Odprawa pieniężna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa pieniężna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał odprawę pieniężną, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Świadczenie w postaci odprawy pieniężnej zostało wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wyłączone z zakresu przedmiotowego zwolnienia. W konsekwencji, kwota odprawy pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, z uwagi na niespełnienie obligatoryjnej przesłanki uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia określonego w omawianym przepisie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
26
cze

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty dodatkowej odprawy pieniężnej w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Fragment:

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę Wnioskodawczyni otrzymała następujące świadczenia: odprawę pieniężną na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), świadczenie pieniężne wynikające z § 8 pkt 2 Porozumienia w sprawie wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) realizowanego w ..... S.A. Zakładzie ... w 2013 r. (dodatkowa odprawa pieniężna w wys. 15 000 zł wypłacona 10 stycznia 2014 r.), odprawę emerytalną. Ze wszystkich świadczeń została Wnioskodawczyni pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłacona Wnioskodawczyni dodatkowa odprawa pieniężna związana z dobrowolnym odejściem z pracy w ramach PDO, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym przysługuje Jej prawo do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacona Jej dodatkowa odprawa pieniężna związana z dobrowolnym odejściem z pracy w ramach Programu PDO korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna być zwolniona z podatku.

2016
13
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę odprawy pieniężnej oraz wynagrodzenia stanowiącego zadośćuczynienie

Fragment:

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawa należy wskazać, że wypłacona Wnioskodawcy w 2015 r. odprawa pieniężna - bez względu na wysokość jej wypłacenia (tj. bez względu na przyznaną „ wielokrotność ” miesięcznego wynagrodzenia) - nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca otrzymaną w 2015 r. kwotę odprawy pieniężnej zobowiązany jest wykazać do opodatkowania podatkiem dochodowym w zeznaniu rocznym za 2015 r. (składanym do 30 kwietnia 2016 r.). Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, z uwagi na błędną ocenę, z której wynika, że kwota odprawy pieniężnej w części przekraczającej 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do wypłaconego Wnioskodawcy w 2015 r. wynagrodzenia stanowiącego zadośćuczynienie na podstawie zawartego Porozumienia stwierdzić należy, że korzysta ono ze zwolnienia od opodatkowania na mocy znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego przedmiotowe Porozumienie jest porozumieniem zbiorowym, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.

2016
23
mar

Istota:

Czy Spółka ... S.A., jako płatnik, ma obowiązek obliczania i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wypłacanych jednorazowych odpraw pieniężnych, o których mowa w części G. poz. 67?

Fragment:

Uprawnienia do jednorazowej odprawy pieniężnej nie ograniczają uprawnień - art. 11a ust. 5 ww. ustawy - określonych ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). Pracownikom, którzy złożyli wniosek i spełniają wyżej określone warunki ustawowe, Wnioskodawca wypłaca jednorazowe odprawy pieniężne oraz pobiera i odprowadza na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W piśmie z dnia 27 stycznia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jednorazowa odprawa pieniężna nie jest ani odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka ... S.A., jako płatnik, ma obowiązek obliczania i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych jednorazowych odpraw pieniężnych, o których mowa wyżej w opisie stanu faktycznego... Zdaniem Wnioskodawcy, jednorazowa odprawa pieniężna nie jest odszkodowaniem, ani też zadośćuczynieniem, a w związku z tym otrzymana odprawa jako przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przez co Spółka ...

2016
24
lut

Istota:

Czy otrzymana dodatkowa odprawa pieniężna wynikająca z § 8 pkt 2 PDO w wysokości 15.000 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Tymczasem, z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawcy, w związku z odejściem w 2014 r. na emeryturę wypłacono dodatkowa odprawę pieniężną wynikającą z § 8 pkt 2 Porozumienia w sprawie wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w P. S.A. Od świadczenia tego pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W świetle powyższego zatem stwierdzić należy, iż dodatkowa odprawa pieniężna otrzymana przez Wnioskodawcę a wynikająca z § 8 pkt 2 Porozumienia w sprawie wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też nie ma do niej zastosowania żaden inny przepis wymieniony w katalogu zwolnień przedmiotowych. W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawcę dodatkowa odprawa pieniężna stanowi przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od którego zakład pracy był zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2015
24
lis

Istota:

Opodatkowanie dodatkowej odprawy pieniężnej.

Fragment:

W ramach porozumienia regulującego zasady programu Wnioskodawczyni zostało wypłacone świadczenie w postaci dodatkowej odprawy pieniężnej. Wysokość tego świadczenia wynika wprost z postanowień wskazanego we wniosku porozumienia. Od dodatkowej odprawy pieniężnej zakład pracy potrącił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W świetle powyższego zatem stwierdzić należy, iż dodatkowa odprawa pieniężna otrzymana przez Wnioskodawczynię w związku z dobrowolnym odejściem na emeryturę nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też nie ma do niej zastosowania żaden inny przepis wymieniony w katalogu zwolnień przedmiotowych. W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawczynię dodatkowa odprawa pieniężna stanowi przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od którego zakład pracy był zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2015
11
wrz

Istota:

Czy Pracodawca miał prawo zakwalifikować Odprawy Dodatkowe wypłacone Wnioskodawcy jako przychód podlegający opodatkowaniu wbrew treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Przedmiotowym zwolnieniem nie są zatem objęte odprawy pieniężne, i to zarówno te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jak i odprawy pieniężne, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca wypłacił Wnioskodawczyni m.in. dodatkową odprawę pieniężną z tytułu zwolnień grupowych na podstawie zawartego pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi porozumienia. W związku z powyższym nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że dodatkowa odprawa wypłacona na podstawie porozumienia jako dokumentu wskazanego w art. 9 § 1 Kodeksu pracy stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przedstawioną analizę ww. przepisów prawa należy uznać, że wypłacona Wnioskodawczyni dodatkowa odprawa pieniężna na podstawie zawartego porozumienia nie będzie zwolniona od podatku dochodowego.

2015
10
lip

Istota:

Czy wypłacona kwota w wysokości 66.000 zł jest kwotą podlegającą opodatkowaniu czy też może zostać uznana za wolną od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przedmiotowym zwolnieniem nie są zatem objęte odprawy pieniężne, i to zarówno te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jak i odprawy pieniężne, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Odprawa pieniężna nie stanowi bowiem świadczenia odszkodowawczego. Gdyby tak było, to oznaczałoby, że pracodawca wyrządził szkodę pracownikowi i z tego właśnie tytułu wypłaca mu świadczenie. A tak przecież nie jest w opisanej sytuacji. Programu redukcji zatrudnienia nie można bowiem postrzegać przez pryzmat szkody. Jest on efektem racjonalnego i ekonomicznego działania pracodawcy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca w związku z reorganizacją wydziału związaną z redukcją zatrudnienia wypłacił Wnioskodawcy m.in. odprawę pieniężną w wysokości 66.000 zł brutto na podstawie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W związku z powyższym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wypłacona ww. odprawa stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
4
cze

Istota:

Czy dodatkowa odprawa pieniężna (dodatkowe świadczenie) wypłacona na podstawie zawartego pomiędzy pracodawcą i związkiem zawodowym porozumienia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przedmiotowym zwolnieniem nie są zatem objęte odprawy pieniężne, i to zarówno te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, jak i odprawy pieniężne, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca wypłacił Wnioskodawczyni m.in. dodatkową odprawę pieniężną z tytułu zwolnień grupowych na podstawie zawartego pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi porozumienia. W związku z powyższym nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że dodatkowa odprawa wypłacona na podstawie porozumienia jako dokumentu wskazanego w art. 9 § 1 Kodeksu pracy stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przedstawioną analizę ww. przepisów prawa należy uznać, że wypłacona Wnioskodawczyni dodatkowa odprawa pieniężna na podstawie zawartego porozumienia nie będzie zwolniona od podatku dochodowego.

2015
8
maj

Istota:

Czy dodatkowe świadczenia (dodatkowe odprawy) wypłacone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi zwolnione są z podatku dochodowego?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracodawca zwolnionemu pracownikowi (którym jest Wnioskodawca) wypłacił dodatkową odprawę pieniężną, której wysokość, zasady przyznania wynikają z porozumienia zbiorowego. W związku z powyższym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dodatkowa odprawa pieniężna wypłacona na podstawie porozumienia jako dokumentu wskazanego w art. 9 § 1 Kodeksu pracy stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa należy uznać, że wypłacona Wnioskodawcy, dodatkowa odprawa pieniężna na podstawie porozumienia nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328, ze zm.) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa pieniężna będzie stanowiła dla Wnioskodawcy jako pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu.