Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe | Interpretacje podatkowe

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.06.2009 r. (data wpływu 25.06.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe w trakcie trwania związku małżeńskiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy nabywca nieruchomości obciążonych hipoteką wchodzących w skład masy upadłości ponosił będzie odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe upadłego zbywcy na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej ?
Fragment:
(...) w skład masy upadłości „I” sp. z o. o. w upadłości. Na powyższych nieruchomościach ustanowione są hipoteki, powstałe między innymi na skutek zaległości podatkowych. Ponadto syndyk masy upadłościowej posiada zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od wieczystego użytkowania za nieruchomości, które Sp. z o. o. „M” zamierza kupić. Czy nabywca nieruchomości obciążonych hipoteką wchodzących w skład masy upadłości ponosił będzie odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe upadłego zbywcy na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej ? Zdaniem Strony w opisanym przypadku nie można stosować art. 112 Ordynacji podatkowej, który reguluje odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części. Przepis art. 112 Ordynacji podatkowej odnosi się do przypadków nabywania w zwykłym obrocie, w którym nie mają zastosowania przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Nabywca przedsiębiorstwa jak też jego składników (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy spadkobiercy są obowiązani zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez spadkodawcę ze sprzedaży akcji pracowniczych ?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 01.06.2006 r., (data wpływu 05.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązku zapłaty przez spadkobierców podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w 2005 r. przez spadkodawcę z tytułu sprzedaży akcji jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05.06.2006 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana ......... z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku zapłacenia podatku dochodowego po zmarłej 19 marca 2006 r. ............ Jak wynika z treści art.14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka w przypadku zakwestionowania przez urząd odpisów podatkowych wykazywanych w zeznaniach podatkowych współmałżonka ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia ...o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, w części dotyczącej odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania męża, w przypadku zakwestionowania przez organ skarbowy prawa do dokonanych przez niego odliczeń postanawia - nie potwierdzić stanowiska zawartego w pismach z dnia UZASADNIENIE W piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: współmałżonek , z którym łączy stronę wspólność majątkowa, dokonał w swoim indywidualnym zeznaniu o wysokości osiągniętego w 2000 roku dochodu odliczeń, do których nie miał prawa; obecnie przed Sądem Okręgowym toczy się sprawa rozwodowa. We wniosku zawarto pytanie dotyczące odpowiedzialności podatkowej za (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy spadkobierca majątku po zmarłym podatniku ma obowiązek sporządzić spis z natury i opodatkować podatkiem VAT towary związane z działalnością gospodarczą spadkodawcy?
Fragment:
(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 16.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 08.03.2005 r., nr PP3/443/1/2005/GH w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest prawidłowa UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 07.01.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 07.01.2005 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku sporządzenia przez Panią jako jednego ze spadkobierców majątku po zmarłym małżonku, spisu z natury i (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy nabycie w krótkim przedziale czasowym składników majątku od likwidatora spółki z o.o. w likwidacji, nie zostanie potraktowane jako jedna transakcja łączona i w związku z przekroczeniem łącznie kwoty 15.000 zł. nie zostanie nabywcy przypisana odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe likwidowanej spółki
Fragment:
(...) Z przedstawionego stau faktycznego wynika, że podatnik zamierza zakupić od spółki z o.o. będącej w stanie likwidacji 2 maszyny włókiennicze, wycenione po 14.000zł każda. Spółka posiada zaległości podatkowe . Transakcja będzie udokumentowana dwiema odrębnymi fakturami, wystawionymi każda w innym miesiącu. Zgodnie z art.112 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000zł- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepis art.112 §2 Ordynacji podatkowej określa, że składnikami majątku są aktywa trwałe , rozumiane w świetle przepisów o rachunkowości. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 13 Ustawy z dnia 29 września 1994r. (j.t.z 2002r. Dz.U.Nr 76 poz.694 ) aktywami trwałymi są aktywa (...)
2011
1
lut

Istota:
Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi
Fragment:
(...) W związku ze złożonym w dniu 10.09.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż problem zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do określonego symbolu klasyfikacji statystycznych na tle opodatkowania VAT ma znaczenie o tyle, o ile w odniesieniu do tego towaru lub usługi ustawodawca przewidział stosowanie stawki preferencyjnej lub zwolnienie od podatku, wymieniając je w ustawie lub przepisach wykonawczych. W odniesieniu natomiast do pozostałych towarów lub usług (jeśli są przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT) stosuje się stawkę podstawową 22%, niezależnie od tego, do jakiej grupy zostaną zaklasyfikowane przez organy statystyczne. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi należy do producenta lub usługodawcy. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy nabywca nieruchomości, której wartość w dniu zbycia przekracza 15.000,00 zł, będącej środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej spółki cywilnej rozliczającej się na podstawie książki przychodów i rozchodów, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 112 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W myśl § 2 tego artykułu składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Zatem sposób kwalifikowania składników majątku, których nabycie stanowi podstawę do orzeczenia o odpowiedzialności nabywcy tego majątku za zobowiązania podatkowe zbywcy, reguluje (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-38 za 2004 r., za zmarłego męża i zapłacić należny podatek w przypadku, gdy mąż był jedynym właścicielem sprzedanych akcji?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 02.03.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest prawidłowe. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż Pani mąż Stefan K. w dniu 09.01.2004 r. dokonał zbycia nabytych nieodpłatnie akcji pracowniczych "T." za kwotę 6.042 zł. UZASADNIENIE Pani mąż zmarł w dniu 145.10.2004 r. Natomiast w 2005 r. została pani przesłana informacja PIT-8c o wysokości uzyskanych przez męża przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Dodatkowo wyjaśnia Pani, iż mąż nie pozostawił testamentu a Pani z dziećmi nie prowadzi postępowania spadkowego. Pani zdaniem w zaistniałej sytuacji na dzień dzisiejszy nie ciąży na Pani obowiązek uiszczenia należnego podatku. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.