ŁUS-II-2-514/14/07/AG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych odprawa pośmiertna wypłacona przez zakład pracy członkom rodziny zmarłego pracownika, określonym w obowiązującym w zakładzie pracy Regulaminie Wynagradzania, innym niż wskazani w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy ?

ŁUS-II-2-514/14/07/AG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. członkowie rodzin
  2. odprawa pośmiertna
  3. pracownik
  4. prawo pracy
  5. regulamin
  6. wypłata pieniężna
  7. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodów w postaci odprawy pośmiertnej, wypłaconej na podstawie Regulaminu Wynagradzania - stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 28.02.2007r. (data wpływu 01.03.2007r.) Bank zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - odprawy pośmiertnej, wypłaconej w oparciu o Regulamin Wynagradzania, który obejmuje szerszy krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania odprawy, niż krąg podmiotów uprawnionych do odprawy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w związku ze śmiercią pracownika, Bank będzie wypłacał rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną.W Regulaminie Wynagradzania obowiązującym w Banku jest zapis, że "w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna".Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania odprawy pośmiertnej na podstawie Regulaminu jest szerszy niż krąg podmiotów uprawnionych na podstawie Kodeksu Pracy, ponieważ obejmuje on bowiem każdego członka rodziny zmarłego pracownika. Kodeks Pracy w art. 93 § 4 wskazuje, że odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny zmarłego pracownika:
1. małżonkowi,
2. innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z postanowieniami Regulaminu Wynagradzania Bank ma zamiar wypłacić odprawę pośmiertną członkom rodziny, których nie obejmuje norma prawna z art. 93 § 4 KP.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe". W związku z tym, iż ustawa nie definiuje pojęcia "odprawa pośmiertna", ani nie wskazuje przepisów na podstawie których należy definiować to pojęcie powstaje pytanie:
czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych odprawa pośmiertna wypłacona przez zakład pracy członkom rodziny zmarłego pracownika, określonym w obowiązującym w zakładzie pracy Regulaminie Wynagradzania, innym niż wskazani w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy?
Zdaniem wnioskodawcy Regulamin Wynagradzania, zgodnie z art. 9 Kodeksu Pracy, jest jednym ze źródeł prawa pracy, określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zgodnie więc z zasadami prawa pracy pracodawca musi przyjąć rozwiązania bardziej korzystne dla pracownika od tych wynikających bezpośrednio z przepisów Kodeksu Pracy. Art. 21 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, że do odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych stosuje się wyłącznie przepisy Kodeksu Pracy, w związku z tym odprawa pośmiertna wypłacona osobom innym niż wskazane w Kodeksie Pracy zwolniona jest z podatku dochodowego, o ile obowiązek wypłaty tej odprawy wynika z obowiązującego w zakładzie Regulaminu Wynagradzania.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Z treści art. 9 § 2 w/w Kodeksu pracy wynika natomiast, że postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.
Zgodnie z art. 771 § 2 w/w Kodeksu pracy, pracodawca może ustalić inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania w regulaminie wynagradzania.
Natomiast na podstawie art. 9 § 2 w/w Kodeksu pracy postanowienia układów zbiorowych pracy i i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, niż przepisy Kodeksu pracy innych ustaw i aktów wykonawczych. Oznacza to, że pracodawca może zawrzeć w regulaminie uprawnienia pracowników większe, niż przewidują obowiązujące przepisy i jednocześnie jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania tego regulaminu.

W rozumieniu art. 9 w/w Kodeksu pracy regulamin wynagradzania jest źródłem prawa pracy. Oprócz warunków wynagradzania za pracę może on określać również warunki przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, a odprawa pośmiertna bez wątpienia do takich świadczeń należy.
Niemniej jednak, wypłacając odprawę pośmiertną pracodawca ma obowiązek kierować się również treścią postanowień art. 93 Kodeksu pracy, który szczegółowo określa osoby uprawnione do otrzymania takiej odprawy. W związku z powyższym wypłacenie odprawy pośmiertnej osobom innym niż wskazane w Kodeksie Pracy nie może zmniejszać kwoty takiej odprawy ewentualnie przysługującej osobom uprawnionym do niej z mocy prawa. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe wolne są od podatku dochodowego.
Przepis ten nie określa ograniczeń kwotowych, ani też nie odwołuje się do innych przepisów, w tym również do art. 93 Kodeksu pracy, w którym określono warunki wypłaty odpraw pośmiertnych. Zgodnie z postanowieniami § 1 tego przepisu, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Reasumując należy stwierdzić, że analiza wskazanych wyżej przepisów ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż odprawa pośmiertna, wypłacona na podstawie Regulaminu Wynagradzania obejmującego szerszy krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania odprawy, niż krąg podmiotów uprawnionych do odprawy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy z dnia 26.07.1991r. będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
W związku z powyższym Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznając stanowisko Banku za prawidłowe orzekł jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.