Odprawy | Interpretacje podatkowe

Odprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, otrzymana przez Wnioskodawczynię odprawa i rekompensata podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jakkolwiek, z całkowicie odmiennych przyczyn zauważono, że interpretując przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. nie można pomijać, że ustawodawca w ich tekście posługuje się określeniem „ odprawa ”. W zakresie wyłączeń wskazuje bowiem, że wyjątkiem od zwolnienia są: określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (lit. a)), odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (lit. b)) oraz odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym (lit. e)). Taka redakcja analizowanego przepisu oznacza, że ustawodawca świadczenia noszące nazwę „ odprawa ” zalicza do odszkodowań lub zadośćuczynień, jako szerszej kategorii. W świetle powyższego, uzasadniony będzie zatem wniosek, że na gruncie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., odprawa to rodzaj czy też forma odszkodowania. Wywodzenie natomiast, że zamieszczenie odpraw w wyłączeniach oznacza, że jest to kategoria świadczenia, do której nie ma w ogóle zastosowania zwolnienie określone omawianym przepisem kłóci się w sposób oczywisty z gramatyczną wykładnią tego przepisu. Ww. odprawa podlega zwolnieniu na podstawie wymienionych przepisów ustawy podatkowej.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłaty odprawy
Fragment:
W przeciwnym bowiem razie zbędne byłoby wyłączenie odpraw ze zwolnienia od opodatkowania. Gdyby odprawy nie były jednym z desygnatów wyrażenia „ odszkodowania ”, racjonalny ustawodawca nie wyłączyłby dochodów z odpraw z zakresu zwolnienia. Jednakże nie oznacza to, że wypłacona Wnioskodawczyni odprawa podlega zwolnieniu od podatku. W treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawarto bowiem wyłączenie z odszkodowań zwolnionych niektórych odpraw, wypłacanych pracownikom. Taki właśnie wyjątek ma miejsce w niniejszej sprawie. Dochód Wnioskodawczyni uzyskała z tytułu rozwiązania z nią stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie ustaleń zawartych w porozumieniach kończących spory zbiorowe. Wysokość odprawy określono w tym przypadku w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. W układzie tym użyto również na określenie tego świadczenia wyrażenia „ odprawa ”, a podstawą wypłaty tego rodzaju świadczenia było rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłata odpraw przekraczających wysokość odpraw określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jest prawnie dopuszczalna, jeżeli została wprowadzona na podstawie zawartych porozumień zbiorowych (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2009 r., I PK 41/09, LEX nr 523550).
2017
4
lip

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu odprawa z tytułu gwarancji zatrudnienia?
Fragment:
Ponadto, ilekroć ustawodawca posługuje się w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określeniem „ odprawa ”, to za każdym razem dotyczy to wyłączenia od analizowanego zwolnienia przedmiotowego zawartego w lit. a), lit. b) i lit. c) ww. normy prawnej. Taki zapis ma na celu podkreślenie, że odpraw czy innych świadczeń nie należy utożsamiać z odszkodowaniem (co często mylnie jest czynione), jako że te kategorie świadczeń występują często obok siebie. Bezdyskusyjnym jednak jest, że nie są to świadczenia o takim samym charakterze. Należy zaznaczyć, że przytoczone wyżej przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawężają zwolnienie z opodatkowania do otrzymanego odszkodowania lub zadośćuczynienia. W rezultacie stwierdzić należy, że wypłacona pracownikowi Wnioskodawcy kwota odprawy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ani 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłacone Wnioskodawczyni świadczenie w postaci odprawy, jako związane ze stosunkiem pracy, należy więc zakwalifikować do przychodu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodu ze stosunku pracy. Odprawa stanowi zatem przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w roku podatkowym według skali podatkowej.
2017
7
cze

Istota:
Czy wypłacona odprawa związana z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Poza rekompensatą Wnioskodawca otrzymał odprawę pieniężną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, od której został potrącony podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłacona rekompensata i odprawa związane z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej odprawy pieniężnej. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona przez pracodawcę rekompensata i odprawa podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych jako zadośćuczynienie (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę), wynikające wprost z porozumienia zbiorowego. Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawca przywołuje interpretacje indywidualne wydane m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 7 stycznia 2016 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 14 stycznia 2016 r., oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 24 sierpnia 2015 r., którzy określili, iż wypłaty rekompensat mają charakter zadośćuczynienia i powinny korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązki płatnika związane z poborem 70% podatku od wypłaconych odpraw i/lub odszkodowań.
Fragment:
Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było, aby powyższy warunek dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dotyczył również odpraw, to po wyrazach „ odpraw ” lub „ odszkodowań ” umieściłby przecinek. W takim bowiem przypadku dalsza część zdania, tj. „ z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.... ” odnosiłaby się do obydwu rodzajów świadczeń, czyli zarówno do odpraw, jak i odszkodowań. Dookreślenie zostało wyłącznie do odszkodowań, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek doprecyzowania w zakresie wypłacanych odpraw. Poprzez zastosowanie takiego zabiegu legislacyjnego ustawodawca rozstrzygnął, że opodatkowaniu stawką 70% podlegać mają wszystkie odprawy oraz tylko pewien rodzaj odszkodowań. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że zryczałtowany podatek wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy należny jest wyłącznie do odpraw z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jest nieprawidłowe, gdyż jak wskazano wyżej, przepis ten dotyczy wszystkich odpraw. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że powołany ww. przepis ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jest prawidłowe. W odniesieniu do kwestii dotyczącej obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez dyrektora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz zarządzającego zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i braku wypłaty odprawy lub odszkodowania, należy wskazać, co następuje.
2016
29
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Bank kwotę dodatkowego odszkodowania pomniejszył o odprawę ustawową oraz preferencyną, co dało (po odliczeniu) kwotę 15 022,72 zł brutto. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że odprawa ustawowa tzw. pakiet ustawowy wypłacona została w wysokości odprawy wynikającej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Natomiast wysokość świadczeń poza ustawowych przysługujących Wnioskodawczyni, wypłacono na podstawie porozumienia (odprawa preferencyjna) i uchwały Banku (dodatkowe odszkodowanie). Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw (...)
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Łączna kwota odprawy z pkt 1 i odprawy preferencyjnej z pkt 2 nie może - jak wynika z Porozumienia z dnia 16 października 2012 r. zawartego ze związkami zawodowymi - przekraczać kwoty 50 tys. zł, zatem w efekcie odprawę ustawową wypłacono w kwocie 16.500 zł, natomiast odprawę preferencyjną w kwocie 33.500 zł. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że dodatkowa odprawa (odszkodowanie), jak również odprawa preferencyjna tzw. pakiet preferencyjny - odprawa pieniężna zostały wypłacone 30 kwietnia 2013 r. Wysokość i zasady ustalania dodatkowej odprawy (odszkodowania) wynikają z utajnionej przez Bank uchwały Zarządu Banku z dnia 18 września 2012 r. Należność ta została określona jako dodatkowa odprawa (odszkodowanie). Bank jako podstawę w przedmiotowej uchwale wskazał § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku. Natomiast wysokość i zasady ustalania odprawy preferencyjnej wynikają z Porozumienia z dnia 16 października 2012 r. zawartego ze związkami zawodowymi Banku –„ pkt 2 Pakiet preferencyjny ppkt. 1- odprawa pieniężna ”. W preambule Porozumienia wskazano, iż Porozumienie określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.
2016
21
lip

Istota:
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym PDO, jednorazowa odprawa korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym PDO, rekompensata korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym PDO, odprawa emerytalna korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że istoty odprawy wypłacanej pracownikowi nie należy doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest zadośćuczynieniem lub odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik rzekomo poniósł w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę lub też w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez Wnioskodawcę lub w drodze porozumienia stron. Odprawa jest bowiem, co do zasady świadczeniem pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niecelowość czy zbędność kontynuacji stosunku pracy lub ustanie stosunku pracy w związku np. z nabyciem uprawnień emerytalnych czy rentowych. Obowiązek wypłaty odprawy na podstawie art. 92 1 Kodeksu pracy lub też zobowiązanie zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy do wypłaty odprawy, stwarza po stronie zobowiązanego - obowiązek wypłacenia umówionego świadczenia, a po stronie uprawnionego - roszczenie o spełnienie tego świadczenia, niezależnie od tego, czy zdarzenie to spowodowało szkodę czy nie. Przedmiotowym zwolnieniem nie są zatem objęte odprawy pieniężne wypłacane w związku z przejściem na emeryturę (...)
2016
7
lip

Istota:
Czy wypłacona odprawa jednorazowa korzysta ze zwolnienia od podatku wg treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłata odprawy jednorazowej dokonana w związku z przystąpieniem do PDO jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ spełnia przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż ma charakter odszkodowania służącego w tym przypadku zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych pracowników w sytuacji utraty źródła dochodu, ale też jest to zadośćuczynienie doznanej szkody w postaci braku możliwości osiągnięcia dochodu bez względu na zastosowanie nazewnictwa świadczenia. Nie została wymieniona w wyłączeniu ze zwolnienia od podatku tak jak: określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego wypowiedzenia umowy o pracę, odprawy pieniężne wypłacone na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawy i odszkodowania z tyt. skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o konkurencji, odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód innych niż ugody sądowe. Wnioskodawczyni nadmienia, że osobom, którym odprawa została wypłacona w 2014 r. pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych został zwrócony (została wprowadzona zmiana zapisu w ustawie w dniu 4 października 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.) natomiast nie objęła już wypłat dokonanych w styczniu 2015 r., mimo, że dotyczy świadczenia wypłaconego w ramach tego samego pakietu dobrowolnych odejść.
2016
7
lip

Istota:
Opodatkowanie odpraw i odszkodowań wypłaconych z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia i na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
Fragment:
Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było, aby powyższy warunek dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dotyczył również odpraw, to po wyrazach „ odpraw ” ub „ odszkodowań ” umieściłby przecinek. W takim bowiem przypadku dalsza część zdania, j. „ z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.... ” odnosiłaby się do obydwu rodzajów świadczeń, czyli zarówno do odpraw, jak i odszkodowań. Zatem dookreślenie zostało wyłącznie do odszkodowań, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek doprecyzowania w zakresie wypłacanych odpraw. Poprzez zastosowanie takiego zabiegu legislacyjnego ustawodawca rozstrzygnął, że opodatkowaniu stawką 70% podlegać mają wszystkie odprawy oraz tylko pewien rodzaj odszkodowań. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca, w przypadku wypłaty odprawy przekraczającej trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umów o pracę lub umów o świadczenie usług, powinien pobrać podatek dochodowy według stawki wynikającej z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, tj. według stawki 70%. Bez znaczenia pozostaje fakt wypłaty odprawy związanej z likwidacją stanowiska pracy przyczyn niezależnych od pracownika, ponieważ zgodnie z powyższym przepisem tym objęte są wszystkie odprawy.
2016
7
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odprawy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.