ITPB2/415-318/14/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu błędu w sztuce lekarskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 19 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 8 października 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała pismo z P. SA o przyznaniu świadczenia z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala ... w G. i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, w związku ze szkodą dotyczącą małoletniej córki Wnioskodawczyni. Mając na uwadze następstwa nieprawidłowego postępowania personelu medycznego przyznano zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz przyznano rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 3.000 zł, płatną co miesiąc. Podstawę prawną do wypłaty renty na zwiększone potrzeby oraz kwot pieniężnych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę stanowił art. 444 § 2 oraz art. 445 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ww. wypłacone kwoty pieniężne mają charakter odszkodowawczy. Świadczenia te są wypłacane przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wnioskodawczyni nie dochodziła roszczeń na drodze sądowej.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:
  1. Czy otrzymana kwota zadośćuczynienia i odszkodowania korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy otrzymywana renta na zwiększone potrzeby, wypłacana przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala i lekarza jest zwolniona przedmiotowo z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana kwota zadośćuczynienia i odszkodowania jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie otrzymana kwota renty na zwiększone potrzeby wypłacana przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala i lekarza jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 8 października 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała pismo z P. SA o przyznaniu świadczenia z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala ... w G. i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, w związku ze szkodą dotyczącą małoletniej córki Wnioskodawczyni. Mając na uwadze następstwa nieprawidłowego postępowania personelu medycznego przyznano zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz przyznano rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 3.000 zł, płatną co miesiąc. Podstawę prawną do wypłaty renty na zwiększone potrzeby oraz kwot pieniężnych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę stanowił art. 444 § 2 oraz art. 445 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ww. wypłacone kwoty pieniężne mają charakter odszkodowawczy. Świadczenia te są wypłacane przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wnioskodawczyni nie dochodziła roszczeń na drodze sądowej.

Odszkodowanie jak i zadośćuczynienie są szczególnymi rodzajem świadczeń polegających na naprawieniu szkody. Mają bowiem służyć naprawieniu uszczerbku jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych (zarówno materialnych jak i niematerialnych).

Jak stanowi art. 444 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121) w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Z przepisu art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Z treści art. 805 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny wynika, że przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

  1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
  2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Zgodnie z art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 822 ustawy Kodeks cywilny. Świadczenie należne od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC ma wyrównywać uszczerbek majątkowy powstały już w wyniku wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę osobie trzeciej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawczynię świadczenia, wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, przyznane na rzecz małoletniej córki, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. , poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.