ITPB2/4511-6/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy sprzedaż w dniu 8 października 2014 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 7.181/1.000.000 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 8 października 2014 r. Wnioskodawczyni na podstawie aktu notarialnego dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w S.

Spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie umowy nr 532/05 o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wraz z nabytym lokalem Wnioskodawczyni nabyła również udział we własności działki gruntu, na której usytuowane są budynki wynoszący 7.181/1.000.000, ponieważ w dniu 2 kwietnia 2008 r. Wnioskodawczyni zawarła w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego i przeniesienia z Władysławem G. działającym w imieniu i na rzecz S Spółdzielni Mieszkaniowej. Nabyty udział we własności działki gruntu, na którym usytuowane są budynki związany był także z obowiązkiem uiszczenia podatku od nieruchomości.

W dniu 21 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w S XII Wydział Ksiąg Wieczystych dla ww. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość założył księgę wieczystą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż w dniu 8 października 2014 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 7.181/1.000.000 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Jednak z uwagi na treść art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Wobec powyżej przytoczonych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym stanie faktycznym dla zastosowania zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma data nabycia ww. nieruchomości. W myśl art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Zdaniem Wnioskodawczyni datą nabycia własności ww. nieruchomości jest dzień 30 listopada 2005 r. i od końca tego roku liczy się okres 5 lat, którego upływ warunkuje brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu tego zbycia.

Wnioskodawczyni uważa, że dla ustalenia ewentualnego obowiązku podatkowego nie ma znaczenia ustanowienie na rzecz Wnioskodawczyni prawa odrębnej własności lokalu dokonane w 2008 r.

W opinii Wnioskodawczyni jest to wyłącznie przekształcenie formy władania nieruchomości, której własność nabyła wcześniej. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Oznacza to, że własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki wybudowane na tym gruncie. Budynek trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu nie może być przedmiotem odrębnej własności.

Zdaniem Wnioskodawczyni - z podatkowego punktu widzenia - istotnym jest moment nabycia gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem, który nastąpił 30 listopada 2005 r. W interpretacji indywidualnej znak: IPTPB2/415-566/11-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności oznacza tylko zmianę formy prawnej prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odrębną własność lokalu stanowi nieruchomość lokalowa, która po wyodrębnieniu z dotychczasowej zabudowanej nieruchomości macierzystej może stanowić odrębny przedmiot własności. Wyodrębnienie lokali umożliwia obrót prawny nimi. Ustanowienie przez właściciela na własną rzecz odrębnej własności lokali ma tylko ten skutek, iż umożliwia mu w przyszłości zbycie wyodrębnionych fizycznie części budynku, zamiast zbywania udziałów w budynku. Wobec powyższego ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności a nie nowym nabyciem. Właściciel działa w granicach posiadanego już tytułu do nieruchomości w postaci jej własności. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym następnie wydzielono odrębną własność tego lokalu, tj. z datą nabycia nieruchomości dnia 30 listopada 2005 r.

Identyczne zasady – zdaniem Wnioskodawczyni – należy odnieść do udziału w lokalu. W przedstawionym przez Nią stanie faktycznym ustanowienie odrębnej własności w istocie było tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą a nie nowym nabyciem. Dlatego w sytuacji kiedy Wnioskodawczyni nabyła w 2005 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a następnie nastąpiło jego wyodrębnienie, za datę nabycia tego lokalu, od której liczony jest pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć datę nabycia nieruchomości – lokalu mieszkalnego – czyli rok 2005.

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej znak IPPB2/415-1068/10-4/MS1 stwierdził, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Ustanowienie odrębnej własności nie stanowi nabycia, jeżeli mieści się w ramach udziału posiadanego przed jej ustanowieniem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne, sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego z przynależnym mu udziałem w gruncie nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, gdyż zdarzenie to nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca 2005 r., w którym faktycznie nastąpiło nabycie lokalu mieszkalnego.

Zatem – zdaniem Wnioskodawczyni - nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, który związany jest z tym lokalem.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej część lub udział w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, dlatego też przychód uzyskany ze sprzedaży nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeśli nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości (prawa), jej części lub udziału w nieruchomości (w prawie) następuje po upływie tego okresu przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z analizy wniosku wynika, iż w dniu 8 października 2014 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w S.

Spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie umowy nr 532/05 o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wraz z nabytym lokalem Wnioskodawczyni nabyła również udział we własności działki gruntu, na której usytuowane są budynki wynoszący 7.181/1.000.000, ponieważ w dniu 2 kwietnia 2008 r. Wnioskodawczyni zawarła w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego i przeniesienia z Władysławem G. działającym w imieniu i na rzecz S Spółdzielni Mieszkaniowej. Nabyty udział we własności działki gruntu, na którym usytuowane są budynki związany był także z obowiązkiem uiszczenia podatku od nieruchomości.

W dniu 21 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w S XII Wydział Ksiąg Wieczystych dla ww. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość założył księgę wieczystą.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności.

Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej zbywalnego prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, sprzedaż takiego lokalu stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło wyodrębnienie i przeniesienie jego własności.

Ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła w 2005 r. natomiast odpłatnego zbycia tego lokalu dokonała w 2014 r., należy stwierdzić, iż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do daty zbycia upłynęło ponad pięć lat. Sprzedaż przedmiotowego lokalu wraz udziałem w gruncie nie stanowi zatem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.