Odprawa celna | Interpretacje podatkowe

Odprawa celna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa celna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozliczenie transakcji nabycia towarów przez Wnioskodawcę od podmiotu ze Szwajcarii w sytuacji gdy transport i odprawa celna dokonywana jest przez Wnioskodawcę oraz prawidłowego rozliczenia transakcji na rzecz ostatecznego odbiorcy w Polsce
Fragment:
Wnioskodawca dokonuje odprawy celnej towaru na terytorium Polski. Po dokonaniu odprawy celnej przez Spółkę - Wnioskodawcę, towar zostaje dostarczony odbiorcy na terytorium Polski. Obowiązujące Spółkę - Wnioskodawcę warunki Incoterms (pierwsza dostawa) to FCA. Obowiązujące ostatecznych odbiorców warunki Incoterms to z reguły EXW lub DDP. Ostateczni odbiorcy akceptują warunki Incoterms w procedurze składania zamówienia zakupu towarów składanego Spółce - Wnioskodawcy. Fizyczne przemieszczenie towaru następuje z magazynu producenta w Szwajcarii do magazynu odbiorcy końcowego w Polsce. Za organizację transportu odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Ostateczny odbiorca nie zajmuje się organizacją transportu towaru. Szwajcarski podmiot refakturuje koszty transportu na Spółkę - Wnioskodawcę. Mając powyższe na uwadze należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa dokonana przez podatnika ze Szwajcarii na rzecz Wnioskodawcy jest opodatkowana na terytorium Szwajcarii, jednakże zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy odnosi się do kontrahenta Wnioskodawcy tj. dostawy ze Szwajcarii a nie do Wnioskodawcy. O sposobie opodatkowania tej transakcji decydują przepisy obowiązujące na terytorium Szwajcarii.
2016
29
lis

Istota:
Czy dostawa towaru dokonana poza polskim obszarem celnym na warunkach DAF granica, może być uznana za czynność, w stosunku do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) odprawy celnej tych towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dostawy - na warunkach DAF - towarów nabytych uprzednio od podmiotu z państwa trzeciego, na rzecz odbiory krajowego, który dokona odprawy celnej tych towarów. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza nabyć gaz do napełniania silników samochodowych od kontrahenta z kraju trzeciego (Rosja), poza polskim obszarem celnym. Zakupiony gaz, w momencie nabycia, nie zostanie odprawiony przez służby celne. Następnie zostanie sprzedany firmie polskiej również przed ocleniem. Dopiero wówczas firma ta dokona odprawy celnej i wprowadzi gaz do obrotu na terytorium Polski, opłacając podatek od towarów i usług. Spółka nie dokonuje odprawy celnej, nie opłaca podatku należnego przy zakupie tego gazu. W związku z powyższym zadano pytanie sprowadzające się do kwestii: Czy dostawa towaru dokonana poza polskim obszarem celnym na warunkach DAF granica, może być uznana za czynność, w stosunku do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
2012
26
paź

Istota:
W zakresie prawidłowego rozliczenia dostawy towarów dla kontrahenta na Słowacji
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, że towar, po dokonaniu odprawy celnej na terenie Niemiec, został przemieszczony bezpośrednio na teren Słowacji, z pominięciem Polski. Zatem dostawa towaru na rzecz kontrahenta zidentyfikowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na Słowacji nastąpiła z terytorium Niemiec a nie Polski. Dostawa ta nie spełnia dyspozycji art. 5 ustawy. Konsekwencją tego jest brak obowiązku po stronie Wnioskodawcy rozliczenia tej transakcji w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast należy rozliczyć tę dostawę według przepisów podatkowych niemieckich. Nie można uznać zatem tej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru na podstawie art. 13 ustawy, gdyż nie nastąpiła ona z terytorium Polski. Faktem jest, że transakcja na rzecz słowackiego odbiorcy nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, a podlega opodatkowaniu na terytorium Niemiec. Również kwestię faktury dokumentującej przedmiotową dostawę należy rozstrzygnąć w oparciu o przepisy niemieckie. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Nadmienić należy, że transakcja zakupu przedmiotowych towarów, zaimportowanych na terenie Niemiec, Wnioskodawca niesłusznie rozpoznał dla celów podatku od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
2012
1
lut

Istota:
Czy Spółka po odprawie celnej w ramach procedury zwykłej i uproszczonej odbywającej się na terenie zakładu może na podstawie art. 41 ust. 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług stosować stawkę podatku 0%?Jeżeli tak, czy obowiązują dodatkowe procedury, które Spółka powinna spełnić lub dokumenty, które powinna przedłożyć w urzędzie celnym?
Fragment:
(...) odprawy celnej. W związku z powyższym, dokument ten nie musi być potwierdzany przez urząd celny na granicy w celu udokumentowania wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku Spółki wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej powinien zostać potwierdzony w momencie odprawy celnej dokonywanej po jego załadunku. Natomiast, Spółka dokonując eksportu towarów w ramach uproszczonej procedury celnej, powinna wysłać dokumenty transportowe opatrzone pieczęcią upoważnionego eksportera (przeznaczone dla eksportera) wraz z egzemplarzem 3 dokumentu SAD do urzędu celnego. W ciągu 10 dni, do momentu złożenia zgłoszenia uzupełniającego, Spółka powinna otrzymać egzemplarz 3 dokumentu SAD potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Również w tym przypadku wywóz towarów nie będzie potwierdzany na granicy. Spółka uważa, iż dokonując eksportu towarów, po odprawie celnej w ramach procedury zwykłej oraz uproszczonej odbywającej się na terenie zakładu ma prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT z tytułu eksportu towarów, jeżeli otrzyma egzemplarz 3 dokumentu SAD potwierdzający wywóz towarów. Z przepisów celnych wynika, że w przypadku transportu kolejowego, potwierdzenia w formie pieczęci EXPORT może dokonać urząd celny wewnętrzny, a więc nie musi to być urząd celny graniczny.
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów otrzymane faktury dotyczące wymienionych kosztów ubocznych w dacie zaksięgowania?
Fragment:
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że wydatki z tytułu dokonywania odpraw celnych, ubezpieczenia i transportu, prowizji za zabezpieczenie celne, frachtu morskiego, zakupu przyrządów i wykorzystania innych urządzeń pomocnych przy rozładunku, udokumentowane fakturami, winny być ujmowane jako pozostające w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami ze sprzedaży tych towarów. Zatem w/w koszty, dotyczące odprawianych towarów powinny być rozpoznawalne dla celów podatkowych w tym okresie sprawozdawczym w którym zostanie wykazany przychód ze sprzedaży towarów których te koszty dotyczą. Tylko w sytuacji gdy nie istnieje możliwość zarachowania kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów w tym okresie sprawozdawczym (w roku podatkowym) w którym został wykazany przychód związany z tymi kosztami, wówczas koszty te powinny być rozliczone w dacie poniesienia. Biorąc powyższe pod uwagę nie można zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż otrzymane faktury dotyczące kosztów ubocznych winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu w dacie księgowania w oparciu o art. 15 ust. 4 i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
maj

Istota:
Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając w Polsce obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia surowców, w związku z przetransportowaniem ich do magazynów Spółki w Polsce, jednocześnie uznając, że dokonanie importu oraz wprowadzenie surowców do obrotu będzie następowało na terytorium Niemiec, zatem w Niemczech powinny zostać rozliczone zobowiązania celne oraz podatkowe od importu towarów?
Fragment:
Odprawa celna zostanie dokonana na terenie Niemiec przez przedstawiciela podatkowego Spółki, zobowiązanego do zapłaty podatku i zarejestrowanego jako podatnik VAT w Niemczech. Następnie surowce te zostaną przetransportowane z terytorium Niemiec do magazynów Spółki na terenie Polski. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przedstawione zdarzenie gospodarcze nie wypełnia definicji importu towarów, zawartej w art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zatem przyjąć, iż w powyżej opisanym przez Wnioskodawcę przyszłym zdarzeniu, import surowców zostanie dokonany na terytorium Niemiec, gdzie surowce zostaną dopuszczone do obrotu. Spółka na terytorium Niemiec poprzez ustanowionego przedstawiciela podatkowego będzie się wywiązywać z obowiązków celnych oraz podatkowych, jakie nakładają obowiązujące przepisy niemieckie (na terytorium Niemiec zostanie zakończona procedura celna). Przedmiotowe przemieszczenie surowców z terytorium Niemiec do Polski dokonane w ramach przedsiębiorstwa Spółki (uprzednio zaimportowanych przez Spółkę i odprawionych w Niemczech) w świetle cyt. wyżej przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowić będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a zatem podlegać ono będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług według stawek właściwych dla nabytych towarów.
2011
1
maj

Istota:
Czy zakup w Stanach Zjednoczonych środka trwałego, którego dostarczenie i odprawa miała miejsce na terenie Niemiec, a następnie towar przemieszczony został do Polski przez Spółkę własnym środkiem transportu, jest dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
Fragment:
UZASADNIENIE Pismem z dnia 11.07.2005 r. (data wpływu pisma do tut. urzędu dnia 12.07.2005 r.), spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zakupu w Stanach Zjednoczonych łodzi wraz z wózkiem do jej transportu, którego dostarczenie i odprawa celna miała miejsce w B. na terytorium Niemiec. Następnie w/w towar przewieziony został przez spółkę do Polski własnym środkiem transportu. Spółka zwraca się z pytaniem czy przemieszczenie towaru z Niemiec do Polski jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Zdaniem spółki czynność tą należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. W ocenie tut. organu stanowisko spółki jest prawidłowe, z uwagi na niżej przedstawiony art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a nie jak równoczesnie wskazuje spółka art. 9 w/w ustawy z 11 marca 2004 r. W myśl art. 11 w/w ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.
2011
1
maj

Istota:
Czy dostawa towarów do magazynu w kraju do firmy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech ( Hamburgu) stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?
Fragment:
W Hamburgu następuje odprawa celna przez upoważnionego przedstawiciela fiskalnego, który opłaca w imieniu wnioskodawcy i na jego rachunek cło. Towar po ostatecznej odprawie w Niemczech jest dostarczany do magazynu w Polsce. Decyzję o naliczeniu cła (Steuerbescheid) z urzędu celnego w Niemczech otrzymuje za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela fiskalnego. W związku z powyższym Spółka pyta: czy dostawa towarów do magazynu w kraju do firmy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech ( Hamburgu) stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)? We własnym stanowisku wnioskodawca pisze, że dostawa towarów do magazynu w kraju wnioskodawcy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech / Hamburgu / stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Importowane towary z Rosji odprawione przez upoważnionego przedstawiciela fiskalnego nabywają charakter towarów o statucie wspólnotowym, a właściwy ze względu na miejsce powstania obowiązku podatkowego w imporcie niemiecki urząd celny zastosował obowiązujące w tym państwie zwolnienie z podatku importowego - którego możliwość i zasady stosowania stanowią przepisy art.28c(D)Dyrektywy VI UE z dnia 17 maja 1977 r.
2011
1
kwi

Istota:
Czy VAT naliczony od importu należy odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego w Ropczycach czy na konto urzędu celnego w Rzeszowie?
Fragment:
Pytanie podatnika dotyczy określenia czy VAT naliczony od importu należy odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego w Ropczycach czy na konto Urzędu Celnego w Rzeszowie. Zdaniem podatnika - "VAT naliczony od importu oclonego w Hamburgu należy zapłacić w terminie do 20-go następnego miesiąca na konto urzędu skarbowego. Data zapłaty kryterium wykonania VAT-u naliczonego w deklaracji za miesiąc w którym dokonano zapłaty". Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - "naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów." Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do art. 19 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - "obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9". Tym samym moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie jest ściśle powiązany z powstaniem zobowiązania do zapłaty cła lub innych opłat oraz faktem zaistnienia określonych procedur celnych. Ponadto ustawodawca w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że w zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7-9 oraz art. 33-37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu do zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy zakup w Stanach Zjednoczonych środka trwałego,którego dostarczenie i odprawa miała miejsce na terenie Belgii, a następnie towar przemieszczony został do Polski przez spółkę własnym środkiem transporu, jest dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
Fragment:
UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.04.2005 r., uzupełnionym dnia 26.04.2005 r., spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zakupu w Stanach Zjednoczonych środka trwałego - łódź z silnikiem oraz wózek do transportu łodzi - którego dostarczenie i odprawa celna miała miejsce na terenie Belgii, a następnie ww. towar przemieszczony został przez spółkę własnym środkiem transportu. Spółka zwraca się z pytaniem, czy przemieszczenie towaru z Belgii do Polski jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.Zdaniem spółki czynność tą należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W ocenie tut. organu stanowisko spółki jest prawidłowe, z uwagi na niżej przedstawiony przepis art. 11 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami), a nie jak wskazuje spółka na przepis art. 9 ustawy. W myśl ww. art. 11 ust. l ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. l pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równień w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.