Odprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podmiot korzystający ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT (usługi w zakresie ochrony zdrowia), pobierając opłaty od pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych powinien odprowadzić podatek VAT ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy w przypadku obciążania pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, prowadzone z aparatów służbowych, należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Podatnik stoi na stanowisku, iż czynność ta jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ jest on zwolniony przedmiotowo z podatku VAT i nie odlicza podatku naliczonego przy zakupie usług telekomunikacyjnych. Mając (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku podpisania umowy z dostawcą mediów przez jednego ze współwłaścicieli lokalu część kosztów na zapłatę faktur otrzymywana od współwłaściciela lokalu w proporcji wynikającej z udziałów we współwłasności stanowi obrót Strony dla celów podatku VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 29.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Prowadzi Pani indywidualną praktykę stomatologiczną opłacając podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Żadnej innej działalności Pani nie prowadzi. Z uwagi na rodzaj świadczonych usług korzysta Pani ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Działalność prowadzona jest w lokalu będącym współwłasnością z inną osobą, która w tym samym lokalu prowadzi odrębnie indywidualną praktykę stomatologiczną. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?

Fragment:

(...) W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów dokonujących sprzedaży usług kolonii i wczasów fakturę VAT-marża. Podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabytych usług nie jest przez Spółkę odliczany od podatku należnego. Wydatek w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) obciąża odpowiedni fundusz. Następnie wczasy i kolonie przekazywane są nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom. W przypadku częściowej odpłatności Spółka nie nalicza swojej marży. Faktura wystawiona na pracownika (lub faktura zbiorcza wystawiona na wszystkich pracowników korzystających z częściowej odpłatności) dokumentuje tylko rozliczenie finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem. W związku z tym, że w ustawie o podatku od (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż "odsprzedawane" przez nią posiłki dla pracowników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 19 września 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zawarła umowę z firmą cateringową, na podstawie której kontrahent prowadzi sprzedaż posiłków dla pracowników Strony z przedłużoną formą płatności przy użyciu kart magnetycznych, które potwierdzają prawo pracowników do pobrania posiłku i zaciągnięcia długu. Każdy pracownik posiada indywidualną kartę magnetyczną. W umowie ustalono miesięczny system rozliczania (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku zakupu samochodu do dalszej odsprzedaży od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynnosci cywilnoprawnych w wysokości 2% ?

Fragment:

(...) W myśl art. 1 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 41 poz. 399 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z art.2 pkt 4 tejże ustawy nie podlegają podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. W myśl art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) za towar rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do kosztów związanych ze sprzedażą towaru do kraju pozaunijnego w procedurze tranzytu podatnik ma prawo do obniżenia VAT należnego w związku z art. 90 ustawy o VAT ?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony zdnia 24.02.2005 r. z zakresu podatkuod towarów i usług potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka dokonała zakupu towaru pochodzącego z Chin od podmiotu polskiego w procedurze tranzytu. Transakcja zakupu udokumentowana została fakturą handlową i stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Spółka kontynuowała procedurę celną tranzytu i wystawiła kontrahentowi bułgarskiemu fakturę handlową na warunkach przewidujących, że kupujący dokonuje odprawy celnej po dostarczeniu mu towaru. Sprzedaż powyższa nie spełniała definicji eksportu i jako niepodlegająca VAT została opodatkowana podatkiem od czynności cywilno - prawnych - 2%. Jak wynika z treści (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy należy opodatkować podatkiem VAT odsprzedaż usługi wykonania matryc ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.2 pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. nr 54 poz.535) ilekroć jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z opisu stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje na rzecz kontrahenta z Niemiec, zidentyfikowanego na potrzeby podatku VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu w postaci ”komponentu”.Ponadto podatnik obciąża ww. kontrahenta kosztami tzw. „usługi omodelowania”.Zgodnie z porozumieniem stron, koszt omodelowania nie jest wkalkulowany w cenę finalnego wyrobu ( komponentu) lecz przeniesiony na stronę niemiecką odrębną fakturą jako usługa omodelowania związana bezpośrednio z dostawą towaru. Z przedstawionych (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować odesprzedaż drewna odpadowego ?

Fragment:

(...) Przesłane zapytanie dotyczy stawki opodatkowania drewna odpadowego pozyskanego wraz z dostawą materiałów budowlanych, którego wartość jest wliczona w cenę towaru- materiałów budowlanych. Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U.54 poz.535 / podstawową stawką podatku VAT w wykonaniu czynności określonych w art. 5 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług jest stawka 22 %. Stosowanie stawek preferencyjnych oraz zwolnionych w stosunku do wskazanych czynności zostało określone w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Ponieważ sprzedaż drewna odpadowego nie została w tych przepisach wskazana jako czynność zwolniona, należy uznać, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania umów komisu oraz nabycia w drodze umowy sprzedaży używanych samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 6.08.2004 r. (znak: PM/436/1/04) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, iż udzielona informacja wymaga uzupełnienia w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów za pośrednictwem komisu, natomiast w kwestii dotyczącej wyłączenia od podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) wymaga zmiany w następujący sposób: Pytanie dotyczy opodatkowania umów komisu oraz nabycia w drodze umowy sprzedaży używanych samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży. W zajętym stanowisku podatniczka podaje, iż jako podatnik podatku VAT jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa z dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy wątpliwości co do podstawy opodatkowania i wysokości stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży od 1.05.2004 r. używanych samochodów osobowych zakupionych przez podatnika przed 1.05.2004 r. w celu dalszej odsprzedaży

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej jednostce pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.06.2004 r. (znak: I US II-443/31/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Wystąpienie dotyczy wątpliwości co do podstawy opodatkowania i wysokości stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży od 1.05.2004 r. używanych samochodów osobowych zakupionych przez podatnika przed 1.05.2004 r., w celu dalszej odsprzedaży. Podatnik podał, że do 30.04.2004 r. dokonywana przez niego odsprzedaż używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o ładowności do 500 kg korzystała ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie przepisu § 67 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (...)