Odpowiedzialność osób trzecich | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność osób trzecich. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
lis

Istota:

W zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

Fragment:

Komentarz, LexisNexis, Wa-wa 2004, s. 402-403), iż jako kierunkową dyrektywę interpretacyjną w takich sprawach należy przyjąć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich, jako regulacja wyjątkowa, powinny być interpretowane w sposób ścisły, odpowiadający szczególnemu charakterowi tej odpowiedzialności jako odpowiedzialności za cudze długi. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki, że nie będzie Ona odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej, należało uznać za prawidłowe. Nadmienia się, że w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
24
lis

Istota:

W zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

Fragment:

Komentarz, LexisNexis, Wa-wa 2004, s. 402-403), iż jako kierunkową dyrektywę interpretacyjną w takich sprawach należy przyjąć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich, jako regulacja wyjątkowa, powinny być interpretowane w sposób ścisły, odpowiadający szczególnemu charakterowi tej odpowiedzialności jako odpowiedzialności za cudze długi. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki, że nie będzie Ona odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej, należało uznać za prawidłowe. Nadmienia się, że w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
14
lis

Istota:

Spółka nie będzie odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległosci podatkowe Sprzedającego

Fragment:

Komentarz, LexisNexis, Wa-wa 2004, s. 402-403), iż jako kierunkową dyrektywę interpretacyjną w takich sprawach należy przyjąć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich, jako regulacja wyjątkowa, powinny być interpretowane w sposób ścisły, odpowiadający szczególnemu charakterowi tej odpowiedzialności jako odpowiedzialności za cudze długi. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki, że nie będzie Ona odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
14
lis

Istota:

Spółka nie będzie odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego

Fragment:

Komentarz, LexisNexis, Wa-wa 2004, s. 402-403), iż jako kierunkową dyrektywę interpretacyjną w takich sprawach należy przyjąć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich, jako regulacja wyjątkowa, powinny być interpretowane w sposób ścisły, odpowiadający szczególnemu charakterowi tej odpowiedzialności jako odpowiedzialności za cudze długi. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki, że nie będzie Ona odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
13
lis

Istota:

Spółka nie będzie odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległosci podatkowe Sprzedającego

Fragment:

Komentarz, LexisNexis, Wa-wa 2004, s. 402-403), iż jako kierunkową dyrektywę interpretacyjną w takich sprawach należy przyjąć, że przepisy dotyczące odpowiedzialności osób trzecich, jako regulacja wyjątkowa, powinny być interpretowane w sposób ścisły, odpowiadający szczególnemu charakterowi tej odpowiedzialności jako odpowiedzialności za cudze długi. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki, że nie będzie Ona odpowiedzialna, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie pozostałych pytań zawartych we wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
29
lis

Istota:

Teza
Przepis art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) nakłada obowiązek na organ podatkowy do prowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. wobec wszystkich osób mogących ponosić taką odpowiedzialność.

Zagadnienie prawne
Czy organ podatkowy może prowadzić postępowanie w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przewidzianej w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, tylko z udziałem jednego z członków zarządu spółki wymienionej w tym przepisie, a w stosunku do każdego z pozostałych członków zarządu - prowadzić odrębne postępowanie (oczywiście w sytuacji, gdy w danym okresie zarząd spółki był wieloosobowy), czy powinien prowadzić jedno postępowanie z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie członkami zarządu takiej spółki?

Fragment:

Olesińska, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe , Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 2000 r., str. 78). Na koniec warto zwrócić uwagę, że materia zbliżona do rozstrzyganej w tej sprawie stanowiła w przeszłości przedmiot rozważań judykatury. Przypomnieć można chociażby zagadnienie strony w sprawach wymiaru opłaty skarbowej od umów cywilnoprawnych na gruncie minionego już stanu prawnego (np. wynikającego z ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej <Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.>), w których judykatura jednoznacznie zaś opowiedziała się za poglądem, że strona postępowania podatkowego jest każda ze stron umowy cywilnoprawnej (por.: wyroki Sądu Najwyższego z dnia: > 11 marca 1999 r., sygn. III RN 153/98, OSNP z 2000 r., nr 1, poz. 3; > 25 marca 1999 r., sygn. III RN 154/98, czy też wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: > 22 stycznia 1996 r., sygn. SA/Kr 1851/95, Pr. Gosp. z 1996 r., nr 5, str. 23; > 11 grudnia 1996 r., sygn. I SA/Kr 296/96, Lex nr 28958; > 19 maja 1999 r., sygn. I SA/Lu 309/98, Lex nr 37883). W szczególności warto zwrócić uwagę na ostatni z przywołanych wyżej wyroków (z dnia 19 maja 1999 r., sygn.

2011
1
sie

Istota:

Odpowiedzialności nabywcy składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą za zaległości podatkowe zbywcy.

Fragment:

Składniki majątkowe, materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa, np. zakładu, sklepu, czy punktu usługowego. Podkreśla się także wymóg posiadania przez nabywane mienie elementu organizacyjnego. Należy także zwrócić uwagę na równobrzmiące definicje zawarte w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), które stanowią że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicji tych nie spełnia działka gruntu, która choć zabudowana, to jednak wyłącznie nieużywanym budynkiem magazynowym, wymagającym gruntownego remontu, obecnie niewykorzystywanym do żadnej działalności gospodarczej. Nie można jej bowiem przypisać wyodrębnienia, ani organizacyjnego, ani finansowego.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na uregulowanie zaległych składek ZUS, niezapłaconych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, odsetek do tych składek oraz kosztów upomnień, do zapłaty których Wnioskodawca został zobowiązany w związku z nabyciem od tej spółki nieruchomości

Fragment:

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe innego podmiotu została uregulowana w Dziale III rozdziale 15 Ordynacji podatkowej. W myśl art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym w 2005r., nabywca: przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł -odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym, składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (art. 112 § 2 Ordynacji podatkowej). W myśl art. 107 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za: podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów; odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych; niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek; koszty postępowania egzekucyjnego.

2011
1
lip

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należności głównej, wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztów postępowania egzekucyjnego wynikających z orzeczenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osoby trzeciej

Fragment:

W konsekwencji spłata zobowiązań wynikających z decyzji o orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe innego podmiotu wydanej na mocy przepisów Działu III rozdziału 15 Ordynacji podatkowej (odpowiedzialność osób trzecich) jako zobowiązań wobec Skarbu Państwa spełnia przesłankę wynikająca z powyższego przepisu, uniemożliwiając tym samym ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez podmiot, wobec którego odpowiedzialność taką orzeczono (wnioskodawcę). Ponadto zauważyć należy, iż zgodnie z ogólną, wynikającą z treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zasadą zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi on być poniesiony nie tylko w celu uzyskania przychodu, ale także musi mieć związek z określonym źródłem przychodów. Związku takiego, w przypadku będącym przedmiotem wniosku nie sposób się dopatrzyć. Zapłata zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych za inny podmiot prawa gospodarczego, w żaden bowiem sposób nie wiąże się ze źródłem przychodów jakim jest prowadzona, przez solidarnie zobowiązany do ich uiszczenia podmiot, pozarolnicza działalność gospodarcza. Związku takiego nie wskazał również w złożonym wnosku wnioskodawca. Mając powyższe na względzie, stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca będąc nabywcą działki nr (…) od zadłużonego sprzedawcy Spółki z o.o. będzie odpowiadał za zaległości podatkowe sprzedającego?

Fragment:

Zagadnienia dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich zawarte zostały w rozdziale 15 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 107 § 1 ww. ustawy w przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. W myśl art. 112 § 1 ww. ustawy nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Jak wynika z przedmiotowych we wniosku informacji, Wnioskodawca ma zamiar dokonać zakupu nieruchomości wydzielonej z całości powierzchni działki w tym tereny zabudowane. Mając powyższe na uwadze na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki wynikające z odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej – nabywcy działki gruntu z zabudowaniami, jednakże pod warunkiem, że zakupiona nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.