Odprawy | Interpretacje podatkowe

Odprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika związane z poborem 70% podatku od wypłaconych odpraw i/lub odszkodowań.
Fragment:
Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było, aby powyższy warunek dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dotyczył również odpraw, to po wyrazach „ odpraw ” lub „ odszkodowań ” umieściłby przecinek. W takim bowiem przypadku dalsza część zdania, tj. „ z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.... ” odnosiłaby się do obydwu rodzajów świadczeń, czyli zarówno do odpraw, jak i odszkodowań. Dookreślenie zostało wyłącznie do odszkodowań, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek doprecyzowania w zakresie wypłacanych odpraw. Poprzez zastosowanie takiego zabiegu legislacyjnego ustawodawca rozstrzygnął, że opodatkowaniu stawką 70% podlegać mają wszystkie odprawy oraz tylko pewien rodzaj odszkodowań. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że zryczałtowany podatek wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy należny jest wyłącznie do odpraw z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jest nieprawidłowe, gdyż jak wskazano wyżej, przepis ten dotyczy wszystkich odpraw. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że powołany ww. przepis ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu jest prawidłowe. W odniesieniu do kwestii dotyczącej obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez dyrektora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz zarządzającego zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i braku wypłaty odprawy lub odszkodowania, należy wskazać, co następuje.
2016
29
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Bank kwotę dodatkowego odszkodowania pomniejszył o odprawę ustawową oraz preferencyną, co dało (po odliczeniu) kwotę 15 022,72 zł brutto. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że odprawa ustawowa tzw. pakiet ustawowy wypłacona została w wysokości odprawy wynikającej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Natomiast wysokość świadczeń poza ustawowych przysługujących Wnioskodawczyni, wypłacono na podstawie porozumienia (odprawa preferencyjna) i uchwały Banku (dodatkowe odszkodowanie). Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw (...)
2016
22
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Łączna kwota odprawy z pkt 1 i odprawy preferencyjnej z pkt 2 nie może - jak wynika z Porozumienia z dnia 16 października 2012 r. zawartego ze związkami zawodowymi - przekraczać kwoty 50 tys. zł, zatem w efekcie odprawę ustawową wypłacono w kwocie 16.500 zł, natomiast odprawę preferencyjną w kwocie 33.500 zł. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że dodatkowa odprawa (odszkodowanie), jak również odprawa preferencyjna tzw. pakiet preferencyjny - odprawa pieniężna zostały wypłacone 30 kwietnia 2013 r. Wysokość i zasady ustalania dodatkowej odprawy (odszkodowania) wynikają z utajnionej przez Bank uchwały Zarządu Banku z dnia 18 września 2012 r. Należność ta została określona jako dodatkowa odprawa (odszkodowanie). Bank jako podstawę w przedmiotowej uchwale wskazał § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku. Natomiast wysokość i zasady ustalania odprawy preferencyjnej wynikają z Porozumienia z dnia 16 października 2012 r. zawartego ze związkami zawodowymi Banku –„ pkt 2 Pakiet preferencyjny ppkt. 1- odprawa pieniężna ”. W preambule Porozumienia wskazano, iż Porozumienie określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.
2016
21
lip

Istota:
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym PDO, jednorazowa odprawa korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym PDO, rekompensata korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym PDO, odprawa emerytalna korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że istoty odprawy wypłacanej pracownikowi nie należy doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest zadośćuczynieniem lub odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik rzekomo poniósł w sytuacji rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę lub też w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez Wnioskodawcę lub w drodze porozumienia stron. Odprawa jest bowiem, co do zasady świadczeniem pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niecelowość czy zbędność kontynuacji stosunku pracy lub ustanie stosunku pracy w związku np. z nabyciem uprawnień emerytalnych czy rentowych. Obowiązek wypłaty odprawy na podstawie art. 92 1 Kodeksu pracy lub też zobowiązanie zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy do wypłaty odprawy, stwarza po stronie zobowiązanego - obowiązek wypłacenia umówionego świadczenia, a po stronie uprawnionego - roszczenie o spełnienie tego świadczenia, niezależnie od tego, czy zdarzenie to spowodowało szkodę czy nie. Przedmiotowym zwolnieniem nie są zatem objęte odprawy pieniężne wypłacane w związku z przejściem na emeryturę (...)
2016
7
lip

Istota:
Czy wypłacona odprawa jednorazowa korzysta ze zwolnienia od podatku wg treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłata odprawy jednorazowej dokonana w związku z przystąpieniem do PDO jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ spełnia przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdyż ma charakter odszkodowania służącego w tym przypadku zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych pracowników w sytuacji utraty źródła dochodu, ale też jest to zadośćuczynienie doznanej szkody w postaci braku możliwości osiągnięcia dochodu bez względu na zastosowanie nazewnictwa świadczenia. Nie została wymieniona w wyłączeniu ze zwolnienia od podatku tak jak: określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego wypowiedzenia umowy o pracę, odprawy pieniężne wypłacone na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawy i odszkodowania z tyt. skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o konkurencji, odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód innych niż ugody sądowe. Wnioskodawczyni nadmienia, że osobom, którym odprawa została wypłacona w 2014 r. pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych został zwrócony (została wprowadzona zmiana zapisu w ustawie w dniu 4 października 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.) natomiast nie objęła już wypłat dokonanych w styczniu 2015 r., mimo, że dotyczy świadczenia wypłaconego w ramach tego samego pakietu dobrowolnych odejść.
2016
7
lip

Istota:
Opodatkowanie odpraw i odszkodowań wypłaconych z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia i na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.
Fragment:
Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było, aby powyższy warunek dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dotyczył również odpraw, to po wyrazach „ odpraw ” ub „ odszkodowań ” umieściłby przecinek. W takim bowiem przypadku dalsza część zdania, j. „ z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.... ” odnosiłaby się do obydwu rodzajów świadczeń, czyli zarówno do odpraw, jak i odszkodowań. Zatem dookreślenie zostało wyłącznie do odszkodowań, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek doprecyzowania w zakresie wypłacanych odpraw. Poprzez zastosowanie takiego zabiegu legislacyjnego ustawodawca rozstrzygnął, że opodatkowaniu stawką 70% podlegać mają wszystkie odprawy oraz tylko pewien rodzaj odszkodowań. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca, w przypadku wypłaty odprawy przekraczającej trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umów o pracę lub umów o świadczenie usług, powinien pobrać podatek dochodowy według stawki wynikającej z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, tj. według stawki 70%. Bez znaczenia pozostaje fakt wypłaty odprawy związanej z likwidacją stanowiska pracy przyczyn niezależnych od pracownika, ponieważ zgodnie z powyższym przepisem tym objęte są wszystkie odprawy.
2016
7
lip

Istota:
Czy w świetle powyższych faktów oraz przedstawionej w analizy, pomijając zaliczki na poczet podatku dochodowego pobrane przez pracodawcę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach i Kodeksu pracy, pobranie przez pracodawcę zaliczki na poczet podatku dochodowego z tytułu świadczenia nazwanego „odprawą”, wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie układu zbiorowego pracy, w ramach PDO było zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z późn. zmianami?
Fragment:
We wspomnianym już postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uznał za błędny pogląd dyrektora IS, że świadczenie otrzymane przez pracownika zgodnie z układem zbiorowym nie może być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, ponieważ jego nazwa (odprawa) jest niezgodna z nazewnictwem podanym w odnośnym przepisie. W uzasadnieniu do sentencji wyroku sąd stwierdził: Skarżący zauważył również, że otrzymana przez niego odprawa wykazuje daleko idące podobieństwo do odprawy wypłacanej w związku z wcześniejszym zakończeniem stosunku pracy. Podobny jest charakter i cel świadczenia.... Przytoczył pogląd wyrażony przez WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 538/08), że świadczenie w postaci odprawy w związku z ustaniem stosunku pracy nie jest wynagrodzeniem za pracę, ani „ rodzajem ” tego wynagrodzenia, a jest to świadczenie szczególne stanowiące swoiste umowne odszkodowanie za utratę miejsca pracy spowodowane rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę. Pogląd ten zaakceptował sąd kasacyjny (wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt II FSK 292/09), który stwierdził, że słusznie wskazano, że odprawa jest formą odszkodowania. Jak wynika z powyższego orzecznictwo sądowe kierując się literą prawa, uwzględnia także intencje prawodawcy oraz interes podatnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
7
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (Porozumienie - odprawa).
Fragment:
Natomiast odprawa jest świadczeniem pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niemożliwość, niecelowość lub zbędność kontynuacji stosunku pracy. Odprawa nie może więc zostać uznana za odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Podkreślenia wymaga również, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej - powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być interpretowane ściśle. W świetle powyższych wyjaśnień, trudno zatem uznać, w przedstawiony stanie faktycznym, że Wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. W rezultacie stwierdzić należy, że wypłacone Wnioskodawcy kwoty dodatkowych odpraw, wskazane w punkcie f porozumienia z dnia 31 lipca 2015 r. o rozwiązaniu umowy o pracę, nie korzystają ze zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na korzystanie z przedmiotowego zwolnienia nie ma wpływu także fakt, że wypłata dodatkowych odpraw stanowi dodatkowe świadczenie pieniężne przyznane na podstawie porozumienia z dnia 25 stycznia 2012 r. zawartego pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą.
2016
7
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania dodatkowej odprawy pieniężnej
Fragment:
To oznacza, że zwolnieniem nie były objęte wszystkie odszkodowania i zadośćuczynienia, a tylko te, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa, z wyjątkiem odpraw i odszkodowań wymienionych w lit. a)-g) tego przepisu. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zostały wyłączone zakresu zwolnienia przedmiotowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 3 na podstawie lit. b) tegoż przepisu. W rezultacie wskazana we wniosku dodatkowa odprawa pieniężna wypłacona na podstawie ww. przepisów stanowi dla Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu przychód ze stosunku pracy. Otrzymana w 2013 r. „ dodatkowa odprawa ” z tytułu rozwiązania z dotychczasowym pracodawcą umowy o pracę, nie jest świadczeniem zwolnionym od podatku na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, ponieważ podstawą jej uzyskania, jak wynika ze stanu faktycznego, było porozumienie zawarte pomiędzy Pracodawcą a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, a więc dokumentu, który nie posiada rangi ustawy lub przepisu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy. Zauważyć bowiem należy, że treść art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzemieniu obowiązującym w 2013 r., dopuszcza zastosowanie zwolnienia wyłącznie w odniesieniu do otrzymanych odszkodowań lub zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
2016
5
lip

Istota:
Czy wartość jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 12-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, która została wypłacona na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 143) i porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r., jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Natomiast odprawa pieniężna to w istocie świadczenie pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niemożliwość, niecelowość lub zbędność kontynuacji stosunku pracy. Istoty odprawy nie należy zatem doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie ma charakter odszkodowania (rekompensaty), czy zadośćuczynienia pracownikowi straty w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Odprawa jest świadczeniem pracodawcy w razie zaistnienia zdarzeń, które zgodnie z odpowiednimi przepisami powodują niemożliwość, niecelowość lub zbędność kontynuacji stosunku pracy. Ponadto, ilekroć ustawodawca posługuje się w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określeniem „ odprawa ”, to za każdym razem dotyczy to wyłączenia od analizowanego zwolnienia przedmiotowego zawartego w lit. a), b) i c) ww. normy prawnej. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że jednorazowa odprawa pieniężna o której mowa w przedmiotowym wniosku, wypłacona w oparciu o przepisy ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw jest odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, i że korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odprawy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.