Odprawa celna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa celna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

Rozliczenie transakcji nabycia towarów przez Wnioskodawcę od podmiotu ze Szwajcarii w sytuacji gdy transport i odprawa celna dokonywana jest przez Wnioskodawcę oraz prawidłowego rozliczenia transakcji na rzecz ostatecznego odbiorcy w Polsce

Fragment:

Wnioskodawca dokonuje odprawy celnej towaru na terytorium Polski. Po dokonaniu odprawy celnej przez Spółkę - Wnioskodawcę, towar zostaje dostarczony odbiorcy na terytorium Polski. Obowiązujące Spółkę - Wnioskodawcę warunki Incoterms (pierwsza dostawa) to FCA. Obowiązujące ostatecznych odbiorców warunki Incoterms to z reguły EXW lub DDP. Ostateczni odbiorcy akceptują warunki Incoterms w procedurze składania zamówienia zakupu towarów składanego Spółce - Wnioskodawcy. Fizyczne przemieszczenie towaru następuje z magazynu producenta w Szwajcarii do magazynu odbiorcy końcowego w Polsce. Za organizację transportu odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Ostateczny odbiorca nie zajmuje się organizacją transportu towaru. Szwajcarski podmiot refakturuje koszty transportu na Spółkę - Wnioskodawcę. Mając powyższe na uwadze należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa dokonana przez podatnika ze Szwajcarii na rzecz Wnioskodawcy jest opodatkowana na terytorium Szwajcarii, jednakże zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy odnosi się do kontrahenta Wnioskodawcy tj. dostawy ze Szwajcarii a nie do Wnioskodawcy. O sposobie opodatkowania tej transakcji decydują przepisy obowiązujące na terytorium Szwajcarii.

2012
26
paź

Istota:

Czy dostawa towaru dokonana poza polskim obszarem celnym na warunkach DAF granica, może być uznana za czynność, w stosunku do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) odprawy celnej tych towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dostawy - na warunkach DAF - towarów nabytych uprzednio od podmiotu z państwa trzeciego, na rzecz odbiory krajowego, który dokona odprawy celnej tych towarów. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza nabyć gaz do napełniania silników samochodowych od kontrahenta z kraju trzeciego (Rosja), poza polskim obszarem celnym. Zakupiony gaz, w momencie nabycia, nie zostanie odprawiony przez służby celne. Następnie zostanie sprzedany firmie polskiej również przed ocleniem. Dopiero wówczas firma ta dokona odprawy celnej i wprowadzi gaz do obrotu na terytorium Polski, opłacając podatek od towarów i usług. Spółka nie dokonuje odprawy celnej, nie opłaca podatku należnego przy zakupie tego gazu. W związku z powyższym zadano pytanie sprowadzające się do kwestii: Czy dostawa towaru dokonana poza polskim obszarem celnym na warunkach DAF granica, może być uznana za czynność, w stosunku do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

2012
1
lut

Istota:

W zakresie prawidłowego rozliczenia dostawy towarów dla kontrahenta na Słowacji

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, że towar, po dokonaniu odprawy celnej na terenie Niemiec, został przemieszczony bezpośrednio na teren Słowacji, z pominięciem Polski. Zatem dostawa towaru na rzecz kontrahenta zidentyfikowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na Słowacji nastąpiła z terytorium Niemiec a nie Polski. Dostawa ta nie spełnia dyspozycji art. 5 ustawy. Konsekwencją tego jest brak obowiązku po stronie Wnioskodawcy rozliczenia tej transakcji w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast należy rozliczyć tę dostawę według przepisów podatkowych niemieckich. Nie można uznać zatem tej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towaru na podstawie art. 13 ustawy, gdyż nie nastąpiła ona z terytorium Polski. Faktem jest, że transakcja na rzecz słowackiego odbiorcy nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, a podlega opodatkowaniu na terytorium Niemiec. Również kwestię faktury dokumentującej przedmiotową dostawę należy rozstrzygnąć w oparciu o przepisy niemieckie. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Nadmienić należy, że transakcja zakupu przedmiotowych towarów, zaimportowanych na terenie Niemiec, Wnioskodawca niesłusznie rozpoznał dla celów podatku od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka po odprawie celnej w ramach procedury zwykłej i uproszczonej odbywającej się na terenie zakładu może na podstawie art. 41 ust. 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług stosować stawkę podatku 0%?Jeżeli tak, czy obowiązują dodatkowe procedury, które Spółka powinna spełnić lub dokumenty, które powinna przedłożyć w urzędzie celnym?

Fragment:

(...) odprawy celnej. W związku z powyższym, dokument ten nie musi być potwierdzany przez urząd celny na granicy w celu udokumentowania wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku Spółki wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej powinien zostać potwierdzony w momencie odprawy celnej dokonywanej po jego załadunku. Natomiast, Spółka dokonując eksportu towarów w ramach uproszczonej procedury celnej, powinna wysłać dokumenty transportowe opatrzone pieczęcią upoważnionego eksportera (przeznaczone dla eksportera) wraz z egzemplarzem 3 dokumentu SAD do urzędu celnego. W ciągu 10 dni, do momentu złożenia zgłoszenia uzupełniającego, Spółka powinna otrzymać egzemplarz 3 dokumentu SAD potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Również w tym przypadku wywóz towarów nie będzie potwierdzany na granicy. Spółka uważa, iż dokonując eksportu towarów, po odprawie celnej w ramach procedury zwykłej oraz uproszczonej odbywającej się na terenie zakładu ma prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT z tytułu eksportu towarów, jeżeli otrzyma egzemplarz 3 dokumentu SAD potwierdzający wywóz towarów. Z przepisów celnych wynika, że w przypadku transportu kolejowego, potwierdzenia w formie pieczęci EXPORT może dokonać urząd celny wewnętrzny, a więc nie musi to być urząd celny graniczny.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów otrzymane faktury dotyczące wymienionych kosztów ubocznych w dacie zaksięgowania?

Fragment:

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że wydatki z tytułu dokonywania odpraw celnych, ubezpieczenia i transportu, prowizji za zabezpieczenie celne, frachtu morskiego, zakupu przyrządów i wykorzystania innych urządzeń pomocnych przy rozładunku, udokumentowane fakturami, winny być ujmowane jako pozostające w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami ze sprzedaży tych towarów. Zatem w/w koszty, dotyczące odprawianych towarów powinny być rozpoznawalne dla celów podatkowych w tym okresie sprawozdawczym w którym zostanie wykazany przychód ze sprzedaży towarów których te koszty dotyczą. Tylko w sytuacji gdy nie istnieje możliwość zarachowania kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów w tym okresie sprawozdawczym (w roku podatkowym) w którym został wykazany przychód związany z tymi kosztami, wówczas koszty te powinny być rozliczone w dacie poniesienia. Biorąc powyższe pod uwagę nie można zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż otrzymane faktury dotyczące kosztów ubocznych winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu w dacie księgowania w oparciu o art. 15 ust. 4 i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając w Polsce obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia surowców, w związku z przetransportowaniem ich do magazynów Spółki w Polsce, jednocześnie uznając, że dokonanie importu oraz wprowadzenie surowców do obrotu będzie następowało na terytorium Niemiec, zatem w Niemczech powinny zostać rozliczone zobowiązania celne oraz podatkowe od importu towarów?

Fragment:

Odprawa celna zostanie dokonana na terenie Niemiec przez przedstawiciela podatkowego Spółki, zobowiązanego do zapłaty podatku i zarejestrowanego jako podatnik VAT w Niemczech. Następnie surowce te zostaną przetransportowane z terytorium Niemiec do magazynów Spółki na terenie Polski. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przedstawione zdarzenie gospodarcze nie wypełnia definicji importu towarów, zawartej w art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zatem przyjąć, iż w powyżej opisanym przez Wnioskodawcę przyszłym zdarzeniu, import surowców zostanie dokonany na terytorium Niemiec, gdzie surowce zostaną dopuszczone do obrotu. Spółka na terytorium Niemiec poprzez ustanowionego przedstawiciela podatkowego będzie się wywiązywać z obowiązków celnych oraz podatkowych, jakie nakładają obowiązujące przepisy niemieckie (na terytorium Niemiec zostanie zakończona procedura celna). Przedmiotowe przemieszczenie surowców z terytorium Niemiec do Polski dokonane w ramach przedsiębiorstwa Spółki (uprzednio zaimportowanych przez Spółkę i odprawionych w Niemczech) w świetle cyt. wyżej przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowić będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a zatem podlegać ono będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług według stawek właściwych dla nabytych towarów.

2011
1
maj

Istota:

Czy zakup w Stanach Zjednoczonych środka trwałego, którego dostarczenie i odprawa miała miejsce na terenie Niemiec, a następnie towar przemieszczony został do Polski przez Spółkę własnym środkiem transportu, jest dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem?

Fragment:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 11.07.2005 r. (data wpływu pisma do tut. urzędu dnia 12.07.2005 r.), spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zakupu w Stanach Zjednoczonych łodzi wraz z wózkiem do jej transportu, którego dostarczenie i odprawa celna miała miejsce w B. na terytorium Niemiec. Następnie w/w towar przewieziony został przez spółkę do Polski własnym środkiem transportu. Spółka zwraca się z pytaniem czy przemieszczenie towaru z Niemiec do Polski jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Zdaniem spółki czynność tą należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. W ocenie tut. organu stanowisko spółki jest prawidłowe, z uwagi na niżej przedstawiony art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a nie jak równoczesnie wskazuje spółka art. 9 w/w ustawy z 11 marca 2004 r. W myśl art. 11 w/w ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dostawa towarów do magazynu w kraju do firmy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech ( Hamburgu) stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?

Fragment:

W Hamburgu następuje odprawa celna przez upoważnionego przedstawiciela fiskalnego, który opłaca w imieniu wnioskodawcy i na jego rachunek cło. Towar po ostatecznej odprawie w Niemczech jest dostarczany do magazynu w Polsce. Decyzję o naliczeniu cła (Steuerbescheid) z urzędu celnego w Niemczech otrzymuje za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela fiskalnego. W związku z powyższym Spółka pyta: czy dostawa towarów do magazynu w kraju do firmy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech ( Hamburgu) stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)? We własnym stanowisku wnioskodawca pisze, że dostawa towarów do magazynu w kraju wnioskodawcy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech / Hamburgu / stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Importowane towary z Rosji odprawione przez upoważnionego przedstawiciela fiskalnego nabywają charakter towarów o statucie wspólnotowym, a właściwy ze względu na miejsce powstania obowiązku podatkowego w imporcie niemiecki urząd celny zastosował obowiązujące w tym państwie zwolnienie z podatku importowego - którego możliwość i zasady stosowania stanowią przepisy art.28c(D)Dyrektywy VI UE z dnia 17 maja 1977 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy VAT naliczony od importu należy odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego w Ropczycach czy na konto urzędu celnego w Rzeszowie?

Fragment:

Pytanie podatnika dotyczy określenia czy VAT naliczony od importu należy odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego w Ropczycach czy na konto Urzędu Celnego w Rzeszowie. Zdaniem podatnika - "VAT naliczony od importu oclonego w Hamburgu należy zapłacić w terminie do 20-go następnego miesiąca na konto urzędu skarbowego. Data zapłaty kryterium wykonania VAT-u naliczonego w deklaracji za miesiąc w którym dokonano zapłaty". Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - "naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów." Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do art. 19 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - "obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9". Tym samym moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie jest ściśle powiązany z powstaniem zobowiązania do zapłaty cła lub innych opłat oraz faktem zaistnienia określonych procedur celnych. Ponadto ustawodawca w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że w zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7-9 oraz art. 33-37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu do zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych.

2011
1
mar

Istota:

Czy zakup w Stanach Zjednoczonych środka trwałego,którego dostarczenie i odprawa miała miejsce na terenie Belgii, a następnie towar przemieszczony został do Polski przez spółkę własnym środkiem transporu, jest dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem?

Fragment:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 22.04.2005 r., uzupełnionym dnia 26.04.2005 r., spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zakupu w Stanach Zjednoczonych środka trwałego - łódź z silnikiem oraz wózek do transportu łodzi - którego dostarczenie i odprawa celna miała miejsce na terenie Belgii, a następnie ww. towar przemieszczony został przez spółkę własnym środkiem transportu. Spółka zwraca się z pytaniem, czy przemieszczenie towaru z Belgii do Polski jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.Zdaniem spółki czynność tą należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W ocenie tut. organu stanowisko spółki jest prawidłowe, z uwagi na niżej przedstawiony przepis art. 11 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmianami), a nie jak wskazuje spółka na przepis art. 9 ustawy. W myśl ww. art. 11 ust. l ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. l pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równień w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.