Odpowiedzialność karno-skarbowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność karno-skarbowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy za terminowe wpłacanie podatków odpowiada Spółka jako osoba prawna czy prezes lub inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki p o s t a n a w i a uznać stanowisko przedstawione przez podatnika w ww. wniosku w części dotyczącej odpowiedzialności za terminowe wpłacanie podatków za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W przedmiotowym wniosku Spółka stoi na stanowisku, że za terminowe wpłacanie podatków odpowiada jako osoba prawna, a nie prezes czy inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków. Składając przedmiotowy wniosek Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Za (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie warunki winien spełnić Podatnik aby uniknąć odpowiedzialności prawnej, podatkowej i karno-skarbowej za ewentualną nierzetelność kontrahentów, z którymi podejmuje współpracę?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 18.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej z dnia 24.02.2005 r., nr PP.443/1/05 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarte w nim rozstrzygnięcie jest prawidłowe UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 02.01.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 03.01.2005 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie określenia warunków, których spełnienie zwolni Pana od ponoszenia odpowiedzialności prawnej, podatkowej i karno - skarbowej za ewentualną nierzetelność (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy bank jako płatnik może ponosić odpowiedzialność za niezłożenie w ustawowym terminie informacji PIT-11, PIT-40A?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jako płatnik obowiązany jest na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sporządzać imienne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i przekazywać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Wątpliwości Banku dotyczą faktu, czy w kontekście art. 80 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U Nr 83, poz. 930 ze zm.) płatnik może ponosić odpowiedzialność za niezłożenie w terminie, określonym w wyżej wymienionym art. 39 ustawy o (...)