany udział i w związku z tym nie mogą być zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe odsetki nie mogą stanowić także przychodu z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak stanowi bowiem art. 17 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: odsetki od pożyczek; odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, (...)
2018
28
lut

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Umowa pożyczki zobowiązuje Spółkę do płatności odsetek na ostatni dzień każdego miesiąca, a w przypadku braku takiej spłaty, odsetki są kapitalizowane i zwiększają wartość pożyczki. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy odsetki skapitalizowane a naliczone od kwoty odsetek, które zostały skapitalizowane w okresie od 1 stycznia 2015 r. stanowią w całości koszty uzyskania przychodów czy też mamy do czynienia z cienką kapitalizacją. Jak wykazano powyżej w przypadku kiedy odsetki od pożyczki podlegają kapitalizacji, to z datą takiej kapitalizacji przyjąć należy, że zobowiązanie z tytułu należnych odsetek mające charakter uboczny w stosunku do zobowiązania głównego (zobowiązania odpowiadającego kwocie udzielonej pożyczki), przekształca się w zobowiązanie główne z tytułu pożyczki odpowiadającej kwocie skapitalizowanych odsetek. Zatem, dzień kapitalizacji odsetek należy uznać za dzień otrzymania kwoty pożyczki. W momencie kapitalizacji odsetki zmieniły swój dotychczasowy charakter, powiększając kwotę kapitału, co oznaczało, że stworzyły nową wierzytelność. Kapitalizację odsetek traktuje się jako spłatę odsetek oraz zwiększenie kwoty głównej pożyczki.
2018
26
lut

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania.
Fragment:
Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według wyższej stopy (art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego). Wskazane w ww. art. 481 § 2 cytowanej ustawy odsetki ustawowe za opóźnienie do 31 grudnia 2015 r. były nazywane odsetkami ustawowymi. Odsetki wypłacone w związku z opóźnieniem wypłaty danego świadczenia nie są wliczane do wartości tego świadczenia. Zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma więc zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenie główne. Należy przy tym wskazać, że odsetki są świadczeniem ubocznym, pozostającym w ścisłym związku z należnością główną, jednak źródło ich powstania różni się zasadniczo od źródła powstania długu głównego. Dlatego też nie można utożsamiać odsetek z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem, czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań.
2018
23
lut

Istota:
Czy Odsetki naliczone i zapłacone przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia, a przed dniem przekazania do używania środków trwałych, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, stanowią koszt uzyskania przychodów Sp. z o.o.? W konsekwencji, czy Odsetki zapłacone przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania środków trwałych, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. bezpośrednio, w miesiącu poniesienia wydatku?
Fragment:
Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. W związku z tym odsetki i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, co do zasady, zaliczane są do kosztów wytworzenia środków trwałych. Zdaniem Zainteresowanych, przepis art. 16g ust. 4 Ustawy CIT, jest przepisem szczególnym w stosunku do pozostałych przepisów Ustawy CIT dotyczących możliwości i sposobu zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, w szczególności do art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, dotyczącego momentu zaliczania kosztów pośrednich (za jakie należy uznać z całą pewnością odsetki) do kosztów podatkowych oraz do art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy CIT, dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek kapitalizowanych do wartości pożyczki lub naliczonych, ale niezapłaconych. W związku z tym, mimo że co do zasady skapitalizowane lub naliczone odsetki od pożyczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji lub zapłaty, to w przypadku, gdy pożyczka związana jest z realizowaną inwestycją, to odsetki te powinny zwiększać wartość tej inwestycji zamiast być odnoszone bezpośrednio do kosztów podatkowych.
2018
23
lut

Istota:
Czy Odsetki i Prowizje zapłacone przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia stanowią koszt uzyskania przychodów u Spółki Dzielonej? W konsekwencji, czy Prowizje i Odsetki zapłacone przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki Dzielonej bezpośrednio, w miesiącu poniesienia wydatku?
Fragment:
Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. W związku z tym odsetki i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, co do zasady, zaliczane są do kosztów wytworzenia środków trwałych. Zdaniem Zainteresowanych, przepis art. 16g ust. 4 Ustawy CIT, jest przepisem szczególnym w stosunku do pozostałych przepisów Ustawy CIT dotyczących możliwości i sposobu zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, w szczególności do art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, dotyczącego momentu zaliczania kosztów pośrednich (za jakie należy uznać z całą pewnością odsetki) do kosztów podatkowych oraz do art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy CIT, dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek kapitalizowanych do wartości pożyczki lub naliczonych, ale niezapłaconych. W związku z tym, mimo że co do zasady skapitalizowane lub naliczone odsetki od pożyczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji lub zapłaty, to w przypadku, gdy pożyczka związana jest z realizowaną inwestycją, to odsetki te powinny zwiększać wartość tej inwestycji zamiast być odnoszone bezpośrednio do kosztów podatkowych.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zasądzenia na rzecz Wnioskodawcy wyrokiem Sądu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek od odziedziczonego zwrotu równowartości wkładu mieszkaniowego.
Fragment:
Analizując powyższe należy zauważyć, że ewentualne wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, że wolne od podatku są także odsetki od niej naliczone. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy wyraźnie o tym stanowi (konkretnie odnosi się do odsetek). Ustawodawca przewidział w niektórych sytuacjach w odniesieniu do odsetek możliwość zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776); pkt 95 – odsetki z tytułu realizacji nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów,o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa (...)
2018
23
lut

Istota:
PIT - w zakresie opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego za pośrednictwem polskiej spółki komandytowej z odsetek otrzymanych od ukraińskiego pożyczkobiorcy.
Fragment:
Przychód z odsetek Przepisy u.p.d.o.p. w sposób specyficzny określają co jest przychodem w przypadku odsetek od pożyczki. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się „ kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów) ”. Tym samym przychodem są faktycznie otrzymane, a nie jedynie należne odsetki od pożyczek. Przychód z tytułu odsetek od pożyczek powstaje zatem na zasadzie kasowej. Przychodem Wnioskodawcy będą więc odsetki faktycznie otrzymane przez pożyczkodawcę (spółkę komandytową S) od pożyczkobiorcy z Ukrainy. Podsumowanie Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę komandytową S od pożyczkobiorcy z Ukrainy będą podlegały opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego za pośrednictwem polskiej spółki komandytowej z odsetek otrzymanych od ukraińskiego pożyczkobiorcy – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1.
2018
16
lut

Istota:
Czy suma pieniężna, w postaci odsetek ustawowych, otrzymana przez Wnioskodawczynię w wyniku wykonania orzeczenia Sądu Okręgowego w ... podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 3b, pkt 3c i pkt 4?
Fragment:
Co prawda uchwała ta dotyczy kwestii określenia źródła przychodów w zakresie odsetek za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje, niemniej rozważania i argumentacja przedstawione w tej uchwale mają zastosowanie również w analizowanej sprawie, gdyż odnoszą się do charakteru odsetek za zwłokę jako odrębnego źródła przychodów (...).” Z przedstawionego stanu faktycznego wyraźnie wynika, że Wnioskodawczyni zostało zasądzone odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz skapitalizowana renta wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził zatem należności główne i świadczenie uboczne w postaci odsetek. Gdyby Sąd uważał, że odsetki są odszkodowaniem, zadośćuczynieniem lub rentą, to włączyłby je do świadczenia głównego, powiększając ww. świadczeń. Skoro tak nie uczynił, to brak jest podstaw, aby traktować odsetki jako odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę. Zatem, nie można przyjąć, że odsetki są zadośćuczynieniem i rentą sensu stricte i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wskazanego we wniosku art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 3b, pkt 3c i pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zostało to już wskazane na początku, zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych odsetek przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy zawiera w tym przedmiocie (konkretnie odnosi się do odsetek) – wyraźne zwolnienie. Ustawodawca nie pomija bowiem odsetek w zwolnieniach, jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w ocenie ustawodawcy zasługują na szczególną ochronę.
2018
16
lut

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych odsetek od odszkodowania.
Fragment:
W przepisie tym nie ma żadnej wzmianki na temat odsetek od odszkodowania za błąd lekarski ani żadnych odsetek. Według wiedzy Wnioskodawczyni nie ma jednoznacznego prawa, które stwierdza obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od odsetek od odszkodowania za błąd lekarski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy odsetki od odszkodowania za błąd lekarski podlegają opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawczyni, Firma wystawiła PIT-8C na kwotę zasądzonych odsetek od odszkodowania za błąd lekarski, który spowodował utratę zdrowia i zagrożenie życia. Firma powołała się na przepisy prawa podatkowego – przychód z innych źródeł art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1. W podanym przepisie podatkowym nie zawiera się żadna informacja na temat odsetek od odszkodowania za błąd lekarski ani żadnej innej formie odsetek. Z informacji Wnioskodawczyni wynika, że nie ma jednoznacznego przepisu prawa podatkowego, które traktuje odsetki od odszkodowania za błąd lekarski jako dochód. Według oceny Wnioskodawczyni, odsetki od odszkodowania za błąd lekarski powinny być zwolnione z podatku dochodowego tak samo jak kwota główna odszkodowania. Odsetki zostały zasądzone, ponieważ pozwana instytucja (szpital) nie uznała swojej winy i nie wypłaciła odszkodowania za narażenie życia i zdrowia Wnioskodawczyni.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie braku zastosowania postanowień polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do ustalenia stawki podatku u źródła od odsetek wypłaconych przez ukraińskiego pożyczkobiorcę
Fragment:
U. z 2008 r. nr 163, poz. 1025, dalej: „ UPO ”) odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie, jeżeli osoba ta jest uprawniona do ich otrzymania. Na podstawie art. 11 ust. 2 ww. Konwencji jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale - jeżeli odbiorca odsetek jest osobą uprawnioną do ich otrzymania - podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tych ograniczeń. Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, w niniejszej sprawie odsetki powstaną na terytorium Ukrainy (wypłacającym odsetki ze swojego majątku jest podmiot ukraiński, zatem źródło tych odsetek znajduje się na terytorium Ukrainy), natomiast wypłacane są na rzecz polskiej spółki komandytowej, która nie jest osobą mającą siedzibę w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 lit. e oraz f UPO: określenie „ osoba ” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde (...)
2018
15
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.