IBPBII/2/415-1314/11/NG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z dokonaną czynnością zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, którego prawo własności wnioskodawczyni nabyła w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek z tytułu sprzedaży mieszkania i ułamkowej części powierzchni gruntowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011r. (data wpływu do tut. Biura 24 listopada 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 23 grudnia 2003r. aktem notarialnym wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W 2009r. w oparciu o prawo spółdzielcze aktem notarialnym z dnia 17 września 2009r. zostało przekształcone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na odrębną własność lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Spółdzielnia dokonała przeniesienia własności w sposób bezpłatny, ponieważ wnioskodawczyni posiadała już spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wnioskodawczyni poniosła tylko koszty opłat czynności notarialnych. W tym samym akcie notarialnym spółdzielnia przeniosła na wnioskodawczynię ułamkową część gruntu w wysokości 1045/100000 z powierzchni 1,0718 ha. Na tę okoliczność dokonano wpisu w księdze wieczystej. W dniu 22 grudnia 2010r. wnioskodawczyni dokonała sprzedaży ww. mieszkania wraz z ułamkową częścią udziału wynoszącego 1045/100000 w gruncie o powierzchni 1,0718 ha.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dokonaną czynnością zbycia ww. nieruchomości wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od czynności zbycia całości w tym samym zdarzeniu tj. mieszkania i ułamkowej części powierzchni gruntowej...

Zdaniem wnioskodawczyni, w związku ze zbyciem mieszkania i ułamkowej części powierzchni gruntowej nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż minął 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem z pewnymi ograniczeniami na zasadach zbliżonych do prawa wlasności. Świadczy o tym umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy Kodeks cywilny “Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej wlasności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba której to prawo przysługuje uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. W związku z tym ustanowienie w 2009r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na wnioskodawczynię prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Zatem za 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego tj. 2003r., natomiast ustanowienie w 2009r. odrębnej własności tego lokalu jest tylko zmianą formy własności.

Zbycie nieruchomości w 2010r. nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2003r. tj. od końca roku, w którym miało miejsce nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003r. wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które następnie w 2009r. zostało przekształcone w odrębną własność lokalu. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowe mieszkanie w 2010r.

Wyjaśnić należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

W sytuacji, w której wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jej rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu, którą uwzględnia się do liczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. To samo dotyczy udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Mając na względzie powołane uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż ustanowienie w 2009r. odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na wnioskodawczynię tego prawa stanowi tylko zmianę formy własności na inną, a nie nowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy stwierdzić należy, że przedmiotowy lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (a więc wraz z udziałem w gruncie) wnioskodawczyni nabyła w 2003r. w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z powyższego wynika zatem, że zbycie przedmiotowej nieruchomości nie stanowi w ogóle dla wnioskodawczyni źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło w 2010r., a więc po upływie 5 lat licząc od końca 2003r., w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując stwierdzić należy, iż stanowisko wnioskodawczyni, że w związku ze zbyciem mieszkania i ułamkowej części powierzchni gruntowej nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż minął 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.