Odpowiedzialność solidarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność solidarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
sie

Istota:

W zakresie możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności i odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy za nierozliczony podatek VAT przez Kontrahenta, z którym zawarto umowy handlowe

Fragment:

Podsumowując, w przypadku gdy Dłużnik dokona zapłaty za fakturę do Wnioskodawcy zamiast do Kontrahenta, to wówczas Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność solidarną za nierozliczony przez Kontrahenta (dostawcę towarów lub usługodawcę) podatek VAT, wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług, zgodnie z art. 108a ust. 5 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wniosku należało uznać za prawidłowe. Ad. 3 Ze wskazanych powyżej uregulowań art. 108a ust. 6 ustawy wynika, że odpowiedzialność solidarna podatnika, jest wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT. W świetle powyższego uznać należy, że w analizowanej sprawie odpowiedzialność solidarna Wnioskodawcy zostanie wyłączona w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy, tj. na rachunek Kontrahenta, niezwłocznie po powzięciu informacji o otrzymaniu płatności dokonanej w sposób określony w art. 108a ust. 2 ustawy, na jego rzecz jako podatnika innego niż wskazany na fakturze, w związku z którą dokonywana jest płatność, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT.

2018
15
sie

Istota:

W zakresie możliwości i sposobu stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy za nierozliczony podatek VAT przez Kontrahenta, z którym zawarto umowy cesji wierzytelności oraz faktoringu

Fragment:

Tylko w tak określonej konstrukcji prawnej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dot. wyłączenia odpowiedzialności faktora za nierozliczony przez faktoranta (dostawcę towarów lub usługodawcę) podatek VAT, wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług, pozwalają realnie faktorowi na wyłączenie ewentualnej odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony VAT. Jednocześnie wskazać należy, że za taką wykładnią przemawia literalna wykładnia art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług pierwsza część art. 108a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy wprost faktoringu (tj. fragment „ Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5, jest wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3 ”, a fragment ten nie zawiera wymogów co do kolejności zdarzeń, z tego względu również uprzednia płatność w trybie mechanizmu podzielonej płatności do faktoranta powinna być możliwa. Natomiast dalsza część wskazująca sekwencję zdarzeń odnosi się tylko do przypadku „ zwrotu ”, który jednak nie ma w tym przypadku miejsca). Mając na uwadze powyższe: zapłata za Wierzytelność, którą Wnioskodawca nabył od Kontrahenta, dokonana przez Wnioskodawcę do Kontrahenta z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, wyłącza odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy za nierozliczony przez Kontrahenta (dostawcę towarów (...)

2016
19
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w systemie cash-poolingu

Fragment:

Czy w związku z przyjęciem przez Spółkę odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania pozostałych Uczestników wynikające z uczestnictwa w Strukturze oraz obciążeniem pozostałych Uczestników odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania Spółki wynikające z uczestnictwa w Strukturze, po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy i nie dojdzie do niewykazania dochodów lub wykazania dochodów niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o CIT nie istniały... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 27 listopada 2015 r. nr ILPB4/4510-1-424/15-4/MC . Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przyjęciem przez Spółkę odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania pozostałych Uczestników wynikające z uczestnictwa w Strukturze oraz obciążeniem pozostałych Uczestników odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania Spółki wynikające z uczestnictwa w Strukturze, po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy i nie dojdzie do niewykazania dochodów lub wykazania dochodów niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o CIT, nie istniały.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów – tutaj śruty sojowej - za zaległości podatkowe dostawcy.

Fragment:

(...) odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów – tutaj śruty sojowej - za zaległości podatkowe dostawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów – tutaj śruty sojowej - za zaległości podatkowe dostawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Firma zajmuje się handlem m.in. śrutą sojową. Śrutę sojową Wnioskodawczyni kupuje od polskiego dostawcy ze stawką podatku 23%. Śruta sojowa pochodzi z Argentyny, a dostawca Strony przywozi ją z Niemiec. Firma Wnioskodawczyni sprzedaje śrutę sojową producentom pasz ze stawką VAT 23% oraz hodowcom ze stawką VAT 8%. Niedawno w internecie pojawiła się prezentacja firmy Y. informująca, że śruta sojowa może być przedmiotem przestępstwa polegającym na wyłudzaniu podatku VAT. Firma Wnioskodawczyni nie ma możliwości sprawdzenia, czy jej dostawca od każdej faktury odprowadza należny podatek VAT.

2015
13
sty

Istota:

Czy w związku z zawarciem przez Wnioskodawcę wraz ze Spółką A oraz Spółką B opisanej w stanie faktycznym Umowy z Bankiem, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Jednocześnie, jak wynika z postanowień Umowy, na wszystkich Kredytobiorcach ciąży względem Banku odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 366 KC, za zobowiązania kredytowe własne oraz zobowiązania innych Kredytobiorców. Niezależnie zatem od wysokości i rodzaju wniesionego zabezpieczenia, wszyscy Kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za całą kwotę zadłużenia względem Banku. Oznacza to, że w przypadku gdyby kwota zadłużenia względem Banku przekroczyła wartość zabezpieczenia złożonego przez którąkolwiek ze stron Umowy, Bank może żądać od tej strony uiszczenia całej wierzytelności niezależnie od faktu, że przewyższa ona kwotę złożonego zabezpieczenia. Bank uprawniony jest zatem do egzekwowania od poszczególnych Kredytobiorców długu Kredytobiorców i nie jest przy tym ograniczony wysokością wniesionego zabezpieczenia przez któregokolwiek z nich. Powyższe wynika z istoty odpowiedzialności solidarnej uregulowanej w art. 366 i następnych KC. Zgodnie z art. 366 § 1 KC, kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

2014
6
kwi

Istota:

Solidarna odpowiedzialność sprzedawcy przy obrocie paliwami płynnymi

Fragment:

W przypadku więc odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, skutkiem powstania odpowiedzialności solidarnej jest spełnienie przesłanki wskazanej w art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określonej zaimka dzierżawczego „ jego ” w odniesieniu do zaległości podatkowych. Jednakże zgodnie z art. 108 ust. 1 ordynacji podatkowej, odpowiedzialność solidarna powstaje z chwilą doręczenia decyzję orzekającą o odpowiedzialności solidarnej podatnika. Wnioskodawca zgadza się z poglądem wyrażonym w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 marca 2009 roku (sygn. akt I FPS 4/08 , ONSA i WSA 2009 nr 3, poz. 47, str. 51) oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lutego 2011 roku (sygn. akt I FSK 225/10, Legalis nr 367217) wskazujących, że decyzja o ponoszeniu odpowiedzialności solidarnej osoby trzeciej jest decyzją o charakterze konstytutywnym. Z uwagi na zasadę wyrażoną w art. 212 ordynacji podatkowej co do związania decyzją od chwili jej doręczenia, wskazać należy, że odpowiedzialność za zaległość podatkową osoby trzeciej, na zasadach odpowiedzialności solidarnej przewidzianej w ustawie, obciąża podatnika dopiero od chwili doręczenia wskazanej decyzji.

2014
6
kwi

Istota:

Solidarna odpowiedzialność sprzedawcy przy obrocie paliwami płynnymi

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w ramach powyższego stanu odpowiedzialność solidarna Wnioskodawcy, w związku z przeprowadzoną transakcją I, objęłaby również odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe Sprzedawcy wynikające z odpowiedzialności solidarnej za zaległość podatkową wynikającą z transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Dostawcą... Zdaniem Wnioskodawcy, brak będzie podstaw dla przyjęcia, że odpowiedzialność solidarna Wnioskodawcy, wynikająca z art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie obejmowała zobowiązania z tytułu zaległości podatkowej Sprzedawcy wynikającej z jego odpowiedzialności solidarnej z wcześniejszym Dostawcą. Art. 105a ust. 1 wskazuje, że podatnik odpowiada solidarnie za zaległość podatkową dostawcy dokonującego dostawy na jego rzecz oraz w części przypadającej proporcjonalnie na dostawę dokonaną na rzecz podatnika. Przepis, zgodnie z jego językową wykładnią wskazuje więc, że odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do zaległości podatkowej bezpośredniego dostawcy, nie zaś dostawców co mogłoby być podstawą do objęcia odpowiedzialnością solidarną zaległości, za które odpowiada bezpośredni dostawca. Określenie „ zaległość dostawcy ” nie obejmuje swoim znaczeniem zaległości, za które dostawca odpowiada z innego powodu, niż własny nie spełniony obowiązek podatkowy, powstający w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach własnej działalności, a więc także zależnych od jego woli.

2014
13
mar

Istota:

Solidarna odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 i 13 do ustawy VAT

Fragment:

Przy czym w odniesieniu do tego mechanizmu nie występuje odpowiedzialność solidarna jak to zauważył Wnioskodawca. Drugi szczególny sposób rozliczenia podatku VAT dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Od 1 października 2013r. wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 13, tj.: niektórych wyrobów stalowych nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, paliw, złota nieobrobionego. Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy. I tak na mocy art. 105a ust. 1 podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli: wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

2014
6
lut

Istota:

Możliwość uzyskania zwolnienia od solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a ustawy

Fragment:

Ponadto, tożsame zapisy dotyczące zwolnienia Wnioskodawcy z odpowiedzialności zastosowane w umowach cesji również nie wpłyną na zakres wynikającej z art. 105a ustawy odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy. Zatem złożenie opisanych we wniosku oświadczeń nie będzie skuteczne wobec Urzędu Skarbowego i nie spowoduje automatycznego zniesienia ewentualnej odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy. Dodatkowo należy zauważyć, że w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Na podstawie art. 353 1 ustawy Kodeks cywilny, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zatem należy zauważyć, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy kontrahentami, jednakże umowy cywilnoprawne nie mogą zmieniać obowiązków jakie wynikają z prawa podatkowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.