Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.06.2009 r. (data wpływu 25.06.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nabywca nieruchomości obciążonych hipoteką wchodzących w skład masy upadłości ponosił będzie odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe upadłego zbywcy na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej ?

Fragment:

(...) w skład masy upadłości „I” sp. z o. o. w upadłości. Na powyższych nieruchomościach ustanowione są hipoteki, powstałe między innymi na skutek zaległości podatkowych. Ponadto syndyk masy upadłościowej posiada zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od wieczystego użytkowania za nieruchomości, które Sp. z o. o. „M” zamierza kupić. Czy nabywca nieruchomości obciążonych hipoteką wchodzących w skład masy upadłości ponosił będzie odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe upadłego zbywcy na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej ? Zdaniem Strony w opisanym przypadku nie można stosować art. 112 Ordynacji podatkowej, który reguluje odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części. Przepis art. 112 Ordynacji podatkowej odnosi się do przypadków nabywania w zwykłym obrocie, w którym nie mają zastosowania przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Nabywca przedsiębiorstwa jak też jego składników (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy spadkobiercy są obowiązani zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez spadkodawcę ze sprzedaży akcji pracowniczych ?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 01.06.2006 r., (data wpływu 05.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązku zapłaty przez spadkobierców podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w 2005 r. przez spadkodawcę z tytułu sprzedaży akcji jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05.06.2006 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana ......... z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku zapłacenia podatku dochodowego po zmarłej 19 marca 2006 r. ............ Jak wynika z treści art.14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka w przypadku zakwestionowania przez urząd odpisów podatkowych wykazywanych w zeznaniach podatkowych współmałżonka ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia ...o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, w części dotyczącej odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania męża, w przypadku zakwestionowania przez organ skarbowy prawa do dokonanych przez niego odliczeń postanawia - nie potwierdzić stanowiska zawartego w pismach z dnia UZASADNIENIE W piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: współmałżonek , z którym łączy stronę wspólność majątkowa, dokonał w swoim indywidualnym zeznaniu o wysokości osiągniętego w 2000 roku dochodu odliczeń, do których nie miał prawa; obecnie przed Sądem Okręgowym toczy się sprawa rozwodowa. We wniosku zawarto pytanie dotyczące odpowiedzialności podatkowej za (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy spadkobierca majątku po zmarłym podatniku ma obowiązek sporządzić spis z natury i opodatkować podatkiem VAT towary związane z działalnością gospodarczą spadkodawcy?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 16.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 08.03.2005 r., nr PP3/443/1/2005/GH w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 07.01.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 07.01.2005 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku sporządzenia przez Panią jako jednego ze spadkobierców majątku po zmarłym małżonku, spisu z natury i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nabycie w krótkim przedziale czasowym składników majątku od likwidatora spółki z o.o. w likwidacji, nie zostanie potraktowane jako jedna transakcja łączona i w związku z przekroczeniem łącznie kwoty 15.000 zł. nie zostanie nabywcy przypisana odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe likwidowanej spółki

Fragment:

(...) Z przedstawionego stau faktycznego wynika, że podatnik zamierza zakupić od spółki z o.o. będącej w stanie likwidacji 2 maszyny włókiennicze, wycenione po 14.000zł każda. Spółka posiada zaległości podatkowe . Transakcja będzie udokumentowana dwiema odrębnymi fakturami, wystawionymi każda w innym miesiącu. Zgodnie z art.112 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000zł- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepis art.112 §2 Ordynacji podatkowej określa, że składnikami majątku są aktywa trwałe , rozumiane w świetle przepisów o rachunkowości. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 września 1994r. (j.t.z 2002r. Dz.U.Nr 76 poz.694 ) aktywami trwałymi są aktywa (...)

2011
1
lut

Istota:

Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi

Fragment:

(...) W związku ze złożonym w dniu 10.09.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż problem zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do określonego symbolu klasyfikacji statystycznych na tle opodatkowania VAT ma znaczenie o tyle, o ile w odniesieniu do tego towaru lub usługi ustawodawca przewidział stosowanie stawki preferencyjnej lub zwolnienie od podatku, wymieniając je w ustawie lub przepisach wykonawczych. W odniesieniu natomiast do pozostałych towarów lub usług (jeśli są przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT) stosuje się stawkę podstawową 22%, niezależnie od tego, do jakiej grupy zostaną zaklasyfikowane przez organy statystyczne. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi należy do producenta lub usługodawcy. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nabywca nieruchomości, której wartość w dniu zbycia przekracza 15.000,00 zł, będącej środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej spółki cywilnej rozliczającej się na podstawie książki przychodów i rozchodów, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 112 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W myśl § 2 tego artykułu składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Zatem sposób kwalifikowania składników majątku, których nabycie stanowi podstawę do orzeczenia o odpowiedzialności nabywcy tego majątku za zobowiązania podatkowe zbywcy, reguluje (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-38 za 2004 r., za zmarłego męża i zapłacić należny podatek w przypadku, gdy mąż był jedynym właścicielem sprzedanych akcji?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 02.03.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest prawidłowe. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż Pani mąż Stefan K. w dniu 09.01.2004 r. dokonał zbycia nabytych nieodpłatnie akcji pracowniczych "T." za kwotę 6.042 zł. UZASADNIENIE Pani mąż zmarł w dniu 145.10.2004 r. Natomiast w 2005 r. została pani przesłana informacja PIT-8c o wysokości uzyskanych przez męża przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Dodatkowo wyjaśnia Pani, iż mąż nie pozostawił testamentu a Pani z dziećmi nie prowadzi postępowania spadkowego. Pani zdaniem w zaistniałej sytuacji na dzień dzisiejszy nie ciąży na Pani obowiązek uiszczenia należnego podatku. (...)