Odprawa pracownicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa pracownicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymana odprawa wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 i art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t.Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 06.02.2007r. ( wpływ do tutejszego organu podatkowego w dn. 12.02.2007r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odprawy wynikającej z układu zbiorowego pracy , za prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z podatku odsetek od powyższej odprawy. U z a s a d n i e n i e 1.Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Przedmiotem Pana roszczeń w Sądzie Pracy było zasądzenie od byłego pracodawcy X odszkodowania wynikającego z art.45 kodeksu pracy za bezprawne zwolnienie z pracy w wysokości 3- miesięcznego wynagrodzenia wraz z odsetkami oraz należna (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy ponoszone koszty odpraw pracowniczych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów spółki czy tylko do wysokości wynikającej z przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie • art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U: z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że:• stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2005 r., który wpłynął w dniu 04.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, a mianowicie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpraw pracowniczych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a §1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania w 2005 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpraw pieniężnych oraz świadczeń związanych ze zwolnieniem ze służby stałej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 1a, art. 12, art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26.04.2005 r. (data wpływu do tut. organu 28.04.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, postanawia uznać stanowisko Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące opodatkowania w 2005 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpraw pieniężnych oraz świadczeń związanych ze zwolnieniem ze służby stałej strażaka Państwowej Straży Pożarnej przedstawione w ww. wniosku za prawidłowe . W dniu 28.04.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki dotyczące ulgi na dokształcanie i zakup przyrządów naukowych poniesione w 2003 r. można odliczyć w 2004 r. tj. w roku w którym otrzyma podatnik odprawę?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), podatek obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27 b) zmniejsza się na zasadach określonych w art. 27 a ust. 2 jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na: a) dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnzajalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci, b) odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe podatnika, c) odpłatne kształcenie w szkołach (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku – Kamiennej w odpowiedzi na pismo Nr EP/243/2003 z dnia 30.10.2003 r. dot. naliczania kosztów uzyskania przychodów od wypłat należnych odpraw pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (...)

2011
1
sty

Istota:

Kiedy podlega opodatkowaniu należna pracownikowi przechodzącemu na emeryturę odprawa?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do przepisów art. 12 ust. 1 ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółdzielnia będąca w likwidacji zatrudnia 10 osób. W oparciu o obowiąujący kodeks pracy pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób nie ma obowiązku wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom. Jednak zakładowy regulamin wynagradzania spółdzielni stanowi, że wypłacane są odprawy ekonomiczne. Czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących informacji czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Spółdzielnia w likwidacji w złożonym piśmie przedstawiła, iż zatrudnia 10 pracowników i w marcu 2004 r. wypłaciła odprawę pieniężną zwolnionemu z przyczyn pracodawcy pracownikowi oraz jednemu pracownikowi w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. W obydwu przypadkach odprawy pieniężne wypłacono w oparciu o zakładowy regulamin wynagradzania pracowników spółdzielni. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego podatnik występuje o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe (...)