IPPB2/415-661/12-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.07.2012 r. (data wpływu 16.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie z tytułu śmierci zmarłego pracownika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku w zakresie opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie z tytułu śmierci zmarłego pracownika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej „Wnioskodawca”) jest firmą będącą członkiem międzynarodowej grupy spółek działającej w branży farmaceutycznej. Wszelkie działania podejmowane przez spółki grupy (w tym Wnioskodawcę) są zgodne z globalną polityką korporacyjną. Jednym z filarów tej polityki jest program globalnej polityki świadczeń emerytalnych. Świadczenia wypłacane zgodnie z programem stanowią element zobowiązań pracodawcy wobec pracownika, przyznawanych pracownikowi już w chwili zawarcia umowy o pracę oraz sukcesywnie w trakcie kontynuowania stosunku pracy. Zgodnie z jego uregulowaniami, każdemu z pełnoetatowych pracowników spółki, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub stali się niezdolni do pracy oraz przepracowali w spółce przynajmniej 7 lat, przysługuje od pracodawcy prawo do świadczenia emerytalnego - odprawy - wypłacanej przez pracodawcę. Wysokość świadczenia emerytalnego uzależniona jest od długości stażu pracy w spółce oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

W przypadku gdy pełnoetatowy pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy, jego rodzinie przysługuje prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej, niezależnie od wieku w jakim zmarł pracownik oraz niezależnie od długości jego stażu pracy w spółce. Wysokość wypłaconej odprawy pośmiertnej ustalana jest w ten sam sposób co odprawy emerytalnej (tj. uzależniona jest od długości stażu pracy w spółce i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia).

Kwota świadczenia wypłacanego zgodnie z programem obniżana jest o kwoty wszelkich świadczeń o podobnym charakterze, jakie zostały pracownikowi przyznane na podstawie innych uregulowań istniejących w zakładzie pracy czy też przepisów krajowych obowiązujących w kraju siedziby spółki. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń (odpraw) pochodzą z funduszy własnych Wnioskodawcy jako pracodawcy.

W wyniku śmierci jednego z pracowników Wnioskodawca dokonał wypłaty odprawy pośmiertnej, zgodnie z programem globalnej polityki świadczeń emerytalnych. Wypłacona odprawa nie stanowi zatem odprawy pośmiertnej wypłacanej na podstawie przepisu art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998 nr 21 poz. 94 tj. ze zm., dalej „Kodeks pracy”). Odprawa pośmiertna przysługująca na podstawie Kodeku pracy nie została wypłacona z uwagi na fakt, iż nie zostały spełnione przesłanki do otrzymania takiego świadczenia. Wysokość odprawy pośmiertnej wypłaconej w ramach programu przewyższa kwotowo limity zastrzeżone dla wypłaty odprawy pośmiertnej w Kodeksie pracy.

Wnioskodawca zaznacza, że świadczenia wypłacane zgodnie z programem globalnej polityki świadczeń emerytalnych nie są związane z umowami ubezpieczenia jakie pracodawca może zawierać na rzecz pracowników, z tego względu w tym przypadku nie znajduje zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy CIT, stanowiący, iż nie uznaje się za koszty podatkowe składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej na rzecz członków najbliższej rodziny (żona, małoletnie dzieci) zmarłego pracownika na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy ciążą na nim obowiązki informacyjne (obowiązek złożenia informacji PIT8C) związane z wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika...
  2. Czy Wnioskodawca można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, odprawę pośmiertną przysługującą rodzinie (żonie, małoletnim dzieciom) zmarłego pracownika, wypłaconą w wysokości wynikającej z programu globalnej polityki świadczeń emerytalnych...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź w zakresie pytania Nr 2 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Nie ciążą na nim żadne obowiązki płatnika przewidziane w przepisie art. 42 oraz żadne obowiązki informacyjne przewidziane w art. 42a Ustawy PIT, w związku z tym, że wypłacona odprawa pośmiertna korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT.

Przepis art. 9 ust. 1 Ustawy PIT stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Należy zauważyć, że z regulacji tego przepisu nie wynika, aby miał on zastosowanie tylko i wyłącznie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie przepisu art. 93 Kodeksu pracy.

Zawężenie działania tego przepisu wyłącznie do odpraw pośmiertnych, które przewidziane są w Kodeksie pracy, prowadziłoby do nałożenia obowiązku podatkowego na podstawie wykładni prawa, a nie przepisu prawa, co z kolei jest niedopuszczalne przez wzgląd na postanowienia przepisu art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, nakazującego nakładanie podatków tylko w drodze ustawy.

Ponadto, gdyby zamierzeniem ustawodawcy było ograniczenie przedmiotowego zwolnienia jedynie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie Kodeksu pracy, to wprost byłoby to wyrażone w omawianych przepisie. Istniejąca regulacja nie stanowi jednak o „odprawach pośmiertnych przyznanych na podstawie przepisów prawa pracy”. Co więcej, przy innych zwolnieniach przewidzianych w przepisie art. 21 Ustawy PIT pojawiają się sformułowania o świadczeniach przyznanych i wypłacanych na podstawie przepisów o...”, w przypadku odpraw pośmiertnych takie ograniczenie jednak nie występuje więc nie można się go tutaj doszukiwać.

W związku z powyższym wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna objęta jest zwolnieniem przedmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów.

Przykładowo można wskazać interpretację indywidualną z dnia 30 marca 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (Nr IBPBII/1/415-1074/10/BJ) stwierdzającą:

Mając na uwadze opisano we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołano wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póz. zm.), otrzymana przez wnioskodawcę odprawa pośmiertna otrzymana z tytułu śmierci ojca będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Takie rozumowanie potwierdza także interpretacja indywidualna z 9 kwietnia 2009 r. wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB2/415-74/09/ENB) „Z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., poz. 21, ust. 94 z póz. zm.), należy stwierdzić, iż odprawa pośmiertna otrzymana z tytułu śmierci syna pracującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie przepisów tam obowiązujących, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja indywidualna z dnia 13 lutego 2008 r. wydana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-371/07-4/IŚ) także potwierdza zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Zatem wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz żony zmarłego pracownika odprawa pośmiertna stanowi zwolnienie przedmiotowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych W związku z powyższym na zakładzie pracy wypłacającym ten rodzaj świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika.

Opinia taka jest ugruntowana wśród organów podatkowych gdyż znajduje ona potwierdzenie także w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 23 kwietnia 2007 r. wydanym przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku DF/415-171/07/FW) „Z powołanych wyżej przepisów wynika iż odprawa pośmiertna wypłacona żonie zmarłego pracownika, do której odbioru była upoważniona jako członek rodziny wolna jest od podatku dochodowego stanowi bowiem świadczenie które zostało wyszczególnione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko płatnika wyrażone w złożonym wniosku stwierdzające że świadczenie wypłacone żonie zmarłego pracownika nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.”

Na marginesie Wnioskodawca pragnie podkreślić ze wypłata odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika nie zależała od jego decyzji Było to świadczenie należne rodzinie pracownika wynikające z faktu zawarcia przez niego umowy o pracę z Wnioskodawcą, który realizował opisaną powyżej, politykę emerytalną.

Inaczej sytuacja wypłaty świadczenia rodzinie zmarłego pracownika byłaby rozpatrywana w przypadku gdyby Wnioskodawca dokonał wypłaty świadczenia, do którego przekazania nie był zobowiązany. Wtedy wypłacone środki miałyby charakter bezpłatnego nieekwiwalentnego świadczenia i wypłacone zostałyby dla przysporzenia korzyści obdarowanemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego Spółka jest firmą będącą członkiem międzynarodowej grupy spółek działającej w branży farmaceutycznej. Wszelkie działania podejmowane przez spółki grupy (w tym Wnioskodawcę) są zgodne z globalną polityką korporacyjną. Jednym z filarów tej polityki jest program globalnej polityki świadczeń emerytalnych. Zgodnie z programem wypłacane świadczenia stanowią element zobowiązań pracodawcy wobec pracownika, przyznawanych pracownikowi już w chwili zawarcia umowy o pracę oraz sukcesywnie w trakcie kontynuowania stosunku pracy. Z jego uregulowań, wynika, że każdemu z pełnoetatowych pracowników spółki, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub stali się niezdolni do pracy oraz przepracowani w spółce przynajmniej 7 lat, przysługuje od pracodawcy prawo do świadczenia emerytalnego - odprawy - wypłacanej przez pracodawcę. W przypadku gdy pełnoetatowy pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy, jego rodzinie przysługuje prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej, niezależnie od wieku w jakim zmarł pracownik oraz niezależnie od długości jego stażu pracy w spółce. Wysokość wypłaconej odprawy pośmiertnej ustalana jest w ten sam sposób co odprawy emerytalnej (tj. uzależniona jest od długości stażu pracy w spółce i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia).

Spółka w związku ze śmiercią pracownika na podstawie uregulowań wynikających z programu globalnej polityki świadczeń emerytalnych dokonała wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość, czy Spółka, jako podmiot dokonujący przedmiotowej wypłaty jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz czy ciążą na niej obowiązki informacyjne.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z powyższym na Spółce jako podmiocie wypłacającym ten rodzaj świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Pana interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.