Odroczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odroczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
lip

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT usługi finansowania zakupu sprzętu medycznego poprzez odroczenie w czasie płatności.

Fragment:

(...) usług finansowych, które zostały wyłączone z powyższego zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usługi finansowania zakupu sprzętu medycznego poprzez odroczenie w czasie płatności. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego została załatwiona odrębnym rozstrzygnięciem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w (...)

2012
29
lut

Istota:

W momencie nabycia akcji nowopowstałej spółki mającej siedzibę na Cyprze, alternatywnie w Luksemburgu, albo – w spółce posiadającej siedzibę na terytorium innego niż ww. państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działającej zgodnie z tamtejszym prawem od byłego Pracodawcy (działającego poprzez Polski Oddział) po cenie niższej od ich wartości rynkowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2011 r. (data wpływu 19.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia przez Wnioskodawcę akcji nowej emisji nowopowstałej spółki kapitałowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
18
lis

Istota:

Dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

(...) ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy). Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. W momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z kapitałów pieniężnych, z którego poszczególni uczestnicy programu winni rozliczyć się osobiście. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich (...)

2011
1
paź

Istota:

Poprzez odroczenie terminu płatności Wnioskodawca przez cały czas tegoż odroczenia kredytuje dłużnika. W konsekwencji, w ocenie tut. Organu podatkowego, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca kredytując dłużnika świadczy na jego rzecz usługi w zakresie kredytowania, które w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Fragment:

(...) za wynagrodzeniem. Porozumienie w sprawie prolongaty terminu płatności zostało zawarte wyłącznie pomiędzy Wnioskodawcą i dłużnikiem i nie ma nic wspólnego z wcześniejszą transakcją nabycia wierzytelności dokonaną pomiędzy Wnioskodawcą a pierwotnym wierzycielem. Prolongata terminu płatności, a zatem świadczenie usługi na rzecz dłużnika, jest czynnością odpłatną, następuje bowiem za zapłatą kwoty stanowiącą wynagrodzenie z tytułu finansowania Dłużnika. Poprzez odroczenie terminu płatności Wnioskodawca przez cały czas tegoż odroczenia kredytuje dłużnika. W konsekwencji, w ocenie tut. Organu podatkowego, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca kredytując dłużnika świadczy na jego rzecz usługi w zakresie kredytowania, które w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do tak przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe. Końcowo tut. (...)

2011
1
cze

Istota:

Żaden z przepisów ustawy procesowej nie daje podstaw do postawienia znaku równości między nieuwzględnieniem wniosku strony o odroczenie rozprawy a pozbawieniem jej możności obrony przysługujących jej spraw. Skoro obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa i zależy od woli i możliwości uczestników postępowania, to podstawy do odroczenia rozprawy nie mogą wykraczać poza okoliczności określone w art. 109 P.p.s.a. Odroczenie rozprawy w świetle tego przepisu jest sytuacją wyjątkową i nadzwyczajną i ocena tego, czy zachodzą uzasadnione podstawy do odroczenia rozprawy należy każdorazowo do sądu.

Fragment:

(...) tego, czy zachodzą uzasadnione podstawy do odroczenia rozprawy, należy każdorazowo do sądu. Jeżeli więc odmowa uwzględnienia takiego wniosku jest uzasadniona, to mimo że rozprawa została przeprowadzona bez udziału pełnomocnika strony nie można mówić o nieważności postępowania zarówno z przyczyn określonych w art. 271 pkt 2 p.p.s.a. jak i z przyczyny wskazanej w art. 183 §2 pkt 5 p.p.s.a. Tymczasem pełnomocnik nie wykazał nawet, że istotnie wskazywana choroba uzasadnia odroczenie rozprawy lub że jest taką przeszkodą, która uniemożliwia jego udział w rozprawie. Tymczasem okoliczności sprawy przeczą podnoszonym zarówno w postępowaniu wznowieniowym jak i w skardze kasacyjnej zarzutom, że to naruszenie przepisów postępowania, czyli art. 109 p.p.s.a. dotyczących posiedzeń sądowych, pozbawiło stronę możliwości obrony przysługujących stronie praw (art. 183 § 1 pkt 5 p.p.s.a ) lub pozbawiło możliwości działania (art. 271 pkt 2 p.p.s.a.). W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość odroczenia terminu do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) Odroczenie terminu następuje na wniosek. Składający wniosek powinien przy tym wskazać swój ważny interes lub też interes publiczny przemawiający za odroczeniem terminu. Istotą odroczenia terminu jest jego przesunięcie na datę późniejszą niż ta, która wynika z przepisów prawa podatkowego. Dopuszczalne jest jedynie odraczanie terminów, które jeszcze nie upłynęły. Stąd też stosowny wniosek w sprawie odroczenia powinien być złożony przed upływem terminu, którego odroczenie dotyczy. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Jak stanowi art. 14 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia, Stronie przysługuje prawo (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje możliwość ograniczenia przez Urząd Skarbowy wpłat zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego oraz czy wystąpienie do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności podatku (w sytuacji zaistnienia uzasadnionych podstaw) stanowi jedyną możliwość rozłożenia wpłaty podatku w czasie?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r., data złożenia - 27.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Kwestie związane z obowiązkiem wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu osiągania dochodów z działalności gospodarczej reguluje art. 44 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W myśl art. 44 ust. 1 podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, zaś ust. 2 tego art. definiuje dochód będący podstawą wyliczenia zaliczki: dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe (...)