Odpowiedzialność za zobowiązania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność za zobowiązania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
gru

Istota:

Czy w przypadku wykazania w deklaracji rocznej PIT-4R złożonej przez Wnioskodawcę pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zbyt niskiej wysokości (niedopłata) Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku wykazania w deklaracji rocznej PIT-4R złożonej przez Wnioskodawcę pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę X w likwidacji) w zbyt niskiej wysokości (niedopłata) Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki X)? Wnioskodawca wskazał, że podstawę odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich stanowić mogą wyłącznie przepisy rozdziału 14 Ordynacji podatkowej, regulującego prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych oraz rozdziału 15, regulującego odpowiedzialność podatkową osób trzecich. W żadnym z zamieszczonych tam przepisów nie została uregulowana hipotetyczna odpowiedzialność podatkowa, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, dzierżawcy za zobowiązania podatkowe wydzierżawiającego. W tym stanie rzeczy Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku wykazania w deklaracji rocznej PIT-4R złożonej przez Wnioskodawcę pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez Spółkę X w zbyt niskiej wysokości (niedopłata) wykluczone jest poniesienie przez Wnioskodawcę odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Spółki X dotyczące niepobranych lub niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników sprzed 1 listopada 2015 r., tj. zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2012
10
lis

Istota:

Ordynacja podatkowa w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonka.

Fragment:

Zatem – w opinii Wnioskodawczyni – skoro tej odpowiedzialności już nie ma (rozwód) bądź, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, jeszcze ona nie powstała (narzeczeni, nupturienci), odpowiedzialności za zobowiązania przyszłego małżonka nie sposób ponosić wspólnie. Nieprawidłowa ocena niefortunnie skonstruowanego przepisu art. 29 O.p. doprowadziłaby do takiej sprzeczności logiki, czy zasad współżycia społecznego, gdyby okres powstania odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe rozszerzyć poza granice od powstania związku małżeńskiego do rozwodu małżonków, że kolejny małżonek zobowiązanego zawsze odpowiadałby za długi trzeciego, czy piątego, małżonka. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe osób związanych węzłem małżeńskim została natomiast uregulowana w art. 29 § 1 ww. ustawy, zgodnie z którym – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

2011
1
kwi

Istota:

Czy można w Urzędzie Skarbowym przepisać rozrachunki z tytułu podatków "starej spółki" do nowo zarejestrowanej?

Fragment:

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy W myśl art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. u. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podmioty, o których mowa powyżej, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 269, poz. 2681; ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP". W świetle obowiązujących przepisów w zakresie prawa podatkowego, nie można przepisać podatków z likwidowanej Spółki do nowo zarejestrowanej. W związku, iż do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania instytucja następstwa prawnego, którą przewiduje art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, Spółka "X 1" nie może przejąć obowiązków wynikających z działalności prowadzonej przez Spółkę "X".

2011
1
lut

Istota:

Czy rozwiedzeni małżonkowie odpowiadają za połowę zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym należnym od przychodu osiągniętego ze sprzedaży wspólnej nieruchomości, czy też solidarnie za całość zobowiązania w przypadku gdy zobowiązanie powstało w okresie trwania małżeństwa.

Fragment:

Natomiast kwestię odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe reguluje art. 110 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Warunkiem zatem ponoszenia przez byłego małżonka odpowiedzialności jest powstanie zobowiązania podatkowego w trakcie trwania związku małżeńskiego i trwania wspólności majątkowej. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka ma charakter odpowiedzialności osobistej ograniczonej kwotowo. Odpowiada on z całego swojego majątku, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Mając na uwadze ww. przepisy prawa podatkowego oraz opisany przez podatnika stan faktyczny należy stwierdzić, że odpowiedzialność podatnika za powstałe zobowiązanie małżonki z tytułu sprzedaży mieszkania ograniczona jest wartościowo do wysokości wartości udziału w majątku wspólnym, natomiast opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega przypadająca na podatnika część przychodu uzyskana w 2003 roku ze sprzedaży mieszkania.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Część zaległych wynagrodzeń Spółka wypłaciła w miesiącach od września 2002 r. do grudnia 2002 r., pobrała podatek i sporządziła informacje PIT-11. Czterech pracowników skierowało sprawę swoich wynagrodzeń na drogę sądową, a następnie do egzekucji komorniczej. Wyrokami Sądu zasądzone zostały wynagrodzenia w kwocie netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek. Komornik pobrał z konta Jednostki zasądzone kwoty. W myśl art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35, są obowiązani w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym sporządzić w trzech egzemplarzach według ustalonego wzoru informację dla podatników, którym nie dokonano rocznego obliczenia podatku, wskazującą wysokość uzyskanych przez nich dochodów oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a także należnego i pobranego podatku. Jeden egzemplarz informacji płatnik doręcza podatnikowi do dnia 31 marca, a drugi przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 4 - do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.