Odpowiedzialność za fakturę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność za fakturę. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Philips Lighting Poland, NIP 764-00-01-443, z siedzibą w Pile, przy ul. Kossaka 150, z dnia 4 września 2006 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego – 07.09.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego – 23.11.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca jako nabywca towarów i usług, chciałaby drukować na swoich drukarkach faktury wystawione (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu postanawia uznać stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. za prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani R. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strona prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której są usługi remontowo - budowlane, handel stolarką budowlaną oraz innymi materiałami budowlanymi. W piśmie swoim Pani R. stwierdza, że w ostatnim czasie wzrosła ilość firm budowlanych i sprzedawców, z którymi współpracuje. Często są to nowi kontrahenci spoza lokalnego rynku, których nie zna. Dostarczają oni kopie dokumentów takich jak: NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a także (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku pomyłkowej fiskalizacji kasy rejestrującej (zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%) podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że od dnia 01.01.2004 r. rozpoczął sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Powyższa kasa była błędnie zaprogramowana i zafiskalizowana. Zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%. Od całości obrotu był odprowadzony zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W dniu 23.04.2005 r. działalność gospodarcza została zlikwidowana. Przy dokonywaniu czynności odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, okazało się, że do wartości świadczonej usługi doliczany był podatek VAT w wysokości 22%. W dniu 18.04.2005 r. wpłynęło pismo firmy serwisującej w/w kasę fiskalną. Wynika z niego, że w dniu 31.12.2003 r. została zafiskalizowana drukarka fisklana OPTIMUS VEGA TAXI, gdzie pomyłkowo została ustawiona 22% stawka VAT, zamiast zwolnienia od podatku. Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie (...)

2011
1
sty

Istota:

Co powinien zrobić sprzedawca paliwa (wystawca faktury), gdy kierowca pojazdu nie zgadza się na wpisanie do faktury numeru rejestracyjnego samochodu.

Fragment:

(...) W dniu 27.02.2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania § 35 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). W związku z w/w przepisem pojawia się w Spółce problem, co powinien zrobić sprzedawca paliwa (wystawca faktury), gdy kierowca pojazdu nie zgadza się na wpisanie do faktury numeru rejestracyjnego samochodu. Zdaniem Spółki przepis ten ma na celu zabezpieczenie interesu kupującego, gdyż może on na podstawie faktury VAT zawierającej numer rejestracyjny samochodu dokonać odliczenia podatku od towarów i usług. Dlatego też w sytuacji, gdy nabywca nie zgadza się na wpisanie do faktury tego numeru, wystawca faktury może zaniechać jego wpisania. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 (...)