DD3/033/231/MCA/13/RD-113668/13 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej lokatorom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 listopada 2009 r. Nr IPPB2/415-577/09-4/AK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 17 września 2009 r. ), uzupełnionym w dniu 16 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej lokatorom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2009 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony w dniu 16 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej lokatorom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca lokatorom posiadającym: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (1), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (2), odrębną własność lokalu (3), zwraca 50% poniesionych kosztów z tytułu wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie ze środków funduszu remontowego. Fundusz remontowy jest tworzony przez wnoszenie miesięcznych opłat. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wszystkie osoby bez względu na rodzaj prawa własności lokalu wnoszą opłaty i są w tym zakresie traktowane przez ustawę jednakowo. Jednakowe też są dla nich zasady zwrotu kosztów stolarki okiennej. Wnioskodawca sprawuje zarząd nad lokalami z odrębną własnością. Do wszystkich lokali zarówno z prawem spółdzielczym i odrębną własnością mają zastosowanie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze a nie przepisy ustawy o własności lokali.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dla których zarządcą jest Wnioskodawca, i które podlegają ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych a nie ustawie o własności lokali, jest przysporzeniem majątkowym, mieszczącym się w pojęciu „przychody z innych źródeł” i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy zwrot 50% kosztów wymiany stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokali, zarządzanych przez Wnioskodawcę, podlegających ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i wszystkim wewnętrznym regulaminom obowiązujących w spółdzielni, nie stanowi przysporzenia majątkowego i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej. Osoby posiadające odrębną własność lokalu na tych samych zasadach opłacają fundusz na remonty co osoby z prawami spółdzielczymi i odnoszą się do nich te same przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i regulaminy wewnętrzne. W związku z powyższym Wnioskodawca nie widzi powodów, by w zakresie ustawy podatkowej różnicować otrzymany przez osoby posiadające odrębną własność lokalu zwrot wydatków. W jednym przypadku traktować go jako przysporzenie majątkowe i opodatkowywać, w drugim jako neutralne podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe wyjaśniając, iż otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na spółdzielni ciąży obowiązek wystawienia oraz przekazania podatnikom oraz urzędom skarbowym, którym kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, informacji PIT-8C. U pozostałych osób refundacja nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, na spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawiania informacji PIT-8C.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1–2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub niebędących członkami spółdzielni, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej przez samych właścicieli lokali a nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową, i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowe, bowiem w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, zgodnie z którym zwrot 50% kosztów wymiany stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokali, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 r. Nr IPPB2/415-577/09-4/AK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.