IPTPB1/415-527/13-5/MAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązki płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2013 r. (data wpływu 23 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej OC.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 października 2013 r., IPTPB1/415-527/13-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 10 października 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 14 października 2013 r., następnie w dniu 23 października 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 21 października 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. (dalej: „Spółka”) zawarła umowę ubezpieczenia, dotyczącą odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych Spółki oraz Spółek zależnych (nabytych, utworzonych). W polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia wskazuje się, że ubezpieczającym jest Spółka, zaś ubezpieczonymi są zarówno Spółka jak i m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych, a ponadto ich współmałżonkowie, partnerzy, konkubenci, spadkobiercy, wykonawcy testamentu i reprezentanci prawni w związku z popełnionymi przez ww. osoby nieprawidłowymi zachowaniami, objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, ubezpieczonymi są byli, obecni i przyszli:

 1. członkowie organów Spółki, zarządu i rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady konsultacyjnej, rady dyrektorów, dyrektorzy zarządzający oraz członkowie innych porównywalnych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w umowie Spółki lub statucie, zgodnie z prawem właściwym dla danej ubezpieczonej Spółki. Ochrona będzie obejmowała ich całą działalność operacyjną, w tym oświadczenia ustne i pisemne bezpośrednio związane z danym stanowiskiem;
 2. osobiście odpowiedzialni wspólnicy, osoby powołane do prowadzenia spraw Spółki oraz członkowie organów nadzorczych i doradczych osobowych Spółek prawa handlowego, chyba że roszczenie to dotyczy odpowiedzialności tych osób za zobowiązania Spółki lub naruszenia przez wspólników obowiązku lojalności;
 3. menadżerowie tymczasowi, jeżeli zostali powołani na stanowisko dyrektorów lub członków zarządu;
 4. pełnomocnicy o ogólnym zakresie umocowania, prokurenci, osoby pełniące funkcje nadzorcze oraz osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu ubezpieczonej Spółki, zgodnie z postanowieniami systemu prawa zwyczajowego (common law);
 5. powołani likwidatorzy, za wyjątkiem tych, których powołano dla ubezpieczonej Spółki ulegającej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego;
 6. zastępcy osób wymienionych w powyższych punktach niniejszego podpunktu, lecz wyłącznie, kiedy działają w charakterze i zakresie działań wynikającym z zastępowania tych osób;
 7. pracownicy:
  • jeżeli i tak długo, jak są odpowiedzialni jak zarządzający przedsiębiorstwem, jego funkcją lub jednostką organizacyjną (menedżerowie), lub
  • jeżeli jako faktyczni lub nieoficjalni dyrektorzy lub członkowie zarządu wykonują zadania dyrektorów lub członków zarządu, lub
  • jako „osoby zatwierdzone”, które otrzymały pozwolenie organu nadzorczego na wykonywanie funkcji nadzorczych w interesie Spółki ubezpieczonej, zgodnie z artykułem 59 brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. („Financial Services and Markets Act 2000”) lub podobnych postanowień, lub
  • jako osoba powołana, odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem zgodności (Compliance Officer) Ubezpieczonej Spółki, lub jako specjalni dyrektorzy powołani na mocy postanowień prawa lub standardów biznesowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów zasad, np. ochrony danych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, bezpieczeństwa i higieny pracy, lub
  • o tyle i w takim zakresie, w jakim wniesione zostaną przeciwko nim roszczenia lub wszczęte zostaną przeciwko nim postępowania urzędowe obok innych osób ubezpieczonych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m. in. roszczenia lub postępowania urzędowe, które w podstawowym lub przedłużonym okresie ubezpieczenia zostaną zgłoszone przeciwko ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy przeciwko ubezpieczonemu zostanie m. in. wniesione roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku jego nieprawidłowego zachowania (zdefiniowanego jako działanie błędne lub poczytywane za błędne, w tym naruszenie praw pracowniczych). Ubezpieczenie obejmuje także zachowanie w formie zaniechania, które spowodowało powstanie szkody majątkowej. Dodatkowo umowa ubezpieczenia obejmuje także pokrycie sądowych i pozasądowych kosztów obrony powstałych w związku z roszczeniem lub w postępowaniu urzędowym oraz koszty naprawy wizerunku i przywracania dobrego imienia ubezpieczonego, czy regresowe roszczenia Spółki o zwrot poniesionych kosztów kar, grzywien, czy sankcji.

Spółka nie była zobligowana do przekazywania ubezpieczycielowi listy osób wchodzących w skład poszczególnych organów. Wartość składki nie zmienia się też wraz ze zmianami osobowymi w organach. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia osoby ubezpieczone zostały zdefiniowane jako osoby fizyczne, które wykonują, wykonywały lub będą wykonywały w ubezpieczonych Spółkach czynności określone w warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zatem osoby wchodzące w skład organów w określonym w polisie czasie, co do tożsamości których na moment zapłaty składki Spółka może nie mieć wiedzy (skład może ulegać zmianom).

Spółka zna bowiem krąg osób objętych ubezpieczeniem na moment zapłaty składki, jednakże konstrukcja ubezpieczenia jest taka, że krąg ten nie jest kręgiem zamkniętym. Wraz ze zmianami osobowymi w organach Spółek zmienia się liczba osób objętych ubezpieczeniem w danym okresie, za który składka została uiszczona. Opodatkowywanie tych świadczeń na moment zapłaty składki oznaczałoby, iż osoby, którym ustalono przychód być może płacą podatek za osoby, które dopiero wejdą w skład organów lub, np. staną się małżonkiem/małżonką członków zarządu, czy rady. Oznacza to, że krąg osób objętych ubezpieczeniem nie jest zamknięty, podlegać może zmianom osobowym oraz ilościowym w trakcie trwania ubezpieczenia. Osoby ubezpieczone nie zostały bowiem z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że umową ubezpieczenia objęte są następujące Spółki zależne:

 • X,
 • Y,
 • Z,
 • (...).

Doprecyzowując zdarzenie przyszłe wskazano, że Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T. ponosi koszty składki ubezpieczeniowej. Faktury, dokumentujące zapłatę składki, zostały przez firmę ubezpieczeniową wystawione na każdą ze Spółek w grupie, mimo, iż jako ubezpieczający występowała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T.

Ubezpieczonymi są Spółki oraz osoby ubezpieczone (wskazane w treści wniosku). Beneficjentem ubezpieczenia jest przede wszystkim Spółka. To ubezpieczająca się Spółka w głównej mierze narażona jest na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób Ją reprezentujących, tj. członków zarządu i organu nadzorującego (członków rady nadzorczej). Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, w przepadku, gdy przeciwko osobie ubezpieczonej zostanie wniesione roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wskazano, że roszczenie - oznacza pisemne żądanie wypłaty odszkodowania na mocy przepisów o odpowiedzialności ustawowej, wniesione przeciwko ubezpieczonemu z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania. Za roszczenie uważa się także kroki prawne podejmowane przez ubezpieczonych.

Roszczenia ubezpieczonych Spółek będą uznawane za już wniesione w sytuacji, gdy:

 • rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy ubezpieczonej Spółki podjęło uchwałę o wystąpieniu przez ubezpieczoną Spółkę z roszczeniem przeciwko osobie ubezpieczonej, lub
 • zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy ubezpieczonej Spółki powołało pełnomocnika, celem reprezentacji ubezpieczonej Spółki w występowaniu z roszczeniem przeciwko osobie ubezpieczonej, lub
 • wspólnicy lub akcjonariusze ubezpieczonej Spółki zwrócili się do tej Spółki o wystąpienie przez ubezpieczoną Spółkę z roszczeniem przeciwko osobie ubezpieczonej.

Umowa ubezpieczenia reguluje także pojęcie roszczenia pochodnego ze strony udziałowca lub akcjonariusza. Są to roszczenia wniesione lub popierane przez jednego lub więcej udziałowców lub akcjonariuszy w imieniu lub na rzecz ubezpieczonej Spółki (tzw. „actio pro socio”), poczynione bez żadnych instrukcji, namowy, wsparcia czy inicjatywy ze strony ubezpieczonej Spółki lub osoby ubezpieczonej. Jeżeli konieczny jest współudział nie w celu wypełnienia obowiązków ustawowych, nie stanowi ono wsparcia, ani inicjatywy w ww. rozumieniu.

W świetle powyższego, nie ma możliwości, aby to członek organów Spółki (osoba ubezpieczona) otrzymał odszkodowanie z tej polisy. W świetle zapisów OWU i polisy ubezpieczeniowej, to ubezpieczyciel odpowiada za zgodę i wypłatę odszkodowania i zwrot ewentualnych kosztów.

Dodatkowo Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 822 § 1), z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest możliwe wypłacenie odszkodowania osobie ubezpieczonej - nie jest ona osobą trzecią, na gruncie przedmiotowej polisy.

Wnioskodawca wskazał też, iż przedmiotowe ubezpieczenie ma charakter chroniący przede wszystkim Spółkę, gdyż odpowiedzialność cywilna osób ubezpieczonych będzie co do zasady odpowiedzialnością subsydiarną względem osób trzecich, a roszczenia Spółki składane bezpośrednio względem osób ubezpieczonych mają charakter reparacyjny dla już poniesionych i zaksięgowanych strat, które w inny sposób nie mogłyby być zaspokojone ze względu na ograniczony majątek osób ubezpieczonych.

Warunki ubezpieczenia przewidują także pokrywanie (lub wypłaty) przez ubezpieczyciela kosztów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz dokumencie ubezpieczenia.

Są to wypłaty typu:

 • zwrot ubezpieczonej Spółce wypłaconego przez nią odszkodowania w granicach, w których było ono zasadne i mogło być dochodzone na drodze sądowej, po zaspokojeniu przez ubezpieczoną Spółkę należnego roszczenia zgłoszonego przeciwko osobie ubezpieczonej, wynikającego z nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej (zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia);
 • koszty obrony ubezpieczeniowej Spółki pokrywane są oddzielnie, niezależnie od kosztów obrony osób ubezpieczonych, w takim zakresie w jakim oddzielna obrona jest niezbędna w celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku gdy przeciwko ubezpieczonym Spółkom zostało wniesione roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku popełnionego nieprawidłowego zachowania osób ubezpieczonych - ale jedynie w sytuacji, gdy ubezpieczona Spółka jest pozwana wspólnie z osobami ubezpieczonymi jako współpozwany (w oparciu o solidarną odpowiedzialność);
 • ubezpieczenie obejmuje koszty obrony prawnej w sądzie i poza nim, w przypadku roszczeń wniesionych przeciwko ubezpieczonym, np.:
  • w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel pokryje koszty obrony ubezpieczonego, z tym że powinnością i prawem samych ubezpieczonych jest zorganizowanie obrony przed roszczeniami i wybór zastępcy procesowego,
  • ubezpieczonym przysługuje prawo żądania zaliczki na pokrycie obciążających te osoby kosztów obrony. W przypadku wniesienia takiego żądania ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić zaliczki na koszty obrony;
  • jeżeli według wiedzy ubezpieczyciela na dzień, na który konieczne jest poniesienie kosztów obrony nie jest możliwe przesądzenie, czy dane roszczenie lub postępowanie urzędowe nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel warunkowo zapłaci koszty obrony, zgodnie z zakresem ubezpieczenia, tak jakby on istniał dla danej sprawy. Jeżeli następnie okaże się, że roszczenie lub postępowanie urzędowe nie jest w ogóle objęte ochroną lub jest nią objęte tylko częściowo, ubezpieczony będzie zobowiązany do zwrotu odpowiednio wszystkich lub części przejętych kosztów obrony. Jeżeli roszczenie lub postępowanie urzędowe dotyczyło więcej niż jednego ubezpieczonego, zainteresowani ubezpieczeni będą solidarnie odpowiedzialni za taką spłatę;
  • ubezpieczyciel poniesie koszty obrony związane z oceną ryzyk dotyczących istnienia lub nie odpowiedzialności oraz właściwych czynności obronnych w celu obrony lub pomocy prawnej dla osoby ubezpieczonej przed wniesieniem roszczenia lub przed wszczęciem postępowania urzędowego;
  • jeżeli w okresie ubezpieczenia lub przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń, jeżeli ma on zastosowanie, zostanie wszczęte postępowanie urzędowe, ubezpieczyciel pokryje koszty obrony związane z obroną lub pomocą prawną świadczoną dla osób ubezpieczonych;
  • ubezpieczyciel pokryje także usprawiedliwione koszty uzyskania poręczenia majątkowego na mocy przepisów postępowania karnego lub zabezpieczenia roszczeń majątkowych, bądź kaucji przewidzianych na mocy przepisów postępowania cywilnego. Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela nie obejmuje kwoty poręczenia, kaucji lub innego zabezpieczenia;
  • jeżeli w związku z nieprawidłowym zachowaniem w okresie ubezpieczenia lub przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń, jeżeli ma on zastosowanie, przeciwko osobie ubezpieczonej zostanie zastosowany areszt lub zostanie jej doręczone ze skutkiem prawnym oficjalne powiadomienie o wniosku o ekstradycję lub na skutek wniosku o ekstradycję zostanie w stosunku do niej wydany nakaz aresztowania, ubezpieczyciel poniesie, oprócz kosztów wskazanych ustępie 1 lub 2, także konieczne i uzasadnione wydatki osoby ubezpieczonej. Obejmują one koszty wysyłki leków, koszty zamieszkania i utrzymania osób ubezpieczonych, koszty powiadomienia bliskiej rodziny oraz koszty wynikające z konieczności zaangażowania władz (w szczególności ambasad i konsulatów);
  • ubezpieczyciel zapłaci, jeżeli jest to dozwolone przez prawo, koszty zaskarżenia każdej z osób ubezpieczonych, nałożone na te osoby z powodu nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej, które może prowadzić do wniesienia objętego ubezpieczeniem roszczenia lub wszczęcia objętego ubezpieczeniem postępowania urzędowego;
  • ubezpieczyciel zrekompensuje osobie ubezpieczonej koszty obrony w przypadku kolejnych roszczeń lub postępowań urzędowych wynikających z nieprawidłowych zachowań wniesionych w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń,
  • ubezpieczyciel zapłaci osobie ubezpieczonej lub w jej imieniu wszystkie rozsądne opłaty, koszty i wydatki ponoszone na akredytowanych psychiatrów, psychologów lub doradców wybranych przez osobę ubezpieczoną wedle jej własnego uznania, za uprzednią zgodą ubezpieczyciela, w celu leczenia stresu, niepokoju lub podobnych przypadłości medycznych, będących rezultatem wniesionego roszczenia lub wszczętego postępowania urzędowego przeciwko osobie ubezpieczonej i wymagającego aktywnego udziału tejże osoby ubezpieczonej w tym roszczeniu lub postępowaniu urzędowym.

  Jeżeli Roszczenia zostają wniesione:

  1. zarówno przeciwko osobom ubezpieczonym, jak i osobom nieubezpieczonym;
  2. zarówno przeciwko osobom ubezpieczonym, jaki ubezpieczonym Spółkom;
  3. w oparciu zarówno o stany faktyczne objęte, jak i nieobjęte ubezpieczeniem

  wówczas ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udział w kosztach obrony lub szkodzie majątkowej równy udziałowi ubezpieczonych w odpowiedzialności za zdarzenia objęte ubezpieczeniem.

  Przez koszty obrony rozumie się koszty wynagrodzenia zewnętrznych pełnomocników procesowych, biegłych/rzeczoznawców, dokonany przez ubezpieczonego na rzecz świadków zwrot kosztów ich udziału w postępowaniu, opłaty sądowe oraz koszty postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego, gdy koszty te zostały poniesione przez ubezpieczonego:

  • na sądową i pozasądową obronę prawną ubezpieczonego przed roszczeniami, lub
  • na obronę lub pomoc prawną dla ubezpieczonego w postępowaniach urzędowych, oraz
  • w zakresie sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia, o ile dokument ubezpieczenia nie stanowi inaczej, oraz
  • za uprzednią zgodą ubezpieczyciela lub, po rozszerzeniu ochrony, w ramach kosztów nadzwyczajnych, oraz
  • udokumentowane odpowiednimi fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami księgowymi. Koszty własne ubezpieczonej Spółki lub osoby ubezpieczonej nie podlegają zwrotowi.

  Poza przypadkami określonymi powyżej ubezpieczyciel zapłaci osobie ubezpieczonej lub w jej imieniu określoną maksymalną kwotę za każdy dzień, za rozsądnie poniesione koszty stawiennictwa osoby ubezpieczonej przed sądem w związku z roszczeniem lub postępowaniem urzędowym objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia.

  Z powyższego wynika zatem, iż w zależności od zdarzenia objętego ubezpieczeniem ubezpieczyciel albo wypłaca odszkodowanie wprost osobie trzeciej, która poniosła szkodę majątkową w skutek nieprawidłowego działania ubezpieczonej Spółki, czy ubezpieczonej osoby albo możliwa jest także wypłata odszkodowania ubezpieczonej Spółce (jeśli to ona w pierwszej kolejności pokryła wyrządzoną szkodę). Ponadto zgodnie w umową ubezpieczenia, w opisanych wyżej przypadkach, ubezpieczonym osobom i Spółkom nie jest wypłacane odszkodowanie, ale zwracane są określone koszty, które zostały przez nie poniesione.

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  Czy do przychodów ubezpieczonego - osoby fizycznej należy doliczyć przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia jakim jest opłacenie składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów, rad nadzorczych i innych ubezpieczonych osób oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek...

  Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez Wnioskodawcę w zakresie zdarzenia przyszłego. Natomiast w zakresie zaistniałego stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

  Zdaniem Wnioskodawcy, wartość składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych oraz innych ubezpieczonych osób nie powinna być przez Niego traktowana jako przychód, od którego należy pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  Przychód jest więc określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. W przypadku pieniędzy, czy wartości pieniężnych przychód powstaje w chwili ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Natomiast w przypadku świadczeń w naturze przychody powstają dopiero z chwilą ich otrzymania. Nie ma natomiast znaczenia moment postawienia świadczenia do dyspozycji podatnika. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 5 lutego 1997 r., sygn. akt I SA/Sz 1191/96, do świadczeń w naturze odnosi się wyłącznie pojęcie „otrzymanych”. Zatem przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 będą wyłącznie wartości otrzymanych świadczeń w naturze, a nie - jak wymaga tego przepis w stosunku do pieniędzy i wartości pieniężnych - również postawionych do dyspozycji podatnika.

  Zgodnie z przepisem art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Celem umowy ubezpieczenia jest udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia.

  Zgodnie z art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. artykułu, roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. W analizowanym zdarzeniu przyszłym ubezpieczającym jest Spółka, zaś ubezpieczonymi są członkowie organów Spółki, ich współmałżonkowie, partnerzy, konkubenci, spadkobiercy, wykonawcy testamentu i reprezentanci prawni oraz inne osoby, wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe przepisy Kodeksu cywilnego, istotne jest kto jest ubezpieczonym, a więc kto de facto objęty jest ochroną wynikającą z ubezpieczenia. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki, krąg osób objętych ochroną jest niezwykle szeroki. Zdaniem Spółki, nie oznacza to jednak, iż osoby wchodzące w skład organów uzyskują przychód.

  Jak wynika ze wskazanego wyżej art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna. Ustawodawca wyraźnie wskazuje w tym przepisie, iż aby uznać nieodpłatne świadczenie za przychód musi nastąpić jego faktyczne otrzymanie. Nie stanowi zaś przychodu możliwość otrzymania. Aby objęty ubezpieczeniem członek organu osiągnął przychód jego wartość musi być znana lub możliwa do ustalenia na podstawie art. 11 ww. ustawy.

  Wysokość składki ubezpieczeniowej w czasie trwania ubezpieczenia nie jest uzależniona od liczby ubezpieczonych osób i zmian w składach organów Spółki w okresie objętym ochroną. Krąg osób ubezpieczonych jest bez wątpienia otwarty - podlegać może zmianom osobowym oraz ilościowym w trakcie trwania ubezpieczenia bez wpływu na wysokość składki finansowanej przez Spółkę. Ubezpieczyciel nie uzyskuje imiennego wykazu osób ubezpieczonych, zaś fakt zwiększenia, czy zmniejszenia liczby osób objętych ochroną pozostaje bez wpływu na wysokość należnej składki. Dokonanie indywidualizacji świadczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie jest możliwe. Osoba ubezpieczona będzie identyfikowana jedynie na wypadek zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a następnie w chwil: spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela. Może się tym samym okazać, iż osoba objęta ubezpieczeniem nigdy nie otrzyma wynikającego z ubezpieczenia świadczenia. Trudno też na moment opłacania składki określić jak długo w przypadku każdej osoby może trwać faktyczna ochrona ubezpieczeniowa.

  Należy też wskazać, iż nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę. Nie można bowiem uznać, że osoba będąca, np. członkiem zarządu będzie nim, np. w chwili zajścia objętego zakresem ubezpieczenia zdarzenia. Także nie jest możliwe do określenia to, czy, np. na koniec roku w skład organów nie wejdą nowe, dodatkowe osoby lub, czy Spółka nie utworzy nowej Spółki zależnej, w skład organów której wejdą osoby nieobjęte ubezpieczeniem na moment zapłaty składki.

  Wnioskodawca wskazał, że w czterech niżej wskazanych interpretacjach zawarto to samo stwierdzenie:

  1. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr IPPB4/4l5-149/12-2/JK3 oraz z dnia 21 stycznia 2012 r., Nr IPPB4/415-896/11-3/JKB: „(...) w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę”,
  2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r., Nr IPPB2/415-109/12-2/AK: „w przedmiotowej sprawie krąg osób ubezpieczonych jest bez wątpienia otwarty - podlegać może zmianom osobowym oraz ilościowym w trakcie trwania ubezpieczenia bez wpływu na wysokość składki finansowanej przez Spółkę. Ubezpieczyciel nie uzyskuje imiennego wykazu osób ubezpieczonych, zaś fakt objęcia, czy też wyłączenia konkretnej osoby z ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na wysokość należnej składki. Polisa ubezpieczeniowa wskazuje, że identyfikacja indywidualnych Ubezpieczonych będących osobami fizycznymi dokonywana jest przez ubezpieczyciela w przypadku wniesienia roszczenia lub zgłoszenia, zgodnie z umową ubezpieczenia okoliczności lub w chwili wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę”,
  3. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr IPPB2/415-990/12-2/AS: „(...) w rozpatrywanej sprawie krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe. Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż Spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z opłaceniem składki osobom objętym umową ubezpieczenia”,
  4. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2013 r., Nr ITPB2/415-1090/12/RS: „(...) w przedmiotowej sprawie krąg osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. Tym samym, nie jest możliwym zidentyfikowanie na dzień zawarcia umowy i zapłacenia składki kręgu osób objętych tym ubezpieczeniem, co uniemożliwia przypisanie konkretnej osobie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wydatki poniesione przez Spółkę, związane z wykupieniem polisy OC dla członków organów Spółki, nie będą stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Ponadto Wnioskodawca wskazał na inne interpretacje organów podatkowych potwierdzające Jego stanowisko:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2012 r., Nr IPPB2/415-652/12-2/MG,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r., Nr IPPB2/415-109/12-2/AK,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r., Nr IPPB4/415-131/10/11-8/JK,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr IPPB4/415-149/12-2/JK3,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r., Nr ILPB2/415-1172/11-3/WS,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 lutego 2012 r., Nr IBPBII/1/415-932/11/ASz,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r., Nr IPPB4/415-896/11-3/JK3.

  Również sądy administracyjne stoją na stanowisku, zgodnie z którym otwarty katalog osób ubezpieczonych wyłącza możliwość ustalenia po ich stronie przychodu.

  W wyroku WSA w Krakowie z dnia 2 września 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 704/09 Sąd wskazał, że jedynie umowa ubezpieczeniowa konkretnej osoby z nazwiska i imienia oraz sprawowanej funkcji po jej stronie, jako osoby uposażonej składką ubezpieczeniową, rodziłaby obowiązek opodatkowania składki jako przychodu. Składka ubezpieczeniowa może bowiem stanowić przychód tylko wtedy, gdy jest przypisana konkretnej osobie z nazwiska i imienia. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy dany pracownik (lub członek zarządu lub rady nadzorczej) rzeczywiście otrzymał jakieś świadczenie z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia i jaka była jego wartość.

  W prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1870/10 Sąd podkreślił, że „w sytuacji, gdy pracodawca zbiorowo ubezpiecza pracowników i wykupuje polisę ubezpieczeniową dla wielu z nich, a opłata za tę polisę jest zryczałtowana, niezbędne jest wykazanie, że możliwa jest identyfikacja ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika, albowiem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują doliczenia do dochodu pracownika wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika w sytuacji, gdy nie można określić wartości świadczenia z przyczyn faktycznych lub prawnych (...). W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, nie ma możliwości określenia wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę (członka zarządu Spółki), zgodnie z regulacją zawartą w art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy. Jeżeli zaś nie można ustalić wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń, nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania i w konsekwencji opodatkowany. W konsekwencji, rację należy przyznać Spółce, iż w przedstawionym przez nią we wniosku stanie faktycznym nie ma możliwości dokonania podziału składki uiszczanej przez Spółkę, przypadającej na każdego z osobna, konkretnego ubezpieczonego”.

  Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

  W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował swoje stanowisko wskazując, że nie ma, jako płatnik, obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie, z uwagi na to, że nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę.

  Nie można bowiem uznać, iż osoba będąca, np. członkiem zarządu będzie nim, np. w chwili zajścia objętego zakresem ubezpieczenia zdarzenia. Także nie jest możliwe do określenia to, czy, np. na koniec roku w skład organów nie wejdą nowe, dodatkowe osoby lub, czy Spółka nie utworzy nowej Spółki zależnej, w skład organów której wejdą osoby nieobjęte ubezpieczeniem na moment zapłaty składki.

  Ponadto osoba ubezpieczona jest ubezpieczona wraz ze Spółką, tzn. Spółka opłacając składkę na ubezpieczenie zabezpiecza zarówno interes ubezpieczeniowy własny, jak i osoby ubezpieczonej. Podział składki między te podmioty jest niemożliwy.

  Tym samym Wnioskodawca podkreślił, że dokonując wypłat wynagrodzeń członkom zarządu, czy rady nadzorczej, nie ma obowiązku doliczać do ich wynagrodzenia części składki na ubezpieczenie, gdyż takie przypisanie w uwagi na warunki umowy jest niemożliwe. Spółka nie jest więc w stanie wypełnić obowiązków, jakie ciążą na Niej jako na płatniku.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  W praktyce, w pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy również kwoty składek od odpowiedzialności cywilnej pokrywanych przez ubezpieczającego dla osób wchodzących w skład organów (rada nadzorcza, zarząd) oraz pracowników wykonujących funkcje zarządcze. Wobec braku przepisów zwalniających je z opodatkowania stanowią one, co do zasady, przychód podlegający opodatkowaniu. Przy czym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu, o czym stanowi art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy. Dotyczy to zarówno podatników osiągających przychody ze stosunku pracy, podatników uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście jak i podatników osiągających przychody z tzw. innych źródeł.

  Z kolei, zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

  W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

  Na podstawie art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

  Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. Z tej właśnie przyczyny w przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma przede wszystkim fakt, kto jest chroniony (ubezpieczony) na podstawie zawartej umowy.

  Stosownie bowiem do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie, zgodnie z § 2 ww. artykułu, roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

  Zgodnie z przepisem art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

  Przychody członków organów osób prawnych, czy też pracowników, są kwalifikowane do źródeł, których rodzaj określany jest w zależności od sposobu, w jaki powierzono tymże członkom lub pracownikom wykonywanie obowiązków.

  Stosownie do powyższego, mogą oni osiągać przychody ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. m.in.:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • bądź także z innych źródeł (w przypadku prokurenta).

  Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

  Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

  Do kategorii przychodów określonych w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zalicza się wszystkie te przychody, które nie zostały enumeratywnie wymienione jako źródła przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 powołanej ustawy.

  Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika (lub inną osobę) należą do nieodpłatnych świadczeń. Ich pojęcia nie definiuje jednak ustawa o podatku dochodowym. Termin „świadczenie” pojawia się na gruncie Kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 353 tego Kodeksu oznacza przedmiot stosunku zobowiązaniowego, który wyraża się obowiązkiem określonego zachowania się przez podmiot zobowiązany. Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

  Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę ubezpieczenia. Umowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych Spółki oraz Spółek zależnych (nabytych, utworzonych). W polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, wskazuje się, że ubezpieczającym jest Spółka, zaś ubezpieczonymi są zarówno Spółka jak i m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych, a ponadto ich współmałżonkowie, partnerzy, konkubenci, spadkobiercy, wykonawcy testamentu i reprezentanci prawni w związku z popełnionymi przez ww. osoby, nieprawidłowymi zachowaniami, objętymi ochroną ubezpieczeniową.

  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, ubezpieczonymi są byli, obecni i przyszli:

  1. członkowie organów Spółki, zarządu i rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady konsultacyjnej, rady dyrektorów, dyrektorzy zarządzający oraz członkowie innych porównywalnych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w umowie Spółki lub statucie, zgodnie z prawem właściwym dla danej ubezpieczonej Spółki. Ochrona będzie obejmowała ich całą działalność operacyjną, w tym oświadczenia ustne i pisemne bezpośrednio związane z danym stanowiskiem;
  2. osobiście odpowiedzialni wspólnicy, osoby powołane do prowadzenia spraw Spółki oraz członkowie organów nadzorczych i doradczych osobowych Spółek prawa handlowego, chyba że roszczenie to dotyczy odpowiedzialności tych osób za zobowiązania Spółki lub naruszenia przez wspólników obowiązku lojalności;
  3. menadżerowie tymczasowi, jeżeli zostali powołani na stanowisko dyrektorów lub członków zarządu;
  4. pełnomocnicy o ogólnym zakresie umocowania, prokurenci, osoby pełniące funkcje nadzorcze oraz osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu ubezpieczonej spółki zgodnie z postanowieniami systemu prawa zwyczajowego (common law);
  5. powołani likwidatorzy, za wyjątkiem tych, których powołano dla ubezpieczonej Spółki ulegającej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego;
  6. zastępcy osób wymienionych w powyższych punktach niniejszego podpunktu, lecz wyłącznie, kiedy działają w charakterze i zakresie działań wynikającym z zastępowania tych osób;
  7. pracownicy:
   1. jeżeli i tak długo, jak są odpowiedzialni jak zarządzający przedsiębiorstwem, jego funkcją lub jednostką organizacyjną (menedżerowie), lub
   2. jeżeli jako faktyczni lub nieoficjalni dyrektorzy lub członkowie zarządu wykonują zadania dyrektorów lub członków zarządu, lub
   3. jako „osoby zatwierdzone”, które otrzymały pozwolenie organu nadzorczego na wykonywanie funkcji nadzorczych w interesie Spółki ubezpieczonej zgodnie z artykułem 59 brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. („Financial Services and Markets Act 2000”) lub podobnych postanowień, lub
   4. jako osoba powołana, odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem zgodności (Compliance Officer) Ubezpieczonej Spółki, lub jako specjalni dyrektorzy powołani na mocy postanowień prawa lub standardów biznesowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów zasad, np. ochrony danych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, bezpieczeństwa i higieny pracy, lub
   5. o tyle i w takim zakresie, w jakim wniesione zostaną przeciwko nim roszczenia lub wszczęte zostaną przeciwko nim postępowania urzędowe obok innych osób ubezpieczonych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

  Co do zasady, przychód ww. osób winien być zakwalifikowany według stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę z ubezpieczonym. Jeżeli więc ubezpieczonymi są pracownicy, to winien to być przychód ze stosunku pracy. W sytuacji, gdy ubezpieczony wykonuje dla Wnioskodawcy czynności związane z działalnością osobistą – będzie to przychód określony w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pozostałych przypadkach przychód ww. osób należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł – na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Mając na względzie ww. okoliczności należy uznać, że opłacone przez Wnioskodawcę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ww. osób stanowi dla tychże osób, co do zasady, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Objęcie bowiem ww. osób umową ubezpieczenia i sfinansowanie kosztów tejże umowy, to przekazanie osobom ubezpieczonym nieodpłatnych świadczeń. Nieodpłatne świadczenie – w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – to zapewnienie uprawnionym osobom – w sposób nieodpłatny – określonych możliwości, przekazanie określonych uprawnień; w przedmiotowej sprawie jest to objęcie ochroną ubezpieczeniową.

  Jednakże z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że krąg osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nie tworzy zbioru zamkniętego i jest on nieograniczony. W związku z tym, należy stwierdzić, że o ile skład osobowy członków władz Spółki i Spółek zależnych (m.in. członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady konsultacyjnej, rady dyrektorów, pracowników wykonujących funkcje zarządcze) możliwy będzie do ustalenia w dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy osób fizycznych, niemożliwej do zidentyfikowania na ten dzień, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisania przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Nie da się bowiem ustalić na dzień zapłaty składki danych osób, które będą pełnić ww. funkcje w przyszłości. Na dzień zapłaty składki nie można zatem jednoznacznie ustalić grona osób objętych ubezpieczeniem, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności. Tym samym, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu obowiązek obliczenia i poboru podatku, co w konsekwencji nie będzie rodziło w stosunku do Niego skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.