DF/415-171/07/FW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacona rodzinie zmarłego pracownika odprawa pośmiertna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

DF/415-171/07/FW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odprawa pośmiertna
  2. zwolnienia podatkowe
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005roku Dz. U. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 20.02.2007r. /data wpływu do tutejszego organu podatkowego 23.02.2007r./ uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłaconego świadczenia (odprawy pośmiertnej) rodzinie zmarłego pracownika

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Zakład... w Gdańsku wypłacił żonie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną.

Zdaniem wnioskodawcy, wypłacone świadczenie, do którego odbioru upoważniona była osoba uprawniona w tym wypadku żona zmarłego pracownika, nie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż odprawa pośmiertna wypłacona żonie zmarłego pracownika, do której odbioru była upoważniona jako członek rodziny wolna jest od podatku dochodowego stanowi bowiem świadczenie, które zostało wyszczególnione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko płatnika wyrażone w złożonym wniosku stwierdzające, że świadczenie wypłacone żonie zmarłego pracownika nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowe.

W części dotyczącej zapytania, czy odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy – odpowiedź zostanie udzielona odrębnym postanowieniem.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.