Odpowiedzialność płatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność płatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania udzielanej przez Gminę pomocy materialnej w formie refundacji poniesionych kosztów zakupów o charakterze edukacyjnym w ramach stypendium szkolnego przyznanego na podstawie art.90m ust.1 i art 90n ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Płatnik prosi o określenie, czy stypendia, o których mowa powyżej należy zakwalifikować jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40, czy też jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie artykułu 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 14.02.2006 r. (data wpływu 16.02.2006 r ) uznaję za prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Zapytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania udzielanej przez Gminę pomocy materialnej w formie refundacji poniesionych kosztów zakupów o charakterze edukacyjnym w ramach stypendium szkolnego przyznanego na podstawie art. 90m ust.1 i art 90n ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Płatnik prosi o określenie, czy stypendia, o których mowa powyżej należy zakwalifikować jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 40, czy też jako dochód zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust.1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Wola na podstawie art.14a - 14 d i art.217 ustawy z dnia 29.8.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005 nr.8 poz.60 z późn.zm.) , w związku z wnioskiem z dnia 20.03.2006r. (wpływ 22.03.2006r.) uzupełnione pismem z dnia 19.04.2006r.i z dnia 20.04.2006r. postanawia że stanowisko płatnika zawarte w/w wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 20.03.2006r. ( wpływ 22.03.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika : Stan faktyczny - Towarzystwo realizuje program pt." Wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości" PL 2003/005 - 710.03.08.04/ws/2411 . Wynagrodzenia zleceniobiorców projektu finansowane są w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004/2006.Założenia realizowqanego projektu zakładaja pochodzenie tych kwot w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota finansowana z w/w (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy na Spółkę może zostać nałożona odpowiedzialność płatnika, o której mowa w art.30 §1 Ordynacji podatkowej z tytułu niepobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconej z tytułu zapłaty części ceny za Znaki Towarowe, jeżeli przed upływem terminu do zapłaty zaliczki podatnik zapłacił zaliczkę na podatek dochodowy z w/w tytułu i to w wysokości przewyższającej zaliczkę, jaką obowiązana byłaby pobrać Spółka jako płatnik?
2. Czy na Spółkę może zostać nałożona odpowiedzialność płatnika, o której mowa w art.30 §1 Ordynacji podatkowej z tytułu niepobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconej z tytułu zapłaty części ceny za Znaki Towarowe, jeżeli zakończył się rok podatkowy, za który Spółka powinna była pobrać podatek, a należny podatek w kwocie przekraczającej wysokość zaliczki jaką obowiązana byłaby zapłacić Spółka jako płatnik, został zapłacony przez podatnika w formie zaliczki a następnie rozliczony w zeznaniu podatkowym PIT-36L?

Fragment:

(...) podatki). Jeżeli pomimo odpowiedzialności płatnika należności podatkowe na nim ciążące uregulował podatnik, to zobowiązanie podatkowe wygasło na mocy art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 59 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Regulacja art. 59 § 2 pkt 1 ustawy nie uzależnia bowiem wygaśnięcia zobowiązania od wpłaty zobowiązania przez płatnika, lecz od jego wpłaty (ustawodawca akcentuje więc samą okoliczność wpłaty nie zaś podmiot jej dokonujący), a ponadto odpowiedzialność płatnika nie uchyla odpowiedzialności podatnika. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółki wynika, iż Pan X zadeklarował i w dniu 20.10.2005r. zapłacił, stosowną kwotę podatku dochodowego wynikającą w całości ze źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%. Obliczając ten podatek uwzględnił (jak wyjaśnia Wnioskująca), dochód powstały z transakcji sprzedaży znaków towarowych. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.05.2005 r. wniesionego przez panią ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 5.05.2005 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 4.03.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 21.03.2005 r.) – w sprawie dotyczącej:- odpowiedzialności za niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej w 2000 r. przez zakład ... na podstawie porozumienia z dnia ... dodatkowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę – jest nieprawidłowe – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 4.03.2005 r. (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółdzielnia wydzierżawiła zakład, który stał się dla pracowników tego zakładu nowym pracodawcą po kilku miesiącach Spółdzielnia ponownie przyjęła ten zakład.
Jaka jest odpowiedzialność podatkowa płatnika:
- w przypadku niewykonania przez dzierżawcę czynności określonych w przepisach prawa podatkowego,
- w przypadku ponownego przyjęcia pracowników przez Spółdzielnię,
- który z wymienionych płatników jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 12.01.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, były obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Natomiast stosownie do art. 38 ust. 1 wspomnianej (...)