IPTPB1/415-730/13-2/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na członka władz i Wnioskodawca nie musi wykonać obowiązku płatnika wynikającego z art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2013 r. (data wpływu 26 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie miasta .... oraz gmin ... i ...., w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzona działalność wiąże się z ryzykiem oraz koniecznością podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem Spółdzielnią. Spółdzielnia zawarła umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń SA. W konsekwencji podpisano polisę w zakresie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej władz Spółdzielni Mieszkaniowej, przez członków władz rozumie się: członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz kierowników administracji osiedli mieszkaniowych. W polisie jako ubezpieczającego i ubezpieczonego wskazano Spółdzielnię. Wysokość składki nie zależy od ilości osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej, czy pełnomocników (suma gwarancyjna ustalona na cały Zarząd stanowi kwotę 100.000 zł). Składka z tytułu tego ubezpieczenia została jednorazowo (za rok z góry) opłacona przez Ubezpieczającego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na członka władz i Wnioskodawca nie musi wykonać obowiązku płatnika wynikającego z art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 123 statutu Spółdzielni, „Zarząd Spółdzielni składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i jego zastępcy. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony, z wyjątkiem nieetatowych członków, których kadencja trwa 4 lata”. Tak więc skład osobowy Zarządu może ulec zmianie w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zatem, nie ma możliwości przypisania przychodu w równomiernej części członkom Zarządu, a zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód musi być przypisany do konkretnego podatnika. Mając na uwadze fakt, że w polisie nie wykazano imiennie osób, na rzecz których zawarto umowę ubezpieczenia OC, niemożliwe jest naliczenie przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście. W polisie jako ubezpieczonego wskazano Spółdzielnię, tak więc krąg osób objętych ubezpieczeniem jest nieograniczony, co powoduje, że na dzień zawarcia ubezpieczenia nie było możliwe zidentyfikowanie osób nim objętych.

Krąg osób jest możliwy do zidentyfikowania w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela.

Biorąc powyższe pod uwagę nie jest możliwe w dniu zapłaty składki, przypisanie członkom władz przypadającej na nich „części składki”, która to część mogłaby ewentualnie być uznana za przychód z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że nie musi wykonywać obowiązku wynikającego z art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2a pkt 2 powołanej wyżej ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu.

Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych. Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa podpisała umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Jej władz, tj. członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz kierowników administracji osiedli mieszkaniowych. W polisie ubezpieczającym i ubezpieczonym jest Wnioskodawca. Wysokość składki nie zależy od ilości osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej, czy pełnomocników. W polisie nie wskazano imiennie osób, na rzecz których zawarto umowę.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że krąg osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe. W konsekwencji, nie wystąpi przychód z tego tytułu. Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykonania obowiązku płatnika wynikającego z art. 31 i art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.