IPPP2/4512-667/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro przedmiotem transakcji będą kamery cyfrowe a nie cyfrowe aparaty fotograficzne to należy uznać, że do tego typu transakcji przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy nie będą mieć zastosowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 6 sierpnia 2015 r. doręczone Stronie w dniu 10 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności podatkowej Wnioskodawcy jako nabywcy kamer cyfrowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności podatkowej Wnioskodawcy jako nabywcy kamer cyfrowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 14 sierpnia 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 6 sierpnia 2015 r. Nr IPPP2/4512-667/15-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe uzupełnione pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r.:

Wnioskodawca prowadzi firmę, której przedmiotem działalności jest m.in. handel hurtowy elektroniką użytkową. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji polegającej na hurtowym zakupie kamer cyfrowych w celu ich dalszej hurtowej odsprzedaży.

Sprzedawcą kamer cyfrowych będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący czynnym podatnikiem VAT.

Nabywcami kamer cyfrowych będą również podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz będące czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Wartość kamer cyfrowych nabytych od sprzedawcy dokonującego dostawy przekroczy w danym miesiącu kwotę 50 000 zł (bez kwoty podatku), a w momencie dostawy Wnioskodawca będzie miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że część kwoty podatku od towarów i usług przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Sprzedawca, na dzień dokonania dostawy, nie będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i nie złoży w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1. Nie zostaną także spełnione pozostałe przesłanki z art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy wyłączające odpowiedzialność podatkową nabywcy, tj. podmiot dokonujący dostawy będzie uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, a Wnioskodawca nie będzie w stanie wykazać, że okoliczności, o których mowa w art. 105a ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu transakcja zakupu kamer cyfrowych może spowodować powstanie po stronie Wnioskodawcy odpowiedzialności solidarnej (opisanej w art. 105a-105d ustawy o podatku od towarów i usług) za zaległości podatkowe dostawcy towaru w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu, przepisy o odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach opisane w Dziale Xa ustawy nie będą miały zastosowania do opisanej transakcji, ponieważ kamera cyfrowa nie jest towarem wymienionym w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym nie zajdą wszystkie przesłanki z art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług niezbędne do zastosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej z tytułu zaległości podatkowych dostawcy, a opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nie może być podstawą do pociągnięcia Wnioskodawcy do ewentualnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy towaru w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy (art. 105a-105d ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ustawy wynika, że przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy.

I tak, zgodnie z art. 105a ust. 1 podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

  1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
  2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej (art. 105a ust. 2).

Pozostałe uregulowania dotyczące kwestii odpowiedzialności nabywcy są zawarte w kolejnych przepisach.

Należy zauważyć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy dotyczą jedynie szczególnych przypadków, tj. sytuacji gdy przedmiotem transakcji dostawy są towary, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy.

Załącznik ten zawiera wykaz niektórych towarów należących do grupy wyrobów stalowych, paliw a także inne towary o określonym symbolu PKWiU, do których należą m.in. wymienione w poz. 19 załącznika towary o symbolu PKWiU ex 26.70.13.0 - Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. A zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towarów”.

W odniesieniu do poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy w związku z art. 105a ustawy i nast. należy stwierdzić, że przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosuje się w przypadku dostaw, których przedmiotem są wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji polegającej na hurtowym zakupie kamer cyfrowych w celu ich dalszej hurtowej odsprzedaży. Skoro zatem przedmiotem transakcji będą kamery cyfrowe a nie cyfrowe aparaty fotograficzne to należy uznać, że do tego typu transakcji przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej nabywcy nie będą mieć zastosowania.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.