Odprawa pracownicza | Interpretacje podatkowe

Odprawa pracownicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa pracownicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymana odprawa wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 i art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t.Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 06.02.2007r. ( wpływ do tutejszego organu podatkowego w dn. 12.02.2007r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odprawy wynikającej z układu zbiorowego pracy , za prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z podatku odsetek od powyższej odprawy. U z a s a d n i e n i e 1.Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Przedmiotem Pana roszczeń w Sądzie Pracy było zasądzenie od byłego pracodawcy X odszkodowania wynikającego z art.45 kodeksu pracy za bezprawne zwolnienie z pracy w wysokości 3- miesięcznego wynagrodzenia wraz z odsetkami oraz należna (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy ponoszone koszty odpraw pracowniczych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów spółki czy tylko do wysokości wynikającej z przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie • art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U: z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że:• stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2005 r., który wpłynął w dniu 04.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, a mianowicie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpraw pracowniczych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a §1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy opodatkowania w 2005 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpraw pieniężnych oraz świadczeń związanych ze zwolnieniem ze służby stałej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 1a, art. 12, art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26.04.2005 r. (data wpływu do tut. organu 28.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, postanawia uznać stanowisko Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące opodatkowania w 2005 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpraw pieniężnych oraz świadczeń związanych ze zwolnieniem ze służby stałej strażaka Państwowej Straży Pożarnej przedstawione w ww. wniosku za prawidłowe . W dniu 28.04.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki dotyczące ulgi na dokształcanie i zakup przyrządów naukowych poniesione w 2003 r. można odliczyć w 2004 r. tj. w roku w którym otrzyma podatnik odprawę?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), podatek obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27 b) zmniejsza się na zasadach określonych w art. 27 a ust. 2 jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na: a) dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnzajalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci, b) odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe podatnika, c) odpłatne kształcenie w szkołach (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku – Kamiennej w odpowiedzi na pismo Nr EP/243/2003 z dnia 30.10.2003 r. dot. naliczania kosztów uzyskania przychodów od wypłat należnych odpraw pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (...)
2011
1
sty

Istota:
Kiedy podlega opodatkowaniu należna pracownikowi przechodzącemu na emeryturę odprawa?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do przepisów art. 12 ust. 1 ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny (...)
2011
1
sty

Istota:
Spółdzielnia będąca w likwidacji zatrudnia 10 osób. W oparciu o obowiąujący kodeks pracy pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób nie ma obowiązku wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom. Jednak zakładowy regulamin wynagradzania spółdzielni stanowi, że wypłacane są odprawy ekonomiczne. Czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) Urząd Skarbowy w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących informacji czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Spółdzielnia w likwidacji w złożonym piśmie przedstawiła, iż zatrudnia 10 pracowników i w marcu 2004 r. wypłaciła odprawę pieniężną zwolnionemu z przyczyn pracodawcy pracownikowi oraz jednemu pracownikowi w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. W obydwu przypadkach odprawy pieniężne wypłacono w oparciu o zakładowy regulamin wynagradzania pracowników spółdzielni. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego podatnik występuje o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.