Odpowiedzialność członków zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność członków zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy jeżeli działając jako prezes zarządu Wnioskodawca uwzględni, zgodnie z prawem, kwoty podatku „do przeniesienia” z deklaracji sporządzonych przez członków poprzedniego zarządu spółki, w wyniku czego nie wystąpi podatek „do zapłaty”, a po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji organ podatkowy dokona określenia kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe w wysokości niższej od wykazanych w deklaracjach, a kolejny zarząd nie doprowadzi do korekty deklaracji i zapłaty podatku, Wnioskodawca będzie odpowiadać za zobowiązania spółki na zasadzie art. 116 Ordynacji podatkowej?

Fragment:

(...) czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy; nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. W myśl art. 116 § 2 ww. ustawy, odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Stosownie do art. 116 § 3 ww. ustawy, w przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki (...)

2011
1
lip

Istota:

Przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o., określonej w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, jest powstanie zobowiązania podatkowego tej spółki w czasie pełnienia przez daną osobę funkcji członka zarządu. Natomiast nie jest konieczne, aby w tym czasie nastąpiło przekształcenie tego zobowiązania w zaległość podatkową; może to nastąpić później, gdy dana osoba nie będzie już członkiem zarządu spółki.

Fragment:

(...) art. 115 § 2 zdanie pierwsze Ordynacji podatkowej). Mimo zatem zawartego w art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej (przed nowelizacją) stwierdzenia, że odpowiedzialność członka zarządu obejmuje zobowiązania podatkowe, nie ulegało wątpliwości, że chodzi o odpowiedzialność za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych (powstałych w podanym w tym przepisie czasie, czyli w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu). Tak więc nowelizacja nic tu nie zmieniła; nadal odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. O istotnej zmianie można byłoby mówić dopiero wtedy, gdyby ustawodawca nadał takie brzmienie art. 116 § 2, które byłoby analogiczne do przyjętego w tych przepisach, w których za moment decydujący dla powstania odpowiedzialności osób trzecich przyjęto moment powstania zaległości podatkowej, czyli jak np. w art. 111 § (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynności polegające na pełnieniu funkcji prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) spółki, dlatego odpowiedzialność za nie wobec osób trzecich ponosi spółka. Natomiast członkowie zarządu, zgodnie z art. 293 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 10370), odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponoszą winy. Wprawdzie przepisy art. 291 i art. 292 kodeksu spółek handlowych przewidują solidarną ze spółką odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich (za szkody wyrządzone spółce podczas jej tworzenia; podanie fałszywych danych w czasie procedury tworzenia spółki), jednak nie dotyczą one czynności członków zarządu podejmowanych po utworzeniu spółki. Ponadto ewentualna współodpowiedzialność wobec osób trzecich członka zarządu ze spółką nie przekreśla możliwości stosowania wobec niego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ (...)