Odpowiedzialność płatnika | Interpretacje podatkowe

Odpowiedzialność płatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność płatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zapytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania udzielanej przez Gminę pomocy materialnej w formie refundacji poniesionych kosztów zakupów o charakterze edukacyjnym w ramach stypendium szkolnego przyznanego na podstawie art.90m ust.1 i art 90n ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Płatnik prosi o określenie, czy stypendia, o których mowa powyżej należy zakwalifikować jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40, czy też jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie artykułu 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 14.02.2006 r. (data wpływu 16.02.2006 r ) uznaję za prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Zapytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania udzielanej przez Gminę pomocy materialnej w formie refundacji poniesionych kosztów zakupów o charakterze edukacyjnym w ramach stypendium szkolnego przyznanego na podstawie art. 90m ust.1 i art 90n ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Płatnik prosi o określenie, czy stypendia, o których mowa powyżej należy zakwalifikować jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 40, czy też jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust.1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Wola na podstawie art.14a - 14 d i art.217 ustawy z dnia 29.8.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005 nr.8 poz.60 z późn.zm.) , w związku z wnioskiem z dnia 20.03.2006r. (wpływ 22.03.2006r.) uzupełnione pismem z dnia 19.04.2006r.i z dnia 20.04.2006r. postanawia że stanowisko płatnika zawarte w/w wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 20.03.2006r. ( wpływ 22.03.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika : Stan faktyczny - Towarzystwo realizuje program pt." Wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości" PL 2003/005 - 710.03.08.04/ws/2411 . Wynagrodzenia zleceniobiorców projektu finansowane są w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004/2006.Założenia realizowqanego projektu zakładaja pochodzenie tych kwot w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota finansowana z w/w (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy na Spółkę może zostać nałożona odpowiedzialność płatnika, o której mowa w art.30 §1 Ordynacji podatkowej z tytułu niepobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconej z tytułu zapłaty części ceny za Znaki Towarowe, jeżeli przed upływem terminu do zapłaty zaliczki podatnik zapłacił zaliczkę na podatek dochodowy z w/w tytułu i to w wysokości przewyższającej zaliczkę, jaką obowiązana byłaby pobrać Spółka jako płatnik?
2. Czy na Spółkę może zostać nałożona odpowiedzialność płatnika, o której mowa w art.30 §1 Ordynacji podatkowej z tytułu niepobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconej z tytułu zapłaty części ceny za Znaki Towarowe, jeżeli zakończył się rok podatkowy, za który Spółka powinna była pobrać podatek, a należny podatek w kwocie przekraczającej wysokość zaliczki jaką obowiązana byłaby zapłacić Spółka jako płatnik, został zapłacony przez podatnika w formie zaliczki a następnie rozliczony w zeznaniu podatkowym PIT-36L?
Fragment:
(...) podatki). Jeżeli pomimo odpowiedzialności płatnika należności podatkowe na nim ciążące uregulował podatnik, to zobowiązanie podatkowe wygasło na mocy art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 59 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Regulacja art. 59 § 2 pkt 1 ustawy nie uzależnia bowiem wygaśnięcia zobowiązania od wpłaty zobowiązania przez płatnika, lecz od jego wpłaty (ustawodawca akcentuje więc samą okoliczność wpłaty nie zaś podmiot jej dokonujący), a ponadto odpowiedzialność płatnika nie uchyla odpowiedzialności podatnika. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółki wynika, iż Pan X zadeklarował i w dniu 20.10.2005r. zapłacił, stosowną kwotę podatku dochodowego wynikającą w całości ze źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%. Obliczając ten podatek uwzględnił (jak wyjaśnia Wnioskująca), dochód powstały z transakcji sprzedaży znaków towarowych. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.05.2005 r. wniesionego przez panią ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 5.05.2005 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 4.03.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 21.03.2005 r.) – w sprawie dotyczącej:- odpowiedzialności za niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej w 2000 r. przez zakład ... na podstawie porozumienia z dnia ... dodatkowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę – jest nieprawidłowe – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 4.03.2005 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółdzielnia wydzierżawiła zakład, który stał się dla pracowników tego zakładu nowym pracodawcą po kilku miesiącach Spółdzielnia ponownie przyjęła ten zakład.
Jaka jest odpowiedzialność podatkowa płatnika:
- w przypadku niewykonania przez dzierżawcę czynności określonych w przepisach prawa podatkowego,
- w przypadku ponownego przyjęcia pracowników przez Spółdzielnię,
- który z wymienionych płatników jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 12.01.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, były obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Natomiast stosownie do art. 38 ust. 1 wspomnianej (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.