Odprawa pośmiertna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa pośmiertna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą dodatkowego świadczenia pośmiertnego.

Fragment:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z ww. przepisu może być również zastosowane do Dodatkowego świadczenia pośmiertnego. Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy nie wynika bowiem, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 Kodeksu pracy. Wypłata Dodatkowego świadczenia pośmiertnego na rzecz obojga rodziców zmarłego Pracownika nastąpić ma w ściśle określonym przypadku - w następstwie śmierci Pracownika. Ponadto, gdyby zamierzeniem ustawodawcy było ograniczenie przedmiotowego zwolnienia jedynie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie Kodeksu pracy, to wprost byłoby to wyrażone w omawianym przepisie. Istniejąca regulacja nie stanowi jednak o „ odprawach pośmiertnych przyznanych na podstawie przepisów prawa pracy ”. Co więcej, przy innych zwolnieniach przewidzianych w przepisie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojawiają się sformułowania o świadczeniach przyznanych i wypłacanych „ na podstawie przepisów o... ”. W przypadku odpraw pośmiertnych takie ograniczenie jednak nie występuje, więc nie można stosować wykładni rozszerzającej.

2015
3
kwi

Istota:

Czy w powyższym stanie faktycznym przyznana dodatkowa odprawa pośmiertna korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.), w związku z czym na Wnioskodawcy nie spoczywają żadne obowiązki płatnika ani też obowiązki informacyjne związane z jej wypłatą?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie zmarłego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie zmarłego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w związku ze śmiercią pracownika w wyniku nieszczęśliwego wypadku postanowił, niezależnie od bardzo niskiej w tym konkretnym przypadku odprawy pośmiertnej w wysokości przewidzianej przepisami prawa pracy (art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 tj. z późn. zm., dalej "Kodeks pracy"), przyznać rodzinie dodatkową odprawę pośmiertną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Uwzględniając całokształt okoliczności, jak również trudną sytuację rodziny zmarłego pracownika, Wnioskodawca postanowił wypłacić wyższą niż określona prawem pracy odprawę pośmiertną, przyznając dodatkową odprawę pośmiertną uchwałą Zarządu Wnioskodawcy. Dodatkowa odprawa pośmiertna została przyznana na podstawie uchwały Zarządu (nie wynika ona z żadnych obowiązujących u Wnioskodawcy wewnętrznych uregulowań w zakresie prawa pracy, jak również umowy o pracę ze zmarłym pracownikiem).

2013
4
gru

Istota:

Czy odprawę wynikającą z zakładowego układu zbiorowego pracy po śmierci pracownika należy utożsamiać z odprawą pośmiertną i skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też potraktować ją jako przychód z innych źródeł?

Fragment:

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Z treści wniosku wynika, iż na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy, w związku ze śmiercią pracownika spowodowaną wypadkiem przy pracy, rodzinie pracownika przysługuje odprawa w wysokości 8-miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Odprawa w ten sam sposób określona przysługuje również pracownikowi, który uległ nieumyślnie spowodowanemu wypadkowi przy pracy powodującemu trwałą niezdolność do pracy. Ww. odprawa przysługuje niezależnie od odpraw przewidzianych innymi przepisami. Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, że z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, iż ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa - jeżeli istotnie jak wynika z wniosku jej wypłata następuje w następstwie śmierci pracownika - będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2013
30
cze

Istota:

Zakres opodatkowania odprawy pośmiertnej wypłaconej rodzinie z tytułu śmierci zmarłego pracownika.

Fragment:

Spółka w związku ze śmiercią pracownika na podstawie uregulowań wynikających z Regulaminu Wynagradzania dokonała wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika, która to nie stanowi odprawy pośmiertnej wypłacanej na podstawie przepisu art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do otrzymania takiego świadczenia, ponieważ Spółka zawiera umowy ubezpieczenia na życie na rzecz zatrudnionych pracowników. W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość, czy Spółka, jako podmiot dokonujący przedmiotowej wypłaty jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz czy ciążą na niej obowiązki informacyjne związane z wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika. Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2012
10
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez członków najbliższej rodziny zmarłego pracownika odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Fragment:

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 Ustawy PIT przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Należy zauważyć, że z regulacji tego przepisu nie wynika, aby miał on zastosowanie tylko i wyłącznie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie przepisu art. 93 Kodeksu pracy. Zawężenie działania tego przepisu wyłącznie do odpraw pośmiertnych, które przewidziane są w Kodeksie pracy, prowadziłoby do nałożenia obowiązku podatkowego na podstawie wykładni prawa, a nie przepisu prawa, co z kolei jest niedopuszczalne przez wzgląd na postanowienia przepisu art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, nakazującego nakładanie podatków tylko w drodze ustawy. Ponadto, gdyby zamierzeniem ustawodawcy było ograniczenie przedmiotowego zwolnienia jedynie do odpraw pośmiertnych wypłacanych na podstawie Kodeksu pracy, to wprost byłoby to wyrażone w omawianych przepisie. Istniejąca regulacja nie stanowi jednak o „ odprawach pośmiertnych przyznanych na podstawie przepisów prawa pracy ”. Co więcej, przy innych zwolnieniach przewidzianych w przepisie art. 21 Ustawy PIT pojawiają się sformułowania o świadczeniach przyznanych i wypłacanych na podstawie przepisów o...”, w przypadku odpraw pośmiertnych takie ograniczenie jednak nie występuje więc nie można się go tutaj doszukiwać.

2011
1
paź

Istota:

Czy otrzymana odprawa pośmiertna po zmarłym ojcu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Z wniosku wynika, iż w związku ze śmiercią ojca, wnioskodawca otrzymał w 2010r. odprawę pośmiertną. Odprawę tę otrzymał od Spółki, w której ojciec był powołany na stanowisko Prezesa Zarządu na podstawie umowy o zarządzanie. Umowa ta zawierała zapis, zgodnie z którym w razie śmierci Zarządcy w czasie trwania umowy, Spółka wypłaci małżonkowi oraz dzieciom Zarządcy odprawę w wysokości 3-krotnego średniego wynagrodzenia z 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających wypłatę odprawy. Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), otrzymana przez wnioskodawcę odprawa pośmiertna otrzymana z tytułu śmierci ojca będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymanie odprawy pośmiertnej po zmarłym synu, który był zatrudniony w USA podlega zwolnieniu przedmiotowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w 2008 roku zmarł syn Wnioskodawczyni będący obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam pracujący. Po śmierci syna Wnioskodawczyni otrzymała z zagranicy odprawę pośmiertną. Z uwagi na fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., poz. 21, ust. 94 ze zm.), należy stwierdzić, iż odprawa pośmiertna otrzymana z tytułu śmierci syna pracującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie przepisów tam obowiązujących, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

2011
1
maj

Istota:

Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?

Fragment:

Obowiązki pracodawcy w zakresie odpraw pośmiertnych reguluje art. 93 Kodeksu pracy. Zgodnie z postanowieniami § 1 tego przepisu w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Na podstawie art. 93 § 7 Kodeksu pracy odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15.02.1992r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.

2011
1
maj

Istota:

Czy wypłacona rodzinie zmarłego pracownika odprawa pośmiertna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 20.02.2007r. /data wpływu do tutejszego organu podatkowego 23.02.2007r./ uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłaconego świadczenia (odprawy pośmiertnej) rodzinie zmarłego pracownika stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Zakład... w Gdańsku wypłacił żonie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną. Zdaniem wnioskodawcy, wypłacone świadczenie, do którego odbioru upoważniona była osoba uprawniona w tym wypadku żona zmarłego pracownika, nie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe. Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż odprawa pośmiertna wypłacona żonie zmarłego pracownika, do której odbioru była upoważniona jako członek rodziny wolna jest od podatku dochodowego stanowi bowiem świadczenie, które zostało wyszczególnione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy wypłacona osobie uprawnionej odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy?

Fragment:

Nr 21 poz. 94 z późn.zm.) w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Odprawa pośmiertna, w myśl art. 93 § 4, przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: małżonkowi, innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z analizy przytoczonych przepisów Kodeksu Pracy wynika, że wypłata odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika stanowi obowiązek pracodawcy związany z zawartą uprzednio ze zmarłym pracownikiem umową o pracę. Zatem wypłacona zgodnie z ww. przepisami odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zatrudnienie pracownika miało wcześniej wpływ na powstanie przychodów z działalności.