IBPP4/443-675/13/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Solidarna odpowiedzialność sprzedawcy przy obrocie paliwami płynnymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 20 listopada 2013 r. (data wpływu 4 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką jawną z siedzibą w Polsce prowadzącą działalność w zakresie handlu paliwami płynnymi.

Spółka zamierza przeprowadzić dostawę towarów na terytorium kraju (transakcja I), obejmującą nabycie towarów - paliw płynnych: benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych a także olejów opałowych oraz olejów smarowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Sprzedającym będzie dostawca towarów, będący pośrednikiem w obrocie wskazanymi wyżej towarami. Sprzedający dokona wcześniejszego zakupu sprzedawanych towarów od Dostawcy, nie będącego ich producentem (transakcja II).

Przy przeprowadzaniu transakcji II spełnione zostaną przesłanki powstania odpowiedzialności solidarnej podatnika, to jest wartość towarów nabywanych od danego podmiotu przekroczy kwotę 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), zaś w momencie dokonywania dostawy podatnik będzie miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że część kwoty podatku od towarów i usług przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Przy przeprowadzaniu transakcji I również spełnione zostaną przesłanki powstania odpowiedzialności solidarnej podatnika, to jest wartość towarów nabywanych od danego podmiotu przekroczy kwotę 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), zaś w momencie dokonywania dostawy podatnik będzie miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że część kwoty podatku od towarów i usług przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

W chwili zawierania transakcji I Sprzedawcy doręczono decyzję, o której mowa w art. 108 § 1 ordynacji podatkowej co do odpowiedzialności solidarnej za zaległość podatkową Dostawcy wynikającą z transakcji I.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w ramach powyższego stanu odpowiedzialność solidarna Wnioskodawcy, w związku z przeprowadzoną transakcją I, objęłaby również odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe Sprzedawcy wynikające z odpowiedzialności solidarnej za zaległość podatkową wynikającą z transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Dostawcą...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak będzie podstaw dla przyjęcia, że odpowiedzialność solidarna Wnioskodawcy, wynikająca z art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie obejmowała zobowiązania z tytułu zaległości podatkowej Sprzedawcy wynikającej z jego odpowiedzialności solidarnej z wcześniejszym Dostawcą.

Art. 105a ust. 1 wskazuje, że podatnik odpowiada solidarnie za zaległość podatkową dostawcy dokonującego dostawy na jego rzecz oraz w części przypadającej proporcjonalnie na dostawę dokonaną na rzecz podatnika. Przepis, zgodnie z jego językową wykładnią wskazuje więc, że odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do zaległości podatkowej bezpośredniego dostawcy, nie zaś dostawców co mogłoby być podstawą do objęcia odpowiedzialnością solidarną zaległości, za które odpowiada bezpośredni dostawca. Określenie „zaległość dostawcy” nie obejmuje swoim znaczeniem zaległości, za które dostawca odpowiada z innego powodu, niż własny nie spełniony obowiązek podatkowy, powstający w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach własnej działalności, a więc także zależnych od jego woli.

Ponadto odpowiedzialność jest ograniczona do części zaległości z tytułu podatku od towarów i usług, przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika. Zaległość taka wymaga identyfikacji, ścisłego określenia zarówno co do podstawy jak i kwoty. Przeprowadzenie językowej wykładni przepisu wskazuje, że odpowiedzialność Podatnika nie może być wyższa, niż wysokość podatku należnego z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy. Tym samym każda zaległość dostawcy, przenosząca zaległość podatnika ponad wartość nie uiszczonego podatku nie będzie odpowiedzialnością solidarną.

W przedstawionym stanie faktycznym ewentualna solidarna odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległość podatkową Sprzedającego nie może obejmować również odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu jego solidarnej odpowiedzialności wraz z Dostawcą. Zaległość obciążająca Sprzedającego solidarnie z Dostawcą każdorazowo przenosić będzie wartość zaległości proporcjonalnie przypadającej proporcjonalnie na dostawę dokonaną na rzecz Sprzedającego w ramach transakcji I.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w pkt 22 powołanego artykułu, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Od 1 października 2013r. wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 13 (towary wrażliwe), tj.:

  • niektórych wyrobów stalowych nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  • paliw,
  • złota nieobrobionego.

Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy. I tak na mocy art. 105a ust. 1 podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

  1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
  2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej (art. 105a ust. 2).

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych, nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca ma zamiar nabyć paliwa płynne: benzynę silnikową, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, a także oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Ww. wyroby zostały wymienione w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT. Zatem są to towary których nabycie - przy zaistnieniu okoliczności określonych w przepisach - objęte jest instytucją solidarnej odpowiedzialności. Z punktu rozpatrywania niniejszej sprawy istotny jest zakres podmiotowy solidarnej odpowiedzialności. Mianowicie odpowiada podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów.

Zatem nabywca może odpowiadać solidarnie wraz z sprzedawcą jedynie w odniesieniu do tych zaległości sprzedawcy które związane są ze sprzedażą na rzecz tego nabywcy. A contrario instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy nie dotyczy zobowiązań sprzedawcy powstałych z tytułu innych czynności.

Dlatego też Wnioskodawca nie odpowiada solidarnie za zobowiązania swego dostawcy, z tytułu odpowiedzialności solidarnej wobec zobowiązań jego dostawcy. Fakt otrzymania, bądź nie, przez dostawcę Wnioskodawcy decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej na podstawie art. 108 § 1 Ordynacji podatkowe jest nieistotny dla sprawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, jednocześnie, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej pytania nr 2. Natomiast w zakresie pytania nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Dodatkowo wyjaśnienia wymaga, że Organ - zgodnie z zadanym pytaniem i przedstawionym stanowiskiem Wnioskodawcy - w przedmiotowej interpretacji odniósł się do kwestii odpowiedzialności solidarnej za zaległość podatkową Dostawcy wynikającą z transakcji II, pomimo tego, że w ostatnim zdaniu opisu stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał na transakcję I - uznając że jest to pisarska omyłka.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.