IPPB2/415-234/13-2/EL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie z tytułu śmierci zmarłego pracownika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2013 r. (data wpływu 22.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie z tytułu śmierci zmarłego pracownika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie z tytułu śmierci zmarłego pracownika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

S. istnieje na rynku polskim od 1994 roku. Zajmuje się produkcją narzędzi skrawających oraz sprzedażą narzędzi na rynku polskim. Zatrudnia obecnie 223 osoby.W wyniku śmierci jednego z pracowników S. Polska na podstawie par. 14 Regulaminu Wynagradzania (w załączeniu) wypłaci uprawnionym członkom rodziny odprawę pośmiertną. Odprawa nie stanowi odprawy pośmiertnej wypłacanej na podstawie przepisu art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tj. ze zm., dalej „Kodeks pracy”). Odprawa pośmiertna przysługująca na podstawie Kodeku pracy nie zostanie wypłacona, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do otrzymania takiego świadczenia, ze względu na fakt, że S. ubezpiecza swoich pracowników na życie. Wysokość odprawy pośmiertnej obliczonej wg Regulaminu Wynagradzania nie przekroczy kwotowo odszkodowania wypłaconego na podstawie ubezpieczenia na życie. Wnioskodawca zaznacza, że ubezpieczenie na życie nie jest związane z umowami ubezpieczenia, jakie pracodawca może zawierać na rzecz pracowników, z tego względu w tym przypadku nie znajduje zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy CIT stanowiący, iż nie uznaje się za koszty podatkowe składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej na rzecz członków najbliższej rodziny (żona, małoletnie dziecko, pełnoletnia studentka studiów dziennych) zmarłego pracownika na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy ciążą na nim obowiązki informacyjne (obowiązek złożenia informacji PIT-8C) związane z wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika ....
  2. Czy Wnioskodawca można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, odprawę pośmiertną przysługującą rodzinie zmarłego pracownika, wypłaconą w wysokości wynikającej z Regulaminu Wynagradzania ....

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź w zakresie pytania Nr 2 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1 Na S. nie ciążą żadne obowiązki płatnika przewidziane w przepisie art. 42 oraz żadne obowiązki informacyjne przewidziane w art. 42a Ustawy PIT, w związku z tym, że wypłacona odprawa pośmiertna korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT.

Przepis art. 9 ust. 1 Ustawy PIT stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Należy zauważyć, że z regulacji tego przepisu nie wynika, aby miał on zastosowanie tylko i wyłącznie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie przepisu art. 93 Kodeksu pracy.

Ponadto, gdyby zamierzeniem ustawodawcy było ograniczenie przedmiotowego zwolnienia jedynie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie Kodeksu pracy, to wprost byłoby to wyrażone w omawianych przepisie. Istniejąca regulacja nie stanowi jednak o „odprawach pośmiertnych przyznanych na podstawie przepisów prawa pracy”. Co więcej, przy innych zwolnieniach przewidzianych w przepisie art. 21 Ustawy PIT pojawiają się sformułowania o świadczeniach przyznanych i wypłacanych na podstawie przepisów o..”, w przypadku odpraw pośmiertnych takie ograniczenie jednak nie występuje, więc nie można się go tutaj doszukiwać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego Spółka zajmuje się produkcją narzędzi skrawających oraz sprzedażą narzędzi na rynku polskim, istniejącą od 1994 roku, zatrudniającą 223 osoby. Spółka w związku ze śmiercią pracownika na podstawie uregulowań wynikających z Regulaminu Wynagradzania dokonała wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika, która to nie stanowi odprawy pośmiertnej wypłacanej na podstawie przepisu art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do otrzymania takiego świadczenia, ponieważ Spółka zawiera umowy ubezpieczenia na życie na rzecz zatrudnionych pracowników.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość, czy Spółka, jako podmiot dokonujący przedmiotowej wypłaty jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz czy ciążą na niej obowiązki informacyjne związane z wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z powyższym na Spółce jako podmiocie wypłacającym ten rodzaj świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.