Odrębna własność lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odrębna własność lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
maj

Istota:

Jeżeli w przedmiotowej sprawie umowa pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółdzielnią Mieszkaniową, dotycząca nabycia lokalu mieszkalnego, została – jak wskazuje Wnioskodawczyni w przedstawionym zdarzeniu – zawarta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stanowiła umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, to umowa ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Jak już wskazano powyżej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że zawarcie – w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tej własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, iż podstawą prawną każdej z zawieranych umów będzie ww. art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli w przedmiotowej sprawie umowa pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółdzielnią Mieszkaniową, dotycząca nabycia lokalu mieszkalnego, została – jak wskazuje Wnioskodawczyni w przedstawionym zdarzeniu – zawarta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stanowiła umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, to umowa ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie mieści się bowiem w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016
21
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni.

Fragment:

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa na tle opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że czynność ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i będzie to czynność odpłatna. Zatem odpłatnością będzie wartość wniesionego wkładu budowalnego. Wnioskodawca wskazał, że członkowie, dla których buduje mieszkania wnoszą wkład budowlany, zgodnie z zawartą na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych umową na budowę lokalu. Mocą zawartej miedzy stronami powyższej umowy, po wybudowaniu lokalu zostanie ustanowiona odrębna własność lokalu mieszkalnego i nastąpi przeniesienie jego własności na członka Spółdzielni. Podsumowując: czynność ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni, stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i jest to czynność odpłatna a zatem jest to czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2015
15
gru

Istota:

Czy sprzedaż w dniu 8 października 2014 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiącego wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 7.181/1.000.000 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Odrębną własność lokalu stanowi nieruchomość lokalowa, która po wyodrębnieniu z dotychczasowej zabudowanej nieruchomości macierzystej może stanowić odrębny przedmiot własności. Wyodrębnienie lokali umożliwia obrót prawny nimi. Ustanowienie przez właściciela na własną rzecz odrębnej własności lokali ma tylko ten skutek, iż umożliwia mu w przyszłości zbycie wyodrębnionych fizycznie części budynku, zamiast zbywania udziałów w budynku. Wobec powyższego ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu jest tylko inną formą własności a nie nowym nabyciem. Właściciel działa w granicach posiadanego już tytułu do nieruchomości w postaci jej własności. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym następnie wydzielono odrębną własność tego lokalu, tj. z datą nabycia nieruchomości dnia 30 listopada 2005 r.

2015
25
mar

Istota:

Czy umowy ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i przeniesienie ich własności w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którzy będą mieli zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Oznacza to, że zawarcie – w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tej własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powyższe wynika z faktu, iż podstawą prawną każdej z zawieranych umów będzie ww. art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tej własności nie będą – jak wynika z treści wniosku – umowami sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). W konsekwencji, wskazane we wniosku umowy, jako niewymienione w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Bez wpływu dla opodatkowania czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu i jej przeniesienia pozostaje fakt, czy osoby, które będą nabywały lokale będą członkami spółdzielni i czy będą nabywały go na zasadzie pierwszeństwa, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, czy też będą osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Jak wykazano bowiem wyżej, warunkiem opodatkowania określonej czynności cywilnoprawnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest objęcie jej zakresem przedmiotowym ustawy, a więc wymienienie w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu.

2014
21
gru

Istota:

Za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czyli 2003 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2013 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Fragment:

Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałami we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem.

2014
2
paź

Istota:

Skoro ustanowienie i przeniesienie własności lokalu nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to umowa ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie jest bowiem umową sprzedaży ani inną umową wymienioną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, jako nie wymieniona w zamkniętym katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

W opisanym wyżej akcie notarialnym zarówno SM jak Wnioskodawca oraz jego żona zobowiązali się zawrzeć umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży (umowa przyrzeczona) oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z przynależną piwnicą wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono w ten sposób, że umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia uzyskania przez Spółdzielnię ostatecznego prawomocnego tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, w którym usytuowany jest między innymi lokal mieszkalny nr 4, jednak nie później niż do dnia 11 czerwca 2024 r. Zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (umowa przyrzeczona) lokalu mieszkalnego nastąpi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222). Zasady zawierania umów ustanowienia oraz przeniesienia odrębnej własności lokali określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222). Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

2014
6
sie

Istota:

Sprzedaż wymienionej ekspektatywy odrębnej własności lokalu użytkowego oraz ekspektatywy udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, nabytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a strony transakcji będą uprawnione do wyboru jej opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 tej ustawy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT ustanowienie na rzecz członka spółdzielni odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu zostało zrównane z prawem do rozporządzania tym lokalem jak właściciel. W związku z powyższym przeniesienie ww. prawa do lokalu w drodze sprzedaży należy traktować jako dostawę towarów. Równocześnie, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane „ ekspektatywą odrębnej własności lokalu ”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu winna być zawarta w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym sprzedaż ekspektatywy ustanowienia odrębnej własności lokalu należy traktować jako dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, co daje prawo do skorzystania z zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Gdyby natomiast przyjąć, że sprzedaż ekspektatywy nie jest dostawą towarów, mimo że daje ona prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to i tak należy przyjąć, że czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2014
11
kwi

Istota:

Ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z użytkowaniem wieczystym części gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu prawem wieczystego użytkowania gruntu należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Podkreślić należy, że w sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu, potrzebną do obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z użytkowaniem wieczystym części gruntu jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym.

2014
30
sty

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej lokatorom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu

Fragment:

Osoby posiadające odrębną własność lokalu na tych samych zasadach opłacają fundusz na remonty co osoby z prawami spółdzielczymi i odnoszą się do nich te same przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i regulaminy wewnętrzne. W związku z powyższym Wnioskodawca nie widzi powodów, by w zakresie ustawy podatkowej różnicować otrzymany przez osoby posiadające odrębną własność lokalu zwrot wydatków. W jednym przypadku traktować go jako przysporzenie majątkowe i opodatkowywać, w drugim jako neutralne podatkowo. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe wyjaśniając, iż otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na spółdzielni ciąży obowiązek wystawienia oraz przekazania podatnikom oraz urzędom skarbowym, którym kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, informacji PIT-8C.

2013
11
gru

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania czynności ustanowienia odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni

Fragment:

(...) odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni, winna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość należnego wkładu budowlanego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Reasumując, Wnioskodawca w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni winien przyjąć za podstawę opodatkowania ww. czynności wartość należnego wkładu budowlanego, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym faktura wystawiana przez Spółdzielnię powinna zawierać całą wartość wkładu budowlanego, zgodnie z art. 29 ust. 6 i ust. 7 ustawy, uznaje się za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do kwestii poruszonych w pytaniu nr 2 dotyczących ustalenia rodzaju dokumentów, na podstawie których Spółdzielnia winna określić wartość wkładu budowlanego, należy zauważyć, że kwestie te nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podkreślić należy, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęty w nich sposób rozliczeń, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, co może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji postępowania podatkowego.