Odrzucenie skargi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odrzucenie skargi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Skoro skarga kasacyjna została wniesiona od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego orzeczenia stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek zaskarżenia, należało ją odrzucić jako niedopuszczalną.

Fragment:

(...) Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13.05.2005 r., Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygnaturze akt II FZ 24/05, oddalił zażalenie Janiny i Wacława T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12.10.2004 r., wydane w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1779/03, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. Na powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego pełnomocnik skarżących wykonujący zawód radcy prawnego, wniósł w dniu 20.07.2005 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. Stosownie do art. 173 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej u.p.p.s.a., skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego przysługuje od wydanego (...)