Odrębność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odrębność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku od towarów i usług po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku postanowił: stanowisko wnioskodawcy, zawarte we wniosku, a dotyczące :dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa wspólnie przez małżonków, w tym wspólnej dokumentacji podatkowej, wystawiania faktur z NIP-em jednego małżonka oraz formalnego zarejestrowania dla celów podatku od towarów i uslug jednego z nich pomimo dokonania przez każdego z małżonków odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej jak również zgłoszeń obowiązków podatkowych – uznać za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki wpływ na korzystanie z ulg mieszkaniowych ma zawarta pomiędzy małżonkami umowa o rozdzielności majątkowej?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.05.2004 r. (data wpływu: 18.05.2004 r.), uzupełnione w dniu 25.06.2004 r., dotyczące praw do korzystania z odliczeń od podatku z tytułu „dużej ulgi budowlanej” w przypadku istniejącej rozdzielności majątkowej między małżonkami, informuje. Zgodnie z przedstawionym przez Podatniczkę we wniosku stanem faktycznym, w 2002 roku i latach wcześniejszych korzystała ona wraz z małżonkiem (na zasadach wspólności majątkowej) z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową do dnia 31.05.1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe (które to odliczenie, począwszy od 2000 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazywane jest jako wkład budowlany lub mieszkaniowy do (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, którzy podpisali umowę małżeńską o rozdzielności majątkowej, a następnie po kilku latach złożyli przed notariuszem oświadczenie o błędzie istotnym w tym zakresie?

Fragment:

(...) majątkowej małżeńskiej, zaś jedynie przedmioty pochodzące z okresu przedmałżeńskiego stanowiły majątek odrębny. W związku z powyższym uchylacie się od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych w akcie notarialnym z dnia 12.06.1995 roku. W akcie notarialnym z dnia 12.06.1995r. jest mowa o przyszłym związku małżeńskim, a nie o czynności prawnej dotyczącej przeszłości. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U. Nr 9, poz.59 z 1964 r. ze zm.) odrębność majątku sprzed małżeństwa wynika z ustawy – nie trzeba było w tym względzie zawierać umowy. Akt notarialny nie znosi ustanowionego ustroju rozdzielności, a jedynie interpretuje jednoznaczny (a więc niewymagający interpretacji) zapis aktu notarialnego z 1995 rok, powołując się na błąd. W myśl art. 84 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 64, poz.16 z 1993r. ze zm. ) można uchylić się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu, jeżeli błąd ten dotyczył (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy po dniu 1 maja 2004 r. zakład osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zakład jako wyodrębniona jednostka osoby prawnej do dnia 30 kwietnia 2004 r. rozliczał odrębnie podatek od towarów i usług, oznacza to, iż cytowane wyłączenie z opodatkowania znajduje również zastosowanie w przypadku tej organizacji. Mając powyższe na uwadze tutejszy Organ informuje, że stanowisko Zakładu zawarte w przedmiotowym piśmie nie jest prawidłowe, gdyż po dniu 1 maja 2004 r. traci on swoją odrębność podatkową w zakresie VAT, a co za tym idzie, zgodnie z art. 160 ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jednostka macierzysta wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Zakładu, który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie podatku od towarów i usług. (...)