IBPBII/1/415-703/13/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy odprawę wynikającą z zakładowego układu zbiorowego pracy po śmierci pracownika należy utożsamiać z odprawą pośmiertną i skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też potraktować ją jako przychód z innych źródeł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 12 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odprawy wypłaconej rodzinie zmarłego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odprawy wypłaconej rodzinie zmarłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka), w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy pracownika Spółki, stosuje zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników. Zgodnie z postanowieniami ww. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy rodzinie pracownika zmarłego w następstwie wypadku przy pracy lub pracownikowi, który uległ nieumyślnie spowodowanemu wypadkowi przy pracy powodującemu trwałą niezdolność do pracy, przysługuje odprawa w wysokości 8-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego, jak za urlop wypoczynkowy, niezależnie od odpraw przewidzianych innymi przepisami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odprawę tę należy utożsamiać z odprawą pośmiertną i zastosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też potraktować ją jako przychód z innych źródeł opodatkowany zgodnie ze skalą podatkową.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie „odprawa przysługująca rodzinie pracownika zmarłego w następstwie wypadku przy pracy” należy potraktować jako tożsame z pojęciem: „odprawa pośmiertna” i zastosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wynikającą z treści przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Z treści wniosku wynika, iż na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy, w związku ze śmiercią pracownika spowodowaną wypadkiem przy pracy, rodzinie pracownika przysługuje odprawa w wysokości 8-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Odprawa w ten sam sposób określona przysługuje również pracownikowi, który uległ nieumyślnie spowodowanemu wypadkowi przy pracy powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Ww. odprawa przysługuje niezależnie od odpraw przewidzianych innymi przepisami.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, iż ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa - jeżeli istotnie jak wynika z wniosku jej wypłata następuje w następstwie śmierci pracownika - będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z powyższym na Spółce jako podmiocie wypłacającym ten rodzaj świadczenia nie ciążą żadne obowiązki płatnika, ani obowiązki informacyjne.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bi