IPPB2/436-336/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro ustanowienie i przeniesienie własności lokalu nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to umowa ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie jest bowiem umową sprzedaży ani inną umową wymienioną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, jako nie wymieniona w zamkniętym katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data nadania 21 sierpnia 2014 r., data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data doręczenia 19 sierpnia 2014 r.) Nr IPPB2/436-336/14-2/AF o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 11 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną Izą L. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego. Lokal ma powierzchnię użytkową 43 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 6,70 m2. Umowę zawarto w formie aktu notarialnego.

Wnioskodawca nabył lokal w wyniku ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Kierownika Osiedla ograniczonego „konkursu ofert na ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności” wyżej opisanego lokalu mieszkalnego nr 4, z pierwszeństwem w nabyciu lokalu dla członków Spółdzielni i ich pełnoletnich dzieci zamieszkałych wspólnie z rodzicami na terenie Osiedla nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca zadeklarował chęć kupna opisanego lokalu dla syna Macieja L., z którym razem zamieszkuje w osiedlu Zgodnie z protokółem z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 19 maja 2014 r. wybrana została oferta Wnioskodawcy. Budynek mieszkalny, w którym usytuowany jest opisany lokal mieszkalny nr 4 położony jest na gruncie, którego właścicielem jest między innymi miasto Spółdzielnia dzierżawi grunt pod wyżej opisanym budynkiem. W opisanym wyżej akcie notarialnym zarówno SM, jak Wnioskodawca oraz jego żona zobowiązali się zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży (umowa przyrzeczona) oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z przynależną piwnicą wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono w ten sposób, że umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia uzyskania przez Spółdzielnię ostatecznego prawomocnego tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, w którym usytuowany jest między innymi lokal mieszkalny nr 4, jednak nie później niż do dnia 11 czerwca 2024 r.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. Nr IPPB2/436-336/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego nastąpi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 poz. 1222).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, informując, że zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego nastąpi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych .

Nabywane mieszkanie przeznaczone jest dla syna Macieja kończącego studia i mającego w planach założenie rodziny.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku starym wybudowanym w 1950 r., wyeksploatowanym, wymagającym poważnych prac remontowych, zarówno w odniesieniu do całego obiektu, jak i nabytego mieszkania. Budynek wymaga dużych nakładów na prace remontowe, które należy w najbliższym czasie przeprowadzić i które Wnioskodawca będzie musiał ponieść na jego rzecz.

Analizując obecne orzeczenia sądowe w podobnych sprawach podatkowych Wnioskodawca znalazł wiele, które potwierdzają, iż czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 11 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego. Umowę zawarto w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca nabył lokal w wyniku ogłoszonego w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Kierownika Osiedla ograniczonego „konkursu ofert na ustanowienie ekspektatywy prawa odrębnej własności” wyżej opisanego lokalu mieszkalnego nr 4, z pierwszeństwem w nabyciu lokalu dla członków Spółdzielni i ich pełnoletnich dzieci zamieszkałych wspólnie z rodzicami na terenie Osiedla nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca zadeklarował chęć kupna opisanego lokalu dla syna Macieja L. a, z którym razem zamieszkuje w osiedlu. Zgodnie z protokółem z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 19 maja 2014 r. wybrana została oferta Wnioskodawcy. Budynek mieszkalny, w którym usytuowany jest opisany lokal mieszkalny nr 4 położony jest na gruncie, którego właścicielem jest między innymi miasto stołeczne Warszawa. Spółdzielnia dzierżawi grunt pod wyżej opisanym budynkiem. W opisanym wyżej akcie notarialnym zarówno SM jak Wnioskodawca oraz jego żona zobowiązali się zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży (umowa przyrzeczona) oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z przynależną piwnicą wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono w ten sposób, że umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia uzyskania przez Spółdzielnię ostatecznego prawomocnego tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, w którym usytuowany jest między innymi lokal mieszkalny nr 4, jednak nie później niż do dnia 11 czerwca 2024 r. Zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego nastąpi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).

Zasady zawierania umów ustanowienia oraz przeniesienia odrębnej własności lokali określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222). Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

W świetle powyższego, skoro ustanowienie i przeniesienie własności lokalu nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to umowa ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie jest bowiem umową sprzedaży ani inną umową wymienioną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, jako nie wymieniona w zamkniętym katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.