Odsetki | Interpretacje podatkowe

Odsetki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zap3ata odsetek ustawowych oraz kosztów s1dowych stanowi koszt podatkowy?
Fragment:
W myol art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o CIT, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezap3aconych albo umorzonych odsetek od zobowi1zan, w tym równie? od po?yczek (kredytów). Wnioskuj1c a contrario, kosztem uzyskania przychodów s1 odsetki, które zosta3y faktycznie zap3acone. Przepisy Ustawy o CIT nie zawieraj1 szczególnych rozwi1zan dotycz1cych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek za zw3oke zas1dzonych prawomocnym wyrokiem, dlatego te? w tym miejscu nale?y stosowaa ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych. Odsetki za zw3oke zas1dzone prawomocnym wyrokiem nie s1 objete wy31czeniem z kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, ?e spe3nione s1 przes3anki przewidziane w art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT. Przes3ank1 uznania, ?e odsetek za zw3oke zas1dzonych prawomocnym wyrokiem za koszty uzyskania przychodów jest wykazanie, ?e przedmiotowe odsetki zosta3y poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów i zosta3y zap3acone. W zaistnia3ym stanie faktycznym, Wnioskodawca zawar3 Umowe na owiadczenie us3ug mediowych, co niew1tpliwie by3o przedmiotem dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawce. Nie budzi w1tpliwooci fakt, i? Wnioskodawca zawieraj1c Umowe, d1?y3 do uzyskania przychodu. Wszelkie rabaty, upusty, zwracane Klientowi tytu3em dodatkowych korzyoci wp3ywa3y na atrakcyjnooa oferowanych przez Wnioskodawce us3ug, a tym samym przyczynia3y sie do pozyskiwania klientów, co z kolei zapewnia3o Wnioskodawcy osi1ganie przychodów.
2017
19
sty

Istota:
Czy do odsetek naliczanych i pobieranych od Spó3ki z tytu3u sald ujemnych mog1cych wyst1pia na koniec ka?dego dnia roboczego na jej rachunku bie?1cym w31czonym do systemu cash poolingu w PLN nale?y stosowaa przepisy o cienkiej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop” lub „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), tylko do tych odsetek, które przypadaj1 proporcjonalnie do zaanga?owanego kapita3u podmiotom, które s1 stron1 lub uczestnikiem umowy cash poolingu w PLN? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W przedmiotowej sprawie mamy bowiem do czynienia z przekazywaniem orodków pienie?nych miedzy podmiotami oraz uzyskiwaniu w zwi1zku z tym okreolonego wynagrodzenia w postaci odsetek. Z ekonomicznego punktu widzenia finansowanie to ma cechy po?yczki, gdy? w wyniku sfinansowania ujemnego salda wykazanego przez danego uczestnika umowy (Wnioskodawce) nadwy?k1 orodków zgromadzonych przez inne podmioty z Grupy, Wnioskodawca nie jest zobowi1zany do zap3aty odsetek na rzecz banku z tytu3u debetu jego rachunku, który by wyst1pi3 w sytuacji, gdyby niedoboru tego nie pokry3 inny podmiot z Grupy. W miejsce zatem d3u?nego kredytowania debetu, jaki wystepuje na rachunku prowadzonym na rzecz danego uczestnika, w nastepstwie umowy cash-poolingu kredytowanie takie jest realizowane ze orodków nie banku, lecz innego uczestnika umowy b1dY podmiotu z Grupy, w zamian za wynagrodzenie wyp3acane w postaci odsetek tym podmiotom, którzy wykazywali saldo dodatnie, i którzy tym samym finansowali tak?e saldo ujemne Wnioskodawcy. Uzyskiwane zatem przez inne podmioty z Grupy wynagrodzenie w postaci odsetek jest uzyskane z tytu3u czasowego finansowania debetu Wnioskodawcy. Tym samym nie powinno budzia w1tpliwooci, ?e w przypadku orodków finansowych, które pos3u?1 pokryciu niedoborów finansowych Wnioskodawcy, mo?na mówia o ich udzieleniu przez inne podmioty z Grupy w formie po?yczki w rozumieniu wy?ej powo3anego art. 16 ust. 7b updop.
2017
19
sty

Istota:
Czy w odniesieniu do odsetek wyp3acanych przez Spó3ke na rzecz stron lub uczestników umowy cash poolingu w PLN maj1cych siedzibe na terenie Unii Europejskiej, jak równie? spó3ek z siedzib1 w Unii Europejskiej, nie bed1cych uczestnikami umowy cash poolingu w PLN, ale udostepniaj1cych swój kapita3 w walutach obcych na rachunek konsolidacyjny w PLN, Spó3ka mo?e korzystaa ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Zgodnie z art. 1 pkt 4 Dyrektywy Rady 2003/49/WE spó3ke Panstwa Cz3onkowskiego uznaje sie za w3aociciela odsetek (...) tylko wtedy, gdy otrzymuje ona te p3atnooci dla w3asnej korzyoci i nie jako poorednik, taki jak przedstawiciel, powiernik lub upowa?niony sygnatariusz, na rzecz innych osób. W oparciu o te zasade Spó3ka przyje3a, ?e odsetki powinny bya przypisywane do ka?dej spó3ki posiadaj1cej pozytywn1 nadwy?ke kapita3u zaanga?owanego w systemie cash poolingu, nawet w sytuacji, kiedy kapita3 ten pochodzi z rachunków konsolidacyjnych prowadzonych dla cash poolingów w innych ni? PLN walutach oraz w sytuacji, kiedy Polska Spó3ka nie ma z tymi spó3kami ?adnych relacji kontraktowych. Po dokonaniu przypisania odsetek do spó3ek posiadaj1cych nadwy?ki kapita3u w obcych walutach oraz po spe3nieniu przes3anek do stosowania przedmiotowego zwolnienia odsetek Spó3ka ma prawo nie pobieraa podatku u Yród3a z tytu3u tych odsetek. Reasumuj1c, uwzgledniaj1c przedstawione we wniosku zdarzenie i obowi1zuj1cy stan prawny nale?y stwierdzia, ?e s1 spe3nione wszystkie przes3anki do skorzystania ze zwolnienia wynikaj1cego z art. 21 ust. 3 updop, zarówno w sytuacji wyp3aty odsetek na rzecz Cash Pool Leadera, jak i spó3ek bed1cych w3aocicielami kapita3u w walutach obcych, uczestnicz1cych w cash poolingach w innych walutach, których kapita3 zosta3 wykorzystany do zasilania cash poolingu w PLN, chocia? one same nie s1 uczestnikami cash poolingu w PLN.
2017
19
sty

Istota:
Czy Spó3ka dokonuj1c wyp3aty odsetek z tytu3u pokrycia salda ujemnego na rachunku bie?1cym Spó3ki, orodkami pochodz1cymi z sald dodatnich uczestników cash poolingów w innych walutach ni? PLN, maj1cych siedzibe w krajach poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w USA lub Japonii), którzy nie s1 uczestnikami umowy CP w PLN, ale s1 w3aocicielami kapita3u zasilaj1cego rachunek konsolidacyjny prowadzony dla cash poolingu w PLN, jest uprawniona do stosowania stawek podatku u Yród3a? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Bez wzgledu na poprzednie zdanie: je?eli osoba p3ac1ca odsetki (bez wzgledu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium jednego z Umawiaj1cych sie Panstw) posiada zak3ad w jednym z Umawiaj1cych sie Panstw, w zwi1zku z którym zaci1gniete zosta3o zobowi1zanie, z tytu3u którego p3acone s1 odsetki, i je?eli takie odsetki pochodz1 z tego zak3adu, lub je?eli osoba p3ac1ca odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium jednego z Umawiaj1cych sie Panstw i posiada zak3ad w Panstwie innym ni? Umawiaj1ce sie Panstwa i w zwi1zku z tym zak3adem zaci1gniete zosta3o zobowi1zanie, z tytu3u którego p3acone s1 odsetki na rzecz osoby maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium drugiego Umawiaj1cego sie Panstwa, i je?eli takie odsetki pochodz1 z tego zak3adu, to odsetki takie bed1 uwa?ane za powsta3e w tym Umawiaj1cym sie Panstwie, w którym zak3ad jest po3o?ony. Natomiast, jak stanowi art. 11 ust. 1 i 2 Umowy miedzy Polsk1 Rzecz1pospolit1 Ludow1, a Japoni1 o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Tokio z dnia 20 lutego 1980 r. (Dz.U. z 1983 r., Nr 12, poz. 60), odsetki, które powstaj1 w Umawiaj1cym sie Panstwie i wyp3acane s1 osobie maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie, mog1 podlegaa opodatkowaniu w tym drugim Umawiaj1cym sie Panstwie. Jednak?e odsetki te mog1 równie? podlegaa opodatkowaniu w Umawiaj1cym sie Panstwie, w którym powstaj1, i zgodnie z prawem tego Umawiaj1cego sie Panstwa, lecz jeoli ich odbiorca jest uprawnionym w3aocicielem odsetek, podatek ustalony w ten sposób nie mo?e przekroczya 10% kwoty brutto tych odsetek.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie uznania czy odsetki z tytu3u wyd3u?onego terminu p3atnooci wkalkulowane w cene wartooci towaru lub us3ugi stanowi1 element podstawy opodatkowania z tytu3u dostawy towarów lub owiadczenia us3ug i podlegaj1 opodatkowaniu wed3ug stawki w3aociwej dla sprzedawanego towaru lub owiadczonej us3ugi oraz prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych opisane transakcje.
Fragment:
Problem zwi1zany z opodatkowaniem odsetek od kredytu kupieckiego by3 przedmiotem orzeczenia Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej z 27 paYdziernika 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiedzy Muysen De Winters Bouwn-en Aannemingsbedrift BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia). TSUE wskaza3 w rozstrzygnieciu na koniecznooa odmiennego traktowania sytuacji, gdy odsetki s1 naliczane za okres do dnia realizacji dostawy lub wykonania us3ugi oraz sytuacji, gdy odsetki od odroczonej p3atnooci s1 nale?ne za okres po zrealizowaniu dostawy lub wykonaniu dostawy. Trybuna3 podkreoli3, ?e co do zasady, odsetki pobierane przez sprzedawce za odroczenie terminu p3atnooci stanowi1 wynagrodzenie za us3uge finansow1 zwolnion1 od podatku VAT. Jednak?e w sytuacji, gdy termin p3atnooci jest odroczony (a co za tym idzie, odsetki naliczane s1 jedynie do dnia realizacji dostawy lub wykonania us3ugi), odsetki stanowi1 czeoa wynagrodzenia za dostawe towarów/owiadczenie us3ug, za które zap3ata jest odraczana, nawet jeoli wynagrodzenie za odroczenie ustalone jest w umowie odrebnie. W konsekwencji, odsetki za odroczenie terminu p3atnooci nale?ne na moment nastepuj1cy po dostawie towarów nie stanowi1 elementu podstawy opodatkowania z tytu3u samej dostawy, a uznawane powinny bya za odrebn1 od dostawy us3uge finansow1.
2017
15
sty

Istota:
Czy w przypadku dokonywania p3atnooci odsetek w ramach Umowy, po stronie Spó3ki nie powstanie obowi1zek poboru podatku u Yród3a zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy polsko - szwedzkiej oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawce wa?nego certyfikatu rezydencji podatkowej Pool Leadera?
Fragment:
W konsekwencji Pool Leader, jako drugi uczestnik bedzie ka?dorazowo podmiotem uprawnionym do odsetek otrzymywanych od Wnioskodawcy i przekazywanych na jego rzecz, bowiem nie bedzie innego podmiotu w ramach Umowy, który móg3by staa sie ostatecznym odbiorc1 wyp3acanych przez Wnioskodawce odsetek. Maj1c na uwadze powy?sze, skoro: podatnikiem z tytu3u wyp3acanych odsetek, na podstawie art. 3 ust. 2 UPDOP, bedzie Pool Leader, odsetki wyp3acane przed Spó3ke na rzecz Pool Leadera bed1 stanowi3y odsetki, o których mowa w art. 11 ust. 2 Umowy PL-SZ; odsetki te bed1 powstawa3y w Umawiaj1cym sie Panstwie, tj. w Polsce; odsetki te bed1 wyp3acane osobie maj1cej miejsce zamieszkania lub siedzibe w drugim Umawiaj1cym sie Panstwie, tj. w Szwecji; odbiorca odsetek, tj. Pool Leader, bedzie podmiotem do nich uprawnionym, oraz nie bed1 zachodzi3y okolicznooci o których mowa w art. 11 ust. 4 Umowy PL-SZ, to przy p3atnooci ww. odsetek Spó3ka, na podstawie art. 11 Umowy PL-SZ, nie bedzie zobowi1zana do poboru podatku u Yród3a, pod warunkiem, ?e bedzie posiada3a certyfikat rezydencji Pool Leadera. W konsekwencji, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 UPDOP w zwi1zku z art. 11 ust. 1 Umowy PL-SZ oraz art. 26 ust. 1 UPDOP, odsetki, którymi Spó3ka bedzie obci1?ana nie bed1 podlega3y opodatkowaniu podatkiem u Yród3a w Polsce, pod warunkiem posiadania przez Spó3ke certyfikatu rezydencji podatkowej Pool Leadera.
2017
15
sty

Istota:
Czy prawid3owe jest zaliczenie orodków pienie?nych, do wyp3aty których na rzecz KW zobowi1zana jest Spó3ka, odpowiadaj1cych wartooci Zobowi1zan Publicznoprawnych, wynagrodzen z tytu3u 14-tej pensji na rzecz by3ych pracowników KW (nieprzejetych przez Spó3ke) wraz z wartooci1 Sk3adek na rzecz ZUS z tytu3u tych wynagrodzen, wynagrodzen za kwiecien 2016 r. wraz z wartooci1 odpowiednich Sk3adek na ZUS, Dodatkowych zobowi1zan oraz Odsetek od Obligacji do kosztów uzyskania przychodów na dzien poniesienia kosztu, tj. dzien ujecia w ksiegach rachunkowych Spó3ki jako zobowi1zania?
Fragment:
Zobowi1zania z tytu3u odsetek od obligacji wyemitowanych przez KW - Spó3ka zobowi1za3a sie przekazaa na rzecz KW orodki pienie?ne odpowiadaj1ce wartooci tych odsetek, Spó3ka w chwili obecnej dokona3a ju? zap3aty czeoci nale?nooci na rzecz KW z powy?szego tytu3u (pozosta31 czeoa nale?nooci na rzecz KW Spó3ka ureguluje w przysz3ooci). Wskazane zobowi1zania do zwrotu wy?ej okreolonych wydatków s1 dalej okreolane skrótem „ Odsetki od Obligacji ”. Wartooa pocz1tkowa orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (dalej: „ WNiP ”) zosta3a przez Spó3ke ustalona na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), jako ró?nica pomiedzy cen1 nabycia przedsiebiorstwa (cen1 z Umowy Sprzeda?y) powiekszon1 o koszty zwi1zane z zakupem przedsiebiorstwa, naliczone do dnia przekazania orodków trwa3ych do u?ywania (dalej: „ Cena nabycia ”) a wartooci1 nabytych sk3adników maj1tkowych niebed1cych orodkami trwa3ymi lub WNiP. Za sk3adniki maj1tkowe niebed1ce orodkami trwa3ymi lub WNiP, Spó3ka przyje3a aktywa niebed1ce orodkami trwa3ymi lub WNiP (dalej: „ Aktywa ”) pomniejszone o wartooa przejetych d3ugów funkcjonalnie zwi1zanych z nabywanym przedsiebiorstwem (dalej: „ D3ugi ”).
2017
12
sty

Istota:
Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Ponadto, Bank będzie naliczał odsetki należne od wzajemnych zobowiązań Uczestników przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku do Umowy. Odsetki będą naliczane przez Bank w cyklach dziennych. Rozliczenie odsetek będzie realizowane raz w miesiącu, pierwszego Dnia Roboczego każdego miesiąca jednak nie później niż 5 Dnia Roboczego po okresie rozliczeniowym. 9. Z tytułu świadczenia przez Bank usługi cash pooling, Uczestnicy obciążani będą stałą miesięczną opłatą. Uczestnicy są polskimi rezydentami podatkowymi. Uczestnicy będą wobec siebie podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust 4 updop. Również Bank i Uczestnicy będą wobec siebie podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop? Zdaniem Spółki, stosunki pomiędzy Agentem, pozostałymi Uczestnikami (w tym Spółką) i Bankiem wynikające z Umowy, nie powinny być kwalifikowane, jako udzielenie pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 7b updop i tym samym odsetki wypłacane przez Spółkę nie powinny podlegać restrykcjom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania zasadzonych wyrokiem kwot, tj. ceny i odsetek od nieterminowego spełnienia roszczenia
Fragment:
Należy wyjaśnić, że instytucję prawną odsetek reguluje art. 481 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Odsetki wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty odszkodowania nie są wliczane do wartości odszkodowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenie główne. Zatem, nie można bowiem utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem odszkodowawczym, czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego - są skutkiem nie wykonania zobowiązań.
2017
3
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do zadośćuczynienia, oraz do odsetek.
Fragment:
Zauważyć przy tym należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera jeszcze inne regulacje dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanych odsetek. Jednakże takie zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ww. ustawy zawiera w tym przedmiocie wyraźne postanowienie. I tak, wolne od podatku są odsetki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 52, pkt 119, pkt 130, pkt 130a oraz 130b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776), odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a, odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a.
2017
3
sty

Istota:
Otrzymane środki tytułem zwrotu poniesionych wydatków na czynsz i media nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane przez Wnioskodawczynię odsetki stanowią odrębne od otrzymanego zwrotu wydatków świadczenie, stanowiące przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9.
Fragment:
Oczywistym jest więc, że odsetki stanowią trwałe przysporzenie w majątku podatnika, które mieści się w kategorii przychodu, który co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższą tezę potwierdza analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wynika, że odsetki stanowią odrębną od należności głównej kategorię przychodu, która tylko w wyjątkowych przypadkach korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Mowa tutaj o odsetkach wymienionych w art. 21 ust. 1: pkt 52 – odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. Nr 156, poz. 776); pkt 95 – odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; pkt 119 – odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; pkt 130 – odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach (...)
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła wypłaty odsetek z tytułu uczestnictwa w systemie cash poolingu.
Fragment:
Konsekwentnie to poszczególni uczestnicy cash poolingu uzyskują przychód podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci należnych im odsetek, w przypadającej na nich części, która jest im wypłacana za pośrednictwem Spółki Holenderskiej. Reasumując, Spółka Holenderska nie jest osobą uprawnioną do odsetek (tzw. „ beneficial owner ”), w zakresie odsetek alokowanych do pozostałych Uczestników cash poolingu, gdyż jest tylko ich odbiorcą a nie jest ich właścicielem. Spółka Holenderska nie uzyskuje również definitywnego przysporzenia majątkowego, ponieważ jest jedynie pośrednikiem w wypłacie odsetek. Zatem w przypadku odsetek otrzymanych przez Spółkę Holenderską, ale alokowanych następnie do innych Uczestników, nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 updop. Należy bowiem zaznaczyć, iż wypłata odsetek między rezydentami polskimi nie powoduje obowiązku poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 updop. Natomiast w sytuacji, gdy to Spółka Holenderska będzie otrzymywała odsetki, jako rzeczywisty ich odbiorca, czyli w części alokowanej do niej, zastosowanie znajdą (pod warunkiem posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji Spółki Holenderskiej) postanowienia Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dalej Konwencja).
2016
24
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania zasadzonych wyrokiem kwot, tj. ceny i odsetek od nieterminowego spełnienia roszczenia
Fragment:
Należy wyjaśnić, że instytucję prawną odsetek reguluje art. 481 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Odsetki wypłacone za okres pomiędzy datą zasądzenia i datą wypłaty odszkodowania nie są wliczane do wartości odszkodowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z którymi zasądzono świadczenie główne. Zatem, nie można bowiem utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem odszkodowawczym, czy też innym świadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żądać dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego - są skutkiem nie wykonania zobowiązań.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odsetki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.