Odprzedaż | Interpretacje podatkowe

Odprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podmiot korzystający ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT (usługi w zakresie ochrony zdrowia), pobierając opłaty od pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych powinien odprowadzić podatek VAT ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 20.06.2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy w przypadku obciążania pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, prowadzone z aparatów służbowych, należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Podatnik stoi na stanowisku, iż czynność ta jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ jest on zwolniony przedmiotowo z podatku VAT i nie odlicza podatku naliczonego przy zakupie usług telekomunikacyjnych. Mając (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku podpisania umowy z dostawcą mediów przez jednego ze współwłaścicieli lokalu część kosztów na zapłatę faktur otrzymywana od współwłaściciela lokalu w proporcji wynikającej z udziałów we współwłasności stanowi obrót Strony dla celów podatku VAT.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 29.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Prowadzi Pani indywidualną praktykę stomatologiczną opłacając podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Żadnej innej działalności Pani nie prowadzi. Z uwagi na rodzaj świadczonych usług korzysta Pani ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Działalność prowadzona jest w lokalu będącym współwłasnością z inną osobą, która w tym samym lokalu prowadzi odrębnie indywidualną praktykę stomatologiczną. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy możliwe jest udokumentowanie zbiorczą fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania i odprzedaży na rzecz pracowników usług kolonii i wczasów?
Fragment:
(...) W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów dokonujących sprzedaży usług kolonii i wczasów fakturę VAT-marża. Podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabytych usług nie jest przez Spółkę odliczany od podatku należnego. Wydatek w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) obciąża odpowiedni fundusz. Następnie wczasy i kolonie przekazywane są nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom. W przypadku częściowej odpłatności Spółka nie nalicza swojej marży. Faktura wystawiona na pracownika (lub faktura zbiorcza wystawiona na wszystkich pracowników korzystających z częściowej odpłatności) dokumentuje tylko rozliczenie finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem. W związku z tym, że w ustawie o podatku od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż "odsprzedawane" przez nią posiłki dla pracowników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 19 września 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zawarła umowę z firmą cateringową, na podstawie której kontrahent prowadzi sprzedaż posiłków dla pracowników Strony z przedłużoną formą płatności przy użyciu kart magnetycznych, które potwierdzają prawo pracowników do pobrania posiłku i zaciągnięcia długu. Każdy pracownik posiada indywidualną kartę magnetyczną. W umowie ustalono miesięczny system rozliczania (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku zakupu samochodu do dalszej odsprzedaży od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynnosci cywilnoprawnych w wysokości 2% ?
Fragment:
(...) W myśl art. 1 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 41 poz. 399 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z art.2 pkt 4 tejże ustawy nie podlegają podatkowi od czynnosci cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. W myśl art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) za towar rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do kosztów związanych ze sprzedażą towaru do kraju pozaunijnego w procedurze tranzytu podatnik ma prawo do obniżenia VAT należnego w związku z art. 90 ustawy o VAT ?
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony zdnia 24.02.2005 r. z zakresu podatkuod towarów i usług potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka dokonała zakupu towaru pochodzącego z Chin od podmiotu polskiego w procedurze tranzytu. Transakcja zakupu udokumentowana została fakturą handlową i stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Spółka kontynuowała procedurę celną tranzytu i wystawiła kontrahentowi bułgarskiemu fakturę handlową na warunkach przewidujących, że kupujący dokonuje odprawy celnej po dostarczeniu mu towaru. Sprzedaż powyższa nie spełniała definicji eksportu i jako niepodlegająca VAT została opodatkowana podatkiem od czynności cywilno - prawnych - 2%. Jak wynika z treści (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy należy opodatkować podatkiem VAT odsprzedaż usługi wykonania matryc ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.2 pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. nr 54 poz.535) ilekroć jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z opisu stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje na rzecz kontrahenta z Niemiec, zidentyfikowanego na potrzeby podatku VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu w postaci ”komponentu”.Ponadto podatnik obciąża ww. kontrahenta kosztami tzw. „usługi omodelowania”.Zgodnie z porozumieniem stron, koszt omodelowania nie jest wkalkulowany w cenę finalnego wyrobu ( komponentu) lecz przeniesiony na stronę niemiecką odrębną fakturą jako usługa omodelowania związana bezpośrednio z dostawą towaru. Z przedstawionych (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką należy opodatkować odesprzedaż drewna odpadowego ?
Fragment:
(...) Przesłane zapytanie dotyczy stawki opodatkowania drewna odpadowego pozyskanego wraz z dostawą materiałów budowlanych, którego wartość jest wliczona w cenę towaru- materiałów budowlanych. Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U.54 poz.535 / podstawową stawką podatku VAT w wykonaniu czynności określonych w art. 5 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług jest stawka 22 %. Stosowanie stawek preferencyjnych oraz zwolnionych w stosunku do wskazanych czynności zostało określone w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Ponieważ sprzedaż drewna odpadowego nie została w tych przepisach wskazana jako czynność zwolniona, należy uznać, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy opodatkowania umów komisu oraz nabycia w drodze umowy sprzedaży używanych samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 6.08.2004 r. (znak: PM/436/1/04) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, iż udzielona informacja wymaga uzupełnienia w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów za pośrednictwem komisu, natomiast w kwestii dotyczącej wyłączenia od podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) wymaga zmiany w następujący sposób: Pytanie dotyczy opodatkowania umów komisu oraz nabycia w drodze umowy sprzedaży używanych samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży. W zajętym stanowisku podatniczka podaje, iż jako podatnik podatku VAT jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa z dnia (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy wątpliwości co do podstawy opodatkowania i wysokości stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży od 1.05.2004 r. używanych samochodów osobowych zakupionych przez podatnika przed 1.05.2004 r. w celu dalszej odsprzedaży
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej jednostce pismem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.06.2004 r. (znak: I US II-443/31/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Wystąpienie dotyczy wątpliwości co do podstawy opodatkowania i wysokości stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży od 1.05.2004 r. używanych samochodów osobowych zakupionych przez podatnika przed 1.05.2004 r., w celu dalszej odsprzedaży. Podatnik podał, że do 30.04.2004 r. dokonywana przez niego odsprzedaż używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o ładowności do 500 kg korzystała ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie przepisu § 67 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.