IPPP2/4512-809/15-3/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów – tutaj śruty sojowej - za zaległości podatkowe dostawcy.
IPPP2/4512-809/15-3/DGinterpretacja indywidualna
 1. odpowiedzialność solidarna
 2. sprzedawca
 3. zaległości podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Zapłata podatku -> Wydawanie zaświadczeń związanych z rejestracją środków transportu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów – tutaj śruty sojowej - za zaległości podatkowe dostawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów – tutaj śruty sojowej - za zaległości podatkowe dostawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma zajmuje się handlem m.in. śrutą sojową. Śrutę sojową Wnioskodawczyni kupuje od polskiego dostawcy ze stawką podatku 23%. Śruta sojowa pochodzi z Argentyny, a dostawca Strony przywozi ją z Niemiec. Firma Wnioskodawczyni sprzedaje śrutę sojową producentom pasz ze stawką VAT 23% oraz hodowcom ze stawką VAT 8%.

Niedawno w internecie pojawiła się prezentacja firmy Y. informująca, że śruta sojowa może być przedmiotem przestępstwa polegającym na wyłudzaniu podatku VAT.

Firma Wnioskodawczyni nie ma możliwości sprawdzenia, czy jej dostawca od każdej faktury odprowadza należny podatek VAT.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz Jej kontrahenci także są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jeśli okaże się teraz lub w przyszłości, że dostawca firmy nie odprowadził należnego podatku VAT, to czy Firma Wnioskodawczyni będzie musiała oddać podatek VAT wraz z odsetkami za tego dostawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w załączniku nr 13 w wykazie towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz w art. 105a ust. 1 ww. ustawy śruta sojowa nie została wymieniona. W związku z tym nie ma podstawy do obciążenia Firmy Wnioskodawczyni zaległym podatkiem VAT dostawcy Strony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027, z późn. zm.), do ustawy został dodany Dział Xa zatytułowany „Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach”, a tym samym zostały wprowadzone do ustawy art. 105a-105c (art. 1 pkt 4 ww. ustawy), których celem jest zapobieganie nadużyciom podatkowym.

Na podstawie art. 9 ww. ustawy, powyższe zmiany weszły w życie od dnia 1 października 2013 r., oprócz wyjątków wymienionych w tym artykule.

Powyższe przepisy wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym.

Zostały one wprowadzone w związku z koniecznością reakcji na nadużycia w obrocie pozostałymi towarami, których objęcie mechanizmem odwrotnego opodatkowania nie jest możliwe bez przeprowadzenia szczególnych procedur na forum unijnym. Powyższa zmiana spowodowała, że od 1 października 2013 r. do ustawy został dodany także załącznik nr 13 stanowiący wykaz towarów (zwanych dalej towarami wrażliwymi), o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy, podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 105a ust. 2 ustawy, podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

Z opisu sprawy przedstawionej w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zajmuje się handlem m.in. śrutą sojową. Śruta ta nabywana jest od polskiego podatnika, który przywozi ją z Niemiec. Wnioskodawczyni dowiedziała się z informacji dostępnych w internecie, że śruta sojowa może być przedmiotem przestępstwa. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz Jej kontrahenci także są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

W związku z tym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest, czy jeśli dostawca, od którego kupuje śrutę sojową nie odprowadzi należnego podatku VAT, to czy będzie Ona zobowiązana do zapłaty tego podatku razem z odsetkami za dostawcę.

Jak wskazano wyżej przepisy zawarte w Dziale XA - art. 105a – art. 105d dotyczą odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy, który nie odprowadził należnego podatku VAT do urzędu skarbowego z tytułu dokonania dostawy towaru wymienionego w załączniku nr 13 do ustawy.

I tak załącznik nr 13 obejmuje swoim zakresem wyroby stalowe (w tym różnego rodzaju rury stalowe, łączniki rur, konstrukcje stalowe – płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, tkaniny, kraty, siatki, ogrodzenia z drutu), paliwa (benzyny, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników, oleje opałowe oraz oleje smarowe) oraz towary pozostałe (w tym np. kasety z tuszem do drukarek, tonery, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, srebro, złoto, platyna). W żadnej pozycji załącznika nr 13 nie została wymieniona śruta sojowa. W związku z tym należy stwierdzić, że do Wnioskodawczyni nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w przepisach art. 105a – art. 105d ustawy, a tym samym na podstawie tych przepisów Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku solidarnej zapłaty podatku w sytuacji, gdyby dostawca nie odprowadził do urzędu skarbowego należnego podatku VAT z tytułu dokonanej na rzecz Strony dostawy śruty sojowej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

W zakresie odpowiedzialności solidarnej klientów Wnioskodawczyni zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpowiedzialność solidarna
IBPBI/2/423-588/14/CzP | Interpretacja indywidualna

sprzedawca
IBPP4/443-494/13/LG | Interpretacja indywidualna

zaległości podatkowe
ILPP5/4512-1-19/15-2/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.