Odprawy | Interpretacje podatkowe

Odprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Odprawa, według Wnioskodawcy, nie została wypłacona z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, ani na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, ani za szkody dotyczące jakichkolwiek składników majątku. Nie jest ona także odszkodowaniem wypłaconym w związku z umową, czy ugodą inną niż sądowa – wypłata wynika bowiem z Regulaminu PDO, który nie jest, ani umową, ani ugodą zawartą przez Wnioskodawcę. Odprawa nie jest także, zdaniem Wnioskodawcy, odprawą wypłaconą na podstawie przepisów Ustawy o zwolnieniach grupowych z uwagi na fakt, że: została wypłacona na podstawie Regulaminu, który nie jest Ustawą o zwolnieniach grupowych; jak zostało przedstawione w stanie faktycznym, odprawa o której mowa w Ustawie o zwolnieniach grupowych została także Wnioskodawcy wypłacona. Nie jest możliwe otrzymanie dwukrotnie odprawy z tego samego tytułu. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy również trzecia z ww. przesłanek zwolnienia została spełniona. Wypłacona Odprawa nie mieści się w wyłączeniach ze zwolnienia. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona Odprawa stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.
2018
27
sty

Istota:
Czy przychód w postaci opisanego we wniosku świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie odrębnego Porozumienia, wypłacanego z tytułu rozwiązania Umowy o pracę i Umowy Menedżerskiej, będzie podlegał zryczałtowanemu podatkowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, w wysokości 70% od tej części świadczenia, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie ww. umów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
IPPB4/4511-103/16-2/JK, w której organ stwierdził, że: „ Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 16 cytowanej ustawy, podstawowym warunkiem objęcia odpraw lub odszkodowań zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70%, jest to, że prawo do odprawy i odszkodowania musi być określone w umowie o pracę ”. Organ w przywołanej wyżej interpretacji przyznał rację spółce, że w przypadku gdy wypłacane świadczenia są określone w odrębnych porozumieniach i nie wynikają z umowy o pracę, to w takim wypadku spółka nie jest zobowiązana do poboru 70% podatku dochodowego od wypłacanych odpraw, odszkodowań i rekompensat, gdyż nie jest spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, zgodnie z którym prawo do odprawy i odszkodowania musi być określone w umowie o pracę. Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 października 2016 r., sygn. ITPB2/4511-658/16-2/IB oraz z 27 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPB2.4511.1023.2016.2.IB. Zdaniem Wnioskodawcy, warto również wskazać, że ustawa nowelizująca ustawę o PIT, wprowadzająca przepisy art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 jeszcze przed wejściem w życie została znowelizowana ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o PIT (Dz.U. z 2015 r., poz. 2299).
2017
25
paź

Istota:
Czy od otrzymanej odprawy pieniężnej na podstawie wyroku sądowego potrąca się podatek dochodowy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit b) podatku dochodowego od osób fizycznych czy też jest ona wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy?
Fragment:
Wnioskodawca podał, że ww. wyrok Sądu dotyczy odprawy pieniężnej z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Podstawą wypłaty przedmiotowej odprawy był art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wyrok nie jest prawomocny, ale Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 7 137 zł 35 gr. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy od otrzymanej odprawy pieniężnej na podstawie wyroku sądowego potrąca się podatek dochodowy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit b) podatku dochodowego od osób fizycznych czy też jest ona wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, nie powinien On płacić podatku od wywalczonej sądownie odprawy pieniężnej w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Inne znaczenie ma odprawa pieniężna dobrowolnie wypłacona przez pracodawcę a inne znaczenie ma odprawa wywalczona na drodze sądowej, która jest formą zadośćuczynienia za bezprawne działania pracodawcy. W swoim stanowisku Wnioskodawca opierał się na interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPBII/1/415-341/09/MCZ .
2017
26
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, otrzymana przez Wnioskodawczynię odprawa i rekompensata podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jakkolwiek, z całkowicie odmiennych przyczyn zauważono, że interpretując przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. nie można pomijać, że ustawodawca w ich tekście posługuje się określeniem „ odprawa ”. W zakresie wyłączeń wskazuje bowiem, że wyjątkiem od zwolnienia są: określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (lit. a)), odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (lit. b)) oraz odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym (lit. e)). Taka redakcja analizowanego przepisu oznacza, że ustawodawca świadczenia noszące nazwę „ odprawa ” zalicza do odszkodowań lub zadośćuczynień, jako szerszej kategorii. W świetle powyższego, uzasadniony będzie zatem wniosek, że na gruncie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., odprawa to rodzaj czy też forma odszkodowania. Wywodzenie natomiast, że zamieszczenie odpraw w wyłączeniach oznacza, że jest to kategoria świadczenia, do której nie ma w ogóle zastosowania zwolnienie określone omawianym przepisem kłóci się w sposób oczywisty z gramatyczną wykładnią tego przepisu. Ww. odprawa podlega zwolnieniu na podstawie wymienionych przepisów ustawy podatkowej.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odprawy
Fragment:
W przeciwnym bowiem razie zbędne byłoby wyłączenie odpraw ze zwolnienia od opodatkowania. Gdyby odprawy nie były jednym z desygnatów wyrażenia „ odszkodowania ”, racjonalny ustawodawca nie wyłączyłby dochodów z odpraw z zakresu zwolnienia. Jednakże nie oznacza to, że wypłacona Wnioskodawczyni odprawa podlega zwolnieniu od podatku. W treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawarto bowiem wyłączenie z odszkodowań zwolnionych niektórych odpraw, wypłacanych pracownikom. Taki właśnie wyjątek ma miejsce w niniejszej sprawie. Dochód Wnioskodawczyni uzyskała z tytułu rozwiązania z nią stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie ustaleń zawartych w porozumieniach kończących spory zbiorowe. Wysokość odprawy określono w tym przypadku w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W układzie tym użyto również na określenie tego świadczenia wyrażenia „ odprawa ”, a podstawą wypłaty tego rodzaju świadczenia było rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłata odpraw przekraczających wysokość odpraw określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jest prawnie dopuszczalna, jeżeli została wprowadzona na podstawie zawartych porozumień zbiorowych (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2009 r., I PK 41/09, LEX nr 523550).
2017
4
lip

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu odprawa z tytułu gwarancji zatrudnienia?
Fragment:
Ponadto, ilekroć ustawodawca posługuje się w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określeniem „ odprawa ”, to za każdym razem dotyczy to wyłączenia od analizowanego zwolnienia przedmiotowego zawartego w lit. a), lit. b) i lit. c) ww. normy prawnej. Taki zapis ma na celu podkreślenie, że odpraw czy innych świadczeń nie należy utożsamiać z odszkodowaniem (co często mylnie jest czynione), jako że te kategorie świadczeń występują często obok siebie. Bezdyskusyjnym jednak jest, że nie są to świadczenia o takim samym charakterze. Należy zaznaczyć, że przytoczone wyżej przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawężają zwolnienie z opodatkowania do otrzymanego odszkodowania lub zadośćuczynienia. W rezultacie stwierdzić należy, że wypłacona pracownikowi Wnioskodawcy kwota odprawy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ani 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłacone Wnioskodawczyni świadczenie w postaci odprawy, jako związane ze stosunkiem pracy, należy więc zakwalifikować do przychodu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodu ze stosunku pracy. Odprawa stanowi zatem przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w roku podatkowym według skali podatkowej.
2017
7
cze

Istota:
Czy wypłacona odprawa związana z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Poza rekompensatą Wnioskodawca otrzymał odprawę pieniężną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, od której został potrącony podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłacona rekompensata i odprawa związane z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej odprawy pieniężnej. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona przez pracodawcę rekompensata i odprawa podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych jako zadośćuczynienie (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę), wynikające wprost z porozumienia zbiorowego. Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawca przywołuje interpretacje indywidualne wydane m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 7 stycznia 2016 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 14 stycznia 2016 r., oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 24 sierpnia 2015 r., którzy określili, iż wypłaty rekompensat mają charakter zadośćuczynienia i powinny korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązki płatnika związane z poborem 70% podatku od wypłaconych odpraw i/lub odszkodowań.
Fragment:
Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było, aby powyższy warunek dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dotyczył również odpraw, to po wyrazach „ odpraw ” lub „ odszkodowań ” umieściłby przecinek. W takim bowiem przypadku dalsza część zdania, tj. „ z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.... ” odnosiłaby się do obydwu rodzajów świadczeń, czyli zarówno do odpraw, jak i odszkodowań. Dookreślenie zostało wyłącznie do odszkodowań, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek doprecyzowania w zakresie wypłacanych odpraw. Poprzez zastosowanie takiego zabiegu legislacyjnego ustawodawca rozstrzygnął, że opodatkowaniu stawką 70% podlegać mają wszystkie odprawy oraz tylko pewien rodzaj odszkodowań. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że zryczałtowany podatek wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy należny jest wyłącznie do odpraw z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jest nieprawidłowe, gdyż jak wskazano wyżej, przepis ten dotyczy wszystkich odpraw. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że powołany ww. przepis ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jest prawidłowe. W odniesieniu do kwestii dotyczącej obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez dyrektora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz zarządzającego zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i braku wypłaty odprawy lub odszkodowania, należy wskazać, co następuje.
2016
29
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Bank kwotę dodatkowego odszkodowania pomniejszył o odprawę ustawową oraz preferencyną, co dało (po odliczeniu) kwotę 15 022,72 zł brutto. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że odprawa ustawowa tzw. pakiet ustawowy wypłacona została w wysokości odprawy wynikającej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Natomiast wysokość świadczeń poza ustawowych przysługujących Wnioskodawczyni, wypłacono na podstawie porozumienia (odprawa preferencyjna) i uchwały Banku (dodatkowe odszkodowanie). Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw (...)
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Łączna kwota odprawy z pkt 1 i odprawy preferencyjnej z pkt 2 nie może - jak wynika z Porozumienia z dnia 16 października 2012 r. zawartego ze związkami zawodowymi - przekraczać kwoty 50 tys. zł, zatem w efekcie odprawę ustawową wypłacono w kwocie 16.500 zł, natomiast odprawę preferencyjną w kwocie 33.500 zł. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że dodatkowa odprawa (odszkodowanie), jak również odprawa preferencyjna tzw. pakiet preferencyjny - odprawa pieniężna zostały wypłacone 30 kwietnia 2013 r. Wysokość i zasady ustalania dodatkowej odprawy (odszkodowania) wynikają z utajnionej przez Bank uchwały Zarządu Banku z dnia 18 września 2012 r. Należność ta została określona jako dodatkowa odprawa (odszkodowanie). Bank jako podstawę w przedmiotowej uchwale wskazał § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku. Natomiast wysokość i zasady ustalania odprawy preferencyjnej wynikają z Porozumienia z dnia 16 października 2012 r. zawartego ze związkami zawodowymi Banku –„ pkt 2 Pakiet preferencyjny ppkt. 1- odprawa pieniężna ”. W preambule Porozumienia wskazano, iż Porozumienie określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.
2016
21
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odprawy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.